12 сентября́ 2021 го́да. Неде́ля 12 по Пятидеся́тнице. Перенесе́ние моще́й блгв. вел. кн. Алекса́ндра Не́вского. Глас 3.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:         Воста́ните!

Хор:            Благослови́.

Иере́й:            Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

                            Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

                            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                                           О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                                О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                           О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:            Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Го́споди, воззва́х, глас 3:

Хор:            Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

                     Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

 

Чтец:         Стихиры воскресные, глас 3:

На 10. Стих:    Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:        Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля пре́лесть упраздни́ся,/ род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит.

 

Стих:                 Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:       Просвети́шася вся́ческая/ Воскресе́нием Твои́м, Го́споди,/ и рай па́ки отве́рзеся,/ вся же тварь восхваля́ющи Тя,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит.

 

На 8. Стих:     Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:        Сла́влю Отца́ и Сы́на си́лу,/ и Свята́го Ду́ха пою́ власть,/ неразде́льное, несозда́нное Божество́,/ Тро́ицу Единосу́щную,// ца́рствующую в век ве́ка.

 

Стих:             Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:        Кресту́ Твоему́ честно́му покланя́емся, Христе́,/ и Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим.// Ра́ною бо Твое́ю мы вси исцеле́хом.

 

                     Стихи́ры блв. кн. Александра Невского:

                            Глас 2, подо́бен: «Ки́ими похва́льными…»:

На 6. Стих:     А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихи́ра:        Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Алекса́ндра?/ люде́й благове́рных держа́ву и князе́й правосла́вных похвалу́,/ ди́внаго в чудесе́х, безпло́тных сожи́теля,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ реку́ чуде́с мно́гих,/ проли́тие дарова́ний духо́вных./ Его́же ра́ди Христо́с земли́ Росси́йстей// да́рует мир и ве́лию ми́лость.

 

Стих:             И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихи́ра:        Ки́ими похва́льными венцы́/ венча́ем блаже́ннаго Алекса́ндра?/ люде́й благове́рных держа́ву и князе́й правосла́вных похвалу́,/ ди́внаго в чудесе́х, безпло́тных сожи́теля,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ реку́ чуде́с мно́гих,/ проли́тие дарова́ний духо́вных./ Его́же ра́ди Христо́с земли́ Росси́йстей// да́рует мир и ве́лию ми́лость.

 

На 4. Стих:     От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра:       Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м блаже́ннаго Алекса́ндра?/ благоче́стия управле́ние, ерети́ческих уче́ний обличе́ние,/ Це́ркве све́тлое украше́ние,/ врача́ прему́драго и Богоприя́тна,/ исцеля́юща неду́ги и боле́зни на́ша./ Его́же ра́ди враго́в шата́ния Христо́с низложи́,// име́яй ве́лию ми́лость.

 

Стих:             Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра:       Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м блаже́ннаго Алекса́ндра?/ благоче́стия управле́ние, ерети́ческих уче́ний обличе́ние,/ Це́ркве све́тлое украше́ние,/ врача́ прему́драго и Богоприя́тна,/ исцеля́юща неду́ги и боле́зни на́ша./ Его́же ра́ди враго́в шата́ния Христо́с низложи́,// име́яй ве́лию ми́лость.

 

На 2. Стих:     Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра:        Ки́ими смире́нными устна́ми/ воспое́м Алекса́ндра прему́драго?/ со́лнца пресве́тлаго, Всечестны́я Тро́ицы моли́твенника,/ печа́льных утеше́ние и отча́янных засту́пника,/ похвалу́ земли́ Росси́йския,/ реку́ ми́лости вои́стинну и больны́х врача́ безме́здна,/ смире́ния Христо́ва подража́теля,// подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

 

Стих:             Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра:        Ки́ими духо́вными пе́сньми/ воспое́м пресла́внаго?/ свети́льника незаходи́маго Со́лнца мы́сленнаго,/ пра́вды пра́вило, весе́лие земли́ Росси́йския,/ кре́пость гра́да на́шего и забра́ло,/ сиро́т пита́теля, оби́димых засту́пника,/ столпа́ пресве́тлаго, просвеща́ющаго нас чуде́с светлостьми́// и подаю́ща ве́лию ми́лость.

 

                            Глас 6:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Всяк град и страна́,/ сла́вному гра́ду на́шему сра́дуйтеся/ и псало́мски восплещи́те рука́ми вку́пе,/ духо́вно торжество́ днесь пра́зднующе:/ се у́бо ди́вный наш врач и спаси́тель, Алекса́ндр вели́кий,/ Небе́снаго врачевства́ цельбы́ предлага́ет/ и к непреста́нным цельба́м ти́хо созыва́ет/ не хи́тростьми челове́ческими, не обвяза́нием,/ но де́йством Свята́го Ду́ха,/ душе́вное и теле́сное исцеле́ние па́че естества́ подава́я./ Его́же и прие́млюще/ дово́льно, всяк род и во́зраст сла́вим Христа́ Бога́,// подаю́щаго нам его ра́ди ве́лию ми́лость.

 

                     Глас 3:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догма́тик:       Ка́ко не диви́мся/ Богому́жному Рождеству́ Твоему́, Пречестна́я?/ Искуше́ния бо му́жескаго не прие́мши, Всенепоро́чная,/ родила́ бо еси́ без Отца́ Сы́на пло́тию./ Пре́жде век от Отца́ рожде́ннаго без ма́тере,/ ника́коже претерпе́вшаго измене́ния,/ или́ смеше́ния, или́ разделе́ния,/ но обою́ существу́ сво́йство це́ло сохра́ншаго./ Те́мже, Ма́ти Де́во Влады́чице,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м,// правосла́вно Богоро́дицу испове́дающих Тя.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:            Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:         Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:

                            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:         Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:            Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2.            И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3.            До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:         Госпо́дь воцари́ся.

Хор:            В ле́поту облече́ся.

Пареми́и блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского:

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Из главы 3)

Чтец:         Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я/ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Из глав 5 и 6)

Чтец:             Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости, испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Из главы 4)

Чтец:         Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. 

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:           Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                     Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

                     Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Лития́:

Поется стихира храма[1], зате́м:

                            Стихи́ры блгв. кн. Александра:

                            Глас 3, подо́бен: «Поста́виша…»:

                      3емля́ на́ша и страна́, блаже́нне,/ чудеса́ твоя́ возвеща́ют и воспева́ют у́бо всю́ду:/ Христо́с бо тя нам свети́льника показа́,// просвеща́юща ду́ши на́ша.

                            Глас 4:

                      Лю́дие и кня́зи,/ вку́пе бога́тии и убо́зии, ра́дуйтеся,/ све́тлое днесь торжество́ пра́зднующе о́бщаго засту́пника,/ блаже́ннаго Алекса́ндра:/ воспева́йте у́бо, и́стиннии безмо́лвницы и прости́и лю́дие,/ о́бщаго предста́теля, и помо́щника,// и мо́лебника о душа́х на́ших.

                            Глас 5:

                     Богоприя́тне и преподо́бне Алекси́е,/ от ложе́сн поро́д свят Бо́гу нарече́н еси́,/ благи́ми де́лы све́тло украси́лся еси́,/ ми́лостынями и чистото́ю сосу́д Свята́го Ду́ха был еси́:/ И́мже де́йствуеши пресла́вная чудеса́// с ве́рою приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу.

                     Боговенча́нный Алекса́ндре,/ страны́ на́шей держа́ва светоно́сная,/ князе́й похвала́ велехва́льная,/ христиа́н побо́рниче непобе́дный,/ о ни́хже, жив сый, ду́шу твою́ полага́л еси́,/ си́це и по сме́рти неотсту́пно Оте́чество твое́ сохраня́й,// на ага́ряны моли́твами твои́ми спосо́бствуя.

                     Богому́дре Алекса́ндре преподо́бне,/ егда́ ре́вностию Бо́жиею разже́гся,/ в зе́млю ше́ствовати неве́дущих Бо́га не отрица́лся еси́/ и та́мо прише́ствием твои́м безбо́жнаго царя́ удиви́л еси́,/ христоимени́тым же лю́дем тишину́ исхода́тайствовал еси́./ Тем и днесь к Бо́гу хода́тайствуй о нас,// да уще́дрит ны в День Су́дный.

                            Глас 2:

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                      Прииди́те, Христоимени́тии собо́ри,/ Богопочте́нии кня́зи и благове́рнии/ ку́пно же со святи́тели и Христолюби́вое мно́жество,/ све́тло соста́вльше, псало́мскую песнь/ Боже́ственному сему́ венцено́сцу Алекса́ндру принесе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, Тро́ицы побо́рниче великоимени́тый;/ ра́дуйся, крестоно́сных князе́й похвало́ Боговенча́нная;/ ра́дуйся, христиа́н рог Богоно́сный,/ о ни́хже Христу́ моля́ся, не оскуде́й// дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

 

                            Богоро́дичен воскре́сный, глас 2:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Диа́кон:         Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Иере́й:            Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:            Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец:            Стихиры воскресные, глас 3:

Стихира:        Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ омрачи́вый со́лнце/ и све́том Твоего́ Воскресе́ния,/ просвети́вый вся́ческая,// приими́ на́шу вече́рнюю песнь, Человеколю́бче.

 

Стих:             Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

                     Живоприе́мное Твое́ воста́ние, Го́споди,/ вселе́нную всю просвети́,/ и Твое́ созда́ние истле́вшее призва́./ Те́мже кля́твы Ада́мовы изме́ншеся, вопие́м:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:             И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

                     Бог сый неизме́нен,/ пло́тию стражда́ измени́лся еси́,/ Его́же тварь не терпя́щи ви́сяща зре́ти,/ стра́хом прекланя́шеся,/ и стеня́щи пое́т Твое́ долготерпе́ние:/ соше́д же во ад, тридне́вен воскре́сл еси́,// жизнь да́руя ми́рови, и ве́лию ми́лость.

 

Стих:             До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

                     Да род наш от сме́рти, Христе́, изба́виши,/ смерть претепе́л еси́:/ и тридне́вен из ме́ртвых воскре́с,/ с Собо́ю воскреси́л еси́,/ и́же Тя Бо́га позна́вших:/ и мир просвети́л еси́.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                            Стихира блгв. кн. Александра, глас 1, самогласна:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                     Ра́дуйся и весели́ся, гра́де Влади́мире,/ и све́тло торжеству́й, и лику́й Христо́ва Це́рковь,/ в не́йже положено́ честно́е те́ло блаже́ннаго Алекса́ндра,/ те́ло драго́е, те́ло пресла́вное,/ те́ло, чудеса́ точа́щее всем, приходя́щим с ве́рою./ Прииди́те, вси лю́дие, прииди́те, ве́рнии, поклони́мся,/ тецы́те и собери́теся,/ и псало́мски того́ воспои́м, ра́дующеся,/ и облобыза́ем че́стно мо́щи ди́внаго врача́ на́шего,/ печа́льных при́сную уте́ху и отча́янных наде́жду,/ похвалу́ земли́ Росси́йстей,/ посо́бника на враги́, и всем челове́ком засту́пника,// и моли́твенника о спасе́нии душ на́ших.

 

                            Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы:»), глас 1:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние,/ Де́ва бо родила́ еси́,/ и по Рождестве́ я́ко пре́жде Рождества́ пребыла́ еси́:/ Бог бо бе Рожде́йся,/ те́мже и естества́ новопресече́./ Но о Богома́ти!/ Моле́ния Твои́х рабо́в,/ в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́ не пре́зри,/ но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи,/ на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 


Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:            Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)    

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор:            Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Трижды)

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Иере́й:            Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псало́м 33:

Хор:            Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

                     Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец:                                                                    Псалом 3:

                     Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                     Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

                     Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

                     Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

                     Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

                     На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди поми́луй. (Трижды)

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

                     Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

                     Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

                     На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.


Псалом 142:

                     Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                     Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                            О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                           О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 3:

Диа́кон:         Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:            Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне. (И далее на каждый стих)

Стих 2:            Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:            Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:            Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

Хор:            Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость. (Дважды)    

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гласу «Славы:»), глас 4:

                      Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

 

Кафи́змы:

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

                     Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псало́м 10:

                     На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 11:

                     Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псало́м 12:

                     Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псало́м 13:

                     Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 14:

                     Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псало́м 15:

                     Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псало́м 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 3:

                     Христо́с от ме́ртвых воста́, нача́ток усо́пших:/ перворожде́н тва́ри, и Соде́тель всех бы́вших,/ истле́вшее естество́ ро́да на́шего в Себе́ Само́м обнови́./ Не ктому́ сме́рте облада́еши:// и́бо всех Влады́ка держа́ву твою́ разруши́.

 

Стих:             Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

                     Пло́тию сме́рти вкуси́в, Го́споди,/ го́ресть сме́рти пресе́кл еси́ воста́нием Твои́м,/ и челове́ка на ню укрепи́л еси́,/ пе́рвыя кля́твы одоле́ние призыва́я:// Защи́тниче жи́зни на́шея, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:   Тя хода́тайствовавшую Спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во;/ пло́тию бо от Тебе́ восприя́тою Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м восприи́м страсть,// изба́ви нас от тли, я́ко Человеколю́бец.

Хор:            Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

                     Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 18:

                     Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псало́м 19:

                     Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псало́м 20:

                     Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:            И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:         И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 21:

                     Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псало́м 22:

                     Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псало́м 23:

                                           Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:         Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас 3, подо́бен: «Красоте́ де́вства…»:

                            Неизме́ннаго Божества́, и во́льныя стра́сти Твоея́, Го́споди,/ ужа́сся ад, в себе́ рыда́ше:/ трепе́щу пло́ти нетле́нныя ипоста́си,/ ви́жду Неви́димаго, та́йно борю́ща мя./ Те́мже и и́хже держу́, зову́т:// сла́ва, Христе́, воскресе́нию Твоему́.

Стих:             Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                            Непостижи́мое распя́тия, и несказа́нное воста́ния,/ богосло́вствуем ве́рнии, та́инство неизрече́нное:/ днесь бо смерть и ад плени́ся,/ род же челове́ческий в нетле́ние облече́ся./ Тем благодаря́ще вопие́м Ти:// сла́ва, Христе́, воста́нию Твоему́.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:   Непостижи́маго и Неопи́саннаго,/ Единосу́щнаго Отцу́ и Ду́хови,/ во утро́бу Твою́ та́йно вмести́ла еси́, Богоро́дице,/ еди́но и несме́сно от Тро́ицы Божество́:/ позна́хом рождество́ Твое́ в ми́ре сла́вити./ Те́мже и благода́рственно вопие́м Ти:// ра́дуйся, Благода́тная.

Полиеле́й:

Хор:            Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.      

                      Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.                 

                      Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                      Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Велича́ние блгв. кня́зя Алекса́ндра Не́вского и избра́нный псало́м:

Духовенство:     Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же Алекса́ндре,/ и чтим свято́е успе́ние твое́,/ и ны́не мо́лиши за нас/ Христа́, Бо́га на́шего.

Хор поет первый стих Избранного псалма:

Хор:            Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́:/

Затем хор поет Величание:

Хор:            Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же Алекса́ндре,/ и чтим свято́е успе́ние твое́,/ и ны́не мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

И далее продолжает чередовать стихи Избранного псалма и Величание:

 

Хор:            Поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́./ Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни./ Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней./ Бдех, и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде́./ Коле́на моя́ изнемого́ста от по́ста:/ И пло́ть моя́ измени́ся еле́а ра́ди./ Слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́./ Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя./ Напряго́ша лук свой вещь го́рьку:/ Состреля́ти в та́йных непоро́чнаго./ Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся./ Вси язы́цы обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им./ Благослове́н Госпо́дь, И́же не даде́ нас в лови́тву зубо́м их:/ Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́:/ И преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя./ И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́./ И утруди́ся во век, и жив бу́дет до конца́./ Храни́т Госпо́дь ду́ши преподо́бных Свои́х./ Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, и возра́дуются на ло́жах свои́х./ Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.// По́йте Го́сподеви преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́, во всех лю́дех чудеса́ Его́.

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:            Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

                     Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./ Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

                      Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ипакои́, глас 3:

                     Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся А́нгел мироно́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ истощи́вый гро́бы./ Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ челове́ческий.

Седа́льны блгв. кн. Александра:

                            Глас 4, подо́бен: «Удиви́ся, Ио́сиф…»:

                     Удивля́я виде́нием,/ ороша́я глаго́лании,/ блиста́яйся А́нгел мироно́сицам глаго́лаше:/ что жива́го и́щете во гро́бе;/ воста́ истощи́вый гро́бы./ Тли Премени́теля разуме́йте Непреме́ннаго./ Рцы́те Бо́гови: коль стра́шна дела́ Твоя́,// я́ко род спасл еси́ челове́ческий.

                            Глас 3, подо́бен: «Красоте де́вства…»:

                            Благода́рно зове́м вси Христо́ву уго́днику ми́лостивому,/ незло́бивому и кро́ткому,/ приле́жно моля́щеся любо́вию:/ разруши́ брань страсте́й на́ших,/ и отжени́ де́монская мечта́ния, блаже́нне,// и моли́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                            Глас 8, подо́бен: «Прему́дрости…»:

                      Дух Святы́й тя, блаже́нне, наста́ви/ Оте́чествие твое́ па́ствити на па́житех спаси́тельных,/ и Христо́с свети́льника тя показа́ я́ве:/ сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́нием,// я́ко сугу́быя венцы́ от Венцеда́вца прии́м.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                            Глас 8:

                      О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ Престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Степе́нна, глас 3:

1 Антифо́н:

Хор:            Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на:// и мене́ от страсте́й к животу́ привлецы́, Сло́ве. (Дважды)

                     В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными,// жнут кла́сы ра́достию присноживо́тия. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие,/ я́коже Отцу́ и Сы́ну сооблиста́ет,// в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

2 Антифо́н:

                     А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом доброде́телей, всу́е тружда́емся:// ду́шу же покрыва́ющу, никто́же наш разори́т град. (Дважды)

                     Плода́ чре́вна Ду́хом сынотворе́ное// Тебе́, Христу́, я́коже и Отцу́, святи́и всегда́ суть. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, прему́дрость:/ осуществу́ет бо вся́кую тварь: Тому́ послу́жим:// Бог бо, я́ко Отцу́ же и Сло́ву.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, прему́дрость:/ осуществу́ет бо вся́кую тварь: Тому́ послу́жим:// Бог бо, я́ко Отцу́ же и Сло́ву.

3 Антифо́н:

                     Боя́щиися Го́спода блаже́ни, в пути́ ходя́ще за́поведей:// снедя́т бо живо́тное всепло́дие. (Дважды)

                     О́крест трапе́зы Твоея́ возвесели́ся,// зря Твоя́, Пастыренача́льниче, исча́дия, нося́ща ве́тви благоде́лания. (Дважды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы,/ от Него́же благода́ть, и живо́т вся́кой тва́ри:// со Отце́м бо воспева́емь есть, и с Сло́вом.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы,/ от Него́же благода́ть, и живо́т вся́кой тва́ри:// со Отце́м бо воспева́емь есть, и с Сло́вом.


Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:         Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас 3:

                            Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Хор:            Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:         Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Хор:            Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/ и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:         Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся,/

Хор:            И́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши,  и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Диа́кон:         Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:         Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:         Вся́кое дыха́ние.

Хор:            Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:         И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й             Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Иере́й:            От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Евангелие воскресное 1-е, Мф., зач. 116:)                          

Иере́й:            Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с: И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́: Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Хор:            Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

                     Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

Псало́м 50:

Чтец:         Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

                     Глас 6:

Хор:            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

                     Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас 6:

                     Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ми́лость.

 

Диа́кон:         Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Иере́й:            Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Кано́н:

Песнь 1:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              Во́ды дре́вле/ ма́нием Боже́ственным/ во еди́но со́нмище совокупи́вый/ и раздели́вый мо́ре Изра́ильтеским лю́дем,/ Сей Бог наш/ препросла́влен есть.// Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         И́же зе́млю осуди́в,/ престу́пльшему по́том изнести́ плода́ те́рние,/ от те́рния вене́ц из руки́ законопресту́пныя,/ Сей Бог наш, пло́тски прие́мый,// кля́тву разруши́л есть, я́ко просла́вися.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Победи́тель и Одоле́тель сме́рти,/ и́же сме́рти убоя́вся, яви́ся:/ стра́стную бо плоть одушевле́нную прие́м,/ Сей Бог наш, и бра́вся с мучи́телем,// вся совоскреси́, я́ко просла́вися.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   И́стинную Богоро́дицу вси язы́цы сла́вят Тя, без се́мене ро́ждшую:/ соше́д бо во утро́бу освяще́нную Твою́,/ Сей Бог наш, Е́же по нам осуществова́ся,// Бог же и Челове́к из Тебе́ роди́ся.

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Коле́но приклоня́ет вся́ко естество́ небе́сных, Де́во,/ вопло́щшемуся из Тебе́,// со земны́ми же достоле́пно преиспо́дняя, я́ко просла́вися.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         О примире́ний Я́же в Тебе́!/ Благи́х бо незави́стно Пода́тель,/ я́ко Бог Ду́ха Боже́ственнаго пода́вый нам,// плоть от Тебе́, Отрокови́це, прия́т, я́ко просла́вися.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Прии́мша в свое́м се́рдцы, Бла́же,/ Твою́ благода́ть духо́вную тве́рдо прему́драго повеле́ния/ и в ду́ши благочести́вых вложи́вшаго,/ похвала́ми даждь ублажи́ти Алекса́ндра пресла́внаго.

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Свети́льниче многосве́тлый Росси́йския земли́,/ чудесы́, я́коже со́лнце второ́е, сия́я,/ всех нас помина́й, соверша́ющих па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне.

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Це́ркве был еси́ Христо́вы красота́, блаже́нне,/ пе́нием бо сию́ украси́л еси́, пресла́вне./ И ны́не мо́лим тя:/ свободи́ ны от вся́кия бра́ни бори́теля, пою́щия тя, Алекса́ндре.

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Ра́дуйся, благода́ти Исто́чниче;/ ра́дуйся, ле́ствице и дверь Небе́сная;/ ра́дуйся, свети́льниче, и ста́мно злата́я, и горо́ несеко́мая,/ Де́во, Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждшая.

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́внаго чудотво́рца/ ум и смысл да́руй ми, Христе́ Бо́же,/ я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять его́.

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́ннаго,/ и честну́ю его́ и многоцеле́бную ра́ку, обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, и си́це вопие́м:/ ра́дуйся, Оте́честву твоему́ пресве́тлый свети́льниче.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Богому́дре Алекса́ндре, а́ще тя и напосле́док лет/ новопросвеще́нная Росси́йская страна́ возрасти́,/ но дре́вних че́сти сподо́бился еси́, дарова́ние чуде́с досто́йно прие́м.

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Зако́н кроме́ есте́ственных, Де́во,/ родила́ еси́ Законода́вца Бо́га, Челове́ка бы́вша:/ Того́, я́ко бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́ния презре́ти.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Крест начерта́в, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Изра́илю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

 

Песнь 3:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              И́же от несу́щих вся Приведы́й,/ Сло́вом созида́емая,/ соверша́емая Ду́хом,/ Вседержи́телю Вы́шний,// в любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Кресто́м Твои́м постыде́ся нечести́вый,/ соде́ла бо я́му, ю́же ископа́, впаде́:/ смире́нных же вознесе́ся, Христе́, рог,// во Твое́м воскресе́нии.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Благоче́стия пропове́дание язы́ком,/ я́ко вода́ покры́ моря́, Человеколю́бче:// воскре́с бо от гро́ба, Тро́ический откры́л еси́ свет.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Пресла́вная глаго́лана бы́ша о Тебе́,/ Гра́де Одушевле́нный при́сно Ца́рствующаго:// Тобо́ю бо, Влады́чице, су́щим на земли́ Бог спожи́л есть.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Жезл из ко́рене Иессе́ова, проро́чески прозя́бши Де́ва,/ цвет Тя, Христе́, возсия́ нам:// Свят еси́, Го́споди.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Да Боже́ственному прича́стию земноро́дныя соде́лаеши,/ от Де́вы плоть на́шу Ты, обнища́л еси́, прие́м:// Свят еси́, Го́споди.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Во весь мир про́йде сла́ва чуде́с твои́х, блаже́нне,/ и́миже просвети́л еси́ вселе́нную,/ от всех напа́стей избавля́я при́сно.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.


Тропарь:         Благочести́ваго и венцено́снаго Алекса́ндра,/ соше́дшеся, по достоя́нию восхва́лим,/ я́ко чуде́с пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о всех нас.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Исто́чник чуде́с гроб твой яви́ся неисчерпа́емый,/ от него́же ре́ки исцеле́ний излива́еши/ ве́рно па́мять твою́ творя́щим, блаже́нне.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Ты еди́на на земли́ преесте́ственных благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́:/ тем Ти, ра́дуйся, зове́м.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Свети́льник све́та яви́лся еси́, Алекса́ндре Боже́ственный,/ неду́гов глубо́кую тьму разруша́я всегда́/ заре́ю све́тлою чуде́с, прему́дре.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Престо́лу предстои́ши благода́ти, со все́ми А́нгелы ра́дуяся днесь/ и ми́ру исцеле́ния раздава́я бога́тство,/ спаси́ всех нас моли́твами твои́ми, блаже́нне.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Жития́ твоего́ све́тлость, преподо́бне,/ всем Бог я́ве показа́ возжже́нием свещи́ у гро́ба твоего́./ Те́мже прибега́ющии к тебе́ с ве́рою, вси просвеща́ются.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Я́ко вои́стинну Госпо́дь воцари́ся в Ца́рствие неотпа́дающее/ и облече́ся псало́мски из Тебе́, Богома́ти, в кра́сное благоле́пие, плоть святу́ю,/ е́юже смерть прия́т и разруши́ ея́ ца́рство.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Жезл во о́браз та́йны прие́млется,/ прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́// в держа́ву и утвержде́ние.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.


Иере́й:            Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

И́кос:

                           Ве́лий чудотво́рец яви́лся еси́ Росси́йския земли́, блаже́нный Алекса́ндре,/ неви́димо Христо́вы лю́ди посеща́я и исцеле́ния подава́я бога́тно/ всем от души́ приходя́щим и согла́сно вопию́щим си́це:/ ра́дуйся, сто́лпе пресве́тлый, просвеща́я нас чуде́с светлостьми́;/ ра́дуйся, велехва́льнаго краля́ победи́вый посо́бием Бо́жиим;/ ра́дуйся, свободи́вый град Псков от неве́рных;/ ра́дуйся, лати́нская уче́ния презре́вый и преле́сть их в ничто́же вмени́вый;/ ра́дуйся, я́ко восприя́л еси́ в тле́нных ме́сто нетле́нная;/ ра́дуйся, Све́та Непристу́пнаго зри́телю;/ ра́дуйся, я́ко лику́еши со А́нгелы;/ ра́дуйся, о́блаче ро́сный, ве́рных мы́сли ороша́яй;/ ра́дуйся, те́мных страсте́й прогони́телю;/ ра́дуйся, Росси́йстей земли́ засту́пниче;// ра́дуйся, гра́ду на́шему заступле́ние.

Седа́лен блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8:

                      Я́ко звезда́ многосве́тлая, от восто́ка произше́д,/ яви́лся еси́ све́тлаго ра́ди жития́ твоего́/ и чистоты́ душе́вныя и теле́сныя сосу́д Свята́го Ду́ха;/ и сего́ ра́ди по успе́нии твое́м от мно́гих лет/ во гро́бе нетле́нны обрето́шася святы́я твоя́ мо́щи,/ от ни́хже источа́еши ре́ки чуде́с исцеле́ний ве́рно зову́щим ти:// ра́дуйся, благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре. (Два́жды)

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас 8:

                      Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би// и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Я́звы, Христе́, и ра́ны ми́лостивно подъя́л еси́,/ доса́ду по лани́тома ударе́ний терпя́, и долготерпели́вне оплева́ния нося́,/ и́миже соде́лал еси́ мне Спасе́ние:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Те́лом сме́ртным, Животе́, сме́рти причасти́лся еси́,/ стра́сти ра́ди ни́щих, и воздыха́ния убо́гих Твои́х,/ и растли́в тле́ющаго, Препросла́вленне,// всех совоскреси́л еси́, я́ко просла́вися.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Помяни́, Христе́, е́же стяжа́л еси́ ста́до стра́стию Твое́ю:/ Препросла́вленныя Твоея́ Ма́тере ми́лостивныя мольбы́ прие́м,/ и посети́в озло́бленное,// изба́ви си́лою Твое́ю, Го́споди.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         И́же поста́вивый го́ры, Влады́ко, ме́рилом Боже́ственнаго ра́зума,/ отсече́н еси́ от Де́вы Ка́мень, кроме́ рук:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Неду́гующее исцели́л еси́ на́ше естество́, Влады́ко,/ скоре́йшую из Де́вы сию́ соедини́в цельбу́,// Твое́ Пречи́стое, Сло́ве, Божество́.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Кто любо́вь твою́ и ми́лость ко всем челове́ком, па́че же к ни́щим изглаго́лет?/ и по сме́рти у́бо, я́ко жив, просте́рл еси́ ру́ку твою́/ и прия́л еси́ от иера́рха сви́ток грехо́в проще́ния.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Днесь день свята́го пра́зднственный/ мно́гия созыва́ет на весе́лие духо́вное, и трапе́зу,/ и пи́щу нетле́нныя жи́зни Боже́ственнаго наслажде́ния.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.


Тропарь:         К Боже́ственному све́ту ны́не преста́вился еси́,/ све́та сын возлю́блен быв,/ в ра́дости и красоте́ с ли́ки А́нгельскими ны́не ра́достно лику́еши, блаже́нне.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Све́та Твоего́ блиста́ньми озари́, Отрокови́це Всенепоро́чная,/ е́же в нощи́ страсте́й искуше́нии одержи́мое се́рдце мое́,/ пра́вды Со́лнце Свет возсия́вши.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Заре́ю Трисо́лнечныя благода́ти сия́я,/ све́тле твой пра́здник творя́щих озари́/ и страстна́го омраче́ния де́монскаго изба́ви, Алекса́ндре пресла́вне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Источи́л еси́ ре́ки чуде́с, блаже́нне,/ ве́рных напая́ющия сердца́/ и му́тныя во́ды многобо́жия изсуша́ющия.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Архиере́и и свяще́нницы, мона́си и прости́и,/ и ста́рцы со ю́нотами, и весь во́зраст, све́тло предъигра́йте/ и па́мять блаже́ннаго в пе́снех возвели́чите.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Име́ю Тя помо́щницу и не постыжду́ся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия,/ име́ю Тя предста́тельницу и враг мои́х не убою́ся.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              К Тебе́ у́треннюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови,/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,// в ни́хже наста́ви мя.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Судии́ непра́ведному,/ евре́йскою за́вистию пре́дан быв, Всеви́дче,/ и всей пра́ведне судя́й земли́,// Ада́ма дре́вняго изба́вил еси́ осужде́ния.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Твой мир це́рквам Твои́м, Христе́,/ непобеди́мою си́лою Креста́ Твоего́,// из ме́ртвых воскресы́й, пода́ждь, и спаси́ ду́ши на́ша.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Ски́ния Свята́я, и простра́ннейши небе́с,/ я́ко И́же во всей тва́ри Невмести́маго Сло́ва Бо́жия прие́мши,// Еди́на яви́лася еси́, Присноде́во.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Сло́во Бо́жие Сын Твой, Де́во,/ Соде́тель Ада́ма первозда́ннаго,/ не созда́ние, а́ще и плоть одушевле́ну// Себе́ из Тебе́ созда́л есть.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Ра́вен Отцу́ Сын Твой, Де́во,/ Сло́во Бо́жие, Ипоста́сь соверше́нна во двою́ естеству́,// Иису́с Госпо́дь, Бог соверше́н и Челове́к.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Досточу́дная и пресла́вная па́мять твоя́/ возсия́ в Росси́йстей земли́, блаже́нне,/ и ра́достно ве́рных весели́т собо́ры.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Отверзо́шася тебе́ две́ри Еде́мския,/ и несказа́нен свет и Трисия́нен возси́я, блаже́нне,/ в неподви́жнем Ца́рствии Небе́снем,/ и пра́ведных весе́лие прия́л еси́ ра́дуяся.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Ны́не Алекса́ндр вели́кий, сиро́т и вдов ми́лостивый печа́льник,/ Оте́чествие свое́ и вся вку́пе я́ве созыва́ет:/ прииди́те, собра́вшеся, я́ко о́бщему засту́пнику све́тло торжеству́ем.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Сый в зра́це Бо́жии,/ Пребоже́ственный всели́ся во чре́во Твое́,/ в зрак мой облече́ся Госпо́дь, Пренепоро́чная.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Прия́л еси́ исцеле́ний благода́ть, Алекса́ндре сла́вне,/ су́щим в беда́х подава́еши здра́вие твои́м заступле́нием;/ тем ра́тных де́рзость низложи́ и ми́ру подава́й чудеса́.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Я́ко звезда́ светла́ яви́ся непреле́стная,/ плене́нных свободи́тель, и ни́щих богати́тель,/ и боля́щих врач, Руси́ побо́рник и гра́да на́шего утвержде́ние.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Яви́ся в Росси́йстей земли́ чудотво́рец, пресла́вен Алекса́ндр блаже́нный,/ я́ко всесве́тел свети́льник сия́я во всем ми́ре/ и во мра́це страсте́й озаря́я вся.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Ме́ртвости и тли изба́вила еси́ челове́чество,/ естество́м бо Жизнода́вца и Бо́га без се́мене родила́ еси́, Де́во Всенепоро́чная,/ на благоде́яние восхваля́ющих Тя ве́рно.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь!/ И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый,/ тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему мир душа́м на́шим.

 

Песнь 6:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой;/ но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу,// я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Бе́здна ми́лости и щедро́т обы́де мя,/ благоутро́бным сни́тием Твои́м:/ вопло́щься бо, Влады́ко,// и быв в ра́бии зра́це, обожи́л еси́, с Собо́ю сопросла́вив.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Умерщвле́ние подъя́т умертви́тель,/ умерщвле́наго оживле́нно ви́дя:/ Твоего́ воскресе́ния си́и суть, Христе́, о́бразы,// и стра́сти Твоея́ пречи́стыя победи́тельная.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Пречи́стая, я́же Еди́на Созда́телю и челове́ком, па́че ума́ исхода́таившая,// Сы́на Твоего́ ми́лостива прегре́шшым рабо́м Твои́м, и побо́рника бы́ти, помоли́ся.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Вообража́ется е́же по нам, от Нетле́нныя Де́вы,/ И́же о́бразом неразлу́чный, о́бразом быв и ве́щию,// не прело́жся Божество́м Челове́к.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Бе́здны грехо́в, и бу́ри страсте́й, Пречи́стая, изба́ви мя:/ еси́ бо приста́нище, и бе́здна чуде́с,// ве́рою притека́ющим к Тебе́.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Твоя́ свята́я па́мять, Алекса́ндре, вселе́нную весели́т,/ созыва́ющи ве́рныя в честны́й храм твой,/ в не́мже ны́не ра́достию совоку́пльшеся, тя мо́лим:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви лю́ди твоя́, пресла́вне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Весе́лия днесь вся испо́лнися Росси́йская земля́,/ в наро́читый день пра́здника пресла́внаго чудотво́рца, Алекса́ндра блаже́ннаго:/ соблюда́ет бо Оте́чество свое́ вы́ну ненаве́тно.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Сиро́т и вдов засту́пника и в беда́х непобори́маго помо́щника,/ пе́сньми Алекса́ндра ублажи́м, сла́вяще:/ пра́зднующих бо па́мять его́ ве́село от бед избавля́ет и скорбе́й.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Святы́й Иису́с всели́ся во утро́бу Твою́,/ во святы́х, Де́во, почива́яй/ и прославля́яй ве́рою и́стинною сего́, Отрокови́це, сла́вящия.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         От пречестна́го ко́рене изра́сл еси́ ветвь, пресла́вне,/ и благоче́стно на земли́ пожи́л еси́, и прия́телище чи́сто Ду́ха яви́лся еси́,/ освяща́я ве́рою притека́ющия ти, блаже́нне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Доброде́телем поло́жника и благочести́вым князе́м удобре́ние,/ Це́рковь сла́вит тя и воспева́ет, блаже́нне:/ моли́твами твои́ми пода́ждь чту́щим любо́вию до́блести твоя́ и боре́ния/ лю́тых прегреше́ний оставле́ние.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       И́же в беда́х и в ско́рбех су́щии, к ра́це твое́й притека́юще,/ прие́млют честна́я дарова́ния, от в тебе́ живу́щия благода́ти:/ ты бо ми́ру при́сно источа́еши исцеле́ние.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Су́щи Пресвяты́й храм, Богоро́дице,/ Исто́чник родила́ еси́, Пренепоро́чная, неисчерпа́емый, Влады́чице.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Во́днаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве./ Тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше/ Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен:  «Де́ва днесь…»:

                     Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

И́кос:

                            Не́бо и земля́ днесь да ликовству́ют,/ и Христа́ Бо́га единому́дренно да воспева́ют,/ я́ко у́зники от гробо́в воскреси́./ Сра́дуется вся тварь,/ принося́щи досто́йныя пе́сни Созда́телю всех,/ и Изба́вителю на́шему:/ я́ко челове́ки из а́да днесь, я́ко Жизнода́тель, совозве́д,/ на небеса́ совозвыша́ет,/ и низлага́ет вра́жия возноше́ния,/ и врата́ а́дова сокруша́ет/ Боже́ственною держа́вою вла́сти Своея́.

 

Песнь 7:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́/ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м/ и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Раздра́ся церко́вная све́тлая катапета́сма, в распя́тии Соде́теля,/ сокрове́нную в Писа́нии явля́ющи ве́рным и́стину,// благослове́н еси́, зову́щим, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Прободе́нным Твои́м ре́бром,/ ка́плями Богото́чныя Животворя́щия Кро́ве, Христе́,/ смотри́тельно ка́плющия на зе́млю,/ су́щих от земли́ возсозда́л еси́,// благослове́н еси́, зову́щих, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:           Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе.

Тро́ичен:         Ду́ха Блага́го со Отце́м просла́вим, и с Сы́ном Единоро́дным,/ Еди́но в Трие́х ве́рнии чту́ще Нача́ло, и Еди́но Божество́:// благослове́н еси́, зову́ще, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         И́же сла́вы Госпо́дь, и держа́й го́рния си́лы,/ И́же со Отце́м седя́й, де́вственныма рука́ма носи́мь:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Я́ра смерть, но сию́ Тебе́ бесе́довавшую погуби́л еси́,/ от Де́вы Богоипоста́сная плоть быв:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Днесь Це́рковь Христо́ва, пра́зднующи Алекса́ндрово торжество́, бы́вшее о Бо́зе,/ соше́дшимся вои́стинну источа́ет исцеле́ние,/ приле́жно моля́щимся и любо́вию пою́щим его́.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Во всех страна́х произы́де веща́ние:/ я́ко на́шего гра́да яви́ся чудотво́рец пресла́вен,/ источа́я исцеле́ний мно́жество, всем прося́щим те́пле.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Днесь весе́лия исполня́ется храм Бо́га на́шего,/ в не́мже лежа́т честны́я мо́щи блаже́ннаго,/ и вси притека́ющии облобыза́ют со стра́хом святу́ю раку пресла́внаго и прие́млют исцеле́ние.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Вы́шняго освяще́нное Бо́жие селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим Ти:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Я́ко звезда́, сия́я кра́сно, блаже́нне,/ заре́ю доброде́телей и мно́гим бысть просвеще́ние./ Тем и нас просвети́, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, Алекса́ндре благоче́стне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Ны́не, сте́кшеся от всех стран и градо́в,/ свяще́нницы, и мона́си, и прости́и, бога́тии и убо́зии/ и вку́пе вси, ра́дующеся, хвалу́ воздади́м Христу́/ и уго́днику Его́, Алекса́ндру пресла́вному.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвет, процве́л еси́, блаже́нне,/ и исцеле́ния подава́еши притека́ющим в кров твой, му́дре и досточу́дне.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   От де́вственных ложе́сн Твои́х вопло́щся, Бог яви́ся на спасе́ние на́ше./ Те́мже Тя Ма́терь ве́дуще, Богоро́дице, правове́рно вопие́м Ему́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое,/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

 

Песнь 8:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:              Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Раздра́ся церко́вная све́тлость,/ егда́ крест Твой водрузи́ся на ло́бнем,/ и тварь преклоня́шеся стра́хом, воспева́ющи:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Воскре́сл еси́ Христе́ из гро́ба,/ и па́дшаго прельще́нием, дре́вом испра́вил еси́ Боже́ственною си́лою, зову́ща и глаго́люща:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те Его́ во ве́к.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Храм Бо́жий яви́лася еси́ Вмести́лище одушевле́нное, и Ковче́г:/ Творца́ бо челове́ком, Богороди́тельнице Пречи́стая, примири́ла еси́,/ и досто́йно вся дела́ пое́м Тя,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Чи́ны у́мныя, я́ко Ма́ти, превозшла́ еси́,/ и близ Бо́га бы́вши:/ благослови́м, Благослове́нная Де́во, рождество́ Твое́,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.


Тропарь:         Добро́ту есте́ственную, красне́йшу/ показа́ла еси́, облистава́ющую плоть Божества́./ Благослови́м, Благослове́нная Де́во, рождество́ Твое́,// и превозно́сим во вся ве́ки.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         А́нгельстии чи́ни хва́лят тя, пресла́вне,/ и челове́честии ро́ди пою́т непреста́нно,/ творя́ще ве́рно па́мять твою́, Алекса́ндре великоимени́те.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Тебе́ в чудесе́х сла́вна Росси́йским страна́м показа́ Бог, Алекса́ндре,/ и украси́ тя Небе́сными дарми́:/ Того́ моли́ поми́ловати всех нас.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Побе́ды истинноимени́т, вои́стинну ве́рным лю́дем в беда́х/ и кре́пок помо́щник яви́лся еси́, Алекса́ндре блаже́нне.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Свяще́нный Тя проро́к благообра́зно пропове́да,/ Дверь, и Го́ру, и Сень, и Зе́млю святу́ю, и О́блак све́та,/ из Него́же во тьме су́щим возсия́ Со́лнце, Де́во, Еди́н Светода́вец.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Я́ко у́тро, я́ко день све́тлый, твой пра́здник яви́ся, просвеща́я на́ша сердца́/ и всех, с ве́рою восхваля́ющих тя, Алекса́ндре пресла́вне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         День спасе́ния и пра́здник весе́лия наста́,/ стеце́мся, ве́рнии, очи́стивше вку́пе ду́ши и телеса́:/ се бо нас призыва́ет Алекса́ндр Боже́ственный.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Струя́ происхо́дит по моли́тве твое́й, Алекса́ндре, исцеле́ний вся́ческих,/ и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ния лю́тых очища́ет,/ и всех ве́рных напая́ет сердца́, любо́вию чту́щих тя, пресла́вне.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   О́бразы нося́щи дре́вле Рождества́ Твоего́, Де́во Ма́ти,/ пещь у́бо ю́ношей не опали́,/ та́кожде и о́гнь Боже́ственный утро́бы Твоея́, Чи́стая.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

                     Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Диакон:         Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:            Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

                      Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

                     Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Песнь 9:

Канон Воскре́сный, глас 3:

Хор:

Ирмос:             Но́вое чу́до и Боголе́пное:/ деви́ческую бо дверь затворе́нную/ я́ве прохо́дит Госпо́дь,/ наг во вхо́де,/ и плотоно́сец яви́ся во исхо́де Бог,/ и пребыва́ет дверь затворе́на./ Сию́ неизрече́нно// я́ко Богома́терь, велича́ем.

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Стра́шно есть зре́ти Тебе́, Творца́/ на дре́ве воздви́жена, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тски же стра́ждуща Бо́га за рабы́,/ и во гро́бе бездыха́нна лежа́ща,/ ме́ртвыя же из а́да разреши́вша:// те́мже Тя, Христе́, я́ко Всеси́льна, велича́ем.

 

Припев:           Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:         Из тли сме́ртныя спасл еси́, Христе́, пра́отцы,/ положе́н быв во гро́бе мертв,/ и живо́т процве́л еси́, ме́ртвыя воскреси́в,/ руководи́в естество́ челове́ческое ко све́ту,/ и в Боже́ственное обле́к нетле́ние.// Те́мже исто́чника Тя све́та при́сно жива́го велича́ем.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Храм и Престо́л яви́лася еси́ Бо́жий,/ во́ньже всели́ся И́же в вы́шних сый,/ рожде́йся неискусому́жно, Всечи́стая,/ пло́ти Твоея́ не отве́рз вся́чески врата́./ Те́мже непреста́нными, Чи́стая, моли́твами Твои́ми,// язы́ки ва́рварския ско́ро до конца́ покори́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 3:

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Сы́тость Твои́х похва́л, Де́во,/ благочести́вым ве́рным отню́д не быва́ет:/ жела́нием бо жела́ние при́сно Боже́ственное, и Духо́вное прие́млюще,// я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ем.  

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Тропарь:         Положи́л еси́ нам непосты́дную Моли́твенницу,/ Тебе́ ро́ждшую, Христе́./ Тоя́ мольба́ми Ми́лостива подае́ши нам Ду́ха, Пода́теля бла́гости,// от Отца́ Тобо́ю происходя́ща.

 

Пе́рвый кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Красе́н те́лом и душе́ю, и благоче́стием сия́я, сла́вне, Боже́ственнаго ра́зума,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха:/ и по сме́рти у́бо к безсме́ртной жи́зни/ и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, ра́дуяся, Алекса́ндре Богому́дре.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Я́ко светоза́рное, блаже́нне, со́лнце, возсия́в от за́пада,/ и всю заря́ми благоче́стия Росси́йскую зе́млю просвети́л еси́,/ и отгна́л еси́ тьму глубо́кую ерети́чествующих, Алекса́ндре пресла́вне.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Твое́ свято́е преставле́ние днесь све́тло пра́зднуем:/ испо́лни ра́дости и весе́лия восхваля́ющия тя, Алекса́ндре великоимени́те.

 

Припев:           Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Све́том мя Твоего́ милосе́рдия во тьме неразу́мия лежа́щаго озари́,/ еди́на Светода́вца ро́ждшая,/ Изба́вителя и Бо́га, святы́х венча́вшаго.

 

Второ́й кано́н блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 8:

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Ве́лий щит и кре́пость в Росси́йстей земли́, Алекса́ндре, обре́лся еси́,/ правосла́вному же наро́ду на́шему похвале́ние и сла́ва во всех язы́цех./ И ны́не мо́лимся ти:/ сохраня́й Оте́чество твое́ от язы́ка чужда́го.

 

Припев:           Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь:         Незаходи́маго све́та луча́ми, во тьме су́щим сия́я, сла́вне,/ к просвеще́нию весе́лия наста́ви ны, пою́щия тя.

 

                     Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Блаже́нный Алекса́ндре, ка́ко тя возмо́жем воспе́ти досто́йно?/ Не мо́жет бо язы́к челове́ческий изглаго́лати твоя́ разли́чная исцеле́ния/ и мно́гая дарова́ния всем челове́ком.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:   Я́ко у́тро, те́мным и блудя́щим, Де́во,/ возсия́ пра́вды Со́лнце, Христо́с,/ Его́же на рука́х Твои́х носи́ла еси́, Чи́стая.

 

Катава́сия, глас 8:

Хор:            Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, помилуй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш

Диа́кон:         Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

Диа́кон:         Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:            Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный пе́рвый:

                     Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую,/ ве́рою Христа́ ви́дети/ глаго́люща власть прия́ти вы́шних и ни́жних, научи́мся:/ ка́ко учи́т креща́ти во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся,// и пребыва́ти с таи́нники, я́коже обеща́ся, до сконча́ния ве́ка.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен блгв. кн. Алекса́нра, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:

                     Слы́шана бысть во всех страна́х превели́кая сла́ва твоя́,/ и тогда́ жены́ Моави́тския страша́ху де́ти своя́ гро́зным твои́м и́менем./ И ны́не, блаже́нне, враги́ на́ша неви́димо устраша́й,// ополча́ющияся на Христолюби́вое твое́ во́инство.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ексапостила́рия:

                     Со ученики́ ра́довалася еси́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Христа́ ви́дела еси́ воскре́сшаго от гро́ба тридне́вна, я́коже рече́:/ и́мже и яви́ся, науча́я и явля́я лу́чшая,/ и креща́ти во Отце́, и Сы́не, и Ду́се повелева́я,// е́же ве́ровати нам Того́ воста́нию, и сла́вити Тя, Отрокови́це.

 

Хвали́тны псалмы́, глас 3:

Хор:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                            Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец:          Стихиры воскресные, глас 3:

На 8. Стих:     Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:        Прииди́те вси язы́цы,/ уразуме́йте стра́шныя та́йны си́лу:/ Христо́с бо Спас наш, Е́же в нача́ле Сло́во,/ распя́тся нас ра́ди, и во́лею погребе́ся,/ и воскре́се из ме́ртвых, е́же спасти́ вся́ческая:// Тому́ поклони́мся.

 

Стих:                Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:        Пове́даша вся чудеса́/ стра́жие Твои́, Го́споди,/ но собо́р суеты́ испо́лни мздо́ю десни́цу их,/ скры́ти мня́ше воскресе́ние Твое́,// е́же мир сла́вит: поми́луй нас.

 

На 6. Стих:      Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:               Ра́дости вся испо́лнишася/ воскресе́ния иску́с прии́мша:/ Мари́я бо Магдали́на ко гро́бу прии́де,/ обре́те а́нгела на ка́мени седя́ща,/ ри́зами блиста́ющася и глаго́люща:/ что и́щете жива́го с ме́ртвыми?/ Несть зде, но воста́, я́коже рече́,// предваря́я вы в Галиле́и.

 

Стих:                Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:        Во све́те Твое́м, Влады́ко,/ у́зрим свет, Человеколю́бче:/ воскре́сл бо еси́ из ме́ртвых,/ Спасе́ние ро́ду челове́ческому да́руя:/ да Тя вся тварь славосло́вит Еди́наго Безгре́шнаго,// поми́луй нас.

 

                       Стихи́ры блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского:

                            Глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

На 4. Стих:     Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:       О, пресла́внаго чудесе́!/ сия́нием Ду́ха Свята́го просве́щся, Алекса́ндре Богому́дре,/ уче́ния лати́нская презре́в, и пре́лесть их обличи́в,/ и саме́х укори́в, и чу́жди ве́ры пра́выя наре́к,/ и де́рзость их в ничто́же вмени́в./ И сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га прия́л еси́ воздая́ние в Ца́рствии Небе́снем,/ со А́нгелы ликовствова́ние/ и с пра́ведными ра́дование;// и ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Стих:             Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира:       О, ка́ко возмогу́ досто́йно похвали́ти/ или́ я́сно изглаго́лати пресла́вная чудеса́/ блаже́ннаго и сла́внаго Алекса́ндра?/ подае́т бо разли́чная исцеле́ния/ не то́кмо приходя́щим к ра́це моще́й его́,/ но и в да́льних страна́х/ призыва́ющих его́ никогда́же оставля́ет./ Тем и повсю́ду хва́льно и́мя его́,/ и ны́не мо́лит умири́ти мир// и спасти́ всех нас.

 

Стих:             Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Стихира:        О, ка́ко возмо́жем воспе́ти блаже́ннаго Алекса́ндра,/ я́ко апо́стола и я́ко пропове́дника?/ вся́ко у́бо ерети́ческое нече́стие попра́л есть,/ свое́ же Оте́чество до́бре упра́вив и соблюде́,/ хра́мы разоре́ныя воздви́гнув, пе́ния испо́лни/ и распуже́ныя лю́ди собра́ в до́мы своя́,/ и ни́щим, и сирота́м, и вдова́м бысть печа́льник,/ и в беда́х засту́пник.// И ны́не мо́лит о спасе́нии душ на́ших.

 

                            Глас 2:

Стих:             Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Стихира:       Прииди́те, вси язы́цы,/ восплещи́те рука́ми, ликовству́юще,/ прииди́те, вси Росси́йстии лю́дие,/ свяще́нницы, и мона́си же, и прости́и,/ духо́вне свесели́мся в наро́читом пра́зднице блаже́ннаго Алекса́ндра,/ и многоцеле́бную его́ ра́ку, обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем,/ и того́, я́ко цве́ты, пе́сньми и хвала́ми увязе́м, реку́ще:/ ра́дуйся, земли́ Росси́йстей похвало́;/ ра́дуйся, сла́вному гра́ду Влади́миру утвержде́ние;/ ра́дуйся, наро́ду правосла́вному помо́щниче;/ ра́дуйся, Оте́честву твоему́ заступле́ние// и моли́твенниче о душа́х на́ших.

                            Стихи́ра ева́нгельская пе́рвая, глас 1:

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                      На го́ру ученико́м иду́щим за земно́е вознесе́ние,/ предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́,/ и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся,/ в поднебе́сную посыла́хуся/ пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ и е́же на небеса́ возше́ствие:/ и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог,// и Спас душ на́ших.

 

                            Глас 2:

Хор:            И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

                     Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам све́т.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:            Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

                      На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                     Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                      Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

                      Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

                      Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                     Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                      Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                      Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 1:

Хор:            Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)

                            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение.)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:            Тебе́, Господи.

 

Иере́й:            Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Хор:            Благослови́.

 

Иере́й:            Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:            Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:            Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.

 

Отпу́ст:

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере…

 

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

                     

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

                     Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

                     Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

                            Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

                      И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

                     Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

                     Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)    

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:         Ами́нь.

Иере́й:            Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                     Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.   

 

Отпу́ст.

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды)               

 

Тре́тий час:

Иере́й:            Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:         Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

                     Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

                                  

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)    

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                      Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

                     Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

                     К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.


Псало́м 50:

                     Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

                     Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)            

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен:  «Де́ва днесь…»:

                     Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:         Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Шесто́й час:

Чтец:         Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

                     Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

                     Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

                     Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                     Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

 

                     Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:         Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)            

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                     Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

                     Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                     И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                     Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                     Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                     И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:            Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:         Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Боже́ственная литурги́я:

Диа́кон:         Благослови́, влады́ко.

Иере́й:            Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Аминь.

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:         Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                           О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

                                           О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                            О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                                           О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                           О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                           О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                           Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102[2]:

Хор:            Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ во век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́./

                     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:            Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

                       Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[3].

Единоро́дный Сы́не:

                      Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:

Хор:             Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12:            Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

                     Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10:              Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

                            Воскресные, глас 3:

Тропарь:         Отве́ргша, Христе́, за́поведь Твою́,/ пра́отца Ада́ма из рая́ изгна́л еси́:/ разбо́йника же ще́дре испове́давша Тя на кресте́,/ вонь всели́л еси́, зову́ща:// помяни́ мя, Спа́се, во ца́рствии Твое́м.

                      Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Тропарь:         Согре́шших нас сме́ртною осуди́л еси́ кля́твою, Живода́вче и Го́споди,/ те́лом же Твои́м, безгре́шне Влады́ко, пострада́в,/ сме́ртныя оживи́л еси́ зову́щия:// помяни́ и нас во ца́рствии Твое́м.

На 8:              Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.    

Тропарь:       Воскре́с из ме́ртвых, совоскреси́л еси́ нас от страсте́й/ воскресе́нием Твои́м, Го́споди:/ сме́ртную же всю си́лу погуби́л еси́, Спа́се./ Сего́ ра́ди ве́рою Ти зове́м:// помяни́ и нас во ца́рствии Твое́м.

                     Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Богородичен:   Тридне́вным Твои́м погребе́нием,/ и́же во а́де умерщвле́нныя, я́ко Бог, оживотвори́вый, совоздви́гл еси́,/ и нетле́ние всем, я́ко Благ, источи́л еси́ нам, ве́рою зову́щим всегда́:// помяни́ и нас во ца́рствии Твое́м.

На 6               Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропарь:         Мироно́сицам жена́м пе́рвее яви́лся еси́,/ воскре́с из ме́ртвых, Спа́се,/ возопи́в: е́же ра́дуйтеся,/ и те́ми друго́м Твои́м возвеща́еши воста́ние Твое́, Христе́./ Сего́ ра́ди ве́рою Ти зове́м:// помяни́ и нас во ца́рствии Твое́м.

                      Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропарь:         На горе́ Моисе́й ру́це распросте́р,/ прообразова́ше крест, Амали́ка победи́вый:/ мы же ве́рою того́ на бе́сы ору́жие кре́пкое прие́мше, вси зове́м:// помяни́ и нас во ца́рствии Твое́м.

На 4:                 Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

                            Благоверного князя Алексадра Невского, глас 4:

Тропарь:         Во весь мир про́йде сла́ва чуде́с твои́х, блаже́нне,/ и́миже просвети́л еси́ вселе́нную,/ от всех напа́стей избавля́я при́сно. 

 

                     Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропарь:         Благочести́ваго и венцено́снаго Алекса́ндра,/ соше́дшеся, по достоя́нию восхва́лим,/ я́ко чуде́с пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о всех нас.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:       Исто́чник чуде́с гроб твой яви́ся неисчерпа́емый,/ от него́же ре́ки исцеле́ний излива́еши/ ве́рно па́мять твою́ творя́щим, блаже́нне.

 

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Богоро́дичен:   Ты еди́на на земли́ преесте́ственных благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́:/ тем Ти, ра́дуйся, зове́м.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:         Прему́дрость, про́сти.

 

Хор:            Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

Если хра́м Госпо́дский:

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

 

                     И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                     Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

 

Если хра́м Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                     Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

 

                     И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Конда́к хра́ма.

Если хра́м свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 3:

                     Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я;/ я́ко сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию смерть,/ пе́рвенец ме́ртвых бысть;/ из чре́ва а́дова изба́ви нас,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 4:

                      Я́ко благочести́ваго ко́рене/ пречестна́я о́трасль был еси́, блаже́нне Алекса́ндре:/ яви́ бо тя Христо́с, я́ко не́кое Боже́ственное сокро́вище Росси́йстей земли́,/ но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и Богоприя́тна./ И днесь соше́дшеся в па́мять твою́ ве́рою и любо́вию,/ во псалме́х и пе́ниих ра́дующеся, сла́вим Го́спода,/ да́вшаго тебе́ благода́ть исцеле́ний,/ Его́же моли́ спасти́ град сей,/ и держа́ве Росси́йской Богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

 

Конда́к воскре́сный, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

                     Воскре́сл еси́ днесь из гро́ба, Ще́дре,/ и нас возве́л еси́ от врат сме́ртных;/ днесь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

 

Конда́к хра́ма.

 

                     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к блгв. кн. Алекса́ндра, глас 8, подо́бен:  «Я́ко нача́тки…»:

                     Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, почита́ем,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую:/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогаща́еши/ и просвеща́еши ве́рою чту́щия па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне./ Сего́ ра́ди днесь пра́зднуем твое́ успе́ние, лю́дие твои́ су́щии:/ моли́ спасти́ Оте́чество твое́ и вся притека́ющия к ра́це моще́й твои́х/ и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, гра́ду на́шему утвержде́ние.

 

                     И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

Кондáк Богоро́дицы, глaс 6:

                     Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

 

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:            Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

Диа́кон:         Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:            Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:         И услы́ши ны.

Хор:            И услы́ши ны.

 

Диа́кон:         И во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Трисвято́е:

Хор:                 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  (Три́жды)

                            Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                      Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                     Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.         

 

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Мир всем.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

 

Проки́мен воскре́сный, глас 3:

Чтец:         Проки́мен, глас тре́тий: По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

Хор:            По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

 

Чтец:         Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Хор:            По́йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.

 

Проки́мен блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 7:

Чтец:         Глас седьмы́й: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Хор:            Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:         Прему́дрость.

Чтец:         К Галатом посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

                            (Воскресное: 1Кор., зач.158: гл.15, стт.1-11):

Чтец:         Бра́тие, сказу́ю вам, Благовествова́ние, е́же благовести́х вам, е́же и прия́сте, в не́мже и стоите́, и́мже и спаса́етеся, ка́цем сло́вом благовести́х вам, а́ще содержите́, ра́зве а́ще не всуе ве́ровасте. Преда́х бо вам испе́рва, е́же и прия́х, я́ко Христо́с у́мре грех на́ших ра́ди, по Писа́нием, и я́ко погребе́н бысть, и я́ко воста́ в тре́тий день, по Писа́нием, и я́ко яви́ся Ки́фе, та́же единона́десятим. Пото́м же яви́ся бо́ле пяти́ сот бра́тиям еди́ною, от ни́хже мно́жайшии пребыва́ют досе́ле, не́цыи же и почи́ша. Пото́м же яви́ся Иа́кову, та́же Апо́столом всем. Последи́ же всех, я́ко не́коему и́звергу, яви́ся и мне. Аз бо есмь мний Апо́столов, и́же несмь досто́ин нарещи́ся Апо́стол, зане́ гони́х це́рковь Бо́жию. Благода́тию же Бо́жиею есмь, е́же есмь, и благода́ть Его́, я́же во мне, не тща бысть, но па́че всех их потруди́хся, не аз же, но благода́ть Бо́жия, я́же со мно́ю. А́ще у́бо аз, а́ще ли они́, та́ко пропове́дуем, и та́ко ве́ровасте.

                            (Кня́зя: Гал., зач.213, гл.5, ст.22 – гл.6, ст.2):

                     Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

 

Иере́й:            Мир ти.

Чтец:         И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Прему́дрость.

Аллилуа́рий воскре́сный, глас 3:

Чтец:         Глас  тре́тий: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Чтец:         На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Аллилуа́рий блгв. кн. Алекса́ндра Не́вского, глас 6:

Чтец:         Глас  шесты́й: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Диа́кон:         Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я. [4]

Иере́й:            Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Матфе́я, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон:         Аминь.

 

Второ́й диа́кон:              Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

Диа́кон:         От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Второ́й диа́кон:              Во́нмем.

Чте́ние Ева́нгелия:

                            (Воскресное: Мф., зач.79, гл.19, стт.16-26):

Диа́кон:         Во вре́мя о́но, ю́ноша не́кий приступи́ ко Иису́су, кла́няяся Ему́ и глаго́ля: Учи́телю благи́й, что бла́го сотворю́, да и́мам живо́т ве́чный? Он же рече́ ему́: что Мя глаго́леши бла́га? Никто́же благ, то́кмо еди́н Бог. А́ще ли хо́щеши вни́ти в живо́т, соблюди́ за́поведи. Глаго́ла Ему́: ки́я? Иису́с же рече́: е́же не убие́ши, не прелюбы́ сотвори́ши, не укра́деши, не лжесвиде́тельствуеши, чти отца́ и ма́терь, и возлю́биши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. Глаго́ла Ему́ ю́ноша: вся сия́ сохрани́х от ю́ности моея́, что есмь еще́ не доконча́л? Рече́ ему́ Иису́с: а́ще хо́щеши соверше́н бы́ти, иди́, прода́ждь име́ние твое́ и даждь ни́щым, и име́ти и́маши сокро́вище на небеси́, и гряди́ вслед Мене́. Слы́шав же ю́ноша сло́во, оты́де скорбя́, бе бо име́я стяжа́ния мно́га. Иису́с же рече́ ученико́м Свои́м: ами́нь глаго́лю вам, я́ко неудо́бь бога́тый вни́дет в Ца́рствие Небе́сное. Па́ки же глаго́лю вам: удо́бее есть вельбу́ду сквозе́ иглины́ у́ши проити́, не́же бога́ту в Ца́рствие Бо́жие вни́ти. Слы́шавше же ученицы́ Его́, дивля́хуся зело́, глаго́люще: кто у́бо мо́жет спасе́н бы́ти? Воззре́в же Иису́с рече́ им: у челове́к сие́ не возмо́жно есть, у Бо́га же вся возмо́жна.

                            (Кня́зя: Мф., зач.43, гл.11, стт.27-30):

Диа́кон:         Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Хор:            Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:         Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон:         Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                            Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                            Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

                            Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                            Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                            Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:            Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:         Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

                            Огласи́т их сло́вом и́стины.

                            Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

                            Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

                            Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                            Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:         Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:         Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон:         О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                            О ми́ре всего́ мира, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Прему́дрость.

Иере́й:            Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.


Херуви́мская песнь:

Хор:            И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

 

Вели́кий вход:

Диа́кон:         Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Ру́си, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иере́й:            Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

 

Хор:            Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                                           О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор:            Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу единосу́щную и неразде́льную.

Диа́кон:         Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

 


Си́мвол ве́ры:

Лю́ди:       Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Евхаристи́ческий Кано́н:

Диа́кон:         Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор:            Ми́лость ми́ра, же́ртву хвале́ния.

 

Иере́й:            Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

 

Иере́й:            Горе́[5]  име́им сердца́.

Хор:            И́мамы ко Го́споду.

 

Иере́й:            Благодари́м Го́спода.

Хор:            Досто́йно и пра́ведно есть покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й:            Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор:            Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́; оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й:            Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор:            Тебе́ пое́м, Тебе́ благослови́м, Тебе́ благодари́м, Го́споди, и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й:            Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

Досто́йно есть:

                     Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и славне́йшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

 

Иере́й:            В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего имярек, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор:            И всех, и вся.

Иере́й:            И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

Иере́й:            И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор:            И со ду́хом твои́м.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:         Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:         О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                            Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

                            О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:            Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:         А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                            Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                            До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                            Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                            Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                            Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

Моли́тва Госпо́дня:

Лю́ди:       О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

Иере́й:            Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Мир всем.

Хор:            И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:         Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:            Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Диа́кон:         Во́нмем.

Иере́й:            Свята́я святы́м.

Хор:            Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь.

 

Прича́стны воскре́сный и кня́зя:

                     Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

                     В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся. Аллилу́ия. (Трижды)

 

Прича́стие:

Диа́кон:         Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор:            Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

 

Иере́й:            Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причастити́ся пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

                            Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                            Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

                            Во время Причащения людей:

Хор:            Те́ло Христо́во приими́те, Источника безсме́ртнаго вкусите.

 

                            После Причащения людей:

Хор:            Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Иере́й:            Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор:            Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

 

Иере́й:            Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ заключи́тельная:

Диа́кон:         Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:         Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон:         День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:            Тебе́, Го́споди.

Иере́й:            Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            С ми́ром изы́дем.

Хор:            О и́мени Госпо́дни.

Диа́кон:         Го́споду помо́лимся.

Хор:            Го́споди, поми́луй.

 

Заамво́нная моли́тва:

Иере́й:            Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир мирови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Хор:            Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат./ Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

 

Иере́й:            Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:            Ами́нь.

 

Иере́й:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:            Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:            Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х …

 

Многоле́тие:

Хор:            Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

                [1] Одна из стихир по указанию настоятеля   из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

[2] Чаще всего поется в сокращении.

[3] Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…

               [4] По служебнику (при иерейском служении) этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария.

[5] Горе́ = к Го́рнему, духо́вному, ввысь