Обрезание Господне

В начало

Дата:
Неделя:
Пост:
День памяти святых:
Апостольские и Евангельские чтения дня:

Подписка на новости сайта - введите Ваш email:

Обрезание Господне

     Обре́зание Госпо́днеРусской Православной Церкви По пло́ти обре́зание Го́спода Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́; др.-греч. Ή κατά σάρκα Περιτομή τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού; церк.-слав. Єже по пло́ти ѡ҆брѣ́занїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шаго і҆и҃са хрⷭ҇та̀) — двунадесятый непереходящий праздник, отмечаемый в православии 1 (14 - новый стиль) января.

     Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том числе и у египтян. В еврейском понимании кровь священна, так как «кровь есть душа», кровь, текущая из органа, дающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как дар. У израильтян этот обряд стал знаменовать вступление в союз-завет Авраама и избранного народа с Богом и должен был напоминать народу о вытекающих из этого обязательствах.

10И сéй завѣ́тъ, егóже соблюдéши междý Мнóю и вáми, и междý сѣ́менемъ твои́мъ по тебѣ́ въ рóды и́хъ: обрѣ́жется от вáсъ вся́къ мýжескъ пóлъ,
11и обрѣ́жете плóть крáйнюю вáшу, и бýдетъ въ знáменiе завѣ́та междý Мнóю и вáми.
12И младéнецъ осми́ днíй обрѣ́жется вáмъ, вся́къ мýжескiй пóлъ въ родѣ́хъ вáшихъ: и домочáдецъ, и кýпленый от вся́каго сы́на чуждáго, и́же нѣ́сть от сѣ́мене твоегó: обрѣ́занiемъ обрѣ́жется домочáдецъ дóму твоегó и кýпленый.
13И бýдетъ завѣ́тъ Мóй на плóти вáшей въ завѣ́тъ вѣ́ченъ.
14Необрѣ́заный же мýжескiй пóлъ, и́же не обрѣ́жетъ плóти крáйнiя своея́ въ дéнь осмы́й, погуби́тся душá тá от рóда своегó: я́ко завѣ́тъ Мóй разори́.
Книга Бытия, 17:10-14

     Евангельское предание гласит, что на восьмой день после Рождения Иисус Христос, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания.

     При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произнесенное архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии.

21И егдá испóлнишася óсмь днíй, да обрѣ́жутъ егó, и нарекóша и́мя емý Иисýсъ, наречéн­ное áнгеломъ прéжде дáже не зачáтся во чрéвѣ.
22И егдá испóлнишася днíе очищéнiя ею́, по закóну Моисéову, вознесóста егó во Иерусали́мъ, постáвити егó предъ Гóсподемъ,
23я́коже éсть пи́сано въ закóнѣ Госпóдни: я́ко вся́къ младéнецъ мýжеска пóлу, разверзáя ложеснá, свято Гóсподеви наречéтся:
24и éже дáти жéртву, по речéнному въ закóнѣ Госпóдни, двá гóрличища или́ двá птенцá голуби́на.
Евангелие от Луки, 2:21-24

     В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся . Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым" (Кол. 2, 11 - 12). Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом.

Установление праздника Обрезания Господня

     Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику написан преподобным Стефаном Савваитом.

Богословское толкование

     По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты).

     Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего служения делу спасения мира (Мф. 1, 21); (Мк. 16, 17); (Мк. 9, 38-39); (Лк. 10, 17); (Деян. 3, 6); (Деян. 3, 16); (Фил. 2, 9-10).

     Святитель Димитрий Ростовский писал:

«В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ человека…, в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех»

     Святитель Феофан Затворник сравнивал праздник обрезания с «обрезанием сердца», когда отсекаются страсти и похотные расположения:

«Бросим прежние пагубные привычки, все утехи и всё, в чём прежде находили удовольствие, начнем с этого момента жить единственно для Бога во спасение своё»

Богослужебные особенности

     Господский праздник, соединяется с памятью святителя Василия Великого. При соединении этих двух служб предпочтение отдается службе свт. Василия Великого.

- совершается всенощное бдение;
- полиелей поётся святителю;
- «Честнейшую…» не поётся, а поются припевы праздника и святого;
- положен особый отпуст: «Иже в осьмый день плотию обрезатися изволивый нашего ради спасения…»;
- совершается литургия Василия Великого;
- читается два евангельских зачала;
- поётся величание Василию Великому;
- православные читают Иисусову молитву.преподобный Иоанн Дамаскин

     Обрезание было дано Аврааму до закона, после благословений, после обетования, как знак, отличающий его, детей его и домочадцев его от народов, с которыми обращался. Это ясно (из следующего): когда Израиль один, сам по себе, сорок лет провел в пустыне, не смешиваясь с другим народом, тогда все, родившиеся в пустыне, не были обрезаны. Когда же Иисус перевел их через Иордан, то они были обрезаны и явился второй закон обрезания. Ибо закон обрезания дан при Аврааме; потом он прекратил (свое действие) в пустыне в течение сорока лет. И снова во второй раз Бог дал закон обрезания Иисусу, после перехода через Иордан, как написано в книге Иисуса Навина:

«в сие же время рече Господь Иисусу: сотвори себе ножи каменны от камене острого, и сед обрежи сыны Исраилевы второе»
(Нав. V:2)

     И немного ниже:

«четыредесять до и два лета хождаше Исраиль в пустыни Мавдаритиде: сего ради не обрезани быша мнози от тех воинов исшедших из земли Египетская, не послушавший заповедей Божиих ижме и определи Господь не видети самим доброй земли, ею же клятся Господь отцем их, дати им землю, кипящую медом и млеком. Вместо же сих постава сыны их, ихже обреза Иисус... яко родишася на пути не обрезани»
(Иис. Нав. V:6-7)

     Поэтому обрезание было знаком, отличающим Израиля от народов, с которыми он обращался.

     Обрезание было также и образом крещения. Ибо как обрезание отсекает не полезный член тела, но бесполезный излишек, так и через святое крещение у нас отсекается грех; грех же, как очевидно, есть излишек желания, а не полезное желание. Невозможно, чтобы кто-нибудь совсем не имел желания, или совершенно незнаком был с удовольствием. Но бесполезность в удовольствии, т.е. бесполезное желание и удовольствие, есть грех, который отсекает святое крещение, дающее нам в качестве знака честный крест на челе, отличающий нас не от народов, ибо все народы приняли крещение и запечатлены знаком креста, но в каждом народе отделяющий верного от неверного. Отсюда, когда явилась истина, бесполезен образ и тень. Поэтому обрезываться ныне излишне и противно святому крещению. Ибо обрезывающийся
«должен есть весь закон творити» (Гал. V:3)
     Господь был обрезан для того, чтобы исполнить закон, и соблюдал весь закон и субботу, чтобы исполнить и утвердить закон. С того же времени, как Он крестился и дух Святый явился людям, сходя на Него в виде голубя, с того времени проповедуется духовное служение и образ жизни, и царство небесное.

преподобный Иоанн Дамаскин "Точное изложение Православной Веры" Глава XXV "Об обрезании"
Создание и сопровождение сайта:   Студия AleGrans.ru