10 ма́рта (26.02 ст.ст.) 2024 го́да.

Неде́ля мясопу́стная, о Стра́шном Суде́.

Глас 7.

 

Богослужебное последование размещено на сайте

Последование Богослужений наряду https://Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/posledovanie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChatPosledovanie

Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/posledovanie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.com/posledovanie


ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Вели́кая Вече́рня

Диа́кон:           Воста́ните!

Хор:            Благослови́.

Иере́й:            Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Священнослужители в алтаре:

                     Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:           Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                            О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:            Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 7:

Хор:            Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

                     Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

                            Стихиры воскресные, глас 7:

На 10. Стих:   Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:         Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви,/ сокруши́вшему сме́рти держа́ву,/ и просвети́вшему челове́ческий род,/ со безпло́тными зову́ще:// Соде́телю и Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

Стих:               Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:               Крест претерпе́л еси́ Спа́се,/ и погребе́ние нас ра́ди,/ сме́ртию же я́ко Бог смерть умертви́л еси́./ Те́мже покланя́емся тридне́вному воскресе́нию Твоему́:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

На 8. Стих:     Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:         Апо́столи ви́девше воскресе́ние Соде́теля, чудя́хуся,/ пою́ще хвалу́ А́нгельскую:/ сия́ сла́ва есть церко́вная,/ сие́ бога́тство Ца́рствия:// пострада́вый нас ра́ди, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:               Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:               А́ще и ят был еси́ Христе́, от беззако́нных муже́й,/ но Ты ми еси́ Бог, и не постыжду́ся;/ бие́н был еси́ по плеще́ма, не отмета́юся;/ на Кресте́ пригвожде́н был еси́, и не таю́;/ воста́нием Твои́м хвалю́ся:/ смерть бо Твоя́ живо́т мой,// Всеси́льне и Человеколю́бче Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

На 6. Стих:     А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:               Дави́дское проро́чество исполня́я Христо́с,/ вели́чествие в Сио́не Свое́ ученико́м откры́л есть,/ хвали́ма показу́я Себе́,/ и сла́вима при́сно со Отце́м же и Ду́хом Святы́м:/ пе́рвее у́бо безпло́тна, я́ко Сло́ва,/ последи́ же нас ра́ди воплоще́на,/ и умерщвле́на я́ко челове́ка, и воскре́сша со вла́стию,// я́ко Человеколю́бца.

 

Стих:               И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:               Соше́л еси́ во ад Христе́, я́коже восхоте́л еси́:/ испрове́ргл еси́ смерть, я́ко Бог и Влады́ка:/ и воскре́сл еси́ тридне́вен,/ совоскреси́в Ада́ма от а́довых уз и тле́ния,/ зову́ща и глаго́люща:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

 

                            Стихиры Триоди, глас 6, подо́бен: «Всю отложи́вше…»:

На 4. Стих:     От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Стихира:          Егда́ хо́щеши приити́, суд пра́ведный сотвори́ти,/ Судие́ пра́веднейший, на престо́ле сла́вы Твоея́ седя́й,/ река́ о́гненная пред Твое́ суди́лище ужаса́ющая влече́т всех,/ предстоя́щим Тебе́ небе́сным си́лам,/ челове́ком же суди́мым стра́хом, я́коже ко́ждо соде́ла:/ тогда́ нас пощади́, и ча́сти Христе́ сподо́би спаса́емых, я́ко благоутро́бен,// ве́рою мо́лим Тя.

 

Стих:               Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Стихира:         Кни́ги разгну́тся, явле́на бу́дут дея́ния челове́ков,/ пред нестерпи́мым суди́лищем:/ возшуми́т же юдо́ль вся стра́шным скрежета́нием пла́ча,/ вся ви́дящи согреши́вшия,/ ве́чнующим му́кам, судо́м пра́ведным Твои́м отпуща́емыя,/ и безде́льно пла́чущия Ще́дре./ Те́мже Тя мо́лим, Бла́же:/ пощади́ нас пою́щих Тя,// еди́не Многоми́лостиве.

 

На 2. Стих:     Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира:          Возглася́т трубы́, и истоща́тся гро́бы,/ и воскре́снет челове́ческое все естество́ трепе́щущее,/ до́брая соде́явшии, в ра́дости ра́дуются,/ ча́юще мзду восприя́ти:/ согреши́вшии же трепе́щут, лю́те рыда́юще,/ в му́ку посыла́еми, и от избра́нных разлуча́еми./ Го́споди сла́вы, уще́дри нас я́ко Благий,// и ча́сти сподо́би возлюби́вших Тя.

 

Стих:                Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира:          Пла́чу и рыда́ю,/ егда́ в чу́вство прииму́ о́гнь ве́чный,/ тьму кроме́шную, и та́ртар, лю́тый червь,/ скре́жет же па́ки зу́бный и непреста́нный,/ боле́знь иму́щу бы́ти без ме́ры согреши́вшим,/ и Тебе́ преблага́го нра́вом лука́вым прогне́вавшим,/ от ни́хже еди́н и пе́рвый есмь аз окая́нный,/ но Судие́, ми́лостию Твое́ю спаси́ мя,// я́ко благоутро́бен.

 

                            Стихи́ра Трио́ди, глас 8:

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                       Егда́ поста́вятся престо́ли и отве́рзутся кни́ги,/ и Бог на суде́ ся́дет,/ о кий страх тогда́ а́нгелом предстоя́щим в стра́се,/ и реце́ о́гненней влеку́щей!/ Что сотвори́м тогда́ во мно́гих гресе́х пови́ннии челове́цы?/ Егда́ же услы́шим зову́ща Его́, благослове́нныя Отца́ в Ца́рство,/ гре́шныя же отсыла́юща в му́ку./ Кто потерпи́т стра́шнаго о́наго изрече́ния?/ Но еди́не Человеколю́бче Спа́се, Царю́ веко́в,/ пре́жде да́же кончи́на не приспе́ет,// покая́нием обрати́в, поми́луй мя.

 

                            Глас 7:

                       И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догматик:     Ма́ти у́бо позна́лася еси́,/ па́че естества́, Богоро́дице,/ пребыла́ же еси́ Де́ва,/ па́че сло́ва и ра́зума:/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не мо́жет./ Пресла́вну бо су́щу зача́тию Чи́стая,/ непости́жен есть о́браз рожде́ния:/ иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин./ Те́мже Тя вси, Ма́терь Бо́жию ве́дуще,/ мо́лим Ти ся приле́жно,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:           Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Ти́хий:

Хор:                Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:           Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:           Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:           Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2:               И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3:               До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:           Госпо́дь воцари́ся.

Хор:            В ле́поту облече́ся.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:           Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:           Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:                Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                            Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

                     Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:           Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:           А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Диа́кон:           Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Лития́:

Поется стихира храма [1] , зате́м:

 

                            Стихира Трио́ди, глас 7, самогласна:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Госпо́дни разуме́вше за́поведи, та́ко поживе́м:/ а́лчущия напита́им, жа́ждущия напои́м, наги́я облече́м,/ стра́нныя введе́м, боля́щия и в темни́це су́щия посети́м./ Да рече́т и к нам хотя́й суди́ти всей земли́:/ прииди́те благослове́ннии Отца́ Моего́,// насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие.

 

                            Богоро́дичен  Триоди, глас 7:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Под кров Твой Влады́чице,/ вси земноро́днии прибега́юще вопие́м Ти:/ Богоро́дице упова́ние на́ше,/ изба́ви ны от безме́рных прегреше́ний,// и спаси́ ду́ши на́ша.

 

Диа́кон:           Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Диа́кон:           Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Иере́й:            Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:           Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:            Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

                            Стихиры воскресные, глас 7:

Стихира:            Воскре́сл еси́ из гро́ба Спа́се мира,/ и совоздви́гл еси́ челове́ки с пло́тию Твое́ю:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:             Госпо́дь воцари́ся,// в ле́поту облече́ся.

Стихира:       Воскре́сшему из ме́ртвых, и просвети́вшему вся,/ прииди́те поклони́мся:/ от а́дова бо мучи́тельства нас свободи́л есть,/ свои́м тридне́вным Воскресе́нием живо́т нам даровавый,// и ве́лию ми́лость.

 

Стих:             И́бо утверди́ вселе́нную,// я́же не подви́жится.

Стихира:       Во ад соше́д Христе́, смерть плени́л еси́,/ и тридне́вен воскре́с, нас совоскреси́л еси́,/ сла́вящих Твое́ всеси́льное воста́ние,// Го́споди Человеколю́бче.

 

Стих:             До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,// Го́споди, в долготу́ дний.

Стихира:       Стра́шен яви́лся еси́ Го́споди, во гро́бе лежа́ я́ко спя,/ воскре́с же тридне́вен я́ко си́лен,/ Ада́ма совоскреси́л еси́ зову́ща:/ сла́ва Воскресе́нию Твоему́,// Еди́не Человеколю́бче.

 

                            Стихи́ра Трио́ди, глас 8:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:            Увы́ мне мра́чная душе́,/ доко́ле от злых не отрева́ешися?/ Доко́ле уны́нием слези́ши?/ Что не помышля́еши о стра́шном часе́ сме́рти?/ Что не трепе́щиши вся стра́шнаго суди́ща Спа́сова?/ У́бо что отвеща́еши?/ Или́ что отрече́ши?/ Дела́ твоя́ предстоя́т на обличе́ние твое́,/ дея́ния облича́ют клеве́щуща./ Про́чее о душе́, вре́мя наста́:/ тецы́, предвари́, ве́рою возопи́й:/ согреши́х, Го́споди, согреши́х Ти,/ но вем, Человеколю́бче, благоутро́бие Твое́, Па́стырю до́брый,/ да не разлучи́ши мене́ одесну́ю Тебе́ предстоя́ния,// вели́кия ра́ди ми́лости Твоея́.

 

                            Богородичен воскресный, глас 8:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихира:            Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.

 

Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:            Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:             Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас 4:

Хор:            Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (Трижды)

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:           Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:            Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

У́треня.

Шестопса́лмие:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)

                     Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)

 

Псало́м 3:

Чтец:             Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                     Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псало́м 37:

                            Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

                     Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псало́м 62:

                     Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

                     На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 87:

                     Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

                     Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псало́м 102:

                            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

                      На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псало́м 142:

                            Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

После Шестопсалмия

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:           Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:           О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                            О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 7:

Диа́кон:           Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:               Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2:               Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:               Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:               Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

Хор:            Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость. (Дважды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 7:

                     Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище,/ на Тя наде́ющияся, Всепе́тая,/ от ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́;/ Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́,/ ро́ждши Спасе́ние на́ше./ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́ Де́ва,// и по рождестве́ па́ки пребыва́еши Де́ва.

 

Кафи́змы:

Кафи́зма втора́я:

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 9:

                            Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л еси́ суд мой и прю мою́, сел еси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л еси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя его́ потреби́л еси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша ору́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л еси́, поги́бе па́мять его́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил еси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь есть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ свое́ю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь есть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь есть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ его́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ его́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, его́же кля́твы уста́ его́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком его́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, е́же уби́ти непови́ннаго, óчи его́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т е́же восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т его́, преклони́тся и паде́т, внегда́ ему́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен есть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех его́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал еси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

                     На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л еси́, они́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́ческия. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, огнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

                     Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́етная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь есть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил еси́ сы́ны челове́ческия.

Псало́м 12:

                     Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

                     Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние его́ есть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

                     Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н есть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему своему́ и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

 

Псало́м 15:

                     Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой еси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты еси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно есть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, еще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми еси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:          Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ Ма́лая

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 7:

                     Жизнь во гро́бе возлежа́ше,/ и печа́ть на ка́мени надлежа́ше,/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́:/ и А́нгели сла́вляху я́ко Бо́га безсме́ртна,/ жены́ же взыва́ху: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Стих:             Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

                     Тридне́вным погребе́нием Твои́м плени́вый смерть,/ и истле́вша челове́ка живоно́сным воста́нием Твои́м воскреси́вый Христе́ Бо́же,// я́ко Человеколю́бец, сла́ва Тебе́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:      Распе́ншагося нас ра́ди, и воскре́сшаго Христа́ Бо́га на́шего,/ и низложи́вшаго сме́рти держа́ву,/ непреста́нно моли́ Богоро́дице Де́во:// да спасе́т ду́ши на́ша.

 

Кафи́зма тре́тья:

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Псало́м 17:

                     Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Мой, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

                            Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

                     Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

                     Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

                     Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

                     Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

                     Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:          Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 7:

                            Запеча́тану гро́бу,/ живо́т от гро́ба возсия́л еси́ Христе́ Бо́же:/ и две́рем заключе́нным,/ ученико́м предста́л еси́/ всех воскресе́ние,/ дух пра́вый те́ми обновля́я нам,// по вели́цей Твое́й ми́лости.

Стих:              Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,// пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                     На гроб теча́ху жены́, со слеза́ми ми́ра нося́ща:/ и во́ином стрегу́щим Тя всех царя́, глаго́лаху к себе́:/ кто отвали́т нам ка́мень?/ Воскре́се вели́ка сове́та А́нгел, попра́вый смерть.// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Ра́дуйся Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго,/ из Тебе́ бо воплоти́ся Изба́витель ми́ра:/ еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ при́сно благослове́на и препросла́влена./ Моли́ Христа́ Бо́га// мир дарова́ти всей вселе́нней.

После кафизм:

Полиеле́й:

Хор:            Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                     Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Псало́м 136:

                     На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа.

                     На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа.

                     Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пении. Аллилу́иа.

                     Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа.

                     Ка́ко воспое́м пе́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа.

                     А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа.

                     Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа.

                     Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа.

                     Дщи́ Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа.

                     Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:            Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                     Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/

                     Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

                     Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ипакои́, глас 7:

                            И́же наш зрак восприе́мый,/ и претерпе́вый Крест пло́тски,/ спаси́ мя воскресе́нием Твои́м Христе́ Бо́же,// я́ко Человеколю́бец.

 

Степе́нна, глас 7:

1 антифо́н:

Хор:                 Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в,/ и мене́ Спа́се, оживи́,// изима́я рабо́тныя стра́сти. (Дважды)

                     В юг се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами,// сей ра́достныя по́жнет рукоя́ти присноживопита́ния. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва.

2 антифо́н:

                            А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом душе́вный, всу́е тружда́емся:// ра́зве бо Того́ ни дея́ние, ни сло́во соверша́ется. (Дважды)

                      Плода́ чре́вна, святи́и духодви́жно прозяба́ют// оте́ческая преда́ния, сыноположе́ния. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т всех.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т всех.

3 антифо́н:

                            Боя́щиися Го́спода, пути́ живота́ обре́тше,// ны́не и при́сно ублажа́ются сла́вою нетле́нною. (Дважды)

                      О́крест трапе́зы твоея́, я́ко сте́блие ви́дя исча́дия твоя́,// ра́дуйся и весели́ся, приводя́ сия́ Христо́ви пастыренача́льнику. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь бо.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь бо.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:         Во́нмем. Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас седьмы́й: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Хор:            Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Диа́кон:         Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Хор:            Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Диа́кон:           Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/

Хор:            Не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

 

Диа́кон:           Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:           Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:           Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Диа́кон:           Вся́кое дыха́ние.

Хор:            Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:           И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:           Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Иере́й:            От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон:           Во́нмем.

                            (Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63:)               

Иере́й:            Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, Мари́я Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́, и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к, и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе: и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́, и прии́де пре́жде ко гро́бу. И прини́к ви́де ри́зы лежа́ща, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр в след его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща. И суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

Хор:                  Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:         Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

                            Глас 8:

Хор:                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче,/ у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́,/ храм нося́й теле́сный весь оскверне́н:/ но я́ко щедр, очи́сти// благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице,/ сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х:/ но Твои́ми моли́твами// изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

                            Глас 6:

                     Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

                     Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный,/ трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго:/ но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ я́ко Дави́д вопию́ Ти:/ поми́луй мя, Бо́же,// по вели́цей Твое́й ми́лости.

 

Диа́кон:         Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Иере́й:            Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Канон:

Песнь 1:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          Ма́нием Твои́м/ на земны́й о́браз преложи́ся/ пре́жде удоборазлива́емое/ водно́е естество́, Го́споди./ Темже немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль,// пое́т Тебе́ песнь побе́дную.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Осуди́ся сме́ртное мучи́тельство дре́вом,/ непра́ведною сме́ртию осужде́ну Ти, Го́споди:/ отню́дуже князь тьмы Тебе́ не одоле́в,// пра́ведно изгна́н бысть.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Ад Тебе́ прибли́жися,/ и зубы́ не возмо́г сте́рти те́ло Твое́,/ челюстьми́ сокруши́ся./ Отню́дуже Спа́се, боле́зни разру́ш сме́ртныя,// воскре́сл еси́ тридне́вен.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Разреши́шася боле́зни прама́тере Е́вы:/ боле́зни бо избежа́вше, неискусому́жно родила́ еси́.// Отню́дуже я́ве Богоро́дицу, Пречи́стая, ве́дуще Тя, вси сла́вим.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Бе́здну ро́ждшая благоутро́бия, Де́во,/ ду́шу мою́ озари́ светоно́сным Твои́м сия́нием,// я́ко да досто́йно воспою́ твои́х чуде́с бе́здну.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Стрело́ю грехо́вною уя́звлены нас Сло́во ви́дев,/ я́ко Благоде́тель уще́дри:/ отню́дуже несказа́нно соедини́ся, Всечи́стая, пло́тию,// и́же из Тебе́ Пребоже́ственный.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. [2]

Тропа́рь:       День стра́шный всенеизглаго́ланнаго Твоего́ прише́ствия страшу́ся помышля́я:/ убоя́вся прови́жду, во́ньже предся́деши суди́ти живы́я и ме́ртвыя,// Бо́же мой Всеси́льне.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Егда́ прии́деши Бо́же,/ во тьма́х и ты́сящах а́нгельских, небе́сных нача́л,// и мене́ окая́ннаго, сре́сти Тя Христе́ на о́блацех сподо́би.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Гряди́, приими́ душе́ моя́, той час и день,/ егда́ Бог я́ве надста́нет,// и рыда́й, пла́чи, обрести́ся чиста́ в час истяза́ния.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            Ужаса́ет мя и страши́т о́гнь негаси́мый гее́нский,/ червь го́рький, скре́жет зубо́в,/ но осла́би ми, оста́ви,// и стоя́нию мя, Христе́, избра́нных Твои́х соучини́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            Возжеле́ннаго Твоего́ гла́са,/ святы́я Твоя́ зову́щаго на ра́дость,/ да услы́шу и аз окая́нный,// и обря́щу Ца́рствия Небе́снаго неизрече́нное наслажде́ние.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            Не вни́ди со мно́ю в суд,/ нося́й моя́ дея́ния, словеса́ изыску́яй, и исправля́яй стремле́ния,/ но щедро́тами Твои́ми презира́я моя́ лю́тая,// спаси́ мя Всеси́льне.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Триипоста́сная Еди́нице,/ нача́льнейшая Госпоже́ всех, совершеннонача́льное пренача́лие,// Сама́ нас спаси́, О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Кто роди Сы́на, несе́янна О́тчим зако́ном?/ Сего́ у́бо ражда́ет Оте́ц без ма́тере./ Пресла́вное чу́до!// Ты бо родила́ еси́ Чи́стая, Бо́га вку́пе и Челове́ка.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Помо́щник и покрови́тель бысть мне во спасе́ние,/ Сей мой Бог, и просла́влю Его́,/ Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́:// сла́вно бо просла́вися.

 

Песнь 3:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          В нача́ле Небеса́/ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом,/ всю си́лу их,/ на недви́жимем мя ка́мени// испове́дания Твоего́ утверди́.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Ты возше́д на дре́во,/ о нас боле́знуеши во́лею, благоутро́бне Спа́се,/ и терпи́ши я́зву, примире́ния хода́тайственну, и спасе́ния ве́рным:// е́юже Твоему́, Ми́лостиве, вси примири́хомся Роди́телю.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Ты мя очи́стив от я́звы,/ душе́ю уя́звленнаго зми́евым угрызе́нием, Христе́,/ и показа́л еси́ свет, во тьме дре́вле мне слежа́щу и во тле́нии:// кресто́м бо во ад соше́д, мене́ совоскреси́л еси́.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Неискусому́жныя Твоея́ Ма́тере мольба́ми/ мир ми́рови пода́ждь, Спа́се,// и несказа́нныя Твоея́ сла́вы славосло́вящия Тя сподо́би.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Змий поползы́й из Еде́ма,/ мене́ обоже́ния жела́нием прельсти́в, ве́рже в зе́млю:/ но И́же ми́лостив, и естество́м благоутро́бен, уще́дрив богосоде́ла,// во чре́во Твое́ все́лься, и подо́бен мне быв, Ма́ти Де́во.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Благослове́н плод Твоего́ чре́ва, Де́во Богоро́дице, всех ра́досте,/ ра́дость бо всему́ ми́ру родила́ еси́, и весе́лие вои́стинну// разгоня́ющее печа́ль грехо́вную, Богоневе́сто.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Госпо́дь гряде́т, и кто стерпи́т страх Его́?/ Кто яви́тся лицу́ Его́?// Но гото́ва бу́ди, о душе́, ко сре́тению.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Предвари́м, пла́чем, примири́мся Бо́гу пре́жде конца́:// стра́шно бо суди́ще, на не́мже вси обнаже́ни ста́нем.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Поми́луй Го́споди, поми́луй мя, вопию́ Ти,/ егда́ прии́деши со а́нгелы Твои́ми// отда́ти всем по достоя́нию дея́ний.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Нестерпи́мый, Го́споди, гнев, ка́ко стерплю́ суда́ Твоего́,/ преслу́шав Твое́ повеле́ние?// Но пощади́, пощади́ мя в час суда́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Обрати́ся, воздохни́ душе́ окая́нная,/ пре́жде да́же жития́ торжество́ конца́ не прии́мет,// пре́жде да́же две́ри черто́га не затвори́т Госпо́дь.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Согреши́х, Го́споди, я́коже ины́й никто́же от челове́к,/ прегреши́в па́че челове́ка:// пре́жде суда́ ми́лостив бу́ди ми, Человеколю́бче.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Тро́ице про́стая, несозда́нная,/ безнача́льное Естество́ в Тро́ице воспева́емое Ипоста́сей,// спаси́ ны, ве́рою покланя́ющияся держа́ве Твое́й.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Прозябла́ еси́ Пречи́стая безсе́менным Рождество́м живо́е Сло́во,/ воплоще́нное во утро́бе Твое́й, непрело́жное:// сла́ва Богома́ти, Рождеству́ Твоему́.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х/ подви́гшееся се́рдце мое́,// я́ко еди́н Свят еси́, и Госпо́дь.

После 3 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Седа́лен из Трио́ди, глас 6:

                     Помышля́ю день стра́шный,/ и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых:/ ка́ко отвеща́ю безсме́ртному Царю́?/ Ко́им же дерзнове́нием воззрю́ на Судию́ блу́дный аз?// Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный, Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Друго́й седа́лен из Трио́ди, глас 6:

                      Во юдо́ли пла́ча,/ в ме́сте е́же положи́л еси́, егда́ ся́деши Ми́лостиве,/ сотвори́ти пра́ведный суд,/ не объяви́ моя́ та́йная,/ ниже́ посрами́ мене́ пред а́нгелы,// но пощади́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Трио́ди, глас 6:

                     Упова́ние ми́ра блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ и еди́ное стра́шное предста́тельство молю́:/ умилосе́рдися на удобообстоя́тельныя лю́ди,/ умоли́ ми́лостиваго Бо́га,/ изба́витися душа́м на́шим от вся́каго преще́ния,// еди́на благослове́нная.

 

Песнь 4:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          О́тча не́дра не оста́вль,/ и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же,/ та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́,// и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Своя́ плещи́ дав, и́же от Де́вы вопло́щься, на ра́ны, рабу́ прегреши́вшу,/ бие́н быва́ет Влады́ка непови́нен,// разреша́я моя́ согреше́ния.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Предстоя́в суди́щу суди́й законопресту́пных,/ я́ко осуди́мый пови́нен быва́ет, и зауша́ется бре́нною руко́ю,// созда́вый челове́ка я́ко Бог, и судя́й пра́ведно земли́.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жия, Творца́ Твоего́ и Сы́на моли́,// к спаси́тельному напра́вити мя приста́нищу, Всенепоро́чная, сла́внаго Его́ хоте́ния.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Избра́нная вся и до́брая,/ я́вльшися Бо́гу пре́жде созда́ния све́тлостию, Всепе́тая,// светоли́тием Твои́м пою́щия Тя просвети́.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Бо́га челове́ком родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна от чи́стых крове́й Твои́х,/ избавля́юща согреше́ний мно́гих,// любо́вию сла́вящия и почита́ющия Тя, Ма́ти Де́во.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Наста́ день, уже́ при две́рех суд, душе́ бо́дрствуй,/ иде́же ца́рие вку́пе и кня́зи, бога́тии и убо́зии собира́ются// и восприи́мет по достоя́нию соде́янных от челове́к ки́йждо.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            В чину́ свое́м, мона́х и иера́рх,/ ста́рый и ю́ный, раб и влады́ка истя́жется,/ вдови́ца и де́ва испра́вится:// и всем го́ре тогда́, не име́вшим житие́ непови́нное.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Неумы́тный суд Твой, неутае́нное Твое́ суди́ще хитросло́вия,/ не вити́й худо́жество кра́дущее,/ не свиде́телей непщева́ние отража́ющее пра́ведное,// в Тебе́ бо, Бо́зе всех, сокрове́нная предстоя́т.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Да не прииду́ в зе́млю пла́ча,/ да не ви́жду ме́сто тьмы, Христе́ мой Сло́ве,/ ниже́ свя́зан бу́ду рука́ма и нога́ма,/ вне черто́га Твоего́ изве́рженный,// оде́жду нетле́ния оскверне́нную име́яй всеокая́нный.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Внегда́ отлучи́ши гре́шныя от пра́ведных, судя́й ми́ру,/ еди́наго от ове́ц мя Твои́х сопричти́,/ от ко́злищ разлуча́я мя, Человеколю́бче,// во е́же услы́шати гла́са о́наго благослове́ннаго Твоего́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Испыта́нию быва́ему,/ и кни́гам отверза́емым соде́янных,/ что сотвори́ши, о душе́ окая́нная?/ Что отвеща́еши на суди́щи,/ не иму́щая пра́вды плоды́ принести́// Христу́ и Соде́телю твоему́?

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Сы́на от Отца́, и Ду́ха сла́влю, я́ко от со́лнца свет и лучу́:/ О́ваго у́бо рожде́ственне,/ зане́ и рожде́ние, О́ваго же происхо́дне, зане́ и происхожде́ние,/ собезнача́льную Боже́ственную Тро́ицу,// покланя́емую от вся́кия тва́ри.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Де́вая Младе́нца роди́вшая,/ и чистоту́ соблю́дшая, Чи́стая Ты яви́лася еси́/ Бо́га ро́ждши и Челове́ка,/ еди́наго Того́ во обою́ зра́ку:/ чу́до Твое́, Де́во Ма́ти,// ужаса́ет вся́кий слух и по́мысл.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся,/ я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися,/ и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше:/ услы́шах слух Твой, и убоя́хся,// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Песнь 5:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:           Нощь не светла́ неве́рным Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с Твои́х./ Сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,// и воспева́ю Твое́ Божество́.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            За Твоя́ рабы́ продае́шися, Христе́,/ и по лани́те ударе́ние терпи́ши,/ свобо́де хода́тайственно пою́щим:// к Тебе́ у́тренюю, и воспева́ю Твое́ Божество́.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Боже́ственною Твое́ю си́лою, Христе́,/ не́мощию плотско́ю кре́пкаго низложи́л еси́,// и победи́теля мя сме́рти, Спа́се, воскресе́нием показа́л еси́.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Бо́га родила́ еси́ Ма́ти чи́стая,/ воплоще́ннаго из Тебе́ боголе́пно, Всепе́тая:/ поне́же не позна́ла еси́ му́жеска по́ла,// но от Свята́го ражда́еши Ду́ха.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Ле́ствицу узре́в Иа́ков, к высоте́ утвержде́ну,/ о́бразу научи́ся, неискусобра́чная Тебе́:// Тобо́ю бо Бог челове́ком приобщи́ся, Всечи́стая Влады́чице.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Избавле́ние ве́чное Тобо́ю, Де́во, ны́не обре́тше/ усе́рдно зове́м Ти: е́же ра́дуйся, Богоневе́стная:// и Твои́м све́том возра́довавшеся, Всепе́тая, пе́сньми Тя пое́м.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Тре́пет неисповеди́мый, и страх та́мо:/ прии́дет бо Госпо́дь, и де́ло с Ним коего́ждо от челове́к,// и кто отсю́ду про́чее себе́ не воспла́чет?

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            Река́ о́гненная смуща́ет мя, истаява́ет мя,/ стру́жет мя скре́жет зубо́в, тьма бе́здны:// и ка́ко, или́ что соде́яв, Бо́га уми́лостивлю?

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Пощади́, пощади́, Го́споди, раба́ Твоего́,/ да не когда́ преда́си мене́ го́рьким мучи́телем а́ггелом лю́тым:// в ни́хже несть та́мо поко́я обрести́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Князь и вождь та́мо вку́пе, бога́тый и безсла́вный,/ вели́кий ку́пно и ма́лый испра́вится ра́вно:// го́ре кому́ждо про́чее неугото́вленному.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Осла́би, оста́ви Го́споди, и прости́ ели́ка Ти согреши́х,/ и не покажи́ мя та́мо пред а́нгелы во осужде́нии огня́,// и студа́ неконча́емаго.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́:/ согреши́х, осла́би ми,/ я́ко естество́м чи́стый, Сам еси́ еди́н,// и и́ный ра́зве Тебе́ никто́же есть вне скве́рны.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Еди́ницу естество́м Тя, Тро́ице, воспева́ю,/ безнача́льную, непости́жную,/ нача́льственное, ца́рское, пресоверше́нное еди́нство,// Бо́га, и Све́та, и Живота́, и Соде́теля ми́ру.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    В Рождестве́ Твое́м па́че естества́ Чи́стая,/ зако́ни естества́ Тебе́ разори́шася я́ве,/ и́бо без се́мене ражда́еши Преве́чнаго Бо́га,// от Отца́ рожде́ннаго.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче,/ просвети́, молю́ся,/ и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́,// и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

 

Песнь 6:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м потопля́ема грехи́,/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:// из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Воспомина́ху Тя заключе́нныя во а́де ду́ши, и оста́вльшияся пра́ведных,/ и от Тебе́ спасе́ния моля́хуся:/ е́же кресто́м, Христе́, по́дал еси́ преиспо́дним,// прише́д я́ко благоутро́бен.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Ко одушевле́нному Твоему́ и нерукотворе́нному хра́му,/ разруше́ну бы́вшу страда́ньми,/ воззре́ти па́ки лик апо́стольский отча́яся:/ но па́че наде́жды покло́нься,// воскре́сша повсю́ду пропове́да.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:    Неизрече́ннаго рождества́ Твоего́ всенепоро́чнаго о́браз,/ Де́во богоневе́стная, и́же нас ра́ди,/ кто от челове́к сказа́ти возмо́жет?/ Я́ко Бог неопи́санне, Сло́во соедини́вся Тебе́,// плоть из Тебе́ бысть.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Зако́ннии Тя о́бразы, и проро́ческая прорече́ния я́ве предвозвеща́ху,/ хотя́щую роди́ти благоде́теля, Чи́стая, всея́ тва́ри,/ многоча́стне и многообра́зне благоде́йствовавшаго// ве́рно воспева́ющих Тя.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Устра́ншагося дре́вле наве́том человекоуби́йцы, Ада́ма первозда́ннаго/ ра́йския боже́ственныя сла́дости,/ Неискусобра́чная, па́ки возвела́ еси́,// ро́ждши и́же от преступле́ния нас изба́вившаго.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Во стра́шнем, Христе́, прише́ствии Твое́м, егда́ яви́шися с Небесе́,/ и поста́вятся престо́ли, и кни́ги разгну́тся,// пощади́, пощади́ тогда́, Спа́се, созда́ние Твое́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Та́мо ничто́же помощи́ мо́жет, Бо́гу су́щу Судии́,/ ни тща́ние, ни ко́зни, ни сла́ва, ни дру́жба,// ра́зве от дел кре́пость твоя́, о душе́ моя́!

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Та́мо вку́пе князь и вождь, ни́щий и бога́тый, душе́,/ ни оте́ц возмо́жет ни ма́ти помога́ющи,// ни избавля́яй брат осужде́ния.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Стра́шное, душе́, истяза́ние помышля́ющи Судиино́,/ ужасни́ся отсю́ду, угото́ви сло́во,// да не осу́дишися у́зами ве́чными.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Возми́ твое́, да не услы́шу, Го́споди, отсыла́емь от Тебе́,/ ниже́, е́же поиди́ во о́гнь прокля́тых,// но возжеле́ннаго гла́са пра́ведных.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       А́дских врат изба́ви мя, Го́споди,/ про́пасти, и тьмы несвети́мыя от преиспо́дних, и огня́ негаси́маго,// и вся́кия ины́я му́ки ве́чныя.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Тро́ичнаго еди́нства Божество́ пою́,/ Отца́, и Сы́на, и Боже́ственнаго Ду́ха,/ еди́наго нача́ла держа́ву,// соразделя́емаго треми́ начерта́ньми.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Дверь Ты еси́, Ю́же еди́н про́йде вше́дый и изше́дый,/ и ключи́ не разреши́вый де́вства, Чи́стая,// Иису́с созда́вый Ада́ма, и Сын Твой.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Возопи́х всем се́рдцем мои́м/ к ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго,// и возведе́ от тли живо́т мой.

После 6 песни:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

И́кос:

                     Стра́шное суди́ще Твое́ помышля́я, преблаги́й Го́споди, и день су́дный,/ ужаса́юся, и бою́ся, от со́вести моея́ облича́емь,/ егда́ и́маши се́сти на престо́ле Твое́м, и твори́ти испыта́ние:/ тогда́ отрещи́ся грехо́в никто́же возмо́жет,/ и́стине облича́ющей, и боя́зни содержа́щей:/ вельми́ у́бо возшуми́т тогда́ о́гнь гее́нский,/ гре́шницы же возскреже́щут.// Те́мже мя поми́луй пре́жде конца́, и пощади́ мя, Судие́ Пра́веднейший.

 

Песнь 7:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          Пещь о́троцы огнепа́льну/ дре́вле росоточа́щу показа́ша,/ Еди́наго Бо́га воспева́юще и глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в Бог// и препросла́влен.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Дре́вом умерщвля́ется Ада́м, во́лею преслуша́ние соде́лав:/ послуша́нием же Христо́вым па́ки обновля́емь есть.// Мене́ бо ра́ди распина́ется Сын Бо́жий, препросла́вленный.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Тебе́ воскре́сшаго, Христе́, из гро́ба, тварь вся воспе́:/ Ты бо жизнь су́щим во а́де процве́л еси́,/ ме́ртвым воскресе́ние,// и́же во тьме, свет препросла́вленный.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Ра́дуйся, Дщи Ада́ма тле́ннаго./ Ра́дуйся, еди́на Богоневе́сто./ Ра́дуйся, е́юже тля изгна́на бысть, я́же Бо́га ро́ждши:// Его́же моли́, Чи́стая, спасти́ся всем нам.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Преиспещре́ну, позлаще́ну у́тварь Тя иму́щу/ возлюби́ Созда́тель Твой, Де́во, и Госпо́дь:// превозноси́мый отце́в Бог и препросла́влен.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Очища́ется, Отрокови́це, угль дре́вле Иса́иа прие́м:/ знамена́тельне Твое́ рождество́ ви́дев,// превозноси́маго отце́в Бо́га, и препросла́влена.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:            Припаде́м и воспла́чемся пре́жде суда́ о́наго ве́рнии,/ егда́ небеса́ поги́бнут, зве́зды спаду́т, и вся земля́ поколе́блется,// да ми́лостива обря́щем в коне́ц отце́в Бо́га.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Неумы́тное истяза́ние, стра́шный есть та́мо суд,/ иде́же Судия́ неутае́н есть, иде́же лица́ несть в даре́х прия́ти:// тогда́ пощади́ мя, Влады́ко, и изба́ви вся́каго гне́ва Твоего́ стра́шнаго.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Госпо́дь гряде́т суди́ти, кто стерпи́т виде́ние Его́?/ Вострепещи́ душе́ окая́нная, вострепещи́,/ и угото́ви исхо́дищу дела́ твоя́,/ да ми́лостива и милосе́рда обря́щеши Его́,// отце́в Бо́га благослове́нна.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Негаси́мый о́гнь смуща́ет мя,/ горча́йший черве́й скре́жет,/ ад душетле́нный страши́т мя,/ благоуми́лен отню́д не быва́ю./ Но Го́споди Го́споди, пре́жде конца́// утверди́ мя стра́хом Твои́м.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Припа́даю Ти, и приношу́ Тебе́ я́коже сле́зы глаго́лы моя́:/ согреши́х, я́коже не согреши́ блудни́ца,/ и беззако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́.// Но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, и призови́ мя.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Обрати́ся, душе́, пока́йся, откры́й сокрове́нная,/ глаго́ли Бо́гу вся ве́дущему:/ Ты ве́си моя́ та́йная еди́не Спа́се,// но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т Дави́д, по ми́лости Твое́й.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Три, еди́но Существо́м, и еди́но Ли́цами, Три пою́ Сия́:/ Оте́ц, Сын, и Святы́й Дух,/ еди́на си́ла, хоте́ние и де́йство./ Еди́н Бог Трисвяты́й,// Ца́рство еди́но единонача́льнейшее.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Прохо́дит красне́йший от черто́га чре́ва Твоего́ Бог,/ я́коже Царь оде́янный боготка́нною багряни́цею,/ обагре́ния та́йнаго пречи́стых крове́й Твои́х, Безневе́стная,// и ца́рствует земле́ю.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Согреши́хом, беззако́нновахом,/ непра́вдовахом пред Тобо́ю,/ ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом,/ я́коже запове́дал еси́ нам,// но не преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же.

 

Песнь 8:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся Купина́,/ Бо́га яви́ медленоязы́чному и гугни́вому Моисе́ови,/ и о́троки ре́вность Бо́жия/ три непребори́мыя во огни́ певцы́ показа́:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       Пречи́стый А́гнец слове́сный за мир закла́н быв,/ преста́ви я́же по зако́ну приноси́мая,/ очи́стив сего́ кроме́ прегреше́ний я́ко Бог, при́сно зову́ща:// вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            Нетле́нна не су́щи пре́жде стра́сти,/ восприя́тая от Созда́теля плоть на́ша,/ по стра́сти и воскресе́нии неприкоснове́нна тле́нию устро́ися,/ и сме́ртныя обновля́ет, зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припев:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:      Твое́ чисто́тное и всенепоро́чное, Де́во,/ скве́рное и ме́рзское вселе́нныя очи́сти,/ и была́ еси́ на́шего примире́ния к Бо́гу вина́, Пречи́стая:/ те́мже Тя, Де́во, вся дела́ благослови́м,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Све́том рождества́ Твоего́,/ странноле́пно вселе́нную просвети́ла еси́, Богороди́тельнице,/ су́ща бо вои́стинну Бо́га на объя́тиях но́сиши Твои́х,/ просвеща́юща ве́рныя при́сно зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Пое́м, Чи́стая, благоче́стно Твое́ чре́во,/ Бо́га вмести́вшее несказа́нно воплоща́ема,/ да́вшаго всем ве́рным богоразу́мия просвеще́ние, при́сно зову́щим:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Стра́шнаго втора́го Твоего́, Го́споди, прише́ствия помышля́я сре́тение,/ трепе́щу преще́ния Твоего́,/ бою́ся гне́ва Твоего́,// от сего́ мя часа́ зову́, спаси́ во ве́ки.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Тебе́, Бо́гу судя́щу вся́ческая,/ кто стерпи́т земноро́ден, сый стра́стен?/ Негаси́мый бо о́гнь тогда́, и червь скреже́щущий вельми́,// осужде́нныя прии́мет во ве́к.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Вся́кое дыха́ние егда́ призове́ши, е́же разсуди́ти Христе́ вку́пе:/ вели́кий страх тогда́, ве́лия ну́жда,// то́кмо помога́ющим дея́нием во ве́ки.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Всех Судие́, Бо́же мой и Го́споди,/ да услы́шу тогда́ гла́са Твоего́ вожделе́ннаго,/ да уви́жду свет Твой вели́кий,/ да узрю́ вселе́ния Твоя́,/ да узрю́ сла́ву Твою́,// ра́дуяся во ве́ки.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Правосу́де Спа́се поми́луй,/ и изба́ви мя огня́ и преще́ния,/ его́же мне на суде́ пра́ведно подъя́ти,// осла́би ми пре́жде конца́, доброде́телию и покая́нием.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Егда́ ся́деши, Судие́, я́ко благоутро́бен,/ и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Христе́,/ о кий страх тогда́, пе́щи горя́щей,// и всем боя́щимся нестерпи́маго суди́ща Твоего́!

 

                     Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен:       Еди́наго Бо́га по Существу́ чту,/ Три Ипоста́си пою́ определи́тельне, и́ныя, но не и́наковыя,/ поне́же Божество́ еди́но в трие́х Ли́цех,// и́бо Оте́ц, и Сын, и Боже́ственный Дух.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:     Из светле́йшаго чре́ва Твоего́ проше́д,/ я́ко Жени́х из черто́га возсия́ Христо́с,/ Свет ве́лий су́щим во тьме,// ибо пра́вды Со́лнце облиста́в, просвети́, Чи́стая, мир.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

                     Его́же во́инства небе́сная сла́вят,/ и трепе́щут херуви́ми и серафи́ми,/ вся́ко дыха́ние и тварь,/ по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Диакон:           Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:            Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Песнь 9:

Кано́н воскре́сный, глас 7:

Ирмо́с:          Нетле́ния искуше́нием ро́ждшая,/ и всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая,/ Ма́ти неискусому́жная Де́во Богоро́дице,/ Прия́телище Нестерпи́маго,/ Село́ Невмести́маго Зижди́теля Твоего́,// Тя велича́ем.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:       И́же божеству́ страсть прилага́ющии,/ заусти́теся вси чуждему́дреннии:/ Го́спода бо сла́вы пло́тию распя́та,/ не распя́та же естество́м боже́ственным,// я́ко во двою́ естеству́ Еди́наго велича́ем.

 

Припев:         Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:            И́же телесе́м воста́нию неве́рующии,/ ко Христо́ву ше́дше гро́бу, научи́теся:/ я́ко умерщвле́на бысть, и воскре́се па́ки плоть Жизнода́вца,// во увере́ние после́дняго воскресе́ния, на не́же упова́ем.

 

Припев:         Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен:            Не боже́ств Тро́ицу, но Ипоста́сей,/ ниже́ еди́ницу Лиц, но Божества́ чту́ще,/ ссеца́ем же Сию́ деля́щих:// слива́ем же па́ки, слия́ние дерза́ющих на Сию́, Ю́же велича́ем.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 7:

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Ра́дости нам ве́чныя хода́таица и весе́лия яви́лася еси́/ Присноде́во Отрокови́це, Изба́вителя ро́ждши,/ и́стиною и Ду́хом боже́ственным Того́ чту́щих,// я́ко Бо́га избавля́ющаго.

 

Припе́в:         Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропа́рь:       Поя́ Дави́д, Твой пра́отец, Пречи́стая, Тя/ ковче́г имену́ет Святы́ни боже́ственныя,/ преесте́ственне Бо́га вмести́вшую,/ во Оте́ческих Седя́щаго не́дрех,// Его́же непреста́нно ве́рнии велича́ем.

 

Кано́н из Трио́ди, глас 6:

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Госпо́дь гряде́т гре́шныя му́чити, пра́ведныя же спасти́:/ воспла́чемся, и возрыда́им, и прии́мем чу́вство о́наго дне,/ во́ньже безве́стная и та́йная откры́в,// челове́ком отда́ст по достоя́нию.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Пристра́шен и тре́петен бысть Моисе́й, ви́дя Тя от за́дних:/ ка́ко же постою́, лице́ Твое́ ви́дя тогда́ аз окая́нный, егда́ прии́деши с Небесе́?// Но пощади́ мя, Ще́дре, ми́лостивным Твои́м призре́ннем.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Дании́л убоя́ся часа́ истяза́ния,/ аз же окая́нный что постражду́ от него́, гряды́й Го́споди, стра́шнаго дне,/ но даждь ми пре́жде конца́ благоуго́дно Тебе́ послужи́ти,// и улучи́ти Ца́рствие Твое́.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Огнь гото́вится, червь устроя́ется:/ весе́лие, сла́ва, ослабле́ние, свет невече́рний, ра́дость пра́ведных:// и кто блаже́нный избе́гнути не восхо́щет муче́ния пе́рвых, насле́дивый втора́я?

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Да мя не отврати́т от лица́ Твоего́, Го́споди, я́рость Твоего́ гне́ва,/ ниже́ да услы́шу гла́са кля́твеннаго, во о́гнь отсыла́ющаго,// но да вни́ду в ра́дость нетле́ннаго Твоего́ черто́га и аз тогда́ со святы́ми Твои́ми.

 

Припе́в:              Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:       Ум уязви́ся, те́ло острупи́ся, боле́знует дух,/ сло́во изнемо́же, житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех./ Те́мже окая́нная моя́ душе́, что сотвори́ши,// егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Еди́наго Единороди́телю,/ единоро́днаго Сы́на О́тче, и еди́не еди́наго Све́те, Све́та сия́ние:/ и еди́ный еди́не еди́наго Бо́га, Святы́й Ду́ше, Го́спода Госпо́дь, вои́стинну сый./ О Тро́ице Еди́нице Свята́я!// Спаси́ мя, богосло́вяща Тя.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Чу́до Рождества́ Твоего́ удивля́ет мя, Всенепоро́чная,/ ка́ко зачина́еши безсе́менно необыме́ннаго?/ Рцы, ка́ко де́вствуеши ро́ждши я́ко Ма́ти?/ Еже па́че естества́ ве́рою прие́м, Рожде́нному поклони́ся,// ели́ка хо́щет бо, и мо́жет.

 

Катава́сия из Трио́ди, глас 6:

Хор:            Безсе́меннаго зача́тия/ Рождество́ несказа́нное,/ Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод,/ Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́./ Те́мже Тя вси ро́ди, я́ко богоневе́стную Ма́терь,// правосла́вно велича́ем.

После канона:

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, помилуй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:           Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:           Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:           Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный седьмо́й:

                     Я́ко взя́ша Го́спода, Мари́и ре́кшей,/ на гроб теча́ста, Си́мон Петр,/ и други́й таи́нник Христо́в, его́же любля́ше:/ теча́ста же о́ба, и обрето́ста плащани́цы еди́ны внутрь лежа́ща,/ и главны́й же бе суда́рь кроме́ их./ Те́мже па́ки умолча́ста,// до́ндеже Христа́ ви́деста.

 

Свети́лен из Трио́ди, подо́бен: «Со ученики́ взы́дем…»:

                     Стра́шный день суда́, и неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, помышля́я/ трепе́щу, Го́споди, вся́ко, и трясы́йся стра́хом вопию́:/ на зе́млю егда́ прии́деши суди́ти, Христе́ Бо́же, вся́ческая со сла́вою,/ от вся́каго изба́ви мя муче́ния,// одесну́ю Тебе́, Влады́ко, сподо́бивый мя ста́ти.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Друго́й свети́лен из Трио́ди, подо́бен: «Жены́ услы́шите…»:

                     Се день гряде́т Го́спода Вседержи́теля,/ и кто стерпи́т страх прише́ствия о́наго?/ День бо я́рости есть, и пещь горя́щая, во́ньже Судия́ ся́дет,// и по достоя́нию дея́ний кому́жде отдая́й.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Трио́ди:

                     Час испыта́ния, и стра́шнаго прише́ствия Человеколю́бца Влады́ки помышля́я,/ весь трепе́щу, и се́туя, вопию́ Ти:/ Судие́ мой пра́веднейший, и еди́не Многоми́лостиве,// ка́ющася приими́ мя Богоро́дицы моли́твами.

 

Хвали́тны псалмы́, глас 7

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                     Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                            Стихиры воскресные, глас 7:

На 8. Стих:      Сотвори́ти в них суд напи́сан:// сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:       Воскре́се Христо́с из ме́ртвых,/ разру́ш сме́ртныя у́зы:/ благовести́ земле́, ра́дость ве́лию,// по́йте Небеса́ Бо́жию сла́ву.

 

Стих:               Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:          Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су:// еди́ному безгре́шному.

 

На 6. Стих:          Хвали́те Его́ на си́лах Его́,// хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:         Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем:/ той бо спасл есть нас от беззако́ний на́ших,/ Святы́й Госпо́дь Иису́с,// явле́й воскресе́ние.

 

Стих:               Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:// хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:       Что возда́мы Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ нам?/ Нас ра́ди Бог в челове́цех,/ за истле́вшее естество́ Сло́во плоть бысть,/ и всели́ся в ны, к неблагода́рным, Благоде́тель:/ к пле́нником, Свободи́тель:/ ко и́же во тьме седя́щим, Со́лнце Пра́вды:/ на Кресте́, безстра́стный: во а́де, свет:/ в сме́рти, живо́т: воскресе́ние, па́дших ра́ди./ К Нему́же возопии́м:// Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

На 4. Стих:     Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,// хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:        Врата́ а́дова сокруши́л еси́ Го́споди,/ и сме́ртную держа́ву упраздни́л еси́ кре́пкою си́лою Твое́ю,/ и совоздви́гл еси́ ме́ртвыя,/ и́же от ве́ка во тьме спя́щия,/ Боже́ственным и сла́вным воскресе́нием Твои́м,// я́ко Царь всех и Бог всеси́лен.

 

                            Стихиры из Трио́ди, глас 6:

Стих:               Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния.// Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:         Помышля́ю день о́ный и час,/ егда́ и́мамы вси на́зи и я́ко осужде́ни,/ неумы́тному Судии́ предста́ти,/ тогда́ труба́ возшуми́т вельми́,/ и основа́ния земли́ подви́жатся,/ и ме́ртвии от гробо́в воскре́снут,/ и во́зрастом еди́нем вси бу́дут,/ и всех та́йная явле́нна предста́нут пред Тобо́ю,/ и возрыда́ют, и воспла́чутся,/ и во о́гнь кроме́шный оты́дут, и́же никогда́же пока́яшася,/ и в ра́дость и весе́лие, пра́ведных жре́бий// вни́дет в черто́г Небе́сный.

 

Стих:             Испове́мся Тебе́ Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Стихира:            О каковы́й час тогда́, и день стра́шный,/ егда́ ся́дет Судия́ на престо́ле стра́шном!/ Кни́ги разгиба́ются, и дея́ния облича́ются,/ и та́йная тьмы явле́на быва́ют,/ а́нгели обтека́ют, собира́юще вся язы́ки./ Прииди́те, услы́шите ца́рие и кня́зи, раби́ и свобо́дни,/ гре́шницы и пра́ведницы, бога́тии и ни́щии,/ я́ко гряде́т Судия́, хотя́й суди́ти всей вселе́нней./ И кто претерпи́т пред лице́м Его́,/ егда́ а́нгели предста́нут облича́юще/ дея́ния, помышле́ния, и мы́сли, я́же в нощи́ и во дни?/ О каковы́й час тогда́!/ Но пре́жде да́же не приспе́ет кончи́на,/ потщи́ся зову́щи душе́:/ Бо́же, обрати́в спаси́ мя,// я́ко еди́н благоутро́бен.

 

                            Стихи́ра из Трио́ди, глас 8:

Стих:              Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́,// пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний.

Стихира:        Дании́л проро́к, муж жела́ний быв,/ власти́тельное Бо́жие ви́дев, си́це вопия́ше:/ Судия́ се́де, и кни́ги разгну́шася./ Блюди́, душе́ моя́, пости́ши ли ся?/ Бли́жняго твоего́ не пре́зри./ От бра́шен воздержи́ши ли ся?/ Бра́та твоего́ не осужда́й,/ да не во о́гнь отсыла́ема сгори́ши я́ко воск,/ но да без поткнове́ния// введе́т тя Христо́с в Ца́рствие Свое́.

 

                            Стихира из Трио́ди, глас 1:

Стих:              Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стихира:        Предочи́стим себе́, бра́тие, цари́цею доброде́телей,/ се бо прии́де, бога́тство нам благи́х подаю́щи,/ страсте́й утоля́ет дме́ния,/ и Влады́це примиря́ет прегреши́вшия./ Те́мже с весе́лием сию́ прии́мем, вопию́ще Христу́ Бо́гу:/ воскресы́й из ме́ртвых, неосужде́ны нас сохрани́,// славосло́вящия Тя еди́наго Безгре́шнаго.

 

                            Таже Стихира из Трио́ди, глас 1:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стихира:               Предочи́стим себе́, бра́тие, цари́цею доброде́телей,/ се бо прии́де, бога́тство нам благи́х подаю́щи,/ страсте́й утоля́ет дме́ния,/ и Влады́це примиря́ет прегреши́вшия./ Те́мже с весе́лием сию́ прии́мем, вопию́ще Христу́ Бо́гу:/ воскресы́й из ме́ртвых, неосужде́ны нас сохрани́,// славосло́вящия Тя еди́наго Безгре́шнаго.

 

                            Глас 2:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

                     На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                            Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                            Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

                     Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

                     Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                            Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                            Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:            Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:           Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

                            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:           Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон:           А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тее́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Диа́кон:           Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Господи.

Иере́й:            Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Диа́кон:           Прему́дрость.

Хор:            Благослови́.

Иере́й:            Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:            Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:            Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

 

Отпу́ст.

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихи́ра Ева́нгельская седьма́я, глас 7:

                     Се тьма, и ра́но, и что у гро́ба, Мари́е, стои́ши,/ мно́гую тьму име́ющи в ра́зуме,/ в не́йже, где положе́н бысть вопроша́еши, Иису́с?/ Но виждь сри́щущася ученики́,/ ка́ко плащани́цами и сударе́м воскресе́ние обрето́ша,/ и помяну́ша я́же о сих Писа́ния./ С ни́миже и и́миже и мы ве́ровавше,// воспева́ем Тя жизнода́вца Христа́.

 

Пе́рвый час:

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

                     Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

                     Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

                            Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

                     Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

                     Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по о́тче наш:

Чтец:             Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа:

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:         Ами́нь.

Иере́й:            Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                            Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:             Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.

 

Отпу́ст.

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тре́тий час:

Иере́й:            Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:         Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

                     Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:                Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                               Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

                            К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему́ на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его́.

Псало́м 50:

                     Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

                     Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:             Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа:

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:         Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Шесто́й час:

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

                            Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

                            Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м его́. Беззако́ние и труд посреде́ его́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн его́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

                            Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

                     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

                     Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:             Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Окончание часа:

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:             Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Боже́ственная литурги́я:

Литургия оглашенных

Диа́кон:           Благослови́, влады́ко.

Иере́й:            Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Аминь.

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:           Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                            О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102 [3]:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

                            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:            Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух его́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния его́./ Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не:

                     Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Тре́тий антифо́н , блаже́нны:

Хор:            Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12:            Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

                     Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10:              Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

                            Воскре́сные, глас 7:

Тропа́рь:         Красе́н бе и добр в снедь, и́же мене́ умертви́вый плод:/ Христо́с есть Дре́во живо́тное,/ от Него́же яды́й не умира́ю,/ но вопию́ с разбо́йником:// помяни́ мя Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

 

                       Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Тропа́рь:         На Крест возне́сся Ще́дре,/ Ада́мово рукописа́ние дре́вняго греха́ загла́дил еси́,/ и спасл еси́ от пре́лести весь род челове́ческий.// Те́мже воспева́ем Тя, благоде́телю Го́споди.

 

На 8:                Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.              

Тропа́рь:         Пригвозди́л еси́ на Кресте́ Ще́дре, грехи́ на́ша Христе́,/ и Твое́ю сме́ртию смерть умертви́л еси́/ воздви́гнувый уме́ршия из ме́ртвых:// те́мже покланя́емся Твоему́ свято́му воскресе́нию.

 

                        Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропа́рь:         Излия́ яд змий в слу́хи Е́вины иногда́:/ Христо́с же на Дре́ве кре́стнем источи́л есть ми́рови жи́зни сла́дость./ Те́мже взыва́ем:// помяни́ нас Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

 

На 6                 Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропа́рь:         Во гро́бе я́ко сме́ртен положе́н был еси́, Животе́ всех Христе́:/ и вереи́ а́довы сломи́л еси́:/ и воскре́с во сла́ве тридне́вен я́ко си́лен, всех просвети́л еси́:// сла́ва Твоему́ воста́нию.

 

                        Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропа́рь:         Госпо́дь воскре́с тридне́вен из ме́ртвых,/ дарова́ мир Свой ученико́м,/ и сих благослови́в посла́, рек:// вся приведи́те во Ца́рствие Мое́.

 

На 4:                   Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

                            Трио́ди, глас 6:

Тропа́рь:       Во стра́шнем, Христе́, прише́ствии Твое́м, егда́ яви́шися с Небесе́,/ и поста́вятся престо́ли, и кни́ги разгну́тся,// пощади́, пощади́ тогда́, Спа́се, созда́ние Твое́.

 

                       Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропа́рь:       Та́мо ничто́же помощи́ мо́жет, Бо́гу су́щу Судии́,/ ни тща́ние, ни ко́зни, ни сла́ва, ни дру́жба,// ра́зве от дел кре́пость твоя́, о душе́ моя́!

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен:       Тро́ичнаго еди́нства Божество́ пою́,/ Отца́, и Сы́на, и Боже́ственнаго Ду́ха,/ еди́наго нача́ла держа́ву,// соразделя́емаго треми́ начерта́ньми.

 

                       И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:    Дверь Ты еси́, Ю́же еди́н про́йде вше́дый и изше́дый,/ и ключи́ не разреши́вый де́вства, Чи́стая,// Иису́с созда́вый Ада́ма, и Сын Твой.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:           Прему́дрость, про́сти.

Хор:            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

Е́сли хра́м Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

Хор:            Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

 

Е́сли хра́м Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

Хор:            Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к хра́ма.

 

Е́сли хра́м свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 7:

Хор:            Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к хра́ма.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к из Трио́ди, глас 1:

                      Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою,/ и трепе́щут вся́ческая,/ река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т,/ кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются,/ тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго// и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

 

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Я́ко Свят еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

 

Диа́кон:         Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:            Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:         И услы́ши ны.

Хор:            И услы́ши ны.

Диа́кон:           И во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Трисвято́е:

Хор:                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  (Три́жды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                            Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Диа́кон:           Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:           Прему́дрость.

 

Проки́мен Неде́ли мясопу́стной, глас 3:

Чтец:         Проки́мен, глас тре́тий: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зума Его́ несть числа́.

Хор:            Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зума Его́ несть числа́.

 

Чтец:         Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м, Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

Хор:            Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/ и ра́зума Его́ несть числа́.

 

Чтец:         Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,/

Хор:            И ра́зума Его́ несть числа́.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:           Прему́дрость.

Чтец:         К Кори́нфяном посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:           Во́нмем.

Чте́ние Неде́ли о Стра́шном Суде́ (1Кор., зач.140.: гл.8, ст.8 – гл.9, ст.2):

Чтец:         Бра́тие, бра́шно нас не поста́вит пред Бо́гом: ниже́ бо а́ще я́мы, избы́точествуем, ниже́ а́ще не я́мы, лиша́емся. Блюди́те же, да не ка́ко власть ва́ша сия́ преткнове́ние бу́дет немощны́м. А́ще бо кто ви́дит тя, иму́ща ра́зум, в тре́бищи возлежа́ща, не со́весть ли его́ немощна́ су́щи сози́ждется идоложе́ртвенная я́сти? И поги́бнет немощны́й брат в твое́м ра́зуме, его́же ра́ди Христо́с у́мре. Та́коже согреша́юще в бра́тию, и бию́ще их со́весть не́мощну су́щу, во Христа́ согреша́ете. Те́мже а́ще бра́шно соблазня́ет бра́та моего́, не и́мам я́сти мя́са во ве́ки, да не соблазню́ бра́та моего́. Несмь ли апо́стол? Несмь ли свобо́дь? Не Иису́са Христа́ ли Го́спода на́шего ви́дех? Не де́ло ли мое́ вы есте́ о Го́споде? А́ще у́бо ины́м несмь апо́стол, но у́бо вам есмь. Печа́ть бо моего́ апо́стольства вы есте́ о Го́споде.

Иерей:            Мир ти.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

Диа́кон:           Прему́дрость.

 

Аллилуа́рий Неде́ли мясопу́стной, глас 8:

Чтец:         Глас  осмы́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:         Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:         Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Диа́кон:           Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я. 

Иере́й:            Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон:           Аминь.

 

Диа́кон:           Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:           От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чте́ние Ева́нгелия:

 

Диа́кон:           Во́нмем.

Чте́ние Неде́ли о Стра́шном Суде́ (Мф., зач.106: гл.25, стт.31-46):

                            Рече́ Госпо́дь: егда́ прии́дет Сын Челове́ческий в сла́ве Свое́й и вси святи́и А́нгели с Ним, тогда́ ся́дет на престо́ле сла́вы Своея́, и соберу́тся пред Ним вси язы́цы, и разлучи́т их друг от дру́га, я́коже па́стырь разлуча́ет о́вцы от ко́злищ, и поста́вит о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю. Тогда́ рече́т Царь су́щим одесну́ю Его́: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, взалка́хся бо, и да́сте Ми я́сти, возжада́хся, и напои́сте Мя, стра́нен бех, и введо́сте Мене́, наг, и оде́ясте Мя, бо́лен, и посети́сте Мене́, в темни́це бех, и приидо́сте ко Мне. Тогда́ отвеща́ют Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, и напита́хом? Или́ жа́ждуща, и напои́хом? Когда́ же Тя ви́дехом стра́нна, и введо́хом? Или́ на́га, и оде́яхом? Когда́ же Тя ви́дехом боля́ща, или́ в темни́це, и приидо́хом к Тебе́? И отвеща́в Царь рече́т им: ами́нь глаго́лю вам, поне́же сотвори́сте еди́ному сих бра́тий Мои́х ме́ньших, Мне сотвори́сте. Тогда́ рече́т и су́щим ошу́юю Его́: иди́те от Мене́, прокля́тии, во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́ггелом его́, взалка́хся бо, и не да́сте Ми я́сти, возжада́хся, и не напои́сте Мене́, стра́нен бех, и не введо́сте Мене́, наг, и не оде́ясте Мене́, бо́лен и в темни́це, и не посети́сте Мене́. Тогда́ отвеща́ют Ему́ и ти́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, или́ жа́ждуща, или́ стра́нна, или́ на́га, или́ бо́льна, или́ в темни́це, и не послужи́хом Тебе́? Тогда́ отвеща́ет им, глаго́ля: ами́нь глаго́лю вам, поне́же не сотвори́сте еди́ному сих ме́ньших, ни Мне сотвори́сте. И и́дут си́и в му́ку ве́чную, пра́ведницы же в живо́т ве́чный.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:           Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:           Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:           Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:           Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

                            Огласи́т их сло́вом и́стины.

                            Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

                            Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

                            Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Оглаше́ннии, главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Литургия верных

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:           Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те. Ели́цы. оглаше́ннии, изыди́те. Да никто́ от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диакон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диакон:           Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:           Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диакон:           О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                            О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диакон:           Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор:            И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход:

Диа́кон:           Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иере́й:            Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

 

Хор:            Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:           Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:           О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                            О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:           А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                                           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:      Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:           Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор:            Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу единосу́щную/ и неразде́льную.

 

Диа́кон:           Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

Си́мвол ве́ры:

Лю́ди:       Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Евхаристи́ческий кано́н:

Диа́кон:           Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор:            Ми́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния.

 

Иере́й:            Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

Иере́й:            Горе́  име́им сердца́.

Хор:            И́мамы ко Го́споду.

 

Иере́й:            Благодари́м Го́спода.

Хор:            Досто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,// Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й:            Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор:            Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́;/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,// оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й:            Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор:            Тебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,// и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й:            Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

 

Досто́йно есть…:

                     Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

 

Иере́й:            В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор:            И всех, и вся.

Иере́й:            И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:           Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:           О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                                           Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:           А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

 

Моли́тва Госпо́дня:

Лю́ди:       О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Ми́р всем

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:           Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:              Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:           Во́нмем.

Иере́й:            Свята́я святы́м.

Хор:            Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь.

 

Прича́стны:

Хор:            Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.

                     Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Аллилу́ия. (Трижды)

 

Прича́стие:

Диа́кон:           Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор:            Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Иере́й:            Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

                            Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                            Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

                            Во вре́мя Причаще́ния люде́й:

Хор:            Те́ло Христо́во приими́те, Исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те.

                            После Причащения людей:

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Иере́й:            Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор:            Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

Иере́й:            Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ заключи́тельная

Диа́кон:           Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:           День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            С ми́ром изы́дем.

Хор:            О и́мени Госпо́дни.

Диа́кон:           Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Заамво́нная моли́тва:

Иере́й:            Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир ми́рови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:                 Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х...

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.   [1] Одна из стихир по указанию настоятеля — из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

[2] В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением библейских пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного Писания заменять особыми припевами, сообразуясь с содержанием канонов. Каноны воскресных дней периода пения Постной Триоди, выражающие покаянные чувства, можно петь с припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 406–407; ср.: Скабалланович М. Толковый Типикон. Вып. 2. С. 265). Канон в Неделю Торжества Православия с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», а канон в Неделю Крестопоклонную с припевом: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному».

 (Богослужебные указания: httр://www.рatriarchia.ru/bu/2024-02-25#ln-note-11)

[3] Часто поется в сокращении.