30 января́ 2022 г. Неде́ля 32 по Пятидеся́тнице. Прп. Анто́ния Вели́кого. Глас 7.

 

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:         Воста́ните!

Хор:            Благослови́.

 

Иере́й:            Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Священнослужи́тели в алтаре́:

                            Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

 

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                            О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                            О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:              Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Го́споди, воззва́х, глас 7:

Хор:            Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

                      Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец:         Стихи́ры воскре́сные, глас 7:

На 10. Стих:    Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.


Стихи́ра:        Пpииди́те, возpа́дуемся Го́сподеви,/ сокpуши́вшему сме́pти деpжа́ву,/ и пpосвети́вшему челове́ческий pод,/ со безпло́тными зову́ще:// Соде́телю и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

Стих:                 Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихи́ра:       Кpест пpетеpпе́л еси́ Спа́се,/ и погpебе́ние нас pа́ди,/ сме́pтию же я́ко Бог смеpть умеpтви́л еси́./ Те́мже покланя́емся тpидне́вному воскpесе́нию Твоему́:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

На 8. Стих:     Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихи́ра:        Апо́столи ви́девше воскpесе́ние Соде́теля, чудя́хуся,/ пою́ще хвалу́ А́нгельскую:/ сия́ сла́ва есть цеpко́вная,/ сие́ бога́тство Ца́pствия:/ постpада́вый нас pа́ди, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:             Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихи́ра:        А́ще и ят был еси́ Хpисте́, от беззако́нных муже́й,/ но Ты ми еси́ Бог, и не постыжду́ся;/ бие́н был еси́ по плеще́ма, не отмета́юся;/ на Кpесте́ пpигвожде́н был еси́, и не таю́;/ воста́нием Твои́м хвалю́ся:/ смеpть бо Твоя́ живо́т мой,// Всеси́льне и Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                            Стихи́ры прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4, подо́бен: «Зва́нный свы́ше…»:

На 6. Стих:     А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:        Просвети́выйся Ду́ха луча́ми,/ егда́ тя Боже́ственное жела́ние распали́,/ и ду́шу впери́/ Того́ возжела́ти любве́ вои́стинну кра́йнейшее:/ тогда́ преоби́дел еси́ плоть и кровь,/ и вне ми́ра был еси́ мно́гим воздержа́нием,/ и безмо́лвием Сему́ соединя́яся./ Те́мже напо́лнился еси́,/ я́ко проси́л еси́, отту́ду до́брых/ и просия́л еси́, я́коже звезда́,// озаря́я ду́ши на́ша, Анто́ние.

 

Стих:             И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:        Просвети́выйся Ду́ха луча́ми,/ егда́ тя Боже́ственное жела́ние распали́,/ и ду́шу впери́/ Того́ возжела́ти любве́ вои́стинну кра́йнейшее:/ тогда́ преоби́дел еси́ плоть и кровь,/ и вне ми́ра был еси́ мно́гим воздержа́нием,/ и безмо́лвием Сему́ соединя́яся./ Те́мже напо́лнился еси́,/ я́ко проси́л еси́, отту́ду до́брых/ и просия́л еси́, я́коже звезда́,// озаря́я ду́ши на́ша, Анто́ние.

 

На 4. Стих:     От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира:       Де́монов лу́ки и стре́лы сокруши́в/ благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха,/ и зло́бу и ловле́ния их/ всем явле́нно сотвори́л еси́/ Боже́ственными уче́ньми,/ Боже́ственными сия́ньми облиста́емь./ Мона́шествующих Богоза́рнейший свети́льник был еси́,/ и пусты́ни пе́рвый украси́тель,/ и неду́гующих иску́снейший и честны́й врач/ и началообра́зное начерта́ние доброде́тельнаго жития́,// о́тче Анто́ние.

 

Стих:             Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира:        Де́монов лу́ки и стре́лы сокруши́в/ благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха,/ и зло́бу и ловле́ния их/ всем явле́нно сотвори́л еси́/ Боже́ственными уче́ньми,/ Боже́ственными сия́ньми облиста́емь./ Мона́шествующих Богоза́рнейший свети́льник был еси́,/ и пусты́ни пе́рвый украси́тель,/ и неду́гующих иску́снейший и честны́й врач/ и началообра́зное начерта́ние доброде́тельнаго жития́,// о́тче Анто́ние.

 

На 2. Стих:     Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира:        Чи́стый душе́ю и се́рдцем,/ А́нгел земны́й, челове́к Небе́сный,/ де́вства учи́тель,/ воздержа́ния изве́стное ме́рило, Анто́ние,/ живы́й со Влады́кою твои́м/ и немо́лчное славосло́вие, блаже́нне,/ со А́нгелы, и преподо́бными,/ и все́ми му́ченики Сему́ принося́,/ соверша́ющия твою́ свяще́нную па́мять всегда́// от лю́тых бед и прегреше́ний свободи́.

 

Стих:             Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира:        Чи́стый душе́ю и се́рдцем,/ А́нгел земны́й, челове́к Небе́сный,/ де́вства учи́тель,/ воздержа́ния изве́стное ме́рило, Анто́ние,/ живы́й со Влады́кою твои́м/ и немо́лчное славосло́вие, блаже́нне,/ со А́нгелы, и преподо́бными,/ и все́ми му́ченики Сему́ принося́,/ соверша́ющия твою́ свяще́нную па́мять всегда́// от лю́тых бед и прегреше́ний свободи́.

 

                            Глас 6:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                      Еже́ по о́бразу соблю́д невреди́мо,/ ум Влады́ку над страстьми́ па́губными по́стнически поста́вив,/ во е́же по подо́бию я́ко мо́щно возше́л еси́,/ му́жески бо естество́ пону́див,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему/ и плоть порабо́тити ду́ху./ Те́мже мона́шествующих яви́лся еси́ верх,/ гражда́нин пусты́нный,/ благотеку́щих обучи́тель,/ пра́вило доброде́тели изве́стнейшее,/ и ны́не на Небесе́х зерца́лом разре́шшимся,/ о́тче наш Анто́ние,/ чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся несре́дственне// о и́же ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

 

                            Глас 7:

                            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догма́тик:       Ма́ти у́бо позна́лася еси́,/ па́че естества́, Богоpо́дице,/ пpебыла́ же еси́ Де́ва,/ па́че сло́ва и pа́зума:/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не мо́жет./ Пpесла́вну бо су́щу зача́тию Чи́стая,/ непости́жен есть о́бpаз pожде́ния:/ иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин./ Те́мже Тя вси, Ма́теpь Бо́жию ве́дуще,/ мо́лим Ти ся пpиле́жно,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:            Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:         Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:

                            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Диа́кон:         Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Стих 2.            И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3.            До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:         Госпо́дь воцари́ся.

Хор:            В ле́поту облече́ся.

 

Парими́и прп. Анто́ния Вели́кого:

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                     (Из главы 3):

Чтец:         Пра́ведных ду́ши в руце Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и еже́ от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо, пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                     (Из главы 4):

Чтец:         Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                     (Из глав 5, 6):

Чтец:         Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возло́жит шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йду́т праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к./ Я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:           Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                     Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

                     Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Лития́:

Поется стихира храма [1], зате́м:

                           

                            Стихиры прп. Анто́ния Вели́кого:

                            Глас 2, самогла́сны:

                     По́стническое обуче́ние собра́в на земли́,/ преподо́бне Анто́ние,/ и страсте́й прило́ги в тече́нии слез твои́х вся потопи́л еси́,/ ле́стница Боже́ственная и честна́я, на Небеса́ возводя́щая,/ всем позна́ся Богоприя́тное житие́ твое́:/ благоче́стия бо плоды́ в себе́ показа́в,/ исцеля́еши те́ми не́мощи страсте́й/ ве́рно вопию́щих тебе́:/ ра́дуйся, восто́ка звездо́ златоза́рнейшая,/ и мона́шествующих свети́льниче, и па́стырю./ Ра́дуйся, приснопа́мятне,/ пусты́ни добре́йшее воспита́ние/ и Це́ркве непозы́блемое утвержде́ние./ Ра́дуйся, заблужда́ющих вели́кий наста́вниче./ Ра́дуйся, на́ша похвало́// и вселе́нныя све́тлое ра́дование.

 

                      На земли́ А́нгела и на Небесе́х челове́ка Бо́жия,/ ми́ра благоукраше́ние,/ наслажде́ние благи́х и доброде́телей,/ по́стников похвалу́, Анто́ния почти́м:/ насажде́н бо в до́му Бо́жии, процвете́ пра́ведно/ и, я́ко кедр, в пусты́ни,/ умно́жи па́ству Христо́ву слове́сных ове́ц// в преподо́бии и пра́вде.

 

                     Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха/ и, от Него́ прие́м чуде́с де́йство,/ увеща́л еси́ челове́ки преоби́дети сла́дкая./ Ны́не же Боже́ственным све́том чисте́е осиява́емь,// просвети́ и на́ша мы́сли, о́тче Анто́ние.

 

                            Глас 5:                   

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Преподо́бне о́тче,/ глас Ева́нгелия Госпо́дня услы́шав,/ мир оста́вил еси́,/ бога́тство и сла́ву в ничто́же вмени́в./ Тем всем вопия́л еси́:/ возлюби́те Бо́га и обря́щете благода́ть ве́чную,/ ничто́же предпочти́те па́че любве́ Его́,/ да егда́ прии́дет в сла́ве Свое́й,/ обря́щете поко́й со все́ми святы́ми./ Его́же моли́твами, Христе́,// сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.

 

                            Богородичен, глас 5:       

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечи́стая,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь, во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,// непреста́нно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Диа́кон:         Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

 

Хор:            Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Иере́й:            Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны и Фили́ппа и Ермоге́на, и святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, (и святаго имярек, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:            Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец:            Стихи́ры воскре́сные, глас 7:

Стихира:        Воскpе́сл еси́ из гpо́ба Спа́се миpа,/ и совоздви́гл еси́ челове́ки с пло́тию Твое́ю:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:             Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

                 Воскpе́сшему из ме́pтвых, и пpосвети́вшему вся,/ пpииди́те поклони́мся:/ от а́дова бо мучи́тельства нас свободи́л есть,/ Свои́м тpидне́вным Воскpесе́нием живо́т нам даpовавый,// и ве́лию ми́лость.

 

Стих:             И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

                     Во ад соше́д Хpисте́, смеpть плени́л еси́,/ и тpидне́вен воскpе́с, нас совоскpеси́л еси́,/ сла́вящих Твое́ всеси́льное воста́ние,// Го́споди Человеколю́бче.

 

Стих:             До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

                      Стpа́шен яви́лся еси́ Го́споди, во гpо́бе лежа́ я́ко спя,/ воскpе́с же тpидне́вен я́ко си́лен,/ Ада́ма совоскpеси́л еси́ зову́ща:/ сла́ва Воскpесе́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

 

              Стихира прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                 Мона́хов мно́жества,/ наста́вника тя почита́ем, о́тче наш Анто́ние,/ твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хом./ Блаже́н еси́, Христу́ рабо́тав,/ и вра́жию обличи́л еси́ си́лу,/ А́нгелов собесе́дниче, Па́влу соприча́стниче Фиве́йскому,/ с ни́мже моли́ся Го́сподеви// поми́ловатися душа́м на́шим.

                     Богородичен воскресный (по гла́су «Сла́вы…»), глас 8:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:            Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)    

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас 4:

Хор:            Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Дважды)

 

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Иере́й:            Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Хор:            Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и́./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

                     Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец:                                                                    Псалом 3:

                     Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                     Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

                     Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

                     Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

                      Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

                     На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди поми́луй. (Трижды)

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

                      Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

                     Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

                     На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

                     Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                            О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                            О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 7:

Диа́кон:         Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:           Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:           Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:           Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:           Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

Хор:            Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость. (Два́жды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су "Славы"), глас 4:

                     Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

                     Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псалом 10:

                     На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 11:

                     Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псалом 12:

                     Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псалом 13:

                     Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 14:

                     Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псалом 15:

                     Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псалом 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 7:

                     Жизнь во гро́бе возлежа́ше,/ и печа́ть на ка́мени надлежа́ше,/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́:/ и А́нгели сла́вляху я́ко Бо́га безсме́ртна,/ жены́ же взыва́ху: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Стих:             Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

                     Тридне́вным погребе́нием Твои́м плени́вый смерть,/ и истле́вша челове́ка живоно́сным воста́нием Твои́м воскреси́вый Христе́ Бо́же,// я́ко человеколю́бец, сла́ва Тебе́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище,/ на Тя наде́ющияся, Всепе́тая,/ от ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́;/ Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́,/ ро́ждши Спасе́ние на́ше./ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́ Де́ва,// и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.

Хор:            Го́споди, пом́илуй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

                     Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 18:

                     Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псалом 19:

                     Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

                     Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 21:

                     Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псалом 22:

                     Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

                                                                                     Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

                                                          Седа́льны воскре́сные, глас 7:

                      Запеча́тану гро́бу,/ живо́т от гро́ба возсия́л еси́ Христе́ Бо́же:/ и две́рем заключе́нным,/ ученико́м предста́л еси́/ всех воскресе́ние,/ дух пра́вый те́ми обновля́я нам,// по вели́цей Твое́й ми́лости.

 

Стих:             Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                      На гроб теча́ху жены́, со слеза́ми ми́ра нося́ща:/ и во́ином стрегу́щим Тя всех царя́, глаго́лаху к себе́:/ кто отвали́т нам ка́мень?/ Воскре́се вели́ка сове́та А́нгел, попра́вый смерть.// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:   Ра́дуйся Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго,/ из Тебе́ бо воплоти́ся изба́витель ми́ра:/ еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ при́сно благослове́на и препросла́влена./ Моли́ Христа́ Бо́га// мир дарова́ти всей вселе́нней.

 

Полиеле́й:

Хор:       Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

                      Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

                      Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

                      Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

                      Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние прп. Анто́ния Вели́кого и избра́нный псало́м:

Духове́нство:   Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Хор поет первый стих Избранного псалма:

Хор:            Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́./

Затем хор поет Величание:

Хор:            Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

 

И далее хор продолжает чередовать стихи Избранного псалма и Величание:

Хор:            Поста́ви на ка́мени но́зе мои́ и испра́ви стопы́ моя́./ Се удали́хся, бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни./ Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней./ Бдех и бых, я́ко пти́ца, осо́бящаяся на зде./ Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́,/ и плоть моя́ измени́ся еле́я ра́ди./ Предзре́х Го́спода пре́до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся./ В си язы́цы обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им./ Благослове́н Госпо́дь, И́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их./ Храни́т Госпо́дь ду́ши преподо́бных Свои́х./ Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х./ Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́./ По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́.

Хор:            Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:            Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                      Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./

                     Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

                     Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ипакои́, глас 7:

                     И́же наш зрак восприе́мый,/ и претерпе́вый Крест пло́тски,/ спаси́ мя воскресе́нием Твои́м Христе́ Бо́же,// я́ко человеколю́бец.

 

Седа́льны прп. Анто́ния Вели́кого:

                            Глас 4, подо́бен: «Ско́ро предвари́…»:                     

                     Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́,/ мир отве́рг и вся, я́же в ми́ре, кра́сная, всеблаже́нне Анто́ние,/ претерпе́л еси́ пусты́нное озлобле́ние усе́рдно,/ полки́ же отрази́л еси́ де́монов му́жественне.// Те́мже твою́ и па́мять при́сно пе́сньми восхваля́ем ве́рно.

 

                            Глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное Сло́во…»:

                      По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́ша вся прило́ги страсте́й/ воздержа́нием и тве́рдым терпе́нием вои́стинну,/ и посрами́вша зело́ противобо́рца врага́ и всю сего́ горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви// поми́ловатися душа́м на́шим.

 

                            Глас 8, подо́бен: «Прему́дрости…»:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Па́стырскую хи́трость восприи́м/ и мона́шествующих столп и основа́ние,/ кре́пце упа́сл еси́ разу́мную па́ству твою́:/ Христо́ва бо возжеле́в Боже́ственная уче́ния,/ в ни́хже сло́во, посе́ял еси́, преподо́бне./ Те́мже и к ре́вности А́нгельскаго жи́тельства/ воздви́гл еси́ вся единому́дренно сла́вити Бо́га, Богоно́се Анто́ние,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:   Небе́сную дверь и киво́т, всесвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́,/ слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

 

Степе́нна, глас 7:

1 Антифо́н:

Хор:             Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в,/ и мене́ Спа́се, оживи́,// изима́я рабо́тныя стра́сти. (Дважды)

                     В юг се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами,// сей ра́достныя по́жнет рукоя́ти присноживопита́ния. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва.

 

2 Антифо́н:

Хор:            А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом душе́вный, всу́е тружда́емся:// ра́зве бо Того́ ни дея́ние, ни сло́во соверша́ется. (Дважды)

                     Плода́ чре́вна, святи́и духодви́жно прозяба́ют// оте́ческая преда́ния, сыноположе́ния. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т всех.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т всех.

 

3 Антифо́н:

Хор:            Боя́щиися Го́спода, пути́ живота́ обре́тше,// ны́не и при́сно ублажа́ются сла́вою нетле́нною. (Дважды)

                     О́крест трапе́зы твоея́, я́ко сте́блие ви́дя исча́дия твоя́,// ра́дуйся и весели́ся, приводя́ сия́ Христо́ви пастыренача́льнику. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

                     Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь бо.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь бо.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:         Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас седьмы́й:

                            Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Хор:            Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 

Диа́кон:         Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Хор:            Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 

Диа́кон:         Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,//

Хор:            Не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во Святых почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:         Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:         Вся́кое дыха́ние.

Хор:            Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:         И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й             Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Иере́й:            От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Евангелие воскресное 10-е, Ин., зач.66:)                            

Иере́й:            Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. яви́ся же си́це. Бя́ху вку́пе Си́мон Петр, и Фома́ нарица́емый Близне́ц, и Нафана́ил, и́же бе от Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеведе́ова, и и́на от учени́к Его́ два. Глаго́ла им Си́мон Петр: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы с тобо́ю. Изыдо́ша же и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту нощь не я́ша ничесо́же. У́тру же бы́вшу, ста Иису́с при бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с есть. Глаго́ла же им Иису́с: де́ти, еда́ что сне́дно и́мате? Отвеща́ша Ему́: ни. Он же рече́ им: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху привлещи́ ея́ от мно́жества рыб. Глаго́ла же учени́к той, его́же любля́ше Иису́с, Петро́ви: Госпо́дь есть. Си́мон же Петр слы́шав, я́ко Госпо́дь есть, епенди́том препоя́сася, бе бо наг, и вве́ржеся в мо́ре. А друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, [не бе́ша бо дале́че от земли́, но я́ко две сте лакте́й,] влеку́ще мре́жу рыб. Я́коже излезо́ша на зе́млю, ви́деша огнь лежа́щь, и ры́бу на нем лежа́щу и хлеб. И глаго́ла им Иису́с: принеси́те от рыб, я́же я́сте ны́не. Влез же Си́мон Петр, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких рыб, сто и пятьдеся́т, и три: и толи́ку су́щу, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла им Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же сме́яше от учени́к истяза́ти Его́, Ты кто еси́; ве́дяще, я́ко Госпо́дь есть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хлеб, и даде́ им, и ры́бу та́кожде. Се уже́ тре́тие яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

                     Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:         Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

                            Глас 6:

Хор:            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                     Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

                     Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон:         Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Иере́й:            Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Ма́нием Твои́м/ на земны́й о́браз преложи́ся/ пре́жде удоборазлива́емое/ водно́е естество́, Го́споди./ Темже немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль,// пое́т Тебе́ песнь побе́дную.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Осуди́ся сме́ртное мучи́тельство дре́вом,/ непра́ведною сме́ртию осужде́ну Ти, Го́споди:/ отню́дуже князь тьмы Тебе́ не одоле́в,// пра́ведно изгна́н бысть.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Ад Тебе́ прибли́жися,/ и зубы́ не возмо́г сте́рти те́ло Твое́,/ челюстьми́ сокруши́ся./ Отню́дуже Спа́се, боле́зни разру́ш сме́ртныя,// воскре́сл еси́ тридне́вен.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Разреши́шася боле́зни прама́тере Е́вы:/ боле́зни бо избежа́вше, неискусому́жно родила́ еси́.// Отню́дуже я́ве Богоро́дицу, Пречи́стая, ве́дуще Тя, вси сла́вим.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Бе́здну ро́ждшая благоутро́бия, Де́во,/ ду́шу мою́ озари́ светоно́сным Твои́м сия́нием,// я́ко да досто́йно воспою́ твои́х чуде́с бе́здну.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Стрело́ю грехо́вною уя́звлены нас Сло́во ви́дев,/ я́ко Благоде́тель уще́дри:/ отню́дуже несказа́нно соедини́ся, Всечи́стая, пло́тию,// и́же из Тебе́ Пребоже́ственный.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Безсме́ртия и жи́зни е́мься ве́чныя я́ве/ и Трисия́нныя зари́, о́тче, насыща́яся,/ просвеще́нием благода́ти омраче́нную ду́шу мою́ озари́ти помоли́ся,/ я́ко да досто́йно воспою́ тя. (Трижды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Млад сый во́зрастом телесе́,/ нов путь доброде́тели восприе́м, сим безбе́дно ше́ствовал еси́,/ зако́ну но́вому повину́яся Спа́сову, треблаже́нне,/ и живоно́сным повеле́нием Ева́нгелия после́дуя. (Дважды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Трисо́лнечным сия́нием, всему́дре, озаря́емь,/ злоу́мное, блаже́нне, де́монов свере́пство, и звере́й зия́ния,/ и ран боле́зни, я́коже паучи́ну, разори́л еси́,/ Боже́ственным разжиза́емь жела́нием.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Трисо́лнечным сия́нием, всему́дре, озаря́емь,/ злоу́мное, блаже́нне, де́монов свере́пство, и звере́й зия́ния,/ и ран боле́зни, я́коже паучи́ну, разори́л еси́,/ Боже́ственным разжиза́емь жела́нием.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Я́ко Бо́жия Ма́ти,/ дерзнове́ние иму́щи к ро́ждшемуся из Тебе́ Единоро́дному Сло́ву,/ и Отцу́ Собезнача́льному, и Соесте́ственному Ду́ху,/ моля́щи не преста́й от бед спасти́, Всенепоро́чная,/ Тя, Богоро́дицу, сла́вящия.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́ бо огусте́ обапо́лы вода́ лю́дем пешомореходя́щим,/ и богоуго́дно пою́щим:// пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

 

Песнь 3:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              В нача́ле Небеса́/ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом,/ всю си́лу их,/ на недви́жимем мя ка́мени// испове́дания Твоего́ утверди́.

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Ты возше́д на дре́во,/ о нас боле́знуеши во́лею, благоутро́бне Спа́се,/ и терпи́ши я́зву, примире́ния хода́тайственну, и спасе́ния ве́рным:// е́юже Твоему́, Ми́лостиве, вси примири́хомся Роди́телю.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Ты мя очи́стив от я́звы,/ душе́ю уя́звленнаго зми́евым угрызе́нием, Христе́,/ и показа́л еси́ свет, во тьме дре́вле мне слежа́щу и во тле́нии:// кресто́м бо во ад соше́д, мене́ совоскреси́л еси́.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Неискусому́жныя Твоея́ Ма́тере мольба́ми/ мир ми́рови пода́ждь, Спа́се,// и несказа́нныя Твоея́ сла́вы славосло́вящия Тя сподо́би.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Змий поползы́й из Еде́ма,/ мене́ обоже́ния жела́нием прельсти́в, ве́рже в зе́млю:/ но И́же ми́лостив, и естество́м благоутро́бен, уще́дрив богосоде́ла,// во чре́во Твое́ все́лься, и подо́бен мне быв, Ма́ти Де́во.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Благослове́н плод Твоего́ чре́ва, Де́во Богоро́дице, всех ра́досте,/ ра́дость бо всему́ ми́ру родила́ еси́, и весе́лие вои́стинну// разгоня́ющее печа́ль грехо́вную, Богоневе́сто.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Утвержде́нным по́мыслом и кре́пким терпе́нием страсте́й увяди́л еси́ пла́мень,/ в безстра́стия све́тлую оде́жду, Анто́ние, оде́ялся еси́, о́тче, и спасе́ния ри́зу. (Трижды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Крепча́йшия прило́ги де́монов дерза́ющих/ и зве́рскими о́бразы подо́бящихся,/ пренебре́гл еси́ тех немощну́ю си́лу,/ кре́пкаго бо име́л еси́ во бране́х Спомо́щника. (Дважды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Богоно́сец, нача́ла тьмы и вла́сти обличи́в воздержа́нием кре́пким,/ до́блественный победи́тель, Анто́ние, был еси́,/ по́стников сла́ва, мона́шествующих похвала́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Богоно́сец, нача́ла тьмы и вла́сти обличи́в воздержа́нием кре́пким,/ до́блественный победи́тель, Анто́ние, был еси́,/ по́стников сла́ва, мона́шествующих похвала́.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Умерщвле́нный мой ум живо́тным де́йством,/ из Тебе́ я́вльшимся ми́ру, воздви́гни, Чи́стая, и к жи́зни наста́ви,/ я́же сме́рти две́ри разо́ршая еди́на Рождество́м Твои́м.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́// честно́ю Твое́ю Кро́вию.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к прп. Анто́ния Вели́кого, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ища́…»:

                     Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

И́кос:

                      Христо́в глас услы́шав, ше́ствовал еси́ в след Того́ за́поведей,/ наг жития́ быв, и отве́ргл еси́ попече́ния вся/ стяжа́ний, име́ний и рабо́в твои́х,/ и сестры́ любле́ние, Богоно́се Анто́ние,/ и, еди́н в пусты́нях Бо́гу бесе́дуя чисте́йше, ра́зума благода́ть прия́л еси́,/ ю́же ми посли́, в пе́снех тя пою́щему,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

 

Седа́лен прп. Анто́ния Вели́кого, глaс 8, подо́бен: «Прему́дрости…»:

                     Ду́шу твою́ связа́в любо́вию Христо́вою,/ земна́я возненави́дев вся му́дре,/ водвори́лся еси́, о́тче преподо́бне, в пусты́нях и гора́х,/ разу́мнаго бо дре́ва вкуси́в, сла́вне,/ я́ко от незаходи́мых, таи́нниче, а́нгельски просия́л еси́./ Те́мже и, мрак проше́д пло́ти твое́я,/ тьму отгна́л еси́ де́монов, Анто́ние,/ и, мона́шествующих предызбра́нный,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти// чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́. (Дважды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глaс 8:

                      Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́ния мя су́ща скве́рное оби́телище и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная./ Отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би,// и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.

 

Песнь 4:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              О́тча не́дра не оста́вль,/ и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же,/ та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́,// и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Своя́ плещи́ дав, и́же от Де́вы вопло́щься, на ра́ны, рабу́ прегреши́вшу,/ бие́н быва́ет Влады́ка непови́нен,// разреша́я моя́ согреше́ния.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Предстоя́в суди́щу суди́й законопресту́пных,/ я́ко осуди́мый пови́нен быва́ет, и зауша́ется бре́нною руко́ю,// созда́вый челове́ка я́ко Бог, и судя́й пра́ведно земли́.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жия, Творца́ Твоего́ и Сы́на моли́,/ к спаси́тельному напра́вити мя приста́нищу, Всенепоро́чная, сла́внаго Его́ хоте́ния.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Избра́нная вся и до́брая,/ я́вльшися Бо́гу пре́жде созда́ния све́тлостию, Всепе́тая,// светоли́тием Твои́м пою́щия Тя просвети́.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Бо́га челове́ком родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна от чи́стых крове́й Твои́х,/ избавля́юща согреше́ний мно́гих,// любо́вию сла́вящия и почита́ющия Тя, Ма́ти Де́во.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Доброде́телей ле́ствицу Боже́ственную употреби́в,/ к высоте́, о́тче, возше́л еси́/ и Бо́га ви́дел еси́, на ней утвержде́на/ и да́ры раздава́юща руко́ю богате́йшею ве́рно пою́щим:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. (Трижды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Весь Бо́гу освяти́лся еси́, Анто́ние,/ еди́н Еди́ному, всему́дре, единя́яся доброде́телию и бесе́дами/ и Богоявле́ния, я́ко чист, сподобля́емь/ земли́ бо и земны́х отступи́в,/ досто́йно Небе́сное обре́л еси́ наслажде́ние. (Дважды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Ум и ду́шу очи́стив, Анто́ние, пре́лесть, о́тче, душегу́бную,/ и кова́рствия, и ле́сти го́рькия, и мечта́ния враго́в обличи́л еси́,/ пострада́в бо, навы́кл еси́/ и, научи́вся, учи́ши мона́шествующих мно́жества, всеблаже́нне.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Ум и ду́шу очи́стив, Анто́ние, пре́лесть, о́тче, душегу́бную,/ и кова́рствия, и ле́сти го́рькия, и мечта́ния враго́в обличи́л еси́,/ пострада́в бо, навы́кл еси́/ и, научи́вся, учи́ши мона́шествующих мно́жества, всеблаже́нне.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Бо́га, из Тебе́ воплоще́ннаго, моли́, непрело́жно, еже́ бе, пребы́вша/ и есте́ственно равна́ Отцу́, и Тебе́, Ро́ждшей, бы́вша Единосу́щна,/ проще́ние прегреше́ний и душ спасе́ние пою́щим Тя ве́рою дарова́ти.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Покры́ла есть небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из киво́та бо проше́д святы́ни Твоея́ нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твоея́ яви́лся еси́/ я́ко младе́нец руконоси́мь,// и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.

Песнь 5:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Нощь не светла́ неве́рным Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с Твои́х./ Сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,// и воспева́ю Твое́ Божество́.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         За Твоя́ рабы́ продае́шися, Христе́,/ и по лани́те ударе́ние терпи́ши,/ свобо́де хода́тайственно пою́щим:// к Тебе́ у́тренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Боже́ственною Твое́ю си́лою, Христе́,/ не́мощию плотско́ю кре́пкаго низложи́л еси́,// и победи́теля мя сме́рти, Спа́се, воскресе́нием показа́л еси́.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Бо́га родила́ еси́ Ма́ти чи́стая,/ воплоще́ннаго из Тебе́ боголе́пно, Всепе́тая:/ поне́же не позна́ла еси́ му́жеска по́ла,// но от Свята́го ражда́еши Ду́ха.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Ле́ствицу узре́в Иа́ков, к высоте́ утвержде́ну,/ о́бразу научи́ся, неискусобра́чная Тебе́:// Тобо́ю бо Бог челове́ком приобщи́ся, Всечи́стая Влады́чице.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Избавле́ние ве́чное Тобо́ю, Де́во, ны́не обре́тше/ усе́рдно зове́м Ти: е́же ра́дуйся, Богоневе́стная:// и Твои́м све́том возра́довавшеся, Всепе́тая, пе́сньми Тя пое́м.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Живу́ща в тебе́ име́я вся ви́дящаго Бо́га, блаже́нне,/ науча́юща тя, и просвеща́юща, и умудря́юща,/ душ, треблаже́нне, чи́стых и блаже́нных восхо́ды зре́ти сподо́бился еси́. (Четырежды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Исцеле́ний тебе́ благода́ть на неду́ги разли́чныя дарова́/ и на ду́хи нечи́стыя Христо́с власть, му́дре:/ естество́ бо, о́тче, победи́в,/ па́че естества́ даро́в причасти́лся еси́ Ду́ха. (Дважды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Исцеле́ний тебе́ благода́ть на неду́ги разли́чныя дарова́/ и на ду́хи нечи́стыя Христо́с власть, му́дре:/ естество́ бо, о́тче, победи́в,/ па́че естества́ даро́в причасти́лся еси́ Ду́ха.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Тя сте́ну иму́ще и предста́тельством Твои́м соблюда́еми,/ Твое́ю Боже́ственною сла́вою хваля́щеся, Тя блажи́м:/ Ты бо, Всечи́стая, душа́м на́шим источа́еши весе́лие и ра́дование.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Я́ко ви́де Иса́иа обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от А́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о окая́нный, вопия́ше, аз:/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,// Све́та Невече́рня, и ми́ром влады́чествующа.

 

Песнь 6:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м потопля́ема грехи́,/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:// из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Воспомина́ху Тя заключе́нныя во а́де ду́ши, и оста́вльшияся пра́ведных,/ и от Тебе́ спасе́ния моля́хуся:/ е́же Кресто́м, Христе́, по́дал еси́ преиспо́дним,// прише́д я́ко благоутро́бен.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Ко одушевле́нному Твоему́ и нерукотворе́нному хра́му,/ разруше́ну бы́вшу страда́ньми,/ воззре́ти па́ки лик апо́стольский отча́яся:/ но па́че наде́жды покло́нься,// воскре́сша повсю́ду пропове́да.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Неизрече́ннаго рождества́ Твоего́ всенепоро́чнаго о́браз,/ Де́во богоневе́стная, и́же нас ра́ди,/ кто от челове́к сказа́ти возмо́жет?/ Я́ко Бог неопи́санне, Сло́во соедини́вся Тебе́,// плоть из Тебе́ бысть.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Зако́ннии Тя о́бразы, и проро́ческая прорече́ния я́ве предвозвеща́ху,/ хотя́щую роди́ти Благоде́теля, Чи́стая, всея́ тва́ри,/ многоча́стне и многообра́зне благоде́йствовавшаго// ве́рно воспева́ющих Тя.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Устра́ншагося дре́вле наве́том человекоуби́йцы, Ада́ма первозда́ннаго/ ра́йския боже́ственныя сла́дости,/ Неискусобра́чная, па́ки возвела́ еси́,// ро́ждши и́же от преступле́ния нас изба́вившаго.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Зако́нное страда́льчески житие́ от мя́гких ногте́й восприи́м, Богому́дре,/ да́же до конца́ соблю́л еси́/ и, я́ко Боже́ствен до́блественник,/ вене́ц прия́л еси́ побе́ды от всех Ца́рствующаго. (Четырежды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Иму́ще тя к Бо́гу моли́твенника крепча́йша, блаже́нне,/ и о́бщника попече́ний, и предста́теля, и побо́рника, и хода́тая благоче́стна,/ от вся́ких спаса́емся бед, и напа́стей, и обстоя́ний. (Дважды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Иму́ще тя к Бо́гу моли́твенника крепча́йша, блаже́нне,/ и о́бщника попече́ний, и предста́теля, и побо́рника, и хода́тая благоче́стна,/ от вся́ких спаса́емся бед, и напа́стей, и обстоя́ний.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Вознесла́ еси́ всеи́стинно па́дшееся челове́ческое существо́, во зра́це Боже́ственнем/ и Отца́ в ра́венстве, ви́димаго Сы́на неизме́ннаго, Богома́ти,/ без се́мене во чре́ве поноси́вши.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Возопи́ к Тебе́ ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем прии́де от Бо́га,// Хри́сте, Ты Бог мой.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Конда́к воскре́сный, глас 7:

                     Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

И́кос:

                     Вострепета́ша до́ле преиспо́дняя днесь,/ ад и смерть Еди́наго от Тро́ицы:/ земля́ поколеба́ся, вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, ужасо́шася:/ вся же тварь со проро́ки ра́дующися пое́т Тебе́ побе́дную песнь,/ изба́вителю Бо́гу на́шему,/ разруши́вшему ны́не сме́ртную си́лу./ Да воскли́кнем и возопии́м ко Ада́му, и к су́щим из Ада́ма:/ дре́во сего́ па́ки введе́.// Изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

 

Песнь 7:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Пещь о́троцы огнепа́льну/ дре́вле росоточа́щу показа́ша,/ Еди́наго Бо́га воспева́юще и глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в Бог// и препросла́влен.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Дре́вом умерщвля́ется Ада́м, во́лею преслуша́ние соде́лав:/ послуша́нием же Христо́вым па́ки обновля́емь есть.// Мене́ бо ра́ди распина́ется Сын Бо́жий, препросла́вленный.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Тебе́ воскре́сшаго, Христе́, из гро́ба, тварь вся воспе́:/ Ты бо жизнь су́щим во а́де процве́л еси́,/ ме́ртвым воскресе́ние,// и́же во тьме, свет препросла́вленный.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Ра́дуйся, Дщи Ада́ма тле́ннаго./ Ра́дуйся, еди́на Богоневе́сто./ Ра́дуйся, е́юже тля изгна́на бысть, я́же Бо́га ро́ждши:// Его́же моли́, Чи́стая, спасти́ся всем нам.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Преиспещре́ну, позлаще́ну у́тварь Тя иму́щу/ возлюби́ Созда́тель Твой, Де́во, и Госпо́дь:// превозноси́мый отце́в Бог и препросла́влен.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Очища́ется, Отрокови́це, угль дре́вле Иса́иа прие́м:/ знамена́тельне Твое́ рождество́ ви́дев,// превозноси́маго отце́в Бо́га, и препросла́влена.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Ча́ши бы́ша арома́т лани́ты твоя́,/ доброде́телей благово́ние и спасе́ние благоуха́ющия, я́ко от цве́тника, ве́рою зову́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Четырежды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Благода́ть Ду́ха Всесвята́го, в тя все́льшися,/ духо́в гони́теля лука́вствия, о́тче, соде́ла/ и мона́шествующих обучи́теля, зову́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Дважды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Благода́ть Ду́ха Всесвята́го, в тя все́льшися,/ духо́в гони́теля лука́вствия, о́тче, соде́ла/ и мона́шествующих обучи́теля, зову́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Мари́ю Пречи́стую и Всесвяту́ю восхва́лим:/ То́ю бо благода́ть нам источа́ется па́че ума́ даро́в,/ я́ко от пото́ка Боже́ственныя бла́гости,/ Ю́же благочести́вым по́мыслом ны́не ублажи́м.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки Богосло́вившия,/ и в Де́ву Нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м,/ благоче́стно пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся Купина́,/ Бо́га яви́ медленоязы́чному и гугни́вому Моисе́ови,/ и о́троки ре́вность Бо́жия/ три непребори́мыя во огни́ певцы́ показа́:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Пречи́стый А́гнец слове́сный за мир закла́н быв,/ преста́ви я́же по зако́ну приноси́мая,/ очи́стив сего́ кроме́ прегреше́ний я́ко Бог, при́сно зову́ща:// вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         Нетле́нна не су́щи пре́жде стра́сти,/ восприя́тая от Созда́теля плоть на́ша,/ по стра́сти и воскресе́нии неприкоснове́нна тле́нию устро́ися,/ и сме́ртныя обновля́ет, зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Твое́ чистотное и всенепоро́чное, Де́во,/ скве́рное и ме́рзское вселе́нныя очи́сти,/ и была́ еси́ на́шего примире́ния к Бо́гу вина́, Пречи́стая:/ те́мже Тя, Де́во, вся дела́ благослови́м,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Све́том рождества́ Твоего́,/ странноле́пно вселе́нную просвети́ла еси́, Богороди́тельнице,/ су́ща бо вои́стинну Бо́га на объя́тиях но́сиши Твои́х,/ просвеща́юща ве́рныя при́сно зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Пое́м, Чи́стая, благоче́стно Твое́ чре́во,/ Бо́га вмести́вшее несказа́нно воплоща́ема,/ да́вшаго всем ве́рным богоразу́мия просвеще́ние, при́сно зову́щим:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         В моли́твах бо́дрое, в поще́ниих благомо́щное, терпели́вное в напа́стех, Анто́ние,/ ума́ чистото́ю на земли́, я́ко А́нгел, показу́я, Бо́гу вопия́л еси́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. (Трижды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Моли́твами, преподо́бне, и мольба́ми приближа́яся ты непреста́нно к Бо́гу,/ восте́кл еси́ к высоте́ превзя́тей, де́монских сете́й избе́гл,/ свободи́вся же тех мучи́тельства, Богому́дре, воспева́еши:/ свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Но́вый Моисе́й быв, в пусты́ни побе́ду на враги́ и бори́тели поста́вил еси́,/ лю́ди предводя́, по́стников собо́р в весе́лии и но́вом жи́тельстве,/ вопию́щих Влады́це:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

                     Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь:       Но́вый Моисе́й быв, в пусты́ни побе́ду на враги́ и бори́тели поста́вил еси́,/ лю́ди предводя́, по́стников собо́р в весе́лии и но́вом жи́тельстве,/ вопию́щих Влады́це:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Богороди́тельнице Всечи́стая,/ души́ моея́ я́звы и грехо́вныя стру́пы очи́сти,/ исто́чниками омыва́ющи, су́щими из боку́ Рождества́ Твоего́/ и су́щими из того́ очища́ющи струя́ми,/ к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю,/ и Тя призыва́ю, Богоблагода́тную.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

                      Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Диа́кон:         Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:            Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Песнь 9:

Кано́н Воскре́сный, глас 7:

Хор:

Ирмо́с:              Нетле́ния искуше́нием ро́ждшая,/ и всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая,/ Ма́ти неискусому́жная Де́во Богоро́дице,/ Прия́телище Нестерпи́маго,/ Село́ Невмести́маго Зижди́теля Твоего́,// Тя велича́ем.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         И́же божеству́ страсть прилага́ющии,/ заусти́теся вси чуждему́дреннии:/ Го́спода бо сла́вы пло́тию распя́та,/ не распя́та же естество́м боже́ственным,// я́ко во двою́ естеству́ Еди́наго велича́ем.

 

Припе́в:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропа́рь:         И́же телесе́м воста́нию неве́рующии,/ ко Христо́ву ше́дше гро́бу, научи́теся:/ я́ко умерщвле́на бысть, и воскре́се па́ки плоть Жизнода́вца,// во увере́ние после́дняго воскресе́ния, на не́же упова́ем.

Припе́в:           Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен:         Не боже́ств Тро́ицу, но Ипоста́сей,/ ниже́ еди́ницу Лиц, но Божества́ чту́ще,/ ссеца́ем же Сию́ деля́щих:// слива́ем же па́ки, слия́ние дерза́ющих на Сию́, Ю́же велича́ем.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Радости нам вечныя ходатаица и веселия явилася еси́/ Присноде́во Отроковице, Избавителя рождши,/ истиною и Ду́хом божественным Того чтущих,// я́ко Бо́га избавляющаго.

 

Припе́в:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:         Поя́ Дави́д, Твой пра́отец, Пречи́стая, Тя/ ковче́г имену́ет Святы́ни боже́ственныя,/ преесте́ственне Бо́га вмести́вшую,/ во Оте́ческих Седя́щаго не́дрех,// Его́же непреста́нно ве́рнии велича́ем.

 

Кано́н прп. Анто́ния Вели́кого, глас 8:

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Наста́ светоно́сный твой пра́здник, всеблаже́нне о́тче Анто́ние,/ испо́лнь ра́дости, испо́лнь весе́лия духо́внаго,/ испо́лнь Свята́го Ду́ха, испо́лнь благоуха́ния и просвеще́ния,/ и ны́не, иму́ще тя поще́ния пра́вило и законополо́жника, ра́дуемся. (Трижды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Не преста́й моля́ Изба́вителя, всечестны́й о́тче,/ дарова́ти благогове́йно па́мять твою́ соверша́ющим свяще́нную прегреше́ний оставле́ние,/ дарова́ний раздая́ние, Боже́ственное предста́тельство,/ душ спасе́ние, ве́чное ра́дование. (Дважды)

 

Припев:           Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Равноа́нгелен пожи́в на земли́, равноа́нгельну обре́л еси́ све́тлость,/ тех бо Богови́днейшим сия́нием в прича́стии был еси́./ С ни́миже и ра́дуешися всегда́, я́ко Боже́ственный проро́к,/ я́ко му́ченик венцено́сец,/ я́ко мона́шествующих верхо́вник.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:       Равноа́нгелен пожи́в на земли́, равноа́нгельну обре́л еси́ све́тлость,/ тех бо Богови́днейшим сия́нием в прича́стии был еси́./ С ни́миже и ра́дуешися всегда́, я́ко Боже́ственный проро́к,/ я́ко му́ченик венцено́сец,/ я́ко мона́шествующих верхо́вник.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен:   Зачала́ еси́, Де́во, без се́мене/ вся́ческая созда́вшаго Сло́во Бо́жие, кроме́ хоте́ний плотски́х,/ и без истле́ния родила́ еси́, без боле́зней ма́терних./ Тем Тя, Богоро́дицу, и язы́ком, и се́рдцем испове́дующе, велича́ем.

 

Катава́сия Сре́тения, глас 3:

Хор:            В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем перворожде́нное Сло́во,/ Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,// велича́ем.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, помилуй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Диа́кон:         Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Диа́кон:         Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Диа́кон:         Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный деся́тый:

                      Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми,/ Нафана́ила с Петро́м же и со други́ма двема́ дре́вле,/ и Фому́ имя́ше на ло́ве,/ и́же Христо́вым повеле́нием одесну́ю вве́ргше,/ мно́жество извлеко́ша рыб:/ Его́же Петр позна́в, к Нему́ бродя́ше,/ и́мже тре́тие явле́йся,/ и хлеб показа́, и ры́бу на у́глех

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен прп. Анто́ния Вели́кого, подо́бен: «Све́те неизме́нный…»:

                     Свет единонра́вных показа́лся еси́,/ Све́та ходи́ти стезя́ми благочести́выя научи́в,/ Анто́ние, отце́в о́тче,// и пла́мень мо́лнии па́ки огнь испуща́я и попаля́я де́монов полки́.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

                      Воскре́сшаго Го́спода тридне́вна от гро́ба, Де́во,/ моли́ о воспева́ющих Тя, и любо́вию блажа́щих:/ Тебе́ бо и́мамы вси прибе́жище спаси́тельное, и хода́таицу к Нему́:/ насле́дие бо Твое́, и раби́ есмы́, Богоро́дице,// и к Твоему́ заступле́нию вси взира́ем.

 

Хвали́тны псалмы́, глас 7:

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                      Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.


Чтец:          Стихи́ры воскре́сные, глас 7:

На 8. Стих:     Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:        Воскре́се Христо́с из ме́ртвых,/ разру́ш сме́ртныя у́зы:/ благовести́ земле́, ра́дость ве́лию,// по́йте Небеса́ Бо́жию сла́ву.

Стих:                Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:        Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су:// еди́ному безгре́шному.

 

На 6. Стих:      Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:        Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем:/ той бо спасл есть нас от беззако́ний на́ших,/ Святы́й Госпо́дь Иису́с,// явле́й воскресе́ние.

 

Стих:                Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:         Что возда́мы Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ нам?/ Нас ра́ди Бог в челове́цех,/ за истле́вшее естество́ Сло́во плоть бысть,/ и всели́ся в ны, к неблагода́рным, Благоде́тель:/ к пле́нником, Свободи́тель:/ ко и́же во тьме седя́щим, Со́лнце Пра́вды:/ на Кресте́, безстра́стный: во а́де, свет:/ в сме́рти, живо́т: воскресе́ние, па́дших ра́ди./ К Нему́же возопии́м:// Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

                            Стихиры прп Анто́ния Вели́кого, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

На 4. Стих:     Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:       Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты, и́го Христо́во на ра́мена взем,/ до́блественне наи́тие вра́жие попра́л еси́/ и в пусты́ни гра́ды показа́л еси́,/ сего́ ра́ди тя вси ве́рою почита́ем,/ о всеблаже́нне,/ мона́шествующих похвало́./ Те́мже Христа́ непреста́нно моли́,// о е́же спасти́ся нам.

 

Стих:             Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:       Ве́рою соше́дшеся вси,/ я́ко по́стника Христо́ва/ тя почита́ем, Анто́ние:/ ра́дуяся бо, ше́ствовал еси́ в пусты́ни непрохо́дней, му́дре,/ наста́вник сея́ был еси́ че́стен./ Те́мже тебе́ мы ве́рою взыва́ем:/ о всеблаже́нне,/ мона́шествующих похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду,// е́же спасти́ся нам.

 

Стих:             Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Стихира:       Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и́стинныя ра́ди жи́зни/ во гро́бе заключи́лся еси́,/ ника́коже боя́ся неви́димых враго́в:/ иногда́ бо, толца́ния творя́ще, приидо́ша к тебе́,/ ты же моли́твами твои́ми сих бе́з ве́сти сотворя́л еси́,/ о терпеливоду́шне,/ пусты́ни первонача́льниче.// Те́мже тя ве́рно вси почита́ем и ублажа́ем.

 

Стих:             Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Стихира:        На Не́бо теку́щую возше́д колесни́цу, чу́дне, доброде́телей,/ дости́гл еси́ краегра́дие поще́нием,/ из пусты́ни обходя́ Го́рняго Иерусали́ма прекра́сная,/ и, от боле́зненных подвиго́в досто́йно по́чести прие́м,/ с Небе́сными ра́дуешися чинонача́лии, всеблаже́нне,/ ве́чных благи́х насле́дник и Ца́рствия жи́тель быв,/ но моли́ся, Богоно́се Анто́ние, Спа́су всех/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

 

                            Стихи́ра Ева́нгельская деся́тая, глас 6:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     По е́же во ад соше́ствии,/ и е́же из ме́ртвых воскресе́нии,/ скорбя́ще я́коже досто́яше,/ о разлуче́нии Твое́м, Христе́,/ ученицы́ на де́лание обрати́шася,/ и па́ки корабли́ и мре́жи, и ло́ва нигде́же./ Но Ты, Спа́се, яви́вся я́ко Влады́ка всех,/ одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́,/ и бысть сло́во де́ло вско́ре,/ и мно́жество рыб мно́гое,/ и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́:/ ея́же причасти́вшимся тогда́ Твои́м ученико́м,/ и нас ны́не мы́сленно сподо́би наслади́тися,// человеколю́бче Го́споди.

 

                            Глас 2:

Хор:            И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

                     Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:            Слава Тебе, показавшему нам свет.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

                      На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                      Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                     Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

                      Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)

                      Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                      Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:            Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

                            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.                  

Диа́кон:         Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Господи.

 

Иере́й:            Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Хор:            Благослови́.

 

Иере́й:            Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:            Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:            Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́…

 

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

                

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

 

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.


Псало́м 5:

                     Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

                     Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

                     Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

                     Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

                     Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к прп. Анто́ния Вели́кого, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ища́…»:

                     Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:         Ами́нь.

Иере́й:            Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                     Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.   

 

Отпу́ст.

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)               

 

Тре́тий час:

Иере́й:            Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:         Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

                     Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

                                  

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)    

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

                     К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50:

                            Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

                     Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)            

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 7:

                     Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:         Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Шесто́й час:

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

                     Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

                     Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

                     Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

                     Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)            

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к прп. Анто́ния Вели́кого, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ища́…»:

                     Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:         Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Боже́ственная литурги́я:

Диа́кон:         Благослови́, влады́ко.

Иере́й:            Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Аминь.

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                           О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

                                           О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                                           О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                           О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102[2]:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

                      Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:            Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[3].

Единоро́дный Сы́не:

                     Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:

Хор:            Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12:            Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

                     Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10:              Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

                            Глас 7:

Тропа́рь:         Красе́н бе и добр в снедь, и́же мене́ умертви́вый плод:/ Христо́с есть Дре́во живо́тное,/ от Него́же яды́й не умира́ю,/ но вопию́ с разбо́йником:// помяни́ мя Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                     Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Тропа́рь:         На Крест возне́сся Ще́дре,/ Ада́мово рукописа́ние дре́вняго греха́ загла́дил еси́,/ и спасл еси́ от пре́лести весь род челове́ческий.// Те́мже воспева́ем Тя, благоде́телю Го́споди.

На 8:              Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.                

Тропа́рь:         Пригвозди́л еси́ на Кресте́ Ще́дре, грехи́ на́ша Христе́,/ и Твое́ю сме́ртию смерть умертви́л еси́/ воздви́гнувый уме́ршия из ме́ртвых:// те́мже покланя́емся Твоему́ свято́му воскресе́нию.

                     Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропа́рь:         Излия́ яд змий в слу́хи Е́вины иногда́:/ Христо́с же на Дре́ве кре́стнем источи́л есть ми́рови жи́зни сла́дость./ Те́мже взыва́ем:// помяни́ нас Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

На 6               Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропарь:         Во гро́бе я́ко сме́ртен положе́н был еси́, Животе́ всех Христе́:/ и вереи́ а́довы сломи́л еси́:/ и воскре́с во сла́ве тридне́вен я́ко си́лен, всех просвети́л еси́:// сла́ва Твоему́ воста́нию.

                     Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропарь:         Госпо́дь воскре́с тридне́вен из ме́ртвых,/ дарова́ мир Свой ученико́м,/ и сих благослови́в посла́, рек:// вся приведи́те во Ца́рствие Мое́.

                            Прп. Анто́ния Великого, глас 8:

На 4:              Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Тропарь:         Утвержде́нным по́мыслом и кре́пким терпе́нием страсте́й увяди́л еси́ пла́мень,/ в безстра́стия све́тлую оде́жду, Анто́ние, оде́ялся еси́, о́тче, и спасе́ния ри́зу.

                     Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропарь:         Крепча́йшия прило́ги де́монов дерза́ющих/ и зве́рскими о́бразы подо́бящихся,/ пренебре́гл еси́ тех немощну́ю си́лу,/ кре́пкаго бо име́л еси́ во бране́х Спомо́щника.

                

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:         Богоно́сец, нача́ла тьмы и вла́сти обличи́в воздержа́нием кре́пким,/ до́блественный победи́тель, Анто́ние, был еси́,/ по́стников сла́ва, мона́шествующих похвала́.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Богородичен:   Умерщвле́нный мой ум живо́тным де́йством,/ из Тебе́ я́вльшимся ми́ру, воздви́гни, Чи́стая, и к жи́зни наста́ви,/ я́же сме́рти две́ри разо́ршая еди́на Рождество́м Твои́м.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти.

 

Хор:            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

 

ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ПО ВХО́ДЕ:

Если хра́м Госпо́дский или свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к прп. Анто́ния Вели́кого, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ища́…»:

                     Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 7:

                        Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

Е́сли хра́м Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь прп. Анто́ния Вели́кого, глас 4:

                      Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я,/ Крести́телю пра́выми стезя́ми после́дуя,/ о́тче Анто́ние,/ пусты́ни был еси́ жи́тель/ и вселе́нную утверди́л еси́ моли́твами твои́ми./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Конда́к воскре́сный, глас 7:

                        Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к прп. Анто́ния Вели́кого, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ища́…»:

                     Жите́йския молвы́ отри́нув,/ безмо́лвно житие́ сконча́л еси́,/ Крести́теля подража́яй вся́ким о́бразом, преподо́бнейший,/ с ним у́бо тя почита́ем,// отце́в нача́льниче, Анто́ние.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к хра́ма.

 

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Иере́й:            Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

Диа́кон:         Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:            Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:         И услы́ши ны.

Хор:            И услы́ши ны.

Диа́кон:         И во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Трисвято́е:

Хор:                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  (Три́жды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                      Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                     Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.         

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

 

Проки́мен воскре́сный, глас 7:

Чтец:         Проки́мен, глас седьмы́й: Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Хор:            Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

 

Чтец:         Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Хор:            Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

 


Проки́мен прп. Анто́ния Вели́кого, глас 7:

Чтец:         Проки́мен, глас седьмы́й: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Хор:            Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         К Тимофе́ю посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

                            Чтение дня (1Тим., зач.280 (от середи́ны): гл.1, стт.15-17):

Чтец:         Ча́до Тимофе́е, ве́рно сло́во и вся́каго прия́тия досто́йно, я́ко Христо́с Иису́с прии́де в мир гре́шники спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Но сего́ ра́ди поми́лован бых, да во мне пе́рвом пока́жет Иису́с Христо́с все долготерпе́ние, за о́браз хотя́щих ве́ровати Ему́ в жизнь ве́чную. Царю́ же веко́в нетле́нному, неви́димому, еди́ному прему́дрому Бо́гу, честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Чтение прп. Анто́ния Вели́кого (Евр., зач.335: гл.13, ст.17-21):

                     Бра́тие, повину́йтеся наста́вником ва́шим и покаря́йтеся, ти́и бо бдят о душа́х ва́ших, я́ко сло́во возда́ти хотя́ще, да с ра́достию сие́ творя́т, а не воздыха́юще, несть бо поле́зно вам сие́. Моли́теся о нас, упова́ем бо, я́ко добру́ со́весть и́мамы во всем, до́бре хотя́ще жи́ти. Ли́шше же молю́, сие́ твори́те, да вско́ре устро́юся вам. Бог же ми́ра, возведы́й из ме́ртвых Па́стыря овца́м вели́каго, кро́вию заве́та ве́чнаго, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да соверши́т вы во вся́ком де́ле бла́зе, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ в вас благоуго́дное пред Ним, Иису́с Христо́м. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иере́й:            Мир ти.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Аллилуа́рий воскре́сный, глас 7:

Чтец:         Глас  седьмы́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец:         Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Аллилуа́рий пра. Анто́ния Вели́кого, глас 6:

Чтец:          Глас  четве́ртый: Бла́жен муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Диа́кон:         Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́. [4]

Иере́й:            Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Луки́, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон:         Аминь.

 

Второ́й диа́кон:              Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Второ́й диа́кон:              Во́нмем.

Чте́ние Ева́нгелия:

                            Чтение дня (Лк., зач.93: гл.18, ст.35-43):

Диа́кон:         Во вре́мя о́но, егда́ прибли́жися Иису́с во Иерихо́н, слепе́ц не́кий седя́ше при пути́ прося́. Слы́шав же наро́д мимоходя́щь, вопроша́ше: что у́бо есть сие́? Пове́даша же ему́, я́ко Иису́с Назаряни́н мимохо́дит. И возопи́, глаго́ля: Иису́се Сы́не Дави́дов, поми́луй мя. И предиду́щии преща́ху ему́, да умолчи́т, он же па́че мно́жае вопия́ше: Сы́не Дави́дов, поми́луй мя. Став же Иису́с повеле́ привести́ его́ к Себе́. Прибли́жшу же ся ему́ к Нему́, вопроси́ его́, глаго́ля: что хо́щеши, да ти сотворю́? Он же рече́: Го́споди, да прозрю́. Иису́с же рече́ ему́: прозри́, ве́ра твоя́ спасе́ тя. И а́бие прозре́, и во след Его́ идя́ше, сла́вя Бо́га. И вси лю́дие ви́девше возда́ша хвалу́ Бо́гови.

                            Чтение прп. Анто́ния Вели́кого (Лк., зач.24: гл.6, ст.17-23):

                            Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:         Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

                            Огласи́т их сло́вом и́стины.

                            Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

                            Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

                            Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:         Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон:         О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ мира, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор:            И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход:

Диа́кон:         Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Ру́си, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иере́й:            Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

 

Хор:            Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Диа́кон:         Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор:            Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу единосу́щную и неразде́льную.

Диа́кон:         Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

 

Си́мвол ве́ры:

Лю́ди:       Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Евхаристи́ческий Кано́н:

Диа́кон:         Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор:            Ми́лость ми́ра, же́ртву хвале́ния.

 

Иере́й:            Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

 

Иере́й:            Горе́[5]  име́им сердца́.

Хор:            И́мамы ко Го́споду.

 

Иере́й:            Благодари́м Го́спода.

Хор:            Досто́йно и пра́ведно есть покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й:            Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор:            Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́; оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й:            Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор:            Тебе́ пое́м, Тебе́ благослови́м, Тебе́ благодари́м, Го́споди, и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й:            Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

Досто́йно есть:

                      Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и славне́йшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

 

Иере́й:            В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор:            И всех, и вся.

Иере́й:            И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                            Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

 


Моли́тва Госпо́дня:

Лю́ди:       О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Свята́я святы́м.

Хор:            Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь.

 

Прича́стны воскре́сный и прп. Анто́ния Вели́кого:

                     Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

                     В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник,/ от слу́ха зла не убои́тся.

                     Аллилу́ия. (Трижды)

Прича́стие:

Диа́кон:         Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор:            Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

 

Иере́й:            Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причастити́ся пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

                            Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                            Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

                            Во время Причащения людей:

Хор:            Те́ло Христо́во приими́те, Источника безсме́ртнаго вкусите.

 

                            После Причащения людей:

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Иере́й:            Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор:            Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

 

Иере́й:            Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ заключи́тельная:

Диа́кон:         Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            С ми́ром изы́дем.

Хор:            О и́мени Госпо́дни.

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Заамво́нная моли́тва:

Иере́й:            Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир мирови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Хор:            Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х …

 

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

   

   [1] Одна из стихир по указанию настоятеля    из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

                            [2] Часто поется в сокращении.

  

   [3] Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…

                            [4] По служебнику (при иерейском служении) этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария.

               [5] Горе́ = к Го́рнему, духо́вному, ввысь