30 ию́ня (17.06 ст.ст.) 2024 го́да.

Неде́ля 1-я по Пятидеся́тнице, всех святы́х.

Глас 8.

Заговенье на Петров пост

 

Богослужебное последование размещено на сайте

Последование Богослужений наряду https://Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/posledovanie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChatPosledovanie Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/posledovanie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.com/posledovanie


ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Вели́кая Вече́рня

Диа́кон:   Воста́ните!

Хор:     Благослови́.

Иере́й:     Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Священнослужители в алтаре:

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди/ … / Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:     Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 8:

Хор:     Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

              Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

                     Стихиры воскресные (из Трио́ди), глас 8:

На 10. Стих:      Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:             Вече́рнюю песнь, и слове́сную слу́жбу,/ Тебе́, Христе́, прино́сим,/ я́ко благоволи́л еси́// поми́ловати нас Воскресе́нием.

 

Стих:        Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:          Го́споди, Го́споди,/ не отве́ржи нас от Твоего́ лица́,// но благоволи́ поми́ловати нас Воскресе́нием.

 

На 8. Стих:        Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:          Ра́дуйся, Сио́не Святы́й,/ ма́ти церкве́й, Бо́жие жили́ще,/ Ты бо прия́л еси́ пе́рвый,// оставле́ние грехо́в, Воскресе́нием.

 

Стих:        Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:             Е́же от Бо́га Отца́ Сло́во,/ пре́жде век Ро́ждшееся, в после́дняя же времена́,/ То́ежде от Неискусобра́чныя вопло́щшееся во́лею,/ распя́тие сме́ртное претерпе́:/ и дре́вле умерщвле́ннаго челове́ка спасе́// Свои́м Воскресе́нием.

 

На 6. Стих:        А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:             Е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние славосло́вим Христе́,/ и́мже свободи́л еси́ Ада́мский род от а́дова мучи́тельства:/ и дарова́л еси́ ми́рови я́ко Бог жизнь ве́чную// и ве́лию ми́лость.

 

Стих:        И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Спа́се,/ Сы́не Бо́жий Единоро́дный,/ пригвозди́выйся на Кресте́,// и воскресы́й из гро́ба тридне́вен.

 

                     Стихиры Триоди, всех святых, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»:

На 4. Стих:        От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Стихира:           Духо́внии вети́и, ученицы́ Спа́совы,/ Ду́ху орга́ни бы́вше ве́рою,/ разсе́яшася в концы́ земли́,/ честно́е пропове́дание правосла́вне се́юще:/ от ни́хже прозябо́ша боже́ственным земледе́лием,/ и благода́тию му́ченик во́инства,/ страсть честну́ю образу́юща,/ многообра́зными раздробле́ний ра́нами и огне́м,// и со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

 

Стих:        Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Стихира:          Огне́м воспаля́еми Госпо́дни любве́, огня́ презре́ша,/ и я́ко боже́ственное у́глие возжига́еми/ честни́и му́ченицы во Христе́,/ попали́ша хвра́стное ле́сти шата́ние:/ звере́й же загради́ша уста́ честны́м призыва́нием,/ и во главы́ усека́еми,/ посеко́ша врага́ вся ополче́ния,/ и крове́й пролива́юще пото́ки терпели́вно,// Це́рковь напои́ша ве́рою просвеща́ему.

 

На 2. Стих:        Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира:           Со зверьми́ бра́вшеся, бие́ми мече́м,/ ноготьми́ растерза́еми, рука́ми отъе́млеми,/ и му́чими тве́рдии му́ченицы,/ и огне́м веще́ственным неща́дно пали́ми,/ и пробода́еми, и соста́вы ссеца́еми,/ претерпе́ша тверде́йше:/ упокое́ние предви́деша бу́дущее,/ и нетле́нныя венцы́, и сла́ву Христа́,// Ему́же со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

 

Стих:        Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира:    Во всех конце́х страда́вшия ве́рно/ апо́столы, му́ченики, свяще́нники богому́дрыя,/ честны́х жен свяще́нное стека́ние,/ свяще́нными пе́сньми по до́лгу восхва́лим,/ я́ко соедини́шася небе́сным земни́и,/ и страстьми́ безстра́стие благода́тию Христо́вою прия́ша:/ и ны́не я́ко зве́зды све́тлыя озаря́юще нас,// со дерзнове́нием мо́лятся о душа́х на́ших.

 

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                 Му́ченик боже́ственный лик,/ Це́ркви основа́ние,/ благове́стию сконча́ние,/ вы де́лом Спа́сова глаго́лания испо́лнисте:/ ва́ми бо врата́ а́дова, на Це́рковь отве́рзшаяся, заключи́шася,/ кро́ве ва́шея ли́тие и́дольския же́ртвы изсуши́,/ закла́ние ва́ше породи́ Церко́вное исполне́ние,/ безпло́тных удиви́сте,/ Бо́гу венцено́сцы предстоите́:// Его́же непреста́нно моли́те о душа́х на́ших.

 

                     Глас 8:

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик:        Царь Небе́сный за человеколю́бие на земли́ яви́ся,/ и с челове́ки поживе́:/ от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый,/ и из Нея́ проше́дый с восприя́тием./ Еди́н есть Сын, сугу́б естество́м,/ но не Ипоста́сию./ Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га/ и соверше́нна Челове́ка вои́стину пропове́дающе,/ испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего:/ Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Ти́хий:

Хор:       Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный, глас 6:

Диа́кон:   Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2:     И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3:     До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:   Госпо́дь воцари́ся.

Хор:     В ле́поту облече́ся.

 

Пареми́и всех святы́х:

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 43):

Чтец:    Та́ко глаго́лет Госпо́дь: вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них. Кто возвести́т сия́; или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам? Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат, и да реку́т и́стину. Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог, и о́трок его́же избра́х: да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь: пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет. Аз есмь Бог, и несть ра́зве Мене́ спаса́яй. Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий. Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь, и несть от рук Мои́х избавля́яй: сотворю́, и кто отврати́т то? Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 3):

Чтец:    Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Прему́дрости Соломо́ни чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 5):

Чтец:    Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их, попече́ние их у Вы́шняго. Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия, и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни: зане́ десни́цею покры́ет я́, и мы́шцею защити́т их. Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́, и вооружи́т тварь в месть враго́м. Облече́тся в броня́ пра́вды, и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен. Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие: поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие: спобо́рет же с Ним мир на безу́мныя. По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины, и я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т. И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды. Вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я́ на́гло. Сопроти́в ста́нет им дух си́лы, и я́ко ви́хор разве́ет их: и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние, и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных. Слы́шите у́бо ца́рие и разуме́йте, навы́кните судии́ конце́в земли́. Внуши́те держа́щии мно́жества, и гордя́щиися о наро́дех язы́к. Я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам, и си́ла от Вы́шняго.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:      Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

              Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Лития́:

Поется стихира храма [1] , зате́м:

 

                     Стихиры Триоди, всех святых, глас 1, самогласна:

              Ве́ры согла́сием мирско́е торжество́,/ от ве́ка Бо́гу благоугоди́вших,/ патриа́рхов честно́е и проро́ков сосло́вие,/ апо́столов удобре́ние, му́чеников собра́ние, по́стников похвалу́,/ всех святы́х па́мять духо́вне пра́зднуим:/ мо́лят бо ся непреста́нно,/ дарова́тися ми́ру ми́рови,// и душа́м на́шим ве́лией ми́лости.

 

              Прииди́те вси ве́рнии,/ святы́х всех всесла́вную па́мять,/ во псалме́х, пе́ниих и пе́снех духо́вных восхва́лим:/ Крести́теля Спаси́телева,/ апо́столы, проро́ки и му́ченики,/ священнонача́льники, учи́тели же и преподо́бныя,/ по́стники и пра́ведныя, и святы́х жен боголю́бное состоя́ние,/ че́стно ублажа́юще, согла́сно возопии́м:/ Преблаги́й Христе́ Бо́же наш,/ тех моли́твами пода́ждь мир Це́рквам Твои́м,/ побе́ды на враги́ христолюби́вым лю́дем,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

              Прииди́те вси духо́вне возвесели́мся о па́мяти святы́х:/ се бо прии́де богатотво́рная нам дарова́ния принося́щи./ Те́мже во гла́се ра́дости, и чи́стей со́вести/ возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, проро́ков сосло́вие,/ и́же прише́ствие Христо́во ми́рови пропове́давше,/ и я́же издале́ча, я́ко бли́зу предви́девше./ Ра́дуйтеся, апо́стольский ли́че,/ язы́ков мре́жницы, и ловцы́ челове́ков./ Ра́дуйтеся, му́чеников собо́ре,/ от коне́ц земли́ собра́вшиися во еди́ну ве́ру,/ и о той мук томле́ния претерпе́вшии,/ и соверше́нне страда́ния вене́ц прие́мшии./ Ра́дуйтеся, отце́в наслажде́ние,/ своя́ телеса́ поще́нием иста́явше,/ и умертви́вше стра́сти плотски́я,/ ум боже́ственным раче́нием впери́сте,/ на небеса́ возлете́сте, и со А́нгелы водворя́ющеся,/ восприе́млете ве́чная блага́я./ Но о проро́цы, апо́столи, и му́ченицы с по́стники,/ вас Венча́вшаго приле́жно моли́те,/ изба́витися от враг ви́димых и неви́димых,/ в ве́ре и любви́ соверша́ющим при́сно// честну́ю па́мять ва́шу.

 

                     Стихир Триоди, всех святых, глас 5:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Ны́нешнему торжеству́ стеце́мся ве́рнии:/ предлага́ется и нам духо́вная трапе́за,/ и ча́ша та́инственная от сла́дких бра́шен,/ весе́лия испо́лнена му́ченических доброде́телей./ Си́и бо терпеливоду́шнии от коне́ц земли́,/ теле́сное всеразли́чным преда́вше ра́нам,/ Бо́гу принесо́ша же́ртву слове́сну, вся́кий во́зраст:/ о́ви у́бо во главы́ усека́еми,/ о́вии же по хребту́ стру́жеми:/ друзи́и же рук отсече́ние и всех удо́в,/ вси вку́пе святи́и Христо́вым страда́нием о́бщницы бы́ша./ Но венцы́ тем возме́здие мук пода́вый, Го́споди,/ во след тех жи́тельствовати сподо́би нас,// я́ко Человеколю́бец.

 

                     Богоро́дичен воскре́сный, глас 5:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ ми́ра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Иере́й:              Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:       Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:     Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:     Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

                     Стихиры воскресные (из Триоди), глас 8:

Стихира:    Возше́л еси́ на Крест, Иису́се,/ снизше́дый с Небесе́,/ прише́л еси́ на смерть, Животе́ Безсме́ртный,/ к су́щим во тьме Свет и́стинный,/ к па́дшим всех Воскресе́ние,// просвеще́ние, и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

Стих:      Госпо́дь воцари́ся,// в ле́поту облече́ся.

Стихира:    Христа́ славосло́вим, воскре́сшаго от ме́ртвых:/ ду́шу бо и те́ло прие́м,/ стра́сти отъобою́ду отсече́,/ пречи́стей у́бо души́ во ад соше́дшей,/ его́же и плени́:/ во гро́бе же истле́ния не ви́де свято́е те́ло,// Изба́вителя душ на́ших.

 

Стих:      И́бо утверди́ вселе́нную,// я́же не подви́жится.

Стихира:  Псалмы́ и пе́сньми славосло́вим, Христе́,/ от ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние:/ и́мже нас свободи́л еси́ мучи́тельства а́дова,/ и я́ко Бог дарова́л еси́ жизнь ве́чную,// и ве́лию ми́лость.

 

Стих:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,// Го́споди, в долготу́ дний.

Стихира:  О, Влады́ко всех Непостижи́ме,/ Тво́рче небесе́ и земли́,/ кресто́м пострада́вый, мне безстра́стие источи́л еси́:/ погребе́ние же прие́м, и воскре́с во сла́ве,/ совоскреси́л еси́ Ада́ма руко́ю всеси́льною./ Сла́ва Твоему́ тридне́вному воста́нию,/ и́мже дарова́л еси́ нам ве́чную жизнь,/ и очище́ние грехо́в,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

 

                     Стихи́ра Трио́ди, всех святых, глас 6:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:    Прииди́те ве́рнии,/ днесь лик совокупи́вше,/ благоче́стно торжеству́им,/ и всех святы́х пресла́вную и честну́ю па́мять/ сла́вно почти́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, апо́столи сла́внии,/ проро́цы, и му́ченицы, и священнонача́льницы./ Ра́дуйтеся, преподо́бных собо́ре и пра́ведных./ Ра́дуйтеся, честны́х жен ли́че,/ и Христа́ о ми́ре моли́те,/ побе́ды на сопроти́вныя дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

                     Богородичен воскресный, глас 6:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира:  Творе́ц и Изба́витель мой Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся Влады́чице,/ предста́тельство и покро́ве,// и спасе́ние душ на́ших.

 

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:     Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас 4:

Хор:     Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (Дважды)

 

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

              И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:       Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

У́треня

Шестопса́лмие:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

              Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

 

Псало́м 3:

Чтец:      Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

              Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псало́м 37:

                 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

              Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псало́м 62:

                 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

              На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 87:

                 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псало́м 102:

                 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

              На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псало́м 142:

                 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

              Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

После Шестопсалмия

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 8:

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:     Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:     Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:     Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:     Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:     Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

Хор:     С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! (Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

                И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 4:

                 Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

 

Кафи́змы:

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

                 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л еси́ суд мой и прю мою́, сел еси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л еси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя его́ потреби́л еси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша ору́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л еси́, поги́бе па́мять его́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил еси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь есть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ свое́ю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь есть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь есть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ его́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ его́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, его́же кля́твы уста́ его́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком его́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, е́же уби́ти непови́ннаго, о́чи его́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т е́же восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т его́, преклони́тся и паде́т, внегда́ ему́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен есть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех его́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал еси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

                 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л еси́, они́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, о́чи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́ческия. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, огнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

              Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́етная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь есть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил еси́ сы́ны челове́ческия.

Псало́м 12:

              Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ о́чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

              Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние его́ есть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

              Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н есть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему своему́ и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

 

Псало́м 15:

              Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой еси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты еси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно есть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, еще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми еси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные (из Трио́ди), глас 8:

              Воскре́сл еси́ из ме́ртвых, Животе́ всех,/ и а́нгел све́та жена́м вопия́ше: преста́ните от слез,/ апо́столом благовести́те, возопи́йте пою́ще:/ я́ко воскре́се Христо́с Госпо́дь,// благоволи́вый спасти́, я́ко Бог, род челове́ческий.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

              Челове́цы, Спа́се, гроб Твой запеча́таша:/ А́нгел ка́мень от две́рей отвали́:/ жены́ ви́деша воста́вша из ме́ртвых,/ и ты́я благовести́ша ученико́м Твои́м в Сио́не,/ я́ко воскре́сл еси́, Животе́ всех, и разреши́шася у́зы сме́ртныя:// Го́споди сла́ва Тебе́.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

 

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

              Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Мой, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

                 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

              Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

              Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

                 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

              Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

              Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные (из Трио́ди), глас 8:

                     Глас 8, подо́бен: «Повеле́нное та́йно…»

              Белонося́й Гаврии́л све́тел предста́,/ я́ко в ви́де мо́лнии, Христо́ву гро́бу,/ и ка́мень отвали́ от гро́ба,/ и страх ве́лий содержа́ше Твоя́ стра́жи,/ и внеза́пу пребы́ша вси а́ки ме́ртви./ От гро́ба страже́й, и ка́мене печа́ти устыди́теся, пребеззако́ннии,// разуме́йте, я́ко воскре́се Христо́с.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                     Глас 8, подо́бен: «Прему́дрости Сло́ва…»

              Воскре́с от гро́ба я́ко вои́стинну,/ преподо́бным повеле́л еси́ жена́м/ пропове́дати воста́ние апо́столом, я́коже пи́сано есть:/ и ско́рый Петр предста́ гро́бу, и свет во гро́бе зря ужаса́шеся./ Те́мже и ви́дев плащани́цы еди́ны,/ кроме́ Боже́ственнаго те́ла, в нем лежа́щия,/ со стра́хом возопи́: сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же,// я́ко спаса́еши вся Спа́се наш, О́тчее бо еси́ сия́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ а́нгельский собо́р, и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть,/ пре́жде век сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́,/ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

После кафизм:

Полиеле́й: [2]

Хор:     Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от а́да вся свобо́ждша.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

              Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

              Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Ипакои́, глас 8:

              Мироно́сицы Жизнода́вца предстоя́ща гро́бу,/ Влады́ку иска́ху в ме́ртвых, Безсме́ртнаго,/ и ра́дость благове́щения от А́нгела прие́мша, апо́столом возвеща́ху:/ я́ко воскре́се Христо́с Бог,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Степе́нна, глас 8:

1 антифо́н:

Хор:     От ю́ности моея́ враг мя искуша́ет, сластьми́ пали́т мя:// аз же наде́яся на Тя, Го́споди, побежда́ю сего́. (Дважды)

               Ненави́дящии Сио́на,/ да бу́дут у́бо пре́жде исторже́ния я́ко трава́:// ссече́т бо Христо́с вы́я их, усече́нием мук. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и Сло́вом.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом, Е́же жи́ти вся́ческим:/ Свет от Све́та, Бог Вели́к:// со Отце́м пое́м Ему́, и Сло́вом.

2 антифо́н:

              Се́рдце мое́ стра́хом Твои́м да покры́ется смиреному́дрствующее:// да не возне́сшееся отпаде́т от Тебе́, Всеще́дре. (Дважды)

              На Го́спода име́вый наде́жду, не устраши́тся тогда́,// егда́ огне́м вся суди́ти и́мать, и му́кою. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом, всяк кто боже́ственный ви́дит, и предглаго́лет,/ чудоде́йствует вы́шняя, в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́:// а́ще бо и трисия́ет, единонача́льствует Божество́.

3 антифо́н:

              Воззва́х Тебе́, Го́споди, вонми́,/ приклони́ ми у́хо Твое́ вопию́щу, и очи́сти,// пре́жде да́же не во́змеши мене́ отсю́ду. (Дважды)

              В ма́тери свое́й земли́ отходя́й всяк, па́ки разреша́ется,// прия́ти му́ки, или́ по́чести пожи́вших. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                 Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Святы́м Ду́хом богосло́вие, Еди́ница Трисвята́я:/ Оте́ц бо Безнача́лен: от Него́же роди́ся Сын безле́тно,// и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, от Отца́ спросия́вший.

 

4 антифо́н:

              Се ны́не что добро́, или́ что красно́; но е́же жи́ти бра́тии вку́пе:// в сем бо Госпо́дь обеща́ живо́т ве́чный. (Дважды)

              О ри́зе свое́й, И́же кри́ны се́льныя украша́яй,// повелева́ет, я́ко не подоба́ет пещи́ся. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом, Единови́дною вино́ю,/ вся содержа́тся миропода́тельне:// Бог бо Сей есть, Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен Госпо́дственне.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:   Во́нмем. Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас осмы́й: Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Хор:     Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Диа́кон:   Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

Хор:     Воцари́тся Госпо́дь во век,/ Бог твой Сио́не, в род и род.

Диа́кон:   Воцари́тся Госпо́дь во век,/

Хор:     Бог твой Сио́не, в род и род.

 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние.

Хор:     Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Иере́й:     От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Евангелие воскресное 1-е, Мф., зач. 116:) 

Иере́й:     Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с: И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́: Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

Хор:     Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

                     Глас 6:

Хор:       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

                     Стихира воскресная, глас 6:

                Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Иере́й:              Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:       Ами́нь.

Канон:

Песнь 1:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Всеси́льну Христо́ву Божеству́ ка́ко не диви́мся?/ от страсте́й у́бо всем ве́рным, безстра́стие и нетле́ние точа́щу,/ от ребра́ же Свята́го исто́чник безсме́ртия иска́пающу,// и Живо́т из гро́ба Присносу́щный.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Я́ко благоле́пен жена́м А́нгел ны́не яви́ся,/ све́тлыя нося́ есте́ственныя о́бразы невеще́ственныя чистоты́,// зра́ком же возвеща́я свет воскресе́ния, зовы́й: воскре́се Госпо́дь.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Пресла́вная возглаго́лашася о Тебе́ в ро́дех родо́в,/ Бо́га Сло́ва во чре́ве вме́щшая,/ чиста́ же пребы́вши Богоро́дице Мари́е.// Те́мже Тя вси почита́ем, су́щее по Бо́зе предста́тельство на́ше.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Взя́шася врата́ боле́зненная,/ и ужасо́шася вра́тницы а́довы,/ зря́ще в преиспо́днейшая Соше́дшаго,// И́же на высоте́ всех превы́ше естества́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Удиви́шася чи́ни а́нгельстии,/ зря́ще на престо́ле посажде́но О́тчи,/ па́дшее естество́ челове́ческое,// затворе́ное в преиспо́дних земли́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Пречи́стая Богоро́дице,/ вопло́щшееся Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во,// па́че естества́ ро́ждши, пое́м Тя.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Грозд Тя Живоно́сен,/ всеми́рнаго иска́пающ сла́дость спасе́ния,// Де́ва, Христе́, роди́.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Твои́х святы́х воспева́я чи́ны,/ Твои́м све́том души́ мое́й моли́твами сих озари́тися молю́ся:/ Ты бо еси́ свет непристу́пный, неве́дения мрак отгоня́,// Твои́ми светлостьми́, Сло́ве Бо́жий Светода́вче Христе́. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Я́ко возвы́сился еси́ на Дре́ве,/ привле́кл еси́ к Твоему́ позна́нию/ язы́ков все насле́дие, Влады́ко,/ и све́том уясни́л еси́ Святы́я Тро́ицы,/ апо́столы святы́ми Твои́ми,// и́миже мглу пре́лести отгна́л еси́.

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Законоположе́нием Твои́м, Христе́,/ увещава́еми Твои́ апо́столи,/ я́же на земли́ вся благоче́стно отри́нуша,/ и све́том благода́ти освети́ша всю вселе́нную сла́внии,// ева́нгельски Тя пропове́дающе.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Ра́дующеся му́ченицы, крест Твой взе́мше,/ и честну́ю страсть неукло́нно подража́юще,/ мучи́тельскаго не убоя́шася преще́ния, до́блии,/ ни огня́, ни меча́, ни ран,// но ниже́ гла́да, ниже́ сме́рти.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Наме́рение му́жеское де́вы, Всечи́стая, восприе́мше я́ве:/ му́ченическая бо страда́ния неукло́нно подража́юще,/ и псало́мски в след Тебе́, Сы́ну Твоему́, Де́во,// боже́ственне сра́дующеся, Всецарю́ приведо́шася.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Песнь 3:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́// Еди́не Человеколю́бче.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Осужде́нна бы́вша Ада́ма вкуше́нием греха́,/ пло́ти Твоея́ спаси́тельною стра́стию оправда́л еси́, Христе́:// Сам бо непови́нен сме́ртнаго иску́са был еси́, Безгре́шне.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:    Воскресе́ния свет возсия́/ су́щим во тьме, и се́ни сме́ртней седя́щим,/ Бог мой Иису́с,/ и Свои́м Божество́м кре́пкаго связа́в,// сего́ сосу́ды расхи́тил есть.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Херуви́м и серафи́м превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице:/ Ты бо Еди́на прия́ла еси́ Невмести́маго Бо́га в Твое́м чре́ве, Нескве́рная:// те́мже Тя ве́рнии вси пе́сньми, Чи́стая, ублажа́ем.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Отве́ргшагося пре́жде за́поведи, Го́споди,/ изринове́нна мя су́ща от Тебе́ сотвори́л еси́,/ в него́же вообрази́вся, послуша́нию же навы́к,// Себе́ па́ки назда́л еси́ распя́тием.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Прему́дростию вся проуве́девый, Го́споди,/ и ра́зумом Твои́м водрузи́вый преиспо́дняя,/ не не сподо́бил еси́ снизхожде́нием Твои́м, Сло́ве Бо́жий,// воскреси́ти, е́же по о́бразу Твоему́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Даждь нам по́мощь Твои́ми моли́твами, Всечи́стая,// прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Е́ве прама́тери Ты исправле́ние бы́ла еси́,// Нача́льника жи́зни ми́рови, Христа́ Богоро́дице, ро́ждши.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Свяще́нством свяще́нным свяще́нницы и па́стырие обле́кшеся,/ и то му́дрственно окорми́вше Христу́,/ досто́йно украси́ша учи́тельства сло́во,// свы́ше вои́стинну обогати́вшеся. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Украси́вшеся удобре́ньми пе́рваго добротворе́ния,/ и яви́вшеся я́ко непреле́стная свети́ла,/ онебеси́сте Це́рковь Христо́ву, святи́и,// оты́нуду и́наго ту разли́чно украси́вше. (Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Зако́ну повину́ющеся Твоему́ блаже́нных собо́ри,/ многообра́зными доброде́тельми просвети́вшеся:/ насле́доваша оби́тели небе́сныя, Влады́ко, ра́дующеся:// и́ную бо и́ный, вси ты́я досто́йно испо́лниша.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     От чре́ва де́вственна,/ И́же от Бо́га Бо́га Сло́ва родила́ еси́ нам, Богома́ти,/ Его́же де́вы чи́стыя боголе́пно возлюби́ша,// и в след Тебе́ вся Сему́ я́ве после́доваша.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

После 3 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Седа́лен всех святы́х, глас 8, подо́бен: «Прему́дрости Сло́ва…»:

              Пра́отец, оте́ц, патриа́рх,/ апо́стол, му́ченик, проро́к,/ святи́телей, и преподо́бных Твои́х,/ по́стников и пра́ведных же,/ и вся́каго и́мене пи́саннаго в кни́зе жи́зни,/ святу́ю па́мять соверша́юще, Христе́ Бо́же,/ всех подвиза́ем на моли́тву, моля́щеся:/ умири́ мир Твой те́ми, я́ко Человеколю́бец, да вси вопие́м Ти:/ Бо́же, прославля́емый в сове́те святы́х Твои́х,// Ты еси́ вои́стинну просла́вивый досто́йно па́мять их.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тот же:    Пра́отец, оте́ц, патриа́рх,/ апо́стол, му́ченик, проро́к,/ святи́телей, и преподо́бных Твои́х,/ по́стников и пра́ведных же,/ и вся́каго и́мене пи́саннаго в кни́зе жи́зни,/ святу́ю па́мять соверша́юще, Христе́ Бо́же,/ всех подвиза́ем на моли́тву, моля́щеся:/ умири́ мир Твой те́ми, я́ко Человеколю́бец, да вси вопие́м Ти:/ Бо́же, прославля́емый в сове́те святы́х Твои́х,// Ты еси́ вои́стинну просла́вивый досто́йно па́мять их.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Трио́ди, глас 8:

                 Небе́сную дверь и киво́т, пресвяту́ю го́ру,/ све́тлый о́блак воспои́м, неопали́мую купину́, слове́сный рай,/ Е́вы воззва́ние, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́рови,/ и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти,// благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

 

Песнь 4:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Ты моя́ кре́пость Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты врага́ су́ща мя зело́ возлюби́л еси́:/ Ты истоща́нием стра́нным соше́л еси́ на зе́млю, Благоутро́бне Спа́се,/ после́дняго моего́ досажде́ния не отве́ргся,/ и пребы́в на высоте́ пречи́стыя Твоея́ сла́вы,// пре́жде безче́ствованнаго просла́вил еси́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:    Кто зря, Влады́ко, ны́не не ужаса́ется,/ стра́стию смерть разруша́ему;/ Кресто́м бежа́щее тле́ние,/ и сме́ртию ад бога́тства истощава́емый,/ Боже́ственною си́лою Тебе́ распя́таго;// чу́дно де́ло, Человеколю́бче!.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Ты ве́рным похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты Предста́тельнице,/ Ты и прибе́жище христиа́н, стена́ и приста́нище:/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед,// ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющих.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  На Кресте́ Тя пригвозди́ша законопресту́пных де́ти, Христе́ Бо́же:// и́мже спасл еси́ я́ко Благоутро́бен, сла́вящия Твоя́ страда́ния.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Воскре́с от гро́ба, вся совоскреси́л еси́ су́щия во а́де ме́ртвыя,// и просвети́л еси́ я́ко Благоутро́бен, сла́вящия Твое́ воскресе́ние.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Клас возрасти́вшая животво́рный, неора́нная Ни́во,/ подаю́щаго ми́рови жизнь, Богоро́дице,// спаса́й пою́щия Тя.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Богоро́дицу Тя, Всечи́стая, просве́щшиися вси пропове́дуем:// Со́лнце бо пра́вды родила́ еси́, Присноде́во.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Совоку́плься собо́р святы́х Твои́х любо́вию,/ и Тебе́ наслажда́яйся,/ и́стинно же и чи́сто в ра́дости,/ лик неразруша́емый А́нгелом слику́ет,// о Тебе́, Всеви́дче, Бо́зе всех и Го́споде. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Ю́ношески сла́внии священному́ченицы,/ му́ченическим венце́м увязо́стеся, богоде́тельным пома́занием,/ е́же пе́рвее свяще́нства укра́шени пребога́тии./ Те́мже сугу́бы венцы́ досто́йно прие́мше,// со Христо́м ве́чно ра́дуетеся.

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Плотско́е мудрова́ние все ду́ху, богоно́снии, вои́стинну повину́сте,/ по́стнически сего́ стремле́ния неудержи́мая посто́м увяди́вше:/ и ны́не безстра́стия све́том просвети́вшеся,// мзды трудо́в прия́сте.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Я́ко Христа́, му́ченицы, Первому́ченика, му́ки зело́ претерпе́сте,/ терпели́во же и до́блественне,/ я́ко в чужди́х страда́льчествующе телесе́х, сла́внии,/ и ны́не Ца́рствия насле́дницы показа́вшеся,// ве́рным исцеле́ния источа́ете.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Неве́ста Бо́жия была́ еси́, Богороди́тельнице,/ Сего́ бо Сло́во преве́чное, теле́сне родила́ еси́ нам:/ в Не́мже и жены́ свя́то пожи́вше,/ и страда́льчествы всеразли́чными Тобо́ю украси́вшеся,// прама́тернее паде́ние испра́виша..

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя,/ и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Оде́ятися претерпе́л еси́ в багряни́цу/ пре́жде стра́сти Твоея́, Спа́се, поруга́емь,/ первозда́ннаго покрыва́я безобра́зное обнаже́ние:/ и наг пригвозди́лся еси́ на Кресте́ пло́тию,// совлача́я, Христе́, ри́зу умерщвле́ния.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  От пе́рсти сме́ртныя,/ Ты па́дшее мое́ па́ки назда́л еси́ существо́, воскре́с:/ и нестаре́ющееся, Христе́ устро́ил еси́,/ яви́в па́ки я́коже ца́рский о́браз,// нетле́ния жизнь блиста́ющ.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Ма́тернее дерзнове́ние, е́же к Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая,/ сро́днаго промышле́ния, е́же о нас, не пре́зри, мо́лимся:// я́ко Тебе́ и Еди́ну христиа́не ко Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Наста́ви нас си́лою Креста́ Твоего́, Христе́:/ тем бо Тебе́ припа́даем,// мир пода́ждь нам Человеколю́бче.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Окорми́ живо́т наш, я́ко Преблаги́й,/ пою́щих Твое́ воста́ние,// и мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Утоли́ нестерпи́мую бу́рю страсте́й мои́х,// Я́же Бо́га ро́ждшая, Окорми́теля и Го́спода.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Слу́жат рождеству́ Твоему́, Пречи́стая Богоро́дице,// а́нгельстии чи́нове, и челове́ков собра́ние.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Предзре́ти, я́коже проро́цы боже́ственнии,/ хотя́щая бы́ти сподо́бистеся,/ и возжеле́сте благоро́дию души́/ очи́ститися житие́м чи́стым, о богоно́снии,// просвеща́еми си́лою Духо́вною. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Лик святы́х ны́не све́тится Боже́ственными дарова́ньми,/ и́же пре́жде зако́на вси патриа́рси, проро́цы,/ апо́столи, и му́ченик собо́ри,/ и по́стников, и учи́телей,// и пра́ведных, со священному́ченики. (Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Светя́щееся зря́ще Твои́х святы́х днесь собра́ние,/ Твое́ю, Спа́се, све́тлостию, и свеща́ми неугаса́емыми благода́ти,/ Твое́ Боже́ственное бога́тство благи́х и изоби́лие// воспева́ем непреста́нно, Человеколю́бче.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Преди́вное Твое́ Рождество́ возлюби́вше жены́ пречестны́я,/ кра́сная жития́ нивочто́же вмени́ша, Всечи́стая,// Его́ еди́ни рачи́тельно жела́юще све́тлости и Боже́ственнаго осия́ния.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

 

Песнь 6:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Дре́вом кре́пко низложи́ мя началозло́бный:/ Ты же, Христе́, возне́сся на Кресте́,/ крепча́е низложи́л еси́, посрами́в сего́,// па́дшаго же воскреси́л еси́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты уще́дрил еси́ Сио́на, возсия́вый от гро́ба,/ но́ваго вме́сто ве́тхаго соверши́в, я́ко Благоутро́бен, Боже́ственною Твое́ю кро́вию:// и ны́не ца́рствуеши в нем во ве́ки, Христе́.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний,/ мольба́ми Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая,/ и да улучи́м, Пречи́стая, Боже́ственное сия́ние,// из Тебе́ неизрече́нно воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Дла́ни на Кресте́ распросте́рл еси́,/ исцеля́яй неудержа́нно просте́ртую во Еде́ме ру́ку первозда́ннаго:/ и Твое́ю во́лею же́лчи вкуси́в,/ и спасл еси́, Христе́, я́ко Си́лен,// сла́вящия Твоя́ страда́ния.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Сме́рти Изба́витель вкуси́, дре́вняго осужде́ния,/ я́ко да и тле́ния ца́рство разруши́т,/ и во а́дская сшед, воскре́си,// и спасе́, я́ко Си́лен, пою́щия Его́ воскресе́ние.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Храм Тя Бо́жий и Киво́т,/ и черто́г одушевле́нный, и дверь Небе́сную,// Богоро́дице, ве́рнии возвеща́ем.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Тре́бищ разруши́тель, я́ко Бог,/ бы́вшее рождество́ Твое́, Мари́е Богоневе́сто,// покланя́емо есть со Отце́м и Ду́хом.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Я́ко честны́й, избра́нный, положе́нный ка́мень краеуго́льный,/ святи́и в Сио́не обре́тше Тя, Влады́ко, основа́ние непоколеби́мое,// избра́нное ка́мение себе́ назда́ша. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Пронзе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́пли кро́ве иска́паша, с водо́ю богоде́тельно,/ мир обнови́ша,// и боже́ственный собо́р святы́х всех Благоде́телю призда́ша. (Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Пое́м всеблагоче́стно/ му́ченик о́блак боже́ственный, благода́тию просвеще́нный,/ и возсия́вший светле́е багряни́цею кро́ве,// и червлени́цею их тве́рдаго страда́ния.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Ма́терь всеи́стинную Бо́жию Тя вси зна́ем,/ Е́юже естество́ же́нское изба́вльшееся, Всенепоро́чная, о Христе́ предпострада́,// доброде́тели же вся́кия благоче́стно бысть испо́лнено.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

После 6 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Конда́к всех святы́х, глас 8:

              Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

И́кос:

              И́же по всей земли́ му́чившиися, и на небеса́ пресели́вшиися,/ и́же стра́сти Христо́вы подража́вшии, и стра́сти на́ша отъе́млющии,/ зде днесь собира́ются, перворожде́нных показу́юще Це́рковь,/ я́ко го́рния о́браз содержа́щу, и Христу́ вопию́щу:// Бог мой еси́ Ты, Богоро́дицею соблюди́ мя, Многоми́лостиве.

 

Песнь 7:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Сла́вное истоща́ние,/ Боже́ственное бога́тство Твоея́ нищеты́, Христе́, удивля́ет а́нгелы,/ на Кресте́ зря́щия Тя пригвожда́ема,/ за е́же спасти́ ве́рою зову́щия:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Боже́ственным Твои́м соше́ствием све́та испо́лнил еси́ преиспо́дняя,/ и тьма прогна́на бысть пре́жде гоня́щая./ Отню́дуже воскресо́ша и́же от ве́ка ю́зницы, зову́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Припев:    Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен:    Всех у́бо Го́спода,/ Еди́наго же еди́ному Единоро́дному Сы́ну правосла́вно Отца́,/ богосло́вяще Тя возвеща́ем,/ и Еди́наго ве́дяще от Тебе́ исходя́ща Ду́ха Пра́ваго,// Соесте́ственна и Соприсносу́щна.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ вселе́нныя, проро́чески Бо́же:/ на дре́во бо вознесе́н быв, вся призва́л еси́ ве́рою зову́щия:// оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:     Воскре́с от гро́ба, я́коже от сна, Ще́дре,/ всех изба́вил еси́ от тли,/ тварь же уверя́ется апо́столы пропове́дающими воста́ние:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  От Де́вственнаго ложесна́ вопло́щься,/ яви́лся еси́ на Спасе́ние на́ше./ Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дяще Богоро́дицу, благода́рственно зове́м:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Жезл прорасти́ла еси́, Де́во,/ от ко́рене Иессе́ова, Всеблаже́нная,/ Плод цветонося́щий спаси́тельный,/ ве́рою Сы́ну Твоему́ зову́щим:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Святы́х чи́нове,/ во святы́х почива́ющаго немо́лчно пою́ще,/ сла́дости боже́ственныя ны́не наслажда́ются,/ и ра́дующеся, лику́ют пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Боже́ственными сия́ньми трисо́лнечнаго светопроли́тия,/ че́стне святы́х собо́ри осия́вшеся,/ Еди́ницу тричи́сленную богосло́вят,// Отца́ безнача́льна, и Сы́на благоче́стно, и Ду́ха Свята́го.

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Неизрече́нною сла́вою Твое́ю,/ егда́ яви́шися, Бо́же, посреде́ бого́в,/ досто́йная подая́, и да́ры раздая́, и венцы́ дая́,/ тогда́, Спа́се, сподо́би пе́ти Тебе́:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Ра́дующеся пои́м святы́х всех собо́р, отвсю́ду собра́вшихся,/ и ро́ды вку́пе и досто́инства, и жи́тельства и с ни́ми пое́м:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Мари́ю Пречи́стую, и Пресвяту́ю Богороди́тельницу,/ отрокови́цы вся, лик боже́ственный ку́пно соста́вивше,/ велегла́сно ра́дующеся возопи́йте:// ра́дуйся, ра́дости исто́чник нам источа́ющая.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Песнь 8:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Иису́сова Божества́ Пребоже́ственная си́ла,/ в нас боголе́пно возсия́ла есть:/ пло́тию бо вкуш за всех смерть кре́стную,/ разруши́ а́дову кре́пость./ Его́же непреста́нно о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Распны́йся воста́, великовы́йный паде́,/ пады́й и сокруше́нный испра́вися,/ тля отве́ржена бысть, и нетле́ние процвете́:// Жи́знию бо ме́ртвенное поже́рто бысть. О́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:    Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен:    Трисве́тлое Божество́,/ во Еди́ной сия́ющее зари́ от Еди́наго Триипоста́снаго Естества́, Роди́теля Безнача́льна:/ Единоесте́ственно же Сло́во Отцу́, и Сца́рствующаго Единосу́щнаго Ду́ха,/ о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  На дре́ве ру́це мне просте́рша, обнаже́ннаго мя призыва́юща,/ Свое́ю благообра́зною согре́яти нагото́ю:/ благослови́те вся дела́ Го́спода,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:     Из преиспо́дняго а́да возне́сша мя, па́дшаго,/ и высокопресто́льною сла́вою Роди́теля поче́тшаго:/ благослови́те, вся дела́ Го́спода,// и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Сопроти́вных разжже́нныя и пламенови́дныя на нас угаси́ стре́лы:// я́ко да пое́м Тя, Чи́стая, во вся ве́ки.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Преесте́ственне Соде́теля и Спа́са,/ Бо́га Сло́ва родила́ еси́, Де́во:// те́мже Тя пое́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Ра́дуйтеся му́ченицы, проро́цы, апо́столи,/ священному́ченик честны́й собо́ре:/ пра́ведных, преподо́бных же и учи́телей боже́ственный ли́че,/ с мироно́сицами жена́ми сладкопою́ще:/ о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Я́же па́че ума́ све́тлостию,/ насыща́еми святи́и боже́ственнаго весе́лия,/ и ра́дости исполня́еми,/ бо́зи быва́ете, к Бо́гу приближе́нием,/ богоде́тельным све́тлостем обща́ющеся,/ и сла́вы неизрече́нныя просвети́вшеся луча́ми,// Христа́ превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

 

              Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен:          Яви́вшеся, святи́и, я́ко зве́зды многосве́тлыя,/ церко́вное не́бо уясня́ете разли́чными дарова́ньми и разли́чными добро́тами,/ в пра́вде, целому́дрии, му́жестве, ра́зуме:/ Влады́ку свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     С весе́лием вся жены́ богому́дрыя, сконча́вшияся,/ пою́т Ду́хом Де́ву Пречи́стую,/ и́стинную Ма́терь Бо́жию,/ от кля́твы прама́тере Е́вы нас изба́вившую,/ благогове́йно предстоя́ще,// Тоя́ воспо́йте Плод во ве́ки.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

              О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:     Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Песнь 9:

Кано́н воскре́сный, глас 8:

Ирмо́с:    Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Боже́ственным и Безнача́льным Естество́м прост сый,/ сложи́лся еси́ прия́тием пло́ти, в Тебе́ Само́м Сию́ соста́вив, Сло́ве Бо́жий,/ и пострада́в я́ко челове́к, пребы́л еси́ кроме́ страсте́й, я́ко Бог.// Те́мже Тя во Двою́ Существу́ неразде́льно и неслия́нно велича́ем.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Отца́ по Существу́ Боже́ственному,/ я́коже естество́м быв челове́к,/ рекл еси́ Бо́га Вы́шний, рабо́м снизходя́,/ воскре́с от гро́ба, благода́тию Отца́/ земноро́дным поло́ж, и́же по естеству́ Бо́га же и Влады́ку,// с Ни́мже Тя вси велича́ем.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:     Яви́лася еси́, о Де́во Ма́ти Бо́жия,/ па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц отры́гну от се́рдца Своего́ пре́жде всех век, я́ко Благ,// Его́же ны́не и теле́с превы́шша разуме́ем, а́ще и в те́ло облече́ся.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас 8:

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:    Бо́жия Тя естество́м у́бо Сы́на,/ зача́таго во утро́бе све́мы Богома́тере,/ и бы́вшаго нас ра́ди Челове́ка,/ и зря́ще Тя на Кресте́ естество́м у́бо стра́ждуща челове́ческим,// безстра́стна же, я́ко Бо́га пребыва́юща, велича́ем.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию.

Тропа́рь:  Разруши́ся тьма дря́хлая,/ от а́да бо возсия́ Со́лнце Пра́вды Христо́с,/ земли́ просвеща́я вся концы́,/ сия́я Божества́ све́том, Небе́сный Челове́к, Бог земны́й:// Его́же во двою́ естеству́ велича́ем.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8:

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Ра́дости и весе́лия испо́лнь есть па́мять Твоя́,/ приступа́ющим исцеле́ния точа́щи,// и благоче́стно Богоро́дицу Тя возвеща́ющим.

 

Припе́в:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:  Псалмы́ Тя воспева́ем Благода́тная,/ и немо́лчно, е́же ра́дуйся, прино́сим:// Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дость.

 

Кано́н всех святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Наде́ждею и любо́вию вооруже́нно,/ и ве́рно огражде́нно счине́ние избра́нных,/ вся мучи́телей преще́ния, му́ки, и ра́ны ра́дующеся претерпе́ша,/ благосла́вно от Христа́ обогати́вшеся,// победотворя́щаго в страда́ниих и́стины, первому́ченики. (Дважды)

 

Припе́в:    Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Приста́нище спасе́ния,/ Крести́теля, апо́столы, проро́ки/ и му́ченики с по́стники,/ боже́ственныя учи́тели и свяще́нники,/ патриа́рхов же собра́ние, и священному́ченики благосла́вныя,/ жены́ боголюби́выя, преподо́бныя и пра́ведныя// ны́не досто́йно восхва́лим. (Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Огне́м искуси́вшеся искуше́ний,/ и сластьми́ не прельсти́вшеся, ра́дуетеся чи́сте,/ престо́лу Влады́чню светови́дному предстоя́ще,/ сла́внии собо́ри святы́х на небесе́х,/ разреши́вшимся зерца́лом,// се́ни же мимоше́дшей и́стинными явле́ньми.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Яви́лася еси́ разстоя́щимся совокупи́тельная:/ Тобо́ю бо А́нгелом единосе́льницы на небесе́х челове́цы бы́ша вои́стинну,/ и свиде́тельствуют чи́нове всех святы́х,// ны́не с ни́ми пою́ще Твое́ Рождество́, Де́во Богоро́дице, в ве́чных пе́снех.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

После канона:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный пе́рвый:

              Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую,/ ве́рою Христа́ ви́дети/ глаго́люща власть прия́ти вы́шних и до́льних, научи́мся:/ ка́ко учи́т крести́ти во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся,// и спребыва́ти ученико́м, я́коже обеща́ся, до сконча́ния.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен из Трио́ди, всех святы́х:

              Крести́теля и Предте́чу,/ апо́столы, проро́ки, му́ченики,/ священнонача́льники же, по́стники/ и преподо́бныя, священному́ченики,/ ку́пно боголюби́выя жены́ и пра́ведныя вся, и А́нгелов чи́ны,/ до́лжно пе́сньми увязе́м моля́щеся,// сла́ву сих получи́ти от Христа́ Спа́са.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Трио́ди:

              И́же горе́ прославля́емый боже́ственне от А́нгелов,/ от недр О́тчих, Пречи́стая, не отсту́пль неизрече́нно, с до́льними поживе́:/ Ты же Сего́ была́ еси́ спасе́ния хода́таица,/ от чи́стых Твои́х крове́й Сему́, Чи́стая, па́че сло́ва плоть заимода́вши.// Его́же моли́ рабо́м Твои́м избавле́ние да́ти прегреше́ний.

 

 

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

              Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                     Стихиры воскресные (из Триоди), глас 8:

На 8. Стих:                Сотвори́ти в них суд напи́сан:// сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:  Го́споди, а́ще и суди́лищу предста́л еси́ от Пила́та суди́мый,/ но не отступи́л еси́ от престо́ла со Отце́м седя́й:/ и воскре́с из ме́ртвых,/ мир свободи́л еси́ от рабо́ты чужда́го,// я́ко Щедр и Человеколю́бец.

 

Стих:      Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:           Го́споди, а́ще и я́ко ме́ртва/ во гро́бе иуде́и положи́ша,/ но я́ко Царя́ спя́ща во́ини Тя стрежа́ху,/ и я́ко живота́ сокро́вище, печа́тию печа́таша,/ но воскре́сл еси́,// и по́дал еси́ нетле́ние душа́м на́шим.

 

На 6. Стих:                        Хвали́те Его́ на си́лах Его́,// хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:          Го́споди, ору́жие на диа́вола/ Крест Твой дал еси́ нам:/ трепе́щет бо и трясе́тся, не терпя́ взира́ти на си́лу Его́:/ я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́./ Сего́ ра́ди покланя́емся// погребе́нию Твоему́ и воста́нию.

 

Стих:        Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:// хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:  А́нгел Твой, Го́споди,/ Воскресе́ние пропове́давый,/ стра́жи у́бо устраши́,/ жена́м же возгласи́, глаго́ля:/ что и́щете Жива́го с ме́ртвыми?/ Воскре́се Бог сый,// и вселе́нней жизнь дарова́.

 

На 4. Стих:        Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,// хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:   Пострада́л еси́ Кресто́м, Безстра́стный Божество́м,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши от рабо́ты вра́жия,/ и обезсме́ртив оживотвори́ши нас Христе́ Бо́же,// воскресе́нием Твои́м, Человеколю́бче.

 

                     Стихиры Трио́ди, всех святых, глас 4, подо́бен: «Я́ко до́бля…»:

Стих:        Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния.// Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:   Святы́я Госпо́дь и́же на земли́ удиви́:/ Того́ бо ра́ны и страда́ния в пло́ти восприя́ша,/ в сих крася́щеся,/ и боже́ственными удобре́ньми явле́нно удобря́еми:/ я́же воспои́м я́ко неувяда́ющия цве́ты,/ я́ко зве́зды непреле́стныя Це́ркве,// я́ко во́льная заколе́ния.

 

Стих:      Воззва́ша пра́веднии,// и Госпо́дь услы́ша их.

Стихира:   С проро́ки апо́столи,/ с преподо́бными учи́телие,/ со священному́ченики вси пра́веднии,/ и жен пострада́вшее, и любо́вию пости́вшееся святы́х мно́жество,/ и пра́ведных чи́нове,/ да восхва́лятся свяще́нными пе́сньми,/ я́ко го́рняго Ца́рствия насле́дницы,// я́ко рая́ жи́телие.

 

Стих:      Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Стихира:   И́же зе́млю онебеси́вшии доброде́телей све́тлостию,/ и́же Христо́ву смерть подража́вшии,/ безсме́ртия хода́тайственный путь ше́ствовавшии,/ и́же стра́сти челове́ком рукоде́йствием благода́ти очи́стившии,/ и́же во всем ми́ре единоду́шно страда́льчествовавшии,// до́блественне да восхва́лятся му́ченицы.

 

                     Стихира утренняя евангельская первая, глас 1:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:   На го́ру ученико́м иду́щим за земно́е вознесе́ние,/ предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́,/ и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся,/ в поднебе́сную посыла́хуся/ пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ и е́же на небеса́ вознесе́ние:/ и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог,// и Спас душ на́ших.

 

                      Стихира, глас 2:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

              На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

              Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор:     Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

                 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Диа́кон:   Прему́дрость.

Хор:     Благослови́.

Иере́й:     Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:     Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

 

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Пе́рвый час

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

              Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

              Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

              С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

              И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

              Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

              Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

Конда́к всех святы́х, глас 8:

              Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:     Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:    Ами́нь.

Иере́й:     Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                 Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

 

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тре́тий час

Иере́й:     Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

              Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:               Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                   Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:              Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

                 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему́ на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его́.

Псало́м 50:

                 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

              С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

              И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

              Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

 

Конда́к всех святы́х, глас 8:

              Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:    Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Шесто́й час

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

                 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

              Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его́. Беззако́ние и труд посреде́ его́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

                 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

              С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

              И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

              Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

Конда́к всех святы́х, глас 8:

              Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:      Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Боже́ственная литурги́я

Литургия оглашенных

Диа́кон:   Благослови́, влады́ко.

Иере́й:     Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

                 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:     Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния его́./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не:

              Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Тре́тий антифо́н , блаже́нны:

Хор:     Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12:     Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

              Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10:      Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

                Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

На 8:         Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.    

                     Воскре́сные, глас 8:

Тропа́рь:          Помяни́ нас, Христе́ Спа́се ми́ра,/ я́коже помяну́л еси́ разбо́йника на дре́ве:/ и сподо́би всех, Еди́не Ще́дре,// Небе́снаго Ца́рствия Твоего́.

 

                Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропа́рь:          На дре́ве пригво́ждся, Спа́се наш, во́лею,/ дре́вом Ада́ма от кля́твы изба́вил еси́,// воздава́я, я́ко Щедр, е́же по о́бразу, и рая́ вселе́ние.

 

На 6          Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропа́рь:          Слы́ши, Ада́ме, и ра́дуйся со Е́вою:/ я́ко обнажи́вый дре́вле обои́х,/ и пре́лестию взе́мый плене́нны нас,// Кресто́м Христо́вым упраздни́ся.

 

                Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропа́рь:          Днесь Христо́с воскре́се от гро́ба,/ всем ве́рным подая́ нетле́ние,// и ра́дость обновля́ет мироно́сицам по стра́сти и воста́нии.

 

На 4:           Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

                     Всех святых, глас 8:

Тропа́рь:  Я́ко честны́й, избра́нный, положе́нный ка́мень краеуго́льный,/ святи́и в Сио́не обре́тше Тя, Влады́ко, основа́ние непоколеби́мое,// избра́нное ка́мение себе́ назда́ша.

 

                Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропа́рь:  Пронзе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́пли кро́ве иска́паша, с водо́ю богоде́тельно,/ мир обнови́ша,// и боже́ственный собо́р святы́х всех Благоде́телю призда́ша.

 

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:    Пое́м всеблагоче́стно/ му́ченик о́блак боже́ственный, благода́тию просвеще́нный,/ и возсия́вший светле́е багряни́цею кро́ве,// и червлени́цею их тве́рдаго страда́ния.

 

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.     

Богородичен:     Ма́терь всеи́стинную Бо́жию Тя вси зна́ем,/ Е́юже естество́ же́нское изба́вльшееся, Всенепоро́чная, о Христе́ предпострада́,// доброде́тели же вся́кия благоче́стно бысть испо́лнено.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.

Хор:     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

Тропа́рь воскре́сный, глас 8:

Хор:     С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́ тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!

 

Тропа́рь всех святы́х, глас 4:

              И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися,/ те́ми вопие́т Ти, Христе́ Бо́же:/ лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к всех святы́х, глас 8:

              Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики,/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це/ Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́,// Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

 

Диа́кон:   Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:     Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:   И услы́ши ны.

Хор:     И услы́ши ны.

Диа́кон:   И во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Трисвято́е:

Хор:       Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:     Мир всем.

Чтец:    И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

 

Проки́мен воскре́сный, глас 8:

Чтец:    Проки́мен, глас осмы́й: Помоли́теся, и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему.

Хор:     Помоли́теся, и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему.

 

Чтец:    Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.

Хор:     Помоли́теся, и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему.

 

Проки́мен всех святы́х, глас 4:

Чтец:    Проки́мен, глас четве́ртый: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Хор:     Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Ко Евреем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Чте́ние Неде́ли всех святы́х (Евр., зач.330: гл.11, ст.33–гл.12,ст.2):

Чтец:      Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т, друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин [весь] мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Иерей:     Мир ти.

Чтец:    И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Прему́дрость.

 

Аллилуа́рий Неде́ли всех святы́х, глас 4:

Чтец:    Глас четве́ртый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:      Воззва́ша пра́веднии и Госпо́дь услы́ша их.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:    Мно́ги ско́рби пра́ведным и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Диа́кон:   Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я.

Иере́й:     Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон:   Ами́нь.

 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:     Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:   Во́нмем.

Чте́ние Неде́ли всех святых (Мф., зач.38: гл.10, стт.32-33, 37-38; гл. 19, стт.27-30):

Диа́кон:    Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: всяк у́бо и́же испове́сть Мя пред челове́ки, испове́м его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на Небесе́х, а и́же отве́ржется мене́ пред челове́ки, отве́ргуся его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на Небесе́х. И́же лю́бит отца́ или́ ма́терь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин, и и́же лю́бит сы́на или́ дщерь па́че Мене́, несть Мене́ досто́ин. И и́же не прии́мет креста́ своего́, и вслед Мене́ гряде́т, несть Мене́ досто́ин. Тогда́ отвеща́в Петр, рече́ Ему́: се, мы оста́вихом вся и вслед Тебе́ идо́хом, что у́бо бу́дет нам? Иису́с же рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, я́ко вы ше́дшии по Мне, в пакибытие́, егда́ ся́дет Сын Челове́ческий на престо́ле сла́вы Своея́, ся́дете и вы на двоюна́десяте престо́лу, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевома. И всяк, и́же оста́вит дом, или́ бра́тию, или́ сестры́, или́ отца́, или́ ма́терь, или́ жену́, или́ ча́да, или́ се́ла, и́мене Моего́ ра́ди, стори́цею прии́мет и живо́т ве́чный насле́дит. Мно́зи же бу́дут пе́рви после́днии, и после́дни пе́рвии.

Хор:     Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:   Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

                 Огласи́т их сло́вом и́стины.

                 Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

                 Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

                 Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Оглаше́ннии, главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Литургия верных

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:   Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те. Ели́цы. оглаше́ннии, изыди́те. Да никто́ от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диакон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диакон:   Прему́дрость.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диакон:   О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диакон:   Прему́дрость.

Иере́й:     Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор:     И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход:

Диа́кон:   Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иере́й:     Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

 

Хор:     Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                 О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                     Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:         Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор:     Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу единосу́щную/ и неразде́льную.

 

Диа́кон:   Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

Си́мвол ве́ры:

Лю́ди:   Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Евхаристи́ческий кано́н:

Диа́кон:   Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор:     Ми́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния.

 

Иере́й:     Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор:     И со ду́хом твои́м.

Иере́й:     Горе́ име́им сердца́.

Хор:     И́мамы ко Го́споду.

 

Иере́й:     Благодари́м Го́спода.

Хор:     Досто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,// Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й:     Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор:     Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́;/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,// оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й:     Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Иере́й:     Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Иере́й:     Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор:     Тебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,// и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й:     Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

 

Досто́йно есть…:

Хор:       Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

 

Иере́й:     В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор:     И всех, и вся.

Иере́й:     И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Иере́й:     И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор:     И со ду́хом твои́м.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                     Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                 Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

 

Моли́тва Госпо́дня:

Лю́ди:   О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Иере́й:     Ми́р всем

Хор:     И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:     Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:     Свята́я святы́м.

Хор:     Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь.

 

Прича́стны воскре́сный и святы́х:

Хор:     Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.

              Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Аллилу́ия. (Трижды)

 

Прича́стие:

Диа́кон:   Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор:     Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Иере́й:     Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

                 Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                 Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

 

                     Во вре́мя Причаще́ния люде́й:

Хор:     Те́ло Христо́во приими́те, Исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те.

 

                     После Причащения людей:

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.      

 

Иере́й:     Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор:     Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

 

Иере́й:              Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:       Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ заключи́тельная:

Диа́кон:   Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     С ми́ром изы́дем.

Хор:     О и́мени Госпо́дни.

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Заамво́нная моли́тва:

Иере́й:     Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир ми́рови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:       Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х...

Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.   [1] Одна из стихир по указанию настоятеля — из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

   [2] По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «собор...».) В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.