7 ию́ля (24.06 ст.ст.) 2024 го́да.

Неде́ля 2-я по Пятидеся́тнице, Всех святы́х, в земле́ Ру́сской просия́вших [1].

Рождество́ Иоа́нна Крести́теля.

Глас 1.

 

Богослужебное последование размещено на сайте

Последование Богослужений наряду https://Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/pоsledоvаnie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChаtPоsledоvаnie Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/pоsledоvаnie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.cоm/pоsledоvаnie


ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Вели́кая Вече́рня

Диа́кон:   Воста́ните!

Хор:     Благослови́.

Иере́й:     Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Священнослужители в алтаре:

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди/ … / Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:     Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 1:

Хор:     Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

              Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

                     Стихиры воскресные, глас 1:

На 10. Стих:      Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:              Вече́рния на́ша моли́твы/ приими́, Святы́й Го́споди,/ и пода́ждь нам оставле́ние грехо́в,/ я́ко Еди́н еси́// явле́й в ми́ре Воскресе́ние.

 

Стих:        Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:    Обыди́те лю́дие Сио́н,/ и обыми́те Его́,/ и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему из ме́ртвых:/ я́ко Той есть Бог наш,// Избавле́й нас от беззако́ний на́ших.

 

На 8. Стих:        Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:    Прииди́те лю́дие,/ воспои́м, и поклони́мся Христу́,/ сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскресе́ние:/ я́ко Той есть Бог наш,// от пре́лести вра́жия мир Избавле́й.

 

                     Стихиры Предтечи, глас 4, самогласны:

Стих:        Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:             Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва// и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших.

 

На 6. Стих:        А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:   Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́ч/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терни./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие// в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

 

Стих:        И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:    Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше,// сла́ва Тебе́.

 

На 4. Стих:        От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Стихира:   Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть, ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, Свет после́дова пресве́тлый,/ и гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя/ и предочища́ющу при Ду́се водо́ю,/ Заха́риино прозябе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/ очище́ние согреше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние// и моля́ о душа́х на́ших.

 

                     Стихиры русских святых, глас 3, самогласны:

Стих:        Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Стихира:          Прииди́те, собо́ри ве́рных,/ су́щия в земле́ на́шей святы́я восхва́лим:/ преподо́бныя, и иера́рхи, и кня́зи благове́рныя,/ му́ченики и священному́ченики,/ и Христа́ ра́ди юро́дивыя,/ и жен святы́х сосло́вие,/ вку́пе имену́емыя и неимену́емыя,/ си́и бо вои́стинну де́лы и словесы́, и многови́дным житие́м,/ и от Бо́га дарова́нии/ соде́лашася святи́и/ и Руси́ тезоиме́ние свя́тости пода́ша,/ и́хже и гро́бы Бог чудесы́ просла́ви,/ и ны́не несре́дственне просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще,/ мо́лятся приле́жно о нас,// любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

 

На 2. Стих:        Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира:           Прииди́те, правосла́вия люби́телие,/ пе́сненными добро́тами похва́лим богому́дрыя святи́тели Це́ркви Ру́сския,/ свяще́нства венцы́, благоче́стия пра́вило,/ исто́чники Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емыя,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ ре́ки мно́гих чуде́с,/ зе́млю Ру́сскую веселя́щия тече́нием,/ благове́рным лю́дем те́плыя посо́бники,/ и́хже ра́ди Христо́с враго́в возноше́ния низложи́,// име́яй ве́лию ми́лость.

 

Стих:         Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира:   Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется,/ отцы́ преподо́бнии,/ восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша,/ душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́,/ зако́ном бо естества́ не победи́стеся./ О собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный,// земли́ на́шея утвержде́ние вы есте́ вои́стинну.

 

                     Стихира Предтечи, глас 6:

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                 Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва,/ я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние держа́в, А́нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием храни́ти, произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние благовеству́ющ// со дерзнове́нием мно́гим.

 

                     Глас 1:

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик:        Всеми́рную сла́ву,/ от челове́к Прозя́бшую,/ и Влады́ку Ро́ждшую,/ Небе́сную Дверь,/ воспои́м Мари́ю Де́ву,/ Безпло́тных песнь, и ве́рных удобре́ние:/ Сия́ бо яви́ся Не́бо, и Храм Божества́:/ Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши,/ мир введе́, и Ца́рствие отве́рзе./ Сию́ у́бо иму́ще ве́ры Утвержде́ние,/ Побо́рника и́мамы из Нея́ Ро́ждшагося Го́спода./ Дерза́йте у́бо, дерза́йте лю́дие Бо́жии:// и́бо Той победи́т враги́, я́ко Всеси́лен.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Ти́хий:

Хор:       Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный, глас 6:

Диа́кон:   Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:   Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2:      И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:   Госпо́дь воцари́ся.

Хор:     В ле́поту облече́ся.

 

Пареми́и Предте́чи:

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Бытия́ чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из глав 17, 18, 21:)

Чтец:            Рече́ Бог Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра, но Са́рра бу́дет и́мя ей. Благословлю́ же ю, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е, и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́дут. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й: а́ще столе́тну роди́тся сын? И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т? Рече́ же Бог Авраа́му: ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к. И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен. Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во днех. Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: не у ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар. И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му: что я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: у́бо вои́стинну ли рожду́? Аз же состаре́хся. Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л? И Госпо́дь Бог посети́ Са́рру, я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му сы́на в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог. Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог. И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́. Рече́ же Са́рра: смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог. И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне. И рече́: кто возвести́т Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра, я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие, во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:            Суде́й чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 13:)

Чтец:            Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней: се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на. И ны́не сохрани́ся, не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на, и желе́зо не взы́дет на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва. И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне, и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́. И рече́: се во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на; и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́. И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к нам, да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся? Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́: от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся, ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню: что и́мя твое́? Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя. И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́? И то есть чу́дно. И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:            Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из глав 40, 41, 45, 48, 54:)

Чтец:            Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог. Свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́, разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвыша́й кре́постию глас твой, благовеству́й Иерусали́му, вознеси́те, не бо́йтеся. Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова, и а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

 

Пареми́и ру́сских святы́х:

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 49, 8-15):

Чтец:    Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Прему́дрости Иису́са, сы́на Сира́хова, чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 44, 1-14):

Чтец:    Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах; старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й. Прему́драя словеса́ в наказа́нии их; и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жи бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, и бы́ша я́ко не бы́вше, и ча́да их по них. Но си́и му́жие ми́лостивии, и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, изча́дия их в заве́тех. Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, до ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся. Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Из главы 3, 1-9):

Чтец:    Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:      Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

              Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Лития́:

 

                     Стихиры Предтечи, глас 1, самогласны:

              Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:// Крести́телю Христо́в, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

              Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/ Христо́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву творя́й,// изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.

 

              Пропове́дник был еси́ А́гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и Предте́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́// и подая́й всем ве́лию ми́лость.

 

                     Стихира русских святых, глас 8, самогла́сна:

                 Сра́дуйтеся с на́ми, вси ли́цы святы́х/ и вся а́нгельская чинонача́лия,/ духо́вне совоку́пльшеся,/ прии́дем и воспои́м благода́рную песнь Христу́ Бо́гу:/ се бо безчи́сленный сонм сро́дников на́ших/ предстои́т Царю́ Сла́вы/ и моле́бно хода́тайствует о нас./ Си́и суть столпи́ и красота́ ве́ры правосла́вныя;/ си́и уче́нии, и де́лы, и крове́й излия́нии/ Це́рковь Бо́жию просла́виша;/ си́и от всех преде́л земли́ на́шея возсия́ша,/ и ве́ру правосла́вную в ней/ чудесы́ и зна́мении утверди́ша,/ и во ины́я страны́ пронесо́ша,/ апо́стольски ревну́юще;/ ини́и же пусты́ни и гра́ды оби́тельми святы́ми украси́ша,/ а́нгельское житие́ показу́юще;/ мно́зи руга́нии, и ра́нами, и лю́тою сме́ртию/ от сыно́в ве́ка сего́ искуси́шася,/ мно́зи же и ине́ми ви́ды,/ во вся́цем чи́не подвиза́вшеся,/ нам терпе́ния и злострада́ния о́браз пода́ша,/ и вси вку́пе мо́лят ны́не Го́спода/ от бед изба́витися оте́честву на́шему// и всем нам спасти́ся.

 

                     Стихиры русских святых, глас 2, подобен: «До́ме Евфра́фов…»:

              Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже Боже́ственный// ве́лий сонм святы́х просла́ви.

 

              Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да Твоя́/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.

 

              Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем// и о почита́ющих вас любо́вию.

 

              Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

 

                     Стихира Предтечи, глас 5:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго челове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния предвзыгра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/ днесь Елисаве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/ молча́ние, а́ки у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са проро́чествует явле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися/ и предъи́деши пути́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А́нгеле, проро́че, апо́столе,/ во́ине, Предте́че,/ Крести́телю, и пропове́дниче покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о нас,// ве́рою творя́щих твою́ па́мять.

 

                     Богоро́дичен воскре́сный, глас 5:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Иере́й:              Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:       Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:     Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:     Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

                     Стихиры воскресные, глас 1:

Стихира:   Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ от страсте́й свободи́хомся,/ и воскресе́нием Твои́м из истле́ния изба́вихомся,// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:      Госпо́дь воцари́ся,// в ле́поту облече́ся.

Стихира:  Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся,/ рука́ми да воспле́щут язы́цы с весе́лием:/ Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша:/ и смерть умертви́в, живо́т нам дарова́,/ па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый,// я́ко Человеколю́бец.

 

Стих:      И́бо утверди́ вселе́нную,// я́же не подви́жится.

Стихира:  Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме,/ во́лею распя́лся еси́ за человеколю́бие./ Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся,/ и пра́ведных ду́ши прие́мша, возра́довашася:/ Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се./ О чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь;/ но я́коже восхоте́ мир просвети́ти зову́щий и глаго́лющий:// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,// Го́споди, в долготу́ дний.

Стихира:  Жены́ мироно́сицы, ми́ра нося́ща,/ со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ достиго́ша,/ и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́,/ от А́нгела же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до,/ Апо́столом глаго́лаху:/ воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

                     Стихи́ра Предтечи, глас 8:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:    Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́ во́ин, предте́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к у́бо естество́м, А́нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие целова́в,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че естества́ подвиза́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/ моли́ти о нас мо́лимся,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

 

                     Стихира из Минеи, глас 8:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира:  Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,// пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

 

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:     Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас 4:

Хор:     Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

 

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:       Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

У́треня

Шестопса́лмие:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

              Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

 

Псало́м 3:

Чтец:      Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

              Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псало́м 37:

                 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

              Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псало́м 62:

                 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

              На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 87:

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псало́м 102:

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

              На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псало́м 142:

              Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

              Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

После Шестопсалмия

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 1:

Диа́кон:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:      Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:     Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:      Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:      Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:      Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:     Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 8:

                 И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю;/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

 

Кафи́змы:

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

              Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л еси́ суд мой и прю мою́, сел еси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л еси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя его́ потреби́л еси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша ору́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л еси́, поги́бе па́мять его́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил еси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь есть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ свое́ю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь есть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь есть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ его́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ его́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, его́же кля́твы уста́ его́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком его́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, е́же уби́ти непови́ннаго, о́чи его́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т е́же восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т его́, преклони́тся и паде́т, внегда́ ему́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен есть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех его́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал еси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

              На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л еси́, они́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, о́чи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́ческия. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, огнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

              Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́етная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь есть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил еси́ сы́ны челове́ческия.

Псало́м 12:

              Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ о́чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

              Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние его́ есть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

              Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н есть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему своему́ и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

 

Псало́м 15:

              Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой еси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты еси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно есть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, еще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми еси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 1:

              Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии,/ ме́ртвии от облиста́ния я́вльшагося А́нгела бы́ша,/ пропове́дающа жена́м воскресе́ние./ Тебе́ сла́вим тли потреби́теля,/ Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба,// и Еди́ному Бо́гу на́шему.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

              Ко Кресту́ пригво́ждься во́лею, Ще́дре,/ во гро́бе положе́н быв я́ко мертв, Животода́вче,/ держа́ву стерл еси́, Си́льне, сме́ртию Твое́ю:/ Тебе́ бо вострепета́ша вра́тницы а́довы,/ Ты совоздви́гл еси́ от ве́ка уме́ршия,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка,/ в Тебе́, Святе́м Киво́те,/ я́коже рече́ пра́ведный Дави́д;/ яви́лася еси́ ши́ршая небе́с,/ поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя,/ сла́ва Проше́дшему из Тебе́,// слава Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

 

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

              Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Мой, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

                 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

                 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

              Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

              Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

              Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

              Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 1, подо́бен: «Ка́мени запеча́тану…»:

              Жены́ ко гро́бу приидо́ша ура́нша,/ и а́нгельское явле́ние ви́девша, трепета́ху:/ гроб облиста́ жизнь, чу́до удивля́ше я́:/ сего́ ра́ди ше́дша, ученико́м пропове́даху воста́ние:/ ад плени́ Христо́с, я́ко Еди́н кре́пок и си́лен,/ и истле́вшия вся совоздви́же,// осужде́ния страх разруши́в Кресто́м.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                 На Кресте́ пригвозди́лся еси́, Животе́ всех,/ и в ме́ртвых вмени́лся еси́, Безсме́ртный Го́споди,/ воскре́сл еси́ тридне́вен, Спа́се,/ совоздви́г Ада́ма от тле́ния./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Тебе́, Жизнода́вче Христе́:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́,/ сла́ва снизхожде́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Мари́е, честно́е Влады́ки Прия́телище,/ воскреси́ ны па́дшия в про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний и скорбе́й,/ Ты бо еси́ гре́шным Спасе́ние и по́мощь, и кре́пкое Предста́тельство,// и спаса́еши рабы́ Твоя́.

После кафизм:

Полиеле́й:

Хор:     Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Велича́ние Предте́чи: [2]

Духовенство:     Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пресла́вное рождество́ твое́.

Затем хор поет Величание:

Хор:     Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пресла́вное рождество́ твое́.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от а́да вся свобо́ждша.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                 Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

              Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

              Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

              Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды)

Духовенство:     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Единожды)

Велича́ние ру́сских святы́х:

Духовенство:     Ублажа́ем вас,/ чудотво́рцы на́ши сла́внии,/ зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии/ и о́браз спасе́ния нам// светоявле́нно показа́вшии.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Ипакои́, глас 1:

              Разбо́йничо покая́ние рай окра́де,/ плач же мироно́сиц ра́дость возвести́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Седа́льны:

                     Седален Предтечи, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся Ио́сиф…»

                 Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопие́м:// проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.

 

                     Седален Предтечи, глас 8, подо́бен: «Прему́дрости…»

              Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 

Седа́льны ру́сских святы́х:

                     Седален русских святых, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

              Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими!/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник ны́не// соверша́еши све́тло.

 

                     Седален русских святых, глас 1, подо́бен: «Ка́мени запеча́тану…»:

              А́ще и глаго́лют сы́нове ве́ка сего́:/ прииди́те, отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́,/ но Ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать,/ де́рзость враго́в отража́ющее./ Те́мже настоя́щее торжество́ све́тло пра́зднующе,/ Еди́ному Царю́ и Бо́гу на́шему возопии́м:/ сла́ва Тебе́, Русь Правосла́вием освяти́вшему;/ сла́ва Тебе́, святы́я мно́гия в ней просла́вльшему;// сла́ва Тебе́, и доны́не ве́рным кре́пость да́рующему.

 

                     Седален русских святых, глас 5:

              Красу́йся, свети́ся, Русь Правосла́вная, луча́ми Креста́,/ его́же и́маши всем ве́рным храни́теля,/ ты же мно́жество все де́монское,// тьмы испо́лньшееся, отве́ргни.

 

                     Седален русских святых, глас 3, подо́бен: «Да веселя́тся…»:

              Све́тло соверша́юще настоя́щее торжество́,/ восхва́лим и Андре́я Первозва́ннаго,/ я́ко Ру́сския земли́ апо́стола,/ пе́рваго ева́нгельским благове́стием сию́ огласи́вшаго,/ той бо, я́коже дре́вле пра́отцем на́шим,/ та́ко и нам ны́не взыва́ет:// прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Седален Предтечи, глас 8, подо́бен: «Повеле́нное…»

              Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та.// Вои́стинну чу́до пресла́вно!

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Богородичен полиелейного седальна Предтечи, глас 8:

              Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,// да не посрами́мся, раби́ Твои́.

 

Степе́нна, глас 1:

1 антифо́н:

Хор:     Внегда́ скорбе́ти ми, услы́ши моя́ боле́зни,// Го́споди, Тебе́ зову́. (Дважды)

              Пусты́нным непреста́нное Боже́ственное жела́ние быва́ет,// ми́ра су́щим су́етнаго кроме́. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Свято́му Ду́ху честь и сла́ва,/ я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну,// сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.

2 антифо́н:

              На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя зако́нов,// доброде́тельми просвети́, Бо́же, да пою́ Тя. (Дважды)

              Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве,/ сохрани́ мя, соблюди́,// да не огнь мене́ опали́т грехо́вный. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом вся́кая тварь обновля́ется,/ па́ки теку́щи на пе́рвое:// равномо́щен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом вся́кая тварь обновля́ется,/ па́ки теку́щи на пе́рвое:// равномо́щен бо есть Отцу́ и Сло́ву .

3 антифо́н:

              О ре́кших мне, вни́дем во дворы́ Госпо́дни,// возвесели́ся мой дух, сра́дуется се́рдце. (Дважды)

              В дому́ Дави́дове страх вели́к:/ та́мо бо престо́лом поста́вленным,// су́дятся вся племена́ земна́я, и язы́цы. (Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                 Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву,/ я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти:// Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:   Во́нмем. Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас пе́рвый: Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Хор:       Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Диа́кон:   Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Хор:       Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь,/ положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Диа́кон:   Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь

Хор:     Положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем.

 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:   Вся́кое дыха́ние.

Хор:     Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Иере́й:     От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:   Во́нмем.

                     (Евангелие воскресное 2-е, Мк., зач. 70:)     

Иере́й:     Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень: бе бо ве́лий зело́. И вше́дша во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужа-са́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде: се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дша бежа́ша от гро́ба: имя́ше же их тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́ху бо ся.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

Хор:     Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

                     Глас 6:

Хор:       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

                     Стихира воскресная, глас 6:

                Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:       Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Иере́й:              Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:       Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,// Изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  И́же рука́ма пречи́стыма от пе́рсти/ богоде́тельне испе́рва созда́в мя,/ ру́це распросте́рл еси́ на кресте́,/ от земли́ взыва́я тле́нное мое́ те́ло,// е́же от Де́вы прия́л еси́.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Умерщвле́ние подъя́л еси́ мене́ ра́ди,/ и ду́шу сме́рти пре́дал еси́,/ И́же вдохнове́нием боже́ственным ду́шу ми вложи́вый,/ и отреши́в ве́чных уз, и совоскреси́в// нетле́нием просла́вил еси́.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче,/ ра́дуйся ле́ствице, и две́ре небе́сная,/ ра́дуйся све́щнице, и ру́чко злата́я, и горо́ несеко́мая,// Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́рови ро́ждшая.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,// всей ны́не вселе́нней сия́ет конце́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,// Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:// глас бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И́бо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́:// подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, всем молча́ти.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А́нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:// прии́меши бо от непло́дове рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Что удиви́лся еси́, ста́рче?/ Что, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ сия́?/ А́нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч.// Бу́ди нем у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно/ во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша,/ я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́// и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Ра́дуйтеся, святи́телие седмочи́сленнии:/ Васи́лие, Ефре́ме, Евге́ние, Елпи́дие, Агафодо́ре, Ефе́рие и Капито́не,/ в Херсо́не епи́скопствовавшии// и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшии.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  О блаже́ннии страстоте́рпцы Христо́вы,/ кня́зие Бори́се, Гле́бе, и И́горе, и Михаи́ле с боля́рином Фео́дором!/ Не забу́дите оте́чества ва́шего, глад и озлобле́ние отгони́те,// от грехопаде́ний междоусо́бий изба́вите ны.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      С чи́нми А́нгел, Влады́чице,/ со проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми/ за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся,// Твоего́ Покро́ва пра́здник Це́ркви Ру́сской просла́вльшия.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Песнь 3:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме// неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Бог Сый мне, Бла́же, па́дшаго уще́дрил еси́,/ и сни́ти ко мне благоволи́в, возне́сл мя еси́ распя́тием,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:// Хра́ме одушевле́нный неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, Человеколю́бче.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:    Живо́т ипоста́сный Христе́ сый,/ в истле́вша мя, я́ко Милосе́рдый Бог, обо́лкся,/ в персть сме́ртную соше́д, Влады́ко,/ сме́ртную держа́ву разруши́л еси́,/ и мертв тридне́вен воскре́с,// в нетле́ние мя обле́кл еси́.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Бо́га заче́нши во чре́ве, Де́во, Ду́хом Пресвяты́м,/ пребыла́ еси́ неопали́ма,/ поне́же Тя купина́ законополо́жнику Моисе́ю,/ пали́мую нежего́мо, я́ве предвозвести́,// огнь нестерпи́мый прие́мшую.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:// в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,// я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обурева́емаго мя утверди́:// несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну// непло́ды я́вльшуюся иногда́.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,// проро́че и пропове́дниче Христо́в.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Елисаве́ть, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:// несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же наш.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т/ вели́кая Ла́вра Пече́рская,/ тобо́ю нача́ло прии́мшая, о́тче преподо́бне, Анто́ние сла́вне,// всех мона́хов Це́ркви Ру́сския первонача́льниче.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Воспои́м све́тло мона́шескаго о́бщаго жития́/ в Ру́сстей земли́ устрои́теля, блаже́ннаго Феодо́сия,/ с ним и Не́стора, достопа́мятных дея́ний списа́теля,// и Али́пия, живописа́ния на Руси́ нача́льника.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:    Пе́сньми свяще́нными восхва́лим Афана́сия, Царегра́дскаго святи́теля,/ свое́ благослове́ние земли́ на́шей прине́сшаго// и честны́я своя́ мо́щи нам оста́вльшаго.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де,/ умно́жившимся собла́зном,/ се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний, о бра́тие,/ рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего:// Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́дем Твои́м.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

После 3 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

И́кос:

                 Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене:/ Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая.// Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

 

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

И́кос:

              Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святи́и,/ цве́ты благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии,/ от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется,/ прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м их,/ я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние,// ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

 

Седа́лен Предте́чи, глас 8, подо́бен: «Повеле́нное…»:

              Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием.// Вои́стинну чу́до пресла́вно!

 

Седа́лен Предте́чи, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся…»:

              Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия.// Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Седа́лен ру́сских святы́х, глас 7:

              Нощне́й тьме огустева́ющей, умножа́ется зве́здный блеск,/ и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся./ Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме,/ возведе́м горе́ о́чи на́ши, бра́тие,/ и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше,/ к Небе́сному оте́честву потщи́мся,// его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, моли́твами святы́х Свои́х.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Седа́лен ри́зы Госпо́дней, глас 4:

              Притеце́м, ве́рнии, к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́:/ спаси́ Первосвяти́теля на́шего и архиере́и,/ Оте́чество на́ше и вся лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 4:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Го́ру Тя благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м/ усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,/ во Спасе́ние на́ше// и обновле́ние.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Кто сей Спас и́же из Едо́ма и́сходя, вене́ц нося́ терно́вен,/ очервле́нну ри́зу имы́й, на дре́ве ви́ся?/ Изра́илев есть Сей Святы́й,// во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ви́дите лю́дие непокори́вии, и устыди́теся:/ Его́же бо я́ко злоде́я вы вознести́ на крест у Пила́та испроси́сте умовре́дне,// сме́рти разруши́в си́лу, боголе́пно воскре́с из гро́ба.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Дре́во Тя, Де́во, жи́зни ве́мы:/ не бо сне́ди плод смертоно́сный челове́ком из Тебе́ прозябе́,/ но живота́ присносу́щнаго наслажде́ние,// во Спасе́ние нас пою́щих Тя.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго,// боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие,// я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:// пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное прибли́жися.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,// пусты́ня весели́тся и мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:// о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Первонача́льника и устрои́теля гра́да Москвы́,/ блаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя Госпо́дь,/ к Нему́ же непреста́нно моля́ся, град твой охраня́й,/ зе́млю на́шу от бед спаса́й,// правосла́вныя же ру́сския лю́ди посеща́ти ми́лостивно не преста́й.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы/ Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Инноке́нтие,/ Фо́тие, Киприа́не и Феогно́сте и вси про́чии Моско́встии чудотво́рцы:/ душе́вное смуще́ние и печа́ли на́шея бу́рю разори́те// и тишину́ нам пода́йте ва́шими к Бо́гу моли́твами.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Но́вый сто́лпник в де́бри Калу́жстей яви́лся еси́, преподо́бне Ти́хоне,/ и ку́пно с преподо́бным Пафну́тием, и́ночества стро́гим ревни́телем, и блаже́нным Лавре́нтием/ ко гра́ду Го́рнему в стране́ твое́й путь ве́рный проложи́л еси́,// на не́мже упаси́ и нас моли́твами твои́ми.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию Афо́н просвеща́ется,/ но и град Москва́ украша́ется и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются,/ от тоя́ чуде́сную по́мощь прие́млюще и исто́чник утеше́ния в ней обрета́юще,// и нам, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския отве́рзи.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м/ ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́/ све́том Твоего́ Богоразу́мия,// правосла́вно пою́щих Тя.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Па́стыря овца́м вели́каго и Го́спода,/ иуде́и дре́вом кре́стным умертви́ша:/ но Той я́ко о́вцы, ме́ртвыя, во а́де погребе́нныя,// держа́вы сме́ртныя изба́ви.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Кресто́м Твои́м мир благовести́в,/ и пропове́дав пле́нным, Спа́се мой, оставле́ние,/ держа́ву иму́щаго посрами́л еси́, Христе́:// на́га, обнища́вша показа́вый Боже́ственным воста́нием Твои́м.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Проше́ния ве́рно прося́щих, Всепе́тая, не пре́зри:/ но приими́, и сия́ доноша́й Сы́ну Твоему́, Пречи́стая,/ Бо́гу Еди́ному Благоде́телю,// Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́хом.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,// Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию теле́сною.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,// нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,// Небе́снаго Бо́га провозвеща́я нам воплоще́нна.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,// от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́нне,/ Гаврии́л бо глаго́лет ти, пе́рвый во Арха́нгелех,// Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́ сни́тие сказу́я.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,// той бо прии́дет си́лою Илиино́ю.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Вели́каго Новагра́да первопа́стырие,/ Ники́то, Ни́фонте, Иоа́нне, Феокти́сте,/ Моисе́е, Евфи́мие, Ио́но и Серапио́не, и про́чии чу́днии святи́телие,/ в дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никсы, процвели́ есте́,// словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Све́тло да похва́лятся кня́зие Новгоро́дстии,/ Влади́мир, Святы́я Софи́и пречу́дныя устрои́тель,/ с ма́терию свое́ю А́нною, и Мстисла́в, и Фео́дор,/ с ни́ми же и вси от ро́да князе́й Ру́сских житие́м богоуго́дным просия́вшии,// Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Авраа́мия Богоно́снаго, Смоле́нска украше́ние,/ и Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние,/ Христе́ мой, Тебе́ приво́дим моли́твенники,// и́хже ра́ди спаси́ нас.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Засту́пница те́плая иногда́ вели́кому Новугра́ду была́ еси́/ и ненаде́ющихся наде́жда и люде́й бе́дствующих Помо́щница,/ и ны́не о́ком милосе́рдным при́зри на нас/ и, ско́рби на́ша ви́девши и воздыха́ние услы́шавши,// зна́мение ми́лости яви́ нам, Пречи́стая.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

 

Песнь 6:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся,/ я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Согреше́нием первозда́ннаго, Го́споди, лю́те уязви́хомся,/ ра́ною же исцели́хомся Твое́ю,/ е́юже за ны уязви́лся еси́, Христе́:// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Возве́л ны еси́ из а́да, Го́споди,/ ки́та уби́в всея́дца, Всеси́льне,/ Твое́ю держа́вою низложи́в того́ си́лу:// Ты бо Живо́т, и Свет еси́, и Воскресе́ние.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая,/ ро́да на́шего пра́отцы, Еде́м восприе́мше Тобо́ю,/ его́же преступле́нием погуби́ша:// Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,// обожа́емь Све́том Непристу́пным.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й// душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице,// на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен,// Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлага́ет душа́м непло́дия,/ и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя,// преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от непло́дна рожде́на чре́ва,// мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Ева́нгельски Христа́ возлюби́вше,/ преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие, Ге́рмане, Ирина́рше, Елеаза́ре и про́чии Солове́цтии чудотво́рцы,/ ми́ра отврати́стеся, в непроходи́мыя и пусты́я о́стровы Солове́цкия заше́дше,/ вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте,/ му́дрей пчеле́ подо́бящеся,// и селе́ние, досто́йное прия́ти Ду́ха Свята́го, бы́сте, прему́дрии.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Вели́каго в чудесе́х преподо́бнаго Три́фона воспои́м, Лопа́рскаго просвети́теля,/ в после́дних конце́х се́верныя страны́ от го́рькаго ра́бства бесо́вскаго лю́ди изба́вльшаго/ и святы́м креще́нием возроди́вшаго.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Лику́й, Фиваи́до Ру́сская,/ красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския,/ возрасти́вшия свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество,/ чу́дным житие́м всех наставля́ющее ми́ру не прилепля́тися,// крест свой на ра́мена взя́ти и во след Христу́ ше́ствовати.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:        Твое́ю всечестно́ю ико́ною Ти́хвинскою,/ ю́же вели́кая земля́ на́ша я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йно прия́т,/ при́сно страну́ на́шу, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, покрыва́й и заступа́й,// спаса́ющи сию́ от всех наве́т вра́жиих.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

После 6 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ прии́деши…»:

              Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

И́кос:

              Воскре́сшаго тридне́вно воспои́м я́ко Бо́га Всеси́льна,/ и врата́ а́дова сте́ршаго,/ и я́же от ве́ка из гро́ба воздви́гшаго,/ мироно́сицам я́вльшагося, я́коже благоизво́лил есть,/ пре́жде сим е́же ра́дуйтеся, реки́й:/ и апо́столом ра́дость возвеща́я, я́ко Еди́н Жизнода́вец./ Те́мже ве́рою жены́ ученико́м зна́мения побе́ды благовеству́ют,/ и ад стене́т, и смерть рыда́ет:/ мир же весели́тся, и вси с ним ра́дуются.// Ты бо по́дал еси́, Христе́, всем Воскресе́ние.

 

Песнь 7:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́,/ во чре́ве Твое́м всеце́л,// хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Убоя́ся земля́, сокры́ся со́лнце, и поме́рче свет,/ раздра́ся церко́вная боже́ственная заве́са,/ ка́мение же разсе́деся:/ на кресте́ бо ви́сит Пра́ведный,// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты быв а́ки безпомо́щен,/ и уя́звен в ме́ртвых во́лею нас ра́ди/ превозноси́мый, вся свободи́л еси́,/ и держа́вною руко́ю совоскреси́л еси́,// хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:             Ра́дуйся, исто́чниче присноживы́я воды́./ Ра́дуйся, раю́ пи́щный./ Ра́дуйся, стено́ ве́рных./ Ра́дуйся, Неискусобра́чная./ Ра́дуйся, всеми́рная Ра́досте,/ Е́юже нам возсия́// Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, вопия́, яви́лся еси́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че,// Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,// ны́не же хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся посека́ются страсте́й взыгра́ния,// та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Лео́нтий, Иса́ия и Игна́тий, Иа́ков и Фео́дор,/ честни́и Ду́ха сосу́ди и Росто́ву украше́ние,/ Авраа́мий, и́долом покланя́вшияся ко Христу́ приведы́й,/ и Петр царе́вич, и Ирина́рх, самопроизво́льный страда́лец,/ Кассиа́н и Паи́сий, князь Рома́н и царе́вич Дими́трий,// и вси Росто́встии и У́гличстии чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Да велича́ется Не́вский победи́тель, благове́рный князь Алекса́ндр,/ да пое́тся Гео́ргий, во́ин хра́брый и страда́лец,/ да похва́лится Андре́й, пе́рвый Ру́сския земли́ собира́тель,/ вку́пе со Гле́бом, ю́ным сы́ном свои́м,/ да воспое́тся же и Авраа́мий му́ченик,/ гра́да Влади́мира сла́ва, Святы́я Руси́ засту́пницы// и Це́ркве Правосла́вныя украше́ние.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  Ору́жием ва́ших моли́тв, благове́рнии кня́зие Фео́доре и Дави́де с Константи́ном/ и Васи́лие и Константи́не, Яросла́вля сла́во,/ охраня́йте и ны́не оте́чество ва́ше// и люде́й правосла́вных от вся́ких бед и напа́стей.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Я́ко благода́тное сокро́вище дарова́ла еси́ Святе́й Руси́ ико́ну Твою́ Влади́мирскую,/ е́юже отце́м на́шим многоча́стне и многообра́зне благоде́яла еси́./ Не оскуде́й и ны́не, о Ма́ти Бо́жия,// утоля́ющи лю́тое на нас воста́ние, и зе́млю Ру́сскую спаси́.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Песнь 8:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  И́же во́лею вся творя́й, и претворя́яй,/ обраща́яй сень сме́ртную в ве́чную жизнь,/ стра́стию Твое́ю, Сло́ве Бо́жий,/ Тебе́ непреста́нно вся дела́ Госпо́дня,// Го́спода пои́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Ты разори́л еси́ сокруше́ние, Христе́, и окая́нство,/ во врате́х и тверды́нях а́довых,/ воскре́с из гро́ба тридне́вен./ Тебе́ непреста́нно вся дела́, я́ко Го́спода, пою́т,// и превозно́сят во вся ве́ки.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Я́же без се́мене и преесте́ственне от облиста́ния Боже́ственнаго/ Ро́ждшую би́сера многоце́ннаго Христа́, воспои́м глаго́люще:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́/ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вца,/ и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к,// взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А́нгели и ду́си пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,// прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны,// исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Красу́йся, гра́де Каза́нь, име́я моли́твенники своя́,/ преподо́бных святи́телей Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана, отгна́вших от тебе́ тьму неве́рия,/ и Иоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́,// оте́ческое нече́стие оста́вивших и му́ченически в Небе́сное оте́чество преше́дших.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Свяще́ннаго Писа́ния от ю́ности научи́вся, богоно́се Стефа́не,/ ра́лом слове́с твои́х олядене́вшая зыря́нских люде́й сердца́ возде́лал еси́/ и Боже́ственное се́мя в них все́ял еси́./ Ны́не же вку́пе со святы́ми продолжа́тели де́ла твоего́/ Гера́симом, Питири́мом и Ио́ною// па́ству ва́шу и всю Ру́сскую зе́млю моли́твами ва́шими огражда́йте.

 

              Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен:    Я́ко пчела́, мед сла́дкий от цвето́в скороувяда́ющих собра́л еси́, о́тче Ти́хоне,/ от тле́ннаго ми́ра духо́вное сокро́вище,// и́мже всех нас услажда́еши.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Засту́пницу усе́рдную восхва́лим и честно́му Ея́ поклони́мся о́бразу,/ и́мже в новопросвеще́нней стране́ правове́рие утверди́/ и в годи́ну лю́тую ма́терь ру́сских градо́в спасе́./ Сей и гра́да свята́го Петра́ вели́кое сокро́вище,// и всея́ земли́ на́шея пресла́вное бога́тство.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

              О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диакон:   Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:     Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Песнь 9:

Кано́н воскре́сный, глас 1:

Ирмо́с:    О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́/ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас/ напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем.

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  О, ка́ко, лю́дие беззако́ннии и непокори́вии,/ лука́вая совеща́вше,/ го́рдаго и нечести́ваго оправди́ша:/ Пра́веднаго же на дре́ве осуди́ша Го́спода сла́вы,// Его́же досто́йно велича́ем!

 

Припев:    Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:  Спа́се А́гнче Непоро́чне,/ И́же ми́ра грехи́ взе́мый,/ Тебе́ сла́вим воскре́сшаго тридне́вно,/ со Отце́м и Боже́ственным Твои́м Ду́хом,/ и Го́спода сла́вы:// Его́же богосло́вяще, велича́ем.

 

Припев:    Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди,/ и́хже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию,/ це́рквам Твои́м подая́ мир, Человеколю́бче,// Богоро́дицы моли́твами.

 

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путь Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,// Ему́же повину́ющеся, велича́ем.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:    Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,// ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́.

 

Припев:     Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен:          Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую// и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

 

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:// по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:// по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

 

Припев:     Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:  Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на// и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

 

Кано́н всех ру́сских святы́х, глас 8:

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:    О, благи́й просвети́телю и ти́хий а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския, святи́телю Питири́ме,/ весели́ся о па́стве твое́й и всея́ Руси́,// в ней бо но́вая и ве́чная ра́дость процвете́, преподо́бный Серафи́м, ди́вный тру́дник спасе́ния на́шего.

 

Припе́в:    Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Тропа́рь:    О, святи́телие Богому́дрии Феодо́сие и Иоаса́фе, ди́вным нетле́нием от Го́спода просла́вленнии!/ Ва́ми возвели́чени есмы́ и мы, ча́да су́ще Це́ркве Правосла́вныя,/ в не́йже и доны́не Госпо́дь чу́дная явля́ет// и рабо́в Свои́х прославля́ет.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:  О, Тро́ице Честна́я,/ приими́, я́же земля́ на́ша прино́сит Ти,/ я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный,/ вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней,/ зна́емыя и незна́емыя,// и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      О, Де́во Благода́тная,/ гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии,/ я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая,/ благодаре́ние на́ше приими́ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви,// вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:     Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

После канона:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Диа́кон:   Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:   Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:   Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный второ́й:

                 Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся,/ ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе,/ и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть,/ рцы́те с Петро́м ученико́м:/ на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся,// я́коже предрече́ друго́м.

 

Свети́лен Предте́чи, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:

              Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие.// Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен ру́сских святы́х, подо́бен: «Не́бо звезда́ми…»:

              В пе́снех восхва́лим свети́ла незаходи́мая земли́ на́шея,/ таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва,/ Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго// и помо́щники нам да́вшаго в ско́рби.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

              А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Христе́,/ А́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́,/ вме́сто печа́ли ов у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения,/ ов же в сме́рти ме́сто пода́теля Тя жи́зни пропове́дуя и велича́я,// и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и таи́нником.

 

Хвали́тны псалмы́, глас 1:

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

              Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                     Стихиры воскресные, глас 1:

На 8. Стих:         Сотвори́ти в них суд напи́сан:// сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:  Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть,// и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

 

Стих:      Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:           Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый,/ и воскресы́й из ме́ртвых,/ умири́ на́шу жизнь, Го́споди,// я́ко еди́н Всеси́лен.

 

На 6. Стих:              Хвали́те Его́ на си́лах Его́,// хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:          А́да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый,/ Воскресе́нием Твои́м, Христе́,/ сподо́би нас чи́стым се́рдцем// Тебе́ пе́ти и сла́вити.

 

                     Стихиры Предте́чи, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

Стих:        Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:// хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:  О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва провозве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше рождество́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко!/ И́мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд.

 

На 4. Стих:        Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,// хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:   О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же превы́шший/ ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд.

 

                     Стихира Предте́чи, глас 6:

Стих:        Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния.// Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:    Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,// в пра́вое ве́рных прехожде́ние.

 

                     Стихиры русских святых, глас 5, подо́бен: «Ра́дуйся…»:

Стих:       Бог нам прибе́жище и си́ла,// Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Стихира:    Ра́дуйся, Це́рковь Ру́сская ве́рная,/ ра́дуйся, кня́же благове́рный Влади́мире пресла́вный,/ ра́дуйся, О́льго избра́нная!/ Вы бо есте́ ко Влады́це всех/ пе́рвейшии на́ши хода́таи,/ и нача́льницы правосла́вия,/ и наста́вницы ко и́стинней ве́ре./ Ра́дуйся, вся́ко ме́сто, и страна́, и град,/ гра́жданы воспита́вшии Небе́снаго Ца́рствия,/ си́и свята́я свети́ла душа́м на́шим яви́шася,/ си́и чуде́с заре́ю, и де́лы, и зна́мении просия́ша мы́сленно во вся концы́/ и ны́не Христу́ мо́лятся// пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Стих:      Госпо́дь сил с на́ми,// Засту́пник наш, Бог Иа́ковль.

Стихира:      Ра́дуйтеся, земли́ Ру́сския украше́ние,/ Це́ркве на́шея непоколеби́мое утвержде́ние,/ сла́во правосла́вных,/ чуде́с исто́чницы,/ любве́ струи́ неистощи́мыя,/ свети́льницы многосве́тлии,/ Ду́ха Свята́го орга́ни,/ кро́тции и незло́бивии,/ доброде́тельми укра́шеннии,/ челове́цы небе́снии,/ земни́и а́нгели,/ Христа́ дру́зи и́скреннии!/ Того́ приле́жно моли́те// пода́ти вас чту́щим ве́лию ми́лость.

 

                     Стихира утренняя евангельская вторая, глас 2:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:   С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,// я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

 

                      Стихира, глас 2:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

              На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

              Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:     Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

                 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Иере́й:     Мир всем.

Хор:     И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

Диа́кон:   Прему́дрость.

Хор:     Благослови́.

Иере́й:     Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:     Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

 

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

Пе́рвый час

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

              Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

              Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

              Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

              Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ прии́деши…»:

              Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:     Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:    Ами́нь.

Иере́й:     Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                 Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

 

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тре́тий час

Иере́й:     Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

              Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:               Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                   Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:              Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

              К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему́ на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его́.

Псало́м 50:

              Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

              Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

 

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

              Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:    Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Шесто́й час

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

              Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

              Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его́. Беззако́ние и труд посреде́ его́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

              Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

              Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:    Ами́нь.

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

 

              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:      Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Боже́ственная литурги́я

Литургия оглашенных

Диа́кон:   Благослови́, влады́ко.

Иере́й:     Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Аминь.

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:   Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:     Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния его́./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не:

              Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:     Тебе́, Го́споди.

Иере́й:     Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Тре́тий антифо́н , блаже́нны:

Хор:     Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

 

На 12:     Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

                     Воскре́сные, глас 1:

Тропа́рь:          Сне́дию изведе́ из рая́ враг Ада́ма:/ Кресто́м же разбо́йника введе́ Христо́с вонь,/ помяни́ мя, зову́ща,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

 

              Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Тропа́рь:          Покланя́юся страсте́м Твои́м,/ славосло́влю и Воскресе́ние со Ада́мом и разбо́йником,/ со гла́сом све́тлым вопию́ Ти:/ помяни́ мя Го́споди,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

 

На 10:      Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Тропа́рь:          Распя́лся еси́, безгре́шне,/ и во гро́бе положи́лся еси́ во́лею,/ но воскре́сл еси́, я́ко Бог,/ совоздви́гнувый Себе́ Ада́ма,/ помяни́ мя, зову́ща,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

 

                Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Тропа́рь:          Храм Твой теле́сный тридне́вным Воскреси́вый погребе́нием,/ со Ада́мом, и и́же от Ада́ма, воскреси́л еси́, Христе́ Бо́же:/ помяни́ нас, зову́щих,// егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

 

На 8:         Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.    

                     Предтечи, глас 4:

Тропа́рь:          Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:// в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.

 

                Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропа́рь:          Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,// я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.

 

На 6          Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропа́рь:          Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну// непло́ды я́вльшуюся иногда́.

 

                Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропа́рь:          Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,// проро́че и пропове́дниче Христо́в.

 

На 4:           Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

                     Русских святых, глас 8:

Тропа́рь:  Не мече́м на́шим зе́млю на́шу насле́дихом,/ но десни́цею Твое́ю и мы́шцею Твое́ю,/ и просвеще́нием лица́ Твоего́,/ и святы́х Твои́х слеза́ми,/ по́двиги и по́ты,/ кровьми́ и уче́нии// оте́чество на́ше утверди́ся.

 

                Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропа́рь:  Егда́ отступи́хом от Тебе́/ и за́поведи Твоя́ преступи́хом,/ тогда́ отри́нул еси́ ны и низложи́л еси́ ны,/ и па́че всех язы́к ума́лихомся,/ но пощади́ нас, Бо́же, Спаси́телю наш,// святы́х Твои́х мольба́ми.

 

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь:    О, Тро́ице Пребоже́ственная,/ уврачу́й боле́зни и ско́рби на́ша,/ воздви́гни дух наш от ле́ности и сна грехо́внаго,/ да досто́йни бу́дем оте́ц и бра́тий на́ших,/ по́двиги свои́ми// в земли́ на́шей И́мя Твое́ просла́вльших.

 

                И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.     

Богородичен:      Расточе́нныя собери́,/ отлуче́нныя возврати́,/ отпа́дшия от ве́ры Правосла́вныя обрати́,/ пла́чущия и скорбя́щия уте́ши,/ земли́ на́шея подви́гшияся сокруше́ние исцели́, Благода́тная,/ со святы́ми соо́тчичи на́шими// Бо́га о нас умоля́ющи.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти.

Хор:     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

 

Е́сли хра́м Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ приидеши…»:

              Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

 

Е́сли хра́м Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ прии́деши…»:

              Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

 

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

              Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

              Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к хра́ма.

 

Е́сли хра́м свято́го:

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

              Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

 

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

              Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

Тропа́рь ру́сских святы́х, глас 8:

              Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Ру́сская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

 

Конда́к воскре́сный, глас 1, подо́бен: «Егда́ прии́деши…»:

              Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве,/ и мир совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

 

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к ру́сских святы́х, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                 Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к Богоро́дицы, глас 6:

                 Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

 

Диа́кон:   Го́споду помо́лимся.

Хор:     Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

 

Диа́кон:   Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:     Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:   И услы́ши ны.

Хор:     И услы́ши ны.

Диа́кон:   И во ве́ки веко́в.

Хор:     Ами́нь.

 

Трисвято́е:

Хор:       Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Иере́й:     Мир всем.

Чтец:    И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:   Прему́дрость.

 

Проки́мен воскре́сный, глас 1:

Чтец:    Проки́мен, глас пе́рвый: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас,/ я́коже упова́хом на Тя.

Хор:     Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас,/ я́коже упова́хом на Тя.

 

Чтец:    Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Хор:     Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас,/ я́коже упова́хом на Тя.

 

Проки́мен Предте́чи, глас 7:

Чтец:      Проки́мен, глас седьмы́й: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

Хор:     Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:   Прему́дрость.

Чтец:    К Ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:   Во́нмем.

Чте́ние дня (Рим., зач.81 (от середи́ны): гл.2, стт.10-16):

Чтец:      Бра́тие, сла́ва и честь и мир вся́кому де́лающему благо́е, иуде́еви же пре́жде и е́ллину. Несть бо на лица́ зре́ния у Бо́га. Ели́цы бо беззако́нно согреши́ша, беззако́нно и поги́бнут, и ели́цы в зако́не согреши́ша, зако́ном суд прии́мут. Не слы́шателие бо зако́на пра́ведни пред Бо́гом, но творцы́ зако́на, си́и оправдя́тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́м зако́нная творя́т; си́и, зако́на не иму́ще, са́ми себе́ суть зако́н. И́же явля́ют де́ло зако́нное напи́сано в сердца́х свои́х, спослушеству́ющи им со́вести, и между́ собо́ю помысло́м осужда́ющим или́ отвеща́ющим, в день, егда́ су́дит Бог та́йная челове́ком, по благове́стию моему́, Иису́сом Христо́м.

 

Чте́ние ру́сских святы́х (под зача́ло: Евр., зач.330: гл.11, ст.33–гл.12, ст.2):

                 И́же [*Бра́тие, святи́и вси] ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т, друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин [весь] мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

 

Чте́ние Предте́чи (Рим., зач.112: гл.13, ст.11 - гл.14, ст.4):

                 Бра́тие, ны́не ближа́йшее нам спасе́ние, не́жели егда́ ве́ровахом. Нощь у́бо пре́йде, а день прибли́жися: отложи́м у́бо дела́ те́мная, и облече́мся во ору́жие све́та. Я́ко во дни, благообра́зно да хо́дим, не козлогласова́нии и пия́нствы, не любодея́нии и студодея́нии, не рве́нием и за́вистию, но облецы́теся Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, и пло́ти уго́дия не твори́те в по́хоти. Изнемога́ющаго же в ве́ре прие́млите, не в сомне́ние помышле́ний. Ов бо ве́рует я́сти вся, а изнемога́яй зе́лия да яст. Яды́й не яду́щаго да не укоря́ет, и не яды́й яду́щаго да не осужда́ет, Бог бо его́ прия́т. Ты кто еси́ судя́й чужде́му рабу́? Своему́ Го́сподеви стои́т, или́ па́дает, ста́нет же, си́лен бо есть Бог поста́вити его́.

 

Иерей:     Мир ти.

Чтец:    И ду́хови твоему́.

Диа́кон:   Прему́дрость.

 

Аллилуа́рий воскре́сный, глас 1:

Чтец:      Аллилу́ия, Глас пе́рвый: Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:    Велича́яй спасе́ния Царе́ва, и творя́й ми́лость Христу́ своему́ Дави́ду, и се́мени Его́ до ве́ка.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Аллилуа́рий Предте́чи, глас 1:

Чтец:    Глас то́йже: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Диа́кон:   Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я.