Богослужебное последование размещено на сайте Последование Богослужений наряду: www.Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/posledovanie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChatPosledovanie

Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/posledovanie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.com/posledovanie

 

5 ноября́ (23.10 ст.ст.) 2023 го́да. Неде́ля 22 по ·Пятидеся́тнице.

Апо́стола Иа́кова, бра́та Госпо́дня по пло́ти. Глас ·5.

ВСЕНО́ЩНОЕ ·БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ·ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:            ·Воста́ните!

Хор:    ·Благослови́

Иере́й:     Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Священнослужители в ·алтаре:

                 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ·Ему́.

Псало́м 103, ·предначина́тельный:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему ·вся.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                     О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 


Блаже́н ·муж:

Хор:    Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т ·нечести́вых.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых ·поги́бнет.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с ·тре́петом.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Блаже́ни вси наде́ющиися ·Нань.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же ·мой.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Духу.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Го́споди, воззва́х, глас ·5:

Хор:     Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, ·Го́споди.

              Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, ·Го́споди.

Чтец:    Стихиры воскресные, глас ·5:

На 10. Стих:         Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени ·Твоему́.


Стихира:   Честны́м Твои́м Кресто́м, Христе́,/ диа́вола посрами́л еси́,/ и Воскресе́нием Твои́м жало грехо́вное притупи́л еси́,/ и спасл еси́ ны от врат сме́ртных:// сла́вим Тя, ·Единоро́дне.

 

Стих:         Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си ·мне.

Стихира:  Воскресе́ние дая́й ро́ду челове́ческому,/ я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся,/ устраши́шася сего́ кня́зи а́дстии,/ и взя́шася врата́ плаче́вная./ Вни́де бо Царь сла́вы Христо́с,/ глаго́ля су́щим во у́зах, изыди́те:// и су́щим во тьме, ·откры́йтеся.

 

На 8. Стих:        Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас ·мой.

Стихира:   Ве́лие чу́до,/ неви́димых Соде́тель, за человеколю́бие пло́тию пострада́в,/ воскре́се Безсме́ртный./ Прииди́те оте́чествия язы́к, Тому́ поклони́мся:/ благоутро́бием бо Его́ от пре́лести изба́вльшеся,// в Трие́х Ипоста́сех Еди́наго Бо́га пе́ти ·навыко́хом.

 

Стих:      Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния ·моего́.

Стихира:   Вече́рнее поклоне́ние/ прино́сим Тебе́, Невече́рнему Све́ту,/ на коне́ц веко́в, я́ко в зерца́ле пло́тию возсия́вшему ми́рови,/ и да́же до а́да низше́дшему,/ и та́мо су́щую тьму разруши́вшему,/ и свет Воскресе́ния язы́ком показа́вшему:// Светода́вче Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

На 6. Стих:        А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние ·е́сть.

Стихи́ра:      Нача́льника спасе́ния на́шего,/ Христа́ славосло́вим:/ Тому́ бо из ме́ртвых воскре́сшу,/ мир от пре́лести спасе́н бысть./ Ра́дуется лик А́нгельский,/ бе́гает де́монов пре́лесть,/ Ада́м пады́й воста́,// диа́вол ·упраздни́ся.

 

Стих:      И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на ·Го́спода.

Стихи́ра:      И́же от кустоди́и науче́ни быва́ху от беззако́нник,/ покры́йте Христо́во Воста́ние,/ и приими́те сре́бреники, и рцы́те/ я́ко нам спя́щим, из гро́ба укра́ден бысть Ме́ртвый./ Кто ви́де, кто слы́ша, мертвеца́ укра́дена когда́,/ па́че же пома́зана и на́га,/ оста́вльша и во гро́бе погреба́льная Своя́?/ Не прельща́йтеся иуде́е,/ навы́кните рече́нием проро́ческим, и уразуме́йте,// я́ко Той есть вои́стинну Изба́витель ми́ра, и ·Всеси́льный.

              Стихи́ры ·апо́стола:

                     Глас 4, подо́бен: «Дал еси́ ·зна́мение…»:

На 4. Стих:        От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на ·Го́спода.


Стихи́ра:     Прииди́те, па́мять Богобра́та почти́м свяще́нно, о Богому́дрии./ И́го бо взем Христо́во усе́рдно,/ Ева́нгелия бла́гости Его́ и Ца́рствия пропове́дник показа́лся,/ и Того́ неизрече́нное строе́ние уверя́ет.// Те́мже им, Всеси́льне, очище́ние нам ·да́руй.

Стих:      Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний ·eго́.

Стихи́ра:     Прииди́те, па́мять Богобра́та почти́м свяще́нно, о Богому́дрии./ И́го бо взем Христо́во усе́рдно,/ Ева́нгелия бла́гости Его́ и Ца́рствия пропове́дник показа́лся,/ и Того́ неизрече́нное строе́ние уверя́ет.// Те́мже им, Всеси́льне, очище́ние нам ·да́руй.

 

На 2. Стих:        Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси ·лю́дие.

Стихи́ра:      Вся огласи́ вселе́нныя концы́ глаго́л твои́х веща́ние,/ и́миже просвеща́емся доброде́телей Боже́ственная ко вся́кому ви́ду/ и наставля́еми ве́рно Святы́я Тро́ицы к позна́нию./ Тем мо́лим тя я́ко иера́рха:// моли́ся Иису́су Человеколю́бцу спасти́ ду́ши ·на́ша.

 

Стих:      Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ·век.

Стихи́ра:      Издале́ча прозря́ твое́ жи́тельство, Иа́кове,/ бра́та тя прия́ Христо́с Человеколю́бец, прему́дрый прови́дец,/ Иерусали́ма священноявле́нника ве́рна/ и пастыренача́льника поставля́ет,/ и таи́нника неизрече́нная священноде́йствующа та́инства.// Его́же и ны́не моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                     Глас ·6:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Стихи́ра:      Кро́вию муче́ния свяще́нство украси́л еси́, священному́чениче апо́столе:/ на криле́ бо святи́лища предста́в,/ Бо́га Сло́ва пропове́дал еси́, Творца́ су́ща всего́./ Тем от иуде́й све́ржен,/ Небе́сных черто́гов сподо́бился еси́, Богобра́те Иа́кове,// Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                     Догма́тик, глас ·5:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

                    В Чермне́м мо́ри,/ Неискусобра́чныя Неве́сты о́браз написа́ся иногда́:/ та́мо Моисе́й, раздели́тель воды́:/ зде же Гаврии́л, служи́тель чудесе́./ Тогда́ глубину́ ше́ствова немо́кренно Изра́иль;/ ны́не же Христа́ роди́ безсе́менно Де́ва./ Мо́ре по проше́ствии Изра́илеве пребы́сть непрохо́дно;/ Непоро́чная по Рождестве́ Эмману́илеве пребы́сть Нетле́нна./ Сый, и пре́жде Сый,/ явле́йся, я́ко Челове́к,// Бо́же поми́луй ·нас.

 

Вход с ·кади́лом:

Диа́кон:            Прему́дрость, ·про́сти.

Све́те ·Ти́хий:

Хор:    Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя ·сла́вит.

 

Диа́кон:            ·Во́нмем.

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Проки́мен ·воскре́сный:

Диа́кон:   Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас ·шесты́й:

                 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту ·облече́ся.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту ·облече́ся.

Диа́кон:            Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и ·препоя́сася.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый ·стих)

Стих 2.     И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не ·подви́жится.

Стих 3.     До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ ·дний.

Диа́кон:            Госпо́дь ·воцари́ся.

Хор:     В ле́поту ·облече́ся.

 

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего ·рцем.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое ·прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.


Сподо́би, ·Го́споди:

 Хор:    Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. ·Ами́нь.

              Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии ·Твои́ми.

              Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:    Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:    И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.


·Лития́:

Поется стихира храма [1], ·зате́м:

 

 

                     Стихи́ры апо́стола, глас 1, подо́бен «Небе́сных ·чино́в…»:

Хор:     Благоче́ствующих мно́жества,/ ны́не свяще́нный пра́здник ра́достно соверша́юще,/ воскли́кнем вси, ве́рно восхваля́юще во псалме́х и пе́ниих,/ Богобра́та днесь и ученика́ Госпо́дня:// при́сно бо мо́лит спасти́ся ·нам.

 

              Е́же по пло́ти Госпо́дня жела́ния, му́дре,/ брат показа́лся еси́,/ учени́к и самови́дец Боже́ственных тайн,/ бе́гаяй с Ним и в Еги́пте быв со Ио́сифом,/ Ма́терию же Иису́совою:// с Ни́миже моли́ спасти́ся ·нам.

 

                 Апо́стольский лик тебе́ избра́/ свяще́нствовати пе́рвее в Сио́не святе́м/ Христу́ Благоде́телю,/ я́ко су́ща Того́ по пло́ти сро́дством и бра́та,// спутеше́ственника и насле́дника следо́в Того́, ·Иа́кове.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

                 Во о́гненней зари́ Боже́ственнаго Ду́ха просвети́вся,/ благоче́стия яви́лся еси́ Боже́ственный ревни́тель,/ бра́те Бо́жий Иа́кове./ Тем и оде́ждею тя зако́ннаго свяще́нства,/ я́ко Ааро́на дре́вняго, честне́йшею оде́я,/ и́же милосе́рдия ра́ди в бра́тство тя прие́мый./ Того́ моли́, апо́столов похвало́,// спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:   Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние,/ Де́ва бо родила́ еси́,/ и по Рождестве́ я́ко пре́жде Рождества́ пребыла́ еси́:/ Бог бо бе Рожде́йся,/ те́мже и естества́ новопресече́./ Но о Богома́ти!/ Моле́ния Твои́х рабо́в,/ в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́ не пре́зри,/ но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи,/ на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися,// и моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем ·рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (50 ·раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ·ны́.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Иере́й:     Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и ·человеколю́бец.

Хор:     ·Ами́нь.

Стихи́ры на ·стихо́вне:

Чтец:      Стихира воскресная, глас ·5:

Стихира:   Тебе́, Воплоще́ннаго Спа́са Христа́,/ и Небе́с неразлучи́вшася,/ во гла́сех пе́ний велича́ем,/ я́ко Крест и смерть прия́л еси́ за род наш,/ я́ко Человеколю́бец Госпо́дь,/ испрове́ргий а́дова врата́,/ тридне́вно воскре́сл еси́,// спаса́я ду́ши ·на́ша.

 

Стих:      Госпо́дь воцари́ся,// в ле́поту ·облече́ся.

            Прободе́ным Твои́м ре́бром, Жизнода́вче,/ то́ки оставле́ния всем источи́л еси́,/ жи́зни и спасе́ния:/ пло́тию же смерть восприя́л еси́,/ безсме́ртие нам да́руя./ Всели́в же ся во гроб нас свободи́л еси́,/ совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко Бог./ Сего́ ра́ди вопие́м:// Человеколю́бче Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Стих:      И́бо утверди́ вселе́нную,// я́же не ·подви́жится.

              Стра́нно Твое́ распя́тие,/ и е́же во ад соше́ствие, Человеколю́бче, есть:/ плени́в бо его́, и дре́вния ю́зники/ совоскреси́в с Собо́ю сла́вно, я́ко Бог,/ рай отве́рз, восприя́ти сего́ сподо́бил еси́./ Те́мже и нам, сла́вящим Твое́ тридне́вное Воста́ние,/ да́руй очище́ние грехо́в:/ рая́ жи́тели сподобля́я,// я́ко Еди́н ·Благоутро́бен.

 

Стих:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,// Го́споди, в долготу́ ·дний.


              Нас ра́ди пло́тию страсть прии́мый,/ и тридне́вен из ме́ртвых воскресы́й,/ плотски́я на́ша стра́сти исцели́,/ и возста́ви от прегреше́ний лю́тых,// Человеколю́бче, и спаси́ ·нас.

 

                     Стихи́ра апо́стола, глас ·8:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Началопа́стыря Христа́ брат был еси́ и прее́мник/ и во апо́столех знамени́т,/ е́же за Того́ умре́ти возлюби́л еси́/ и муче́ния не устыде́лся еси́,/ Иа́кове сла́вне:// Того́ моли́ непреста́нно спасти́ ду́ши ·на́ша.

 

                     Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас ·8:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем ·нам.

 

Моли́тва свято́го Симео́на ·Богоприи́мца:

Хор:     Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х ·Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас ·4:

Хор:     Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (·Три́жды)

Благослове́ние ·хле́бов:

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Иере́й:     Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

 

Хор:    Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (·Трижды)

Псало́м ·33:

Хор:     Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго ·бла́га.

 

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

·Шестопса́лмие:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (·Трижды)

              Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (·Дважды)

 

Чтец:                                           Псало́м ·3:

              Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

              Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит ·мя.


Псало́м ·37:

              Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

              Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

Псало́м ·62:

              Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих ·непра́ведная.

              На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца ·Твоя́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди поми́луй. (·Трижды)

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·87:

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от ·страсте́й.

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию ·моему́.

Псало́м ·102:

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

              На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

Псало́м ·142:

              Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой ·есмь.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю ·пра́ву.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                     О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                      О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас ·5:

Диа́кон:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

Стих 1:     Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

Хор:    Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

(И далее на каждый ·стих)

Стих 2:     Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся ·им.

Стих 3:     Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ ·Госпо́дня.

Стих 4:     Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х ·на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

Хор:     Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен  воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас ·2:

              Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

·Кафи́змы:

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·втора́я:

Псало́м ·9:

              Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, преклони́тся и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на ·земли́.

Псало́м ·10:

              На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ ·Его́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·11:

              Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны ·челове́чeския.

Псало́м ·12:

              Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода ·Вы́шняго.

Псало́м ·13:

              Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся ·Изра́иль.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Аминь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·14:

              Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во ·век.

Псало́м ·15:

              Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в ·коне́ц.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас ·5:

              Крест Госпо́день похва́лим,/ погребе́ние Свято́е пе́сньми почти́м,/ и Воскресе́ние Его́ препросла́вим,/ я́ко совозста́ви ме́ртвыя от гроб, я́ко Бог,/ плени́в сме́рти держа́ву, и кре́пость диа́волю,// и су́щим во а́де свет ·возсия́.

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

              Го́споди мертв наре́клся еси́, умертви́вый смерть,/ во гро́бе положи́лся еси́, истощи́вый гро́бы:/ горе́ во́ини гро́ба стрежа́ху,/ доле от века мертвыя воскреси́л еси́.// Всеси́льне и Непостижиме Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:       Ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня непроходи́мая;/ ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющим к Тебе́./ Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная,/ ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га./ Моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих// и кла́няющихся рождеству́ ·Твоему́.

Хор:     Го́споди, пом́илуй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·тре́тья:

Псало́м ·17:

              Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ·ве́ка.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·18:

              Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю ·мой.

Псало́м ·19:

              Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м ·Тя.

Псало́м ·20:

              Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы ·Твоя́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·21:

              Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ ·Госпо́дь.

Псало́м ·22:

              Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ ·дний.

Псало́м ·23:

                            Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь ·сла́вы.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас ·5:

              Го́споди, по тридне́внем Твое́м Воскресе́нии, и апо́столов поклоне́нии, Петр вопия́ше Ти:/ жены́ дерзнове́ние прия́ша, аз же убоя́хся./ Разбо́йник богосло́вяше, аз же отверго́хся./ У́бо призове́ши ли мя про́чее ученика́ бы́ти;/ или́ па́ки пока́жеши мя ловца́ глуби́ннаго,// но ка́ющася приими́ мя, Бо́же, и спаси́ ·мя.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

              Го́споди, посреде́ осужде́нных пригвозди́ша Тя беззако́ннии,/ и копие́м ребро́ Твое́ прободо́ша./ О Ми́лостиве!/ Погребе́ние же прия́л еси́,/ разруши́вый а́дова врата́, и воскре́сл еси́ тридне́вно./ Притеко́ша жены́ ви́дети Тя, и возвести́ша апо́столом воста́ние:// Превозноси́мый Спа́се, Его́же пою́т а́нгели, Благослове́нный Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:       Неискусобра́чная Неве́сто Богороди́тельнице,/ Я́же Е́вину печа́ль радостотвори́вшая,/ воспева́ем ве́рнии и покланя́емся Тебе́,/ я́ко возвела́ еси́ нас от дре́вния кля́твы,/ и ны́не моли́ непреста́нно, Всепе́тая, Пресвята́я,// во е́же спасти́ся ·нам.

 

·Полиеле́й:

Хор:    Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ ·Го́спода.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во ·Иерусали́ме.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость ·Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас ·5:

Хор:    Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся ·свобождша.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от ·гро́ба.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом ·рцы́те.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от ·гро́ба.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху./

              Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, ·Го́споди.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь./

              Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и ·Челове́к.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь

 

Ипакои́, глас ·5:

Чтец:    А́нгельским зра́ком ум смуща́юща,/ и Боже́ственным воста́нием душе́ю просвеща́емы,/ мироно́сицы апо́столом благовествова́ху:/ возвести́те во язы́цех Воскресе́ние,/ Го́споду соде́йствующу чудесы́,// подаю́щему нам ве́лию ·ми́лость.

 

Степе́нна, глас ·5:

1 ·Антифо́н:

Хор:     Внегда́ скорбе́ти мне,/ Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мой:// изба́ви ду́шу мою́ от язы́ка льсти́ваго. (·Два́жды)

              Пусты́нным живо́т блаже́н есть,// Боже́ственным раче́нием воскриля́ющимся. (·Два́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть ·нело́жно.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы Еди́н есть ·нело́жно.

 

2 ·Антифо́н:

              На го́ры душе́, воздви́гнемся,// гряди́ та́мо, отню́дуже по́мощь и́дет. (·Два́жды)

              Десна́я Твоя́ рука́, и мене́, Христе́, каса́ющися,// от ле́сти вся́кия да сохрани́т. (·Два́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

 

3 ·Антифо́н:

              О ре́кших мне: во дворы́ вни́дем Госпо́дня:// ра́дости мно́гия испо́лнен быв, моли́твы возсыла́ю. (·Два́жды)

              В дому́ Дави́дове стра́шная соверша́ются:// огнь бо та́мо паля́ всяк сра́мный ум. (·Два́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и ·Сло́ве.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во Отце́, ку́пно же и ·Сло́ве.

 

Проки́мен и чте́ние ·Ева́нгелия:

Диа́кон:   Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас ·5:

                 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

Хор:     Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

 

Диа́кон:   Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

Хор:     Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ я́ко Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

 

Диа́кон:   Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ ·Твоя́,/

Хор:     Я́ко Ты ца́рствуеши во ·ве́ки.

 

Диа́кон:   Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Иере́й:     Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Диа́кон:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            Вся́кое ·дыха́ние.

Хор:    Да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га ·мо́лим.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го ·Ева́нгелия.

Иере́й    Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Иере́й:     От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия ·чте́ние.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Диа́кон:   ·Во́нмем.

                     (Евангелие воскресное 11-е, Ин., зач. ·67:)

Иере́й:     Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, и глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Ио́нин лю́биши ли мя, па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла Ему́: ей Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Оскорбе́ же Пе́тр, я́ко рече́ ему́ тре́тие, лю́биши ли Мя? И глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: егда́ бе юн, поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може хотя́ше: егда́ же состаре́ешися, и возде́жеши ру́це твои́: и ин тя поя́шет, и веде́т а́може не хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И  сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне́. Обра́щься же Петр ви́де ученика́ его́же любля́ше Иису́с, во след иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Пе́тр, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, сей же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще хощу́, да той пребыва́ет до́ндеже прииду́, что к тебе́? Ты по Мне гряди́. Изы́де же сло́во се в бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет: и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет: но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и написа́ сия: и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с: я́же а́ще по еди́ному пи́сана быва́ют, ни самому́ мню всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых книг, ·ами́нь.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас ·6:

              Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть ·разруши́.

Псало́м ·50:

Чтец:    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой ·тельцы́.

 

                     Глас ·6:

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние ·мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас ·6:

              Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ·ми́лость.

 

Диакон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

Иере́й:     Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Кано́н:

Песнь ·1:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е,/ сокруша́яй бра́ни/ мы́шцею высо́кою,/ Христо́с истрясе́,/ Изра́иля же спасе́,// побе́дную песнь ·пою́ща.

Припев:     Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Тебе́ терноно́сный евре́йский сонм,/ любве́, Благоде́телю, к Тебе́ не сохра́нь ма́терния, Христе́, венча́,// родонача́льника разреша́юща терно́вное ·запреще́ние.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Воздви́гл еси́ мя па́дшаго в ров,/ прекло́нься, Жизнода́вче Безгре́шне:/ и моея́ злосмра́дныя тли, Христе́, претерпе́в неискуше́нно,// Боже́ственнаго Существа́ ми́ром мя облагоуха́л ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Разреши́ся кля́тва, печа́ль преста́:/ Благослове́нная бо и Благода́тная,/ ве́рным ра́дость возсия́,// благослове́ние всем конце́м цветонося́щи ·Христа́.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же во́лею на Кресте́ пригвожде́нному пло́тию,/ и дре́вняго от изрече́ния дре́вом па́дшаго свобо́ждшему,// Тому́ Еди́ному воспои́м: я́ко ·просла́вися.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        И́же из гро́ба мертвецу́ воскре́сшу Христу́, и па́дшаго совозста́вившу,/ и соседе́нием Оте́ческим украси́вшему,// Тому́ Еди́ному воспои́м: я́ко ·просла́вися.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Све́та все́льшагося в Тя, Пречи́стая,/ и просве́щшаго мир луча́ми Божества́,/ Христа́ моли́,// просвети́ти вся пою́щия Тя, Ма́ти ·Де́во.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Я́ко украша́ема добро́тою доброде́телей, Благода́тная,/ добротво́рное благоле́пие луче́ю Ду́ха,// подъя́ла еси́, Всечи́стая, вся́ческая ·удобри́вшаго.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Дая́нию благо́му, Иа́кове,/ и да́ру соверше́нну от Отца́ све́тов челове́ком подая́тися, учи́ши я́ве,// Ему́же причасти́тися, апо́столе, тя пою́щим помоли́ся. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.


Тропарь:   Све́том просвеще́н, до́блий, Боже́ственнаго Ду́ха/ и с Ним зако́ны изложи́в,// Це́ркви управля́еши язы́ков, я́ко Христо́в апо́стол, священнотаи́нниче всеблаже́нне. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Лик апо́стольский, всему́дре, я́ве украси́л еси́,/ я́ко пе́рвый иера́рх быв, самоде́йством Сло́ва пома́зан я́ко учени́к и брат Бо́жий,// свяще́ннопроповедник ·свяще́ннейший.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Исто́чник Тя исцеле́ний иму́ще,/ почерпа́ем, я́ко Исто́чник ро́ждшую жи́зни, Богоро́дице Де́во Чи́стая,// и душ врачевство́, и теле́с ·обновле́ние.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ ·чудеса́.

 

Песнь ·3:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м,/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,// Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и ·Человеколю́бче.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Желчь у́бо и́же из ка́мене мед сса́вшии,/ в пусты́ни чудоде́йствовавшему Тебе́ принесо́ша, Христе́:/ о́цет же за ма́нну воз благодея́ние Ти возда́ша// о́троцы Изра́илевы ·неблагода́рнии.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   И́же дре́вле светови́дным о́блаком покрыва́еми,/ Живо́т во гро́бе Христа́ положи́ша:/ но самовла́стно воскре́с, всем ве́рным подаде́// та́йно осеня́ющее свы́ше Ду́ха ·сия́ние.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Ты Ма́ти Бо́жия несочета́нно родила́ еси́,/ И́же от Нетле́нна Отца́ возсия́вшаго, кроме́ боле́зней ма́терних:/ те́мже Тя, Богоро́дицу, воплоще́нна бо родила́ еси́ Сло́ва,// правосла́вно ·пропове́дуем.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Воскре́сл еси́ от гро́ба, Христе́,/ тли сме́ртныя изба́вль/ воспева́ющих, Жизнода́вче, во́льное Твое́ ·распя́тие.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Пома́зати ми́ром те́ло Твое́ мироно́сицы, Христе́, тща́хуся,/ и не обре́тша возврати́шася,/ воспева́юща Твое́ ·Воста́ние.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Ле́ствица, Е́юже к нам сни́де Вы́шний,/ истле́вшее естество́ испра́вити,/ Ты я́вственно, Чи́стая, всем ны́не ви́дена была́ еси́:/ Тобо́ю бо Преблаги́й ми́рови бесе́довати ·благоволи́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Е́же дре́вле предуста́вленное, Де́во, та́инство,/ и пре́жде век прови́димое вся ве́дущему Бо́гу,/ ле́том ны́не напосле́док в ложесна́х Твои́х, Всенепоро́чная,/ коне́ц прие́м ·яви́ся.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Весели́тся о тебе́ коле́но Иу́дово днесь,// Христо́выми светлостьми́ ви́де тя све́тло облиста́юща. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Звезду́ Богосия́нну Це́рковь язы́чная иму́щи тя,/ благосла́внаго пропове́дателя,// и Боже́ственным Све́том озаря́ется. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Зако́н ты жи́зни Це́ркви Христо́ве положи́л еси́,// Жизнода́тельным Ду́хом ты законополага́я и ·веща́я.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Его́же родила́ еси́ пло́тию, о Богома́ти,/ из Отца́ Возсия́вшаго,// Того́, Чи́стая, Иа́ков я́ко Бо́га всех ·пропове́да.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы ·сподо́би.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

                О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

 

·И́кос:

                Рожде́ние тя Ио́сифово, Иерусали́ма пе́рваго иера́рха, Иа́кове Богови́дче, и Госпо́дня бра́та/ пе́сньми похва́льными воспое́м ве́рно и к тебе́ возопие́м:/ да́руй нам дар соверше́н от Отца́ све́тов/ и отжени́ скорбь, настоя́щую от мно́жества прегреше́ний,/ поднесо́ша бо врази́ на ны пя́ту и обступи́ша нас исма́ильтяне,// и́хже сокруши́ вско́ре лу́ки, священноявле́нне, я́ко да тя вси почита́ем, ·апо́столе.

 

Седа́лен апо́стола Иа́кова, глас 8, подо́бен: «·Прему́дрости…»:

                     Сро́дник по пло́ти Иису́сов был еси́,/ и от Него́, апо́столе, благода́ть мно́гу прия́л еси́/ и всем препо́дал еси́ просвеще́ние и ра́зум, всему́дре Иа́кове,/ и и́дольскую лесть из ко́рене исто́ргнув./ Тем, и́же тьмы предста́тели и лестцы́, непра́ведно тя убива́ют, Спа́са пропове́дающа./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́. (·Два́жды)

 

                 Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас ·8:

                      Со́лнца о́блаче разу́мнаго,/ Боже́ственнаго Све́та свети́льниче златокова́нный,/ Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице,/ омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й,/ безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся, / и оскверне́нное мое́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния,/ покая́ния же слеза́ми и от тиме́ния мя очи́сти дел мои́х,/ да любо́вию зову́ Ти:/ Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми,// Тебе́ бо име́ю наде́жду, раб ·Твой.

 

Песнь ·4:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние/ прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во Спасе́ние люде́й Твои́х// спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л ·еси́.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Я́же от Ме́рры горча́йшия во́ды,/ я́ко во о́бразе проначерта́я Пречи́стый Крест Твой, Бла́же,/ грехо́вное умерщвля́ющ вкуше́ние,// дре́вом услади́л ·еси́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Крест за дре́во разу́мное,/ за сла́дкую же пи́щу желчь, Спа́се мой, прия́л еси́,// за тле́ние же сме́рти кровь Твою́ Боже́ственную излия́л ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Кроме́ у́бо сочета́ния зачала́ еси́ нетле́нно во чре́ве,/ и без боле́зни родила́ еси́,// и по Рождестве́, Де́ва, Бо́га пло́тию ро́ждши, сохрани́лася ·еси́.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Я́ко водрузи́ся на земли́ на ло́бнем Крест,/ сокруши́шася вереи́ и вра́тницы ве́чнии,// и возопи́ша: сла́ва си́ле Твое́й, ·Го́споди.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Я́ко сни́де Спас к свя́занным я́ко мертв,/ совоскресо́ша с Ним и́же от ве́ка уме́ршии,// и возопи́ша: сла́ва си́ле Твое́й, ·Го́споди.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Се́рдцем и умо́м, душе́ю же и усты́/ испове́дую всеблагоче́стно Тя, Богоро́дицу вои́стинну, Чи́стая,/ спасе́ния плод объе́мля,// и спаса́юся Де́во, моли́твами ·Твои́ми.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Созда́вый от не су́щих вся́ческая,/ от Тебе́, Чи́стыя, созда́тися я́ко Благоде́тель, благоволи́,// на Спасе́ние ве́рою и любо́вию Тя пою́щих, ·Всенепоро́чная.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Ввел еси́ в мо́ре Твоя́ ко́ни, апо́столы, Спа́се,/ и просвети́ша язы́ки, к Твоему́ позна́нию привле́кше, Влады́ко. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Нескве́рно, я́ко зерца́ло, я́влься,/ и перводе́тельныя лучи́ Несозда́нныя Тро́ицы изве́стно прие́м,// всем возсия́л еси́. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Валя́емаго тя ка́меня проро́чество освяще́нное зрит/ и сокруша́юща пре́лести гнило́е су́етство// си́лою ·Ду́ха.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Вшед, о Богома́ти, во чре́во Твое́ Преве́чное Сло́во,/ роди́выйся из Отца́ неизрече́нно,// Иа́кова апо́стола ·явля́ет.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле ·Твое́й.

 

Песнь ·5:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́треннюю, и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,// я́ко Еди́н ·Благоутро́бен.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   И́же сла́вы Госпо́дь в несла́вне зра́це,/ на дре́ве обезче́щен во́лею ви́сит,// о боже́ственней мне сла́ве несказа́нно ·промышля́я.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Ты мя преобле́кл еси́ в нетле́ние, Христе́,/ тли сме́ртныя неистле́нно пло́тию вкуш,// и возсия́в из гро́ба ·тридне́вен.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Ты пра́вду же и избавле́ние нам ро́ждши Христа́ без се́мене,// свобо́дно соде́яла еси́ от кля́твы, Богоро́дице, естество́ ·пра́отца.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Просте́рл еси́ дла́ни, Спа́се наш, на дре́ве,// вся призыва́я к Себе́, я́ко ·Человеколю́бец.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Плени́л еси́ ад, Спа́се мой, Твои́м погребе́нием,// и Твои́м Воскресе́нием ра́дости вся испо́лнил ·еси́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Вси проро́цы Тя я́ве предвозвести́ша/ хотя́щую бы́ти Бо́жию Ма́терь, Богоро́дице Чи́стая:// еди́на бо обрела́ся еси́, Чи́стая, соверше́нна ·Непоро́чная.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Све́тел о́блак Тя живо́тныя воды́,/ нам ту́чу нетле́ния Христа́ одожди́вший отча́янным,// Чи́стая, ·познава́ем.

 


Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Ты, Го́споди, Свет,/ блиста́ние Иа́кова яви́л еси́ светя́ща// и земны́я неве́дения и тьмы изменя́юща. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Тя, Го́споди, гла́сом свобо́дным пропове́да/ пра́ведный брат Твой,// подража́тель же стра́сти бысть, убива́ем. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Кий земны́й ум похва́л пе́ния тебе́ принести́ мо́жет,// доброде́телей просвеще́нному благода́тьми, ·Иа́кове.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Тя и́стинно Боже́ственное обре́т жили́ще,// всели́ся, о Де́во, на́ше спасе́ние, Сло́во, ·промышля́я.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир ·подава́ющая.

 

Песнь ·6:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́,// и от тли возведи́ мя, я́ко ·Благоутро́бен.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   В тле́ние попо́лзся родонача́льник, Влады́ко Христе́,/ преслу́шаннаго бра́шна вкуш,// и к животу́ возведе́н бысть стра́стию ·Твое́ю.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Живо́т низше́л еси́ ко а́ду, Влады́ко Христе́,/ и тле́ние растле́вшему быв,// тле́нием источи́л еси́ ·Воскресе́ние.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Де́ва роди́, и ро́ждши пребы́сть чиста́,/ на руку́ нося́щаго вся́ческая,// я́ко вои́стинну Де́ва Ма́ти ·поне́сшая.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Просте́рл еси́ дла́ни Твои́, собира́я дале́че расточе́нная/ язы́к Твои́х собра́ния, Христе́ Бо́же наш,// живоно́сным Кресто́м Твои́м, я́ко ·Человеколю́бец.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Плени́л еси́ смерть, и врата́ а́дова сокруши́л еси́,/ Ада́м же свя́занный разреше́н быв, вопия́ше Тебе́:// Спасе́ мя десни́ца Твоя́, ·Го́споди.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   И́же всему́ Вино́вный, и е́же бы́ти всем Пода́вый,/ я́ко вино́вну имя́ше Воплоща́емь, е́же по нам,// Тя, Богома́ти ·Всенепоро́чная.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Исцеле́ний, Влады́чице, душепита́тельный точа́щий исто́чник/ ве́рно притека́ющим к покро́ву Твоему́ благосла́вному,// ве́мы Тя, ·Всенепоро́чная.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Оде́ждею зако́нною облече́ тя лу́чшею/ и иера́рха явля́ет, Ааро́на дре́вняго честне́йша,// и́же ми́лости ра́ди в бра́тство прие́мый тя. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Орга́н, де́йствы ударя́емь Ду́ха,/ все помышле́ние наслажда́я и Бо́гу приве́д спаса́емыя от рабо́ты люте́йшия,// был еси́ изря́днейший. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Возжажда́в, жи́зненныя испи́л еси́ воды́,/ и ре́ки источа́еши Богоглаго́ливаго твоего́ чре́ва,// теку́щия вселе́нней Боже́ственным ·Ду́хом.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Е́ва у́бо преслуша́нием смерть роди́,/ Богоро́дица же, Жизнь заче́нши, роди́ Нестаре́ющуюся// и дре́вний за всех отдаде́ ·долг.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га ·сла́вим.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Конда́к воскре́сный, глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное ·Сло́во…»:

              Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// спаси́ нас, ·Го́споди.

И́кос:

              Услы́шавша жены́ а́нгеловы глаго́лы, отложи́ша рыда́ние,/ ра́достны бы́вша и тре́петны, у́жас бо ви́деша,/ и се Христо́с прибли́жися к ним, глаго́ля: е́же, ра́дуйтеся,/ дерза́йте, Аз ми́ра победи́х, и у́зники свободи́х,/ потщи́теся у́бо ко ученико́м, возвеща́юща им:/ я́ко варя́ю вы во гра́де Галиле́йстем, е́же пропове́дати.// Те́мже вси Тебе́ зове́м: спаси́ нас, ·Го́споди.

 

Песнь ·7:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия:// Бо́же, благослове́н ·еси́.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Пло́тию обло́жься я́коже на у́дице льще́ния,/ Боже́ственною Твое́ю си́лою зми́я низвле́кл еси́// возводя́ вопию́щия: Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Земли́ непрохо́дное осуществова́вый составле́ние,/ во гро́бе покрыва́ется пло́тию Невмести́мый.// Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Еди́ну у́бо Ипоста́сь во Двою́ Естеству́, Всенепоро́чная/ родила́ еси́ Воплоще́ннаго Бо́га.// Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же дре́вом кре́стным и́дольскую пре́лесть разреши́вый,// благослове́н Бог оте́ц ·на́ших.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Воскресы́й из ме́ртвых, и су́щия во а́де совоздви́гнувый,// благослове́н Бог оте́ц ·на́ших.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Неопределе́нный пребы́в Непрело́жен,/ пло́ти по Ипоста́си соедини́ся, я́ко Благоутро́бен, в Тебе́ Пресвяте́й:// И́же Еди́н благослове́н Бог оте́ц ·на́ших.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Неве́сту Тя Всенепоро́чную, Богоро́дице Влады́чице, согла́сно сла́вим и Престо́л Зижди́теля Твоего́.// Ему́же вси пое́м: Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Я́ко в пещи́, на го́рнице просвеща́емь Боже́ственным прише́ствием Ду́ха, та́инственно,/ Богоглаго́ливе, возопи́л еси́:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Свы́ше дыха́ние зе́льное/ апо́стола язы́ком огнеобра́зным веща́ти Бо́жия вели́чествия устро́и:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. (·Дважды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Виде́ния де́ятельнаго излага́я дщи́цу,/ от скрижа́ли же, я́ко духо́вныя, челове́ки научи́л еси́:// благослове́н еси́, Бо́же мой, зовы́й, ·Го́споди.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Возсозда́вый мир во утро́бе Твое́й, Богоневе́сто, / Боже́ственнаго служе́ния показу́ет соверши́теля Иа́кова, взыва́юща:// благослове́на Ты в жена́х, Всенепоро́чная ·Влады́чице.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н ·еси́.

 

Песнь ·8:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте// и превозноси́те во вся ·ве́ки.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Ты о во́льней спаси́тельныя стра́сти помоли́лся еси́ ча́ши, я́коже нево́льней:// два хоте́ния, двема́ бо по коему́ждо но́сиши существо́ма, Христе́, во ·ве́ки.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Твои́м вседе́тельным схожде́нием ад, Христе́, пору́ганный/ изблева́ вся, я́же дре́вле ле́стию умерщвле́нныя,// Тебе́ превознося́щия во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Тя я́же па́че ума́/ богому́жне Сло́вом Ро́ждшую Го́спода, и де́вствующую,// вся дела́, Де́во, благослови́м, и превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же на Кре́сте во́лею дла́ни просте́ршаго,/ и у́зы сме́ртныя разруши́вшаго Христа́ Бо́га,// свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        И́же я́ко Жениха́ из гро́ба возсия́вшаго Христа́ Бо́га,/ и мироно́сицам я́вльшагося, и ра́дость тем провеща́вша,// свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Преста́ ны́не я́же пра́отчая печа́ль,/ ра́дость прие́мши Ти Богома́терни./ Те́мже непреста́нно пое́м Тя, Де́во,// и превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Пое́т с на́ми безпло́тных собо́р, Де́во/ Рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ еди́н лик соста́вльше любо́вию,// и превознося́ще Его́ во ·ве́ки.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Ру́це распросте́р кре́пкия,/ апо́столы Твоя́, Спа́се, благослови́л еси́, восходя́, Влады́ко, к Безнача́льному Отцу́ Твоему́,/ и устро́ил еси́ ты́я с весе́лием вопи́ти:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Я́коже обеща́лся еси́, нело́жно апо́столом Твои́м Ду́ха посла́л еси́,/ Сего́ Иа́ков, Влады́ко, све́тлостию просвеща́ем,/ вселе́нную мо́лниями просвеща́ет я́ве и вопие́т Тебе́:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода. (·Дважды)

 

              Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ·Го́спода.

Троичен:          Му́дрость, Иа́кове му́дре, Ипоста́сную име́л еси́ Учи́теля,/ уча́щу тя неизрече́нным и неизглаго́ланным та́йнам,/ и к благоче́стию лю́ди зва́ти воздви́гл еси́:/ благослови́те вся дела́ Госпо́дня ·Го́спода.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:    Го́ру явле́нну мы́сленную, Де́во Чи́стая, проро́к ви́де Тя,/ из Тебе́ бо пречестны́й Ка́мень отсече́ся,/ спаса́я вселе́нную вои́стину, Боже́ственно пою́щую:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня ·Го́спода.

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ·ве́ки.

              О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ·ве́ки.

 

Диакон:            Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех ·возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й ·Богоро́дицы:

Хор:     Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се ·Мое́м.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ·ро́ди.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся ·Его́.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца ·их.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ ·тщи.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ·ве́ка.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

 

Песнь ·9:

Кано́н воскре́сный, глас ·5:

Ирмо́с:      Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка,/ Восто́к и́мя Ему́,/ Его́ же велича́юще,// Де́ву ·ублажа́ем.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.


Тропарь:   Па́дшаго челове́ка восприя́л еси́, Влады́ко Христе́, из ложе́сн Деви́ческих/ всему́ совоку́плься, греху́ же ни еди́ному прича́щься:// всего́ от истле́ния Ты свободи́л еси́ пречи́стыми Твои́ми ·страстьми́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Богото́чною кро́вию истоще́нною, Влады́ко Христе́,/ от Твои́х пречи́стых ребр и животворя́щих,/ же́ртва у́бо преста́ и́дольская,// вся же земля́ Тебе́ хвале́ния же́ртву ·прино́сит.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Не Бо́га безпло́тна, ниже́ па́ки челове́ка про́ста/ произведе́ Чи́стая Отрокови́ца, и Нескве́рная:/ но Челове́ка соверше́нна, и нело́жно соверше́нна Бо́га.// Его́же велича́ем со Отце́м же и ·Ду́хом.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·5:

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Тебе́ И́же на Кресте́ страсть подъе́мшаго,/ и а́дову си́лу сме́ртию сокруши́вшаго,// ве́рнии правосла́вно ·велича́ем.

 

Припев:     Сла́ва Господи Кресту́ Твоему Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:        Тебе́ из гро́ба тридне́вно воскре́сша,/ и ад плени́вшаго, и мир просвети́вшаго,// ве́рнии единому́дренно ·велича́ем.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·5:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   От чи́стых крове́й Твои́х/ усыри́ся плоть преесте́ственно/ всех Соде́телю, Единоро́дному Сы́ну Роди́телеву,// не от му́жа, без се́мене же у́мна и одушевле́нна, Богоро́дице ·Присноде́во.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:        Обходи́мое уста́вила еси́ сме́рти неудержи́мое стремле́ние,/ ро́ждши пло́тию вои́стинну па́че ума́ Жизнь ве́чную:/ Е́йже прило́жься усты́ го́рькими ад упраздни́ся,// Пресвята́я Ма́ти ·Де́во.

 

Кано́н апо́стола Иа́кова, глас ·4:

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Прииди́те, первопресто́льника вси, Це́ркве свети́льника,/ свяще́нными, Иа́кова, пе́сньми, я́ко иера́рха и Христопропове́дника,// тезоиме́нне пра́веднаго именова́нна, велича́ем. (·Дважды)

 

Припев:     Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Боже́ственнаго о́бщника, я́ко я́вльшася Безконе́чнаго Ца́рствия,/ и Бо́жия нарече́нна бра́та,/ и житие́м и́стинствующа, именова́ние прие́мша,// священнотаи́нника тя величае́м, Иа́кове. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Престо́лу предстоя́, блаже́нне, венцено́сец Тро́ицы,/ ве́рою почита́ющих твою́ па́мять, нетле́ющих наслади́тися че́стей,/ я́ко иера́рх, Иа́кове, благоприя́тен,// твоего́ Влады́ку ·умоли́.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богородичен:     Ты, от Де́вы Рожде́ннаго неискусобра́чно, Богоявле́нне,/ уче́нии твои́ми я́ве чести́ Бо́га науча́еши, Воплоще́нное Сло́во,// в Него́же мы ве́рующе ны́не, досто́йно ·велича́ем.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая ·Присноде́во.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·помилуй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь

 

Диа́кон:            Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш

Диа́кон:            Я́ко Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Диа́кон:            Над все́ми людьми́ Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный ·оди́ннадцатый:

              По Боже́ственнем воста́нии,/ три́жды Петра́, лю́биши ли Мя, вопроша́я Госпо́дь,/ Свои́х ове́ц предлага́ет пастыренача́льника:/ и́же ви́дя, его́же любля́ше Иису́с, во след гряду́ща,/ вопроша́ше Влады́ку: сей же что?/ А́ще хощу́, рече́, пребыва́ти сему́,/ до́ндеже и па́ки прииду́,// что к тебе́, дру́же ·Пе́тре?

 


              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Свети́лен апо́стола, подо́бен: «Ду́хом во ·святи́лищи…»:

              Я́ко Госпо́дня бра́та бы́вша, блаже́нне Иа́кове Богодохнове́нне,/ ве́рнии по до́лгу хва́лим тя,/ сла́вяще све́тлую и всечестну́ю, и светоно́сную твою́ па́мять:// моли́ся приле́жно за чту́щих ·тя.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ·ексапостила́рия:

              О стра́шное та́инство, о пресла́вное чу́до!/ Сме́ртию смерть всеконе́чне погубле́на бысть./ Кто у́бо не воспое́т; и кто не поклони́тся Твоему́ воскресе́нию, Сло́ве,/ и чи́сто ро́ждшей Тя пло́тию Богоро́дице?// Ея́же моли́твами, всех гее́нны ·изба́ви.

 

Хвали́тны псалмы́, глас ·5:

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

              Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

                Стихиры воскресные, глас ·5:

На 8. Стих:        Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным ·Его́.

Стихира:   Го́споди, запеча́тану гро́бу от беззако́нников,/ проше́л еси́ из гро́ба,/ я́коже роди́лся еси́ от Богоро́дицы:/ не уразуме́ша, ка́ко воплоти́лся еси́, безпло́тнии Твои́ А́нгели:/ не чу́вствоваша, когда́ воскре́сл еси́, стрегу́щии Тя во́ини./ Обоя́ бо запечатле́стася испыту́ющим,/ яви́шася же чудеса́ кла́няющимся ве́рою та́инству:/ е́же воспева́ющим,// возда́ждь нам ра́дость и ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:        Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Стихира:   Го́споди, вереи́ ве́чныя сокруши́в,/ и у́зы растерза́в, от гро́ба воскре́сл еси́,/ оста́вль Твоя́ погреба́льная,/ во свиде́тельство и́стиннаго тридне́внаго Твоего́ погребе́ния:/ и предвари́л еси́ в Галиле́и, в пеще́ре стрего́мый./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се,// поми́луй и спаси́ ·нас.

 

На 6. Стих:            Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия ·Его́.

Стихира:   Го́споди, жены́ теко́ша на гроб,/ ви́дети Тя, Христа́, нас ра́ди пострада́вшаго,/ и прише́дша, обрето́ша А́нгела на ка́мени седя́ща,/ стра́хом отва́льшемся,/ и к ним возопи́, глаго́ля:/ воскре́се Госпо́дь, рцы́те ученико́м,/ я́ко воскре́се от ме́ртвых,// спаса́яй ду́ши ·на́ша.

 

Стих:        Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:/ хвали́те Его́ во псалти́ри и ·гу́слех.


Стихира:   Го́споди, я́коже изше́л еси́ от запеча́таннаго гро́ба,/ та́ко вшел еси́ и две́рем заключе́ным ко ученико́м Твои́м,/ показу́я им теле́сная страда́ния,/ я́же подъя́л еси́, Спа́се Долготерпели́вый:/ я́ко от се́мене Дави́дова я́звы претерпе́л еси́,/ я́ко Сын же Бо́жий, мир свободи́л еси́./ Ве́лия Твоя́ ми́лость, Непостижи́ме Спа́се,// поми́луй и спаси́ ·нас.

 

                Стихи́ры ·апо́стола:

                     Глас 8, подо́бен: «Го́споди, а́ще и на ·суди́щи…»:

На 4. Стих:        Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и ·орга́не.

Стихира:     Го́споди, а́ще и на криле́ предста́ святи́лища Иа́ков,/ но, дерзнове́нием возопи́в, Бо́га Сло́ва Тя пропове́да,/ Соде́теля всех, в мир прише́дшаго:// Его́же моли́твами и ны́не пода́ждь просвеще́ние душа́м ·на́шим.

 

Стих:      Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния:// вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Стихира:     Го́споди, а́ще и дре́вом глава́ апо́столова сокруше́на бысть,/ но в раи́ дре́во жи́зненное ему́ даде́ся/ и, от привре́менных отреши́вся, ве́чно весели́тся:// его́же моли́твами Це́рквам мир Твой ·низпосли́.

 

Стих:      Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы ·их.

Стихира:      Го́споди, Тя испове́дав на земли́ до́блественне, брат Бо́жий,/ Сы́на Бо́га Вы́шняго, и́скренно приснопа́мятный,/ злосла́вныя враги́ посрами́ и укроти́:// сего́ ра́ди и пострада́в, Тебе́ предстои́т, ·ра́дуяся.

 

Стих:      Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет ·твердь.

Стихира:     Го́споди, а́ще и сверго́ша иуде́и с высоты́ пра́веднаго,/ но Небе́сных черто́гов с весе́лием сподо́бися,/ и в пи́щи наслажде́ния досто́йно весели́тся:// тем у́бо подае́ши мир душа́м ·на́шим.

 

                     Стихи́ра утренняя евангельская оди́ннадцатая,  глас ·8:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Явля́я Себе́ ученико́м Твои́м, Спа́се,/ по воскресе́нии Си́мону дал еси́ ове́ц па́ству,/ за любве́ воздая́ние,/ я́же о па́стве попече́ния ища́./ Те́мже и глаго́лал еси́:/ а́ще лю́биши Мя, Пе́тре,/ паси́ а́гнцы Моя́, паси́ о́вцы Моя́./ Он же а́бие показу́я друголю́бное,/ о друзе́м ученице́ вопроша́ше./ И́хже моли́твами, Христе́, ста́до Твое́ сохраня́й,// от волко́в губя́щих ·е́.

 

                     Глас ·2:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

                 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва ·Тебе́.

 

Иере́й:     Слава Тебе, показавшему нам ·свет.

 

Славосло́вие ·вели́кое:

Хор:    Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. ·Ами́нь.

              На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ·ве́ка.

              Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. ·Ами́нь.

              Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на ·Тя.

              Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)
   Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим ·Тя.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас ·1:

Хор:     Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ·ми́лость.

 

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое ·прошение)

                 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение.)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Господи.

Иере́й:     Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Диа́кон:            ·Прему́дрость.

Хор:    ·Благослови́.

Иере́й:     Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ·ве́ка.

Иере́й:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Хор:     Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) ·Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ ·Ма́тере…

Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ·ле́та.

 

 

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ·ЧАС:

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·5:

              Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ ·нас.

Псало́м ·89:

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших ·испра́ви.

Псало́м ·100:

              Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия ·беззако́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

              Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием ·Твои́м.

              Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие ·Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

              О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ·ны.

Чтец:   ·Ами́нь.

Иере́й:     Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ·ами́нь.

 

Конда́к, глас ·8:

              Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто ·Неневе́стная.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) ·Благослови́.

 

·Отпу́ст.

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и ·Человеколю́бец.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

 

Тре́тий ·час:

Иере́й:     Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

              Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши ·на́ша.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.


              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Псало́м ·24:

              К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й ·eго́.

Псало́м ·50:

              Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой ·тельцы́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши ·на́ша.

              Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог ·спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное ·Сло́во…»:

              Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// спаси́ нас, ·Го́споди.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

 

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

 

Шесто́й ·час:

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·53:

              Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко ·мое́.

Псало́м ·54:

              Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на ·Тя.

Псало́м ·90:

              Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние ·Мое́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)


Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас ·изво́ливый.

              Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди ·Твоего́.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

              О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

 

Боже́ственная ·литурги́я:

Диа́кон:            Благослови́ ·влады́ко.

Иере́й:     Благослове́но Ца́рство Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                      О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду ·помо́лимся.

                     О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                     О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                     О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                     Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м ·102[2]:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ ·Го́споди./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия ·Его́./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, ·Го́споди.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м ·145:

Хор:    Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и ·род.

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь[3].

Единоро́дный ·Сы́не:

                 Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ ·нас.


Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, ·Блаже́нны:

Хор:     Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии ·Твое́м.

На 12:     Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

              Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и ·уте́шатся.

На 10:      Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят ·зе́млю.

                     Воскре́сные, глас ·5:

Тропарь:        Разбо́йник на кресте́ Бо́га Тя бы́ти ве́ровав, Христе́,/ испове́да Тя чи́сте от се́рдца,// помяни́ мя, Го́споди, вопия́, во Ца́рствии ·Твое́м.

              Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и ·насы́тятся.

Тропарь:        И́же на дре́ве кре́стнем/ жизнь процве́тшаго ро́ду на́шему,/ и изсуши́вша ю́же от дре́ва кля́тву,// я́ко Спа́са и Соде́теля согла́сно ·воспои́м.

На 8:       Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани ·бу́дут.

Тропарь:        Сме́ртию Твое́ю, Христе́,/ сме́ртную разруши́л еси́ си́лу,/ и совоздви́гл еси́ и́же от ве́ка уме́ршия,// Тя пою́щия и́стиннаго Бо́га и Спа́са ·на́шего.

              Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га ·у́зрят.

Тропарь:        На гроб Твой, Христе́, прише́дша жены́ честны́я,/ иска́ху Тя, Жизнода́вче, миропома́зати,// и яви́ся им а́нгел вопия́: воскре́се ·Госпо́дь.

На 6        Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии ·нареку́тся.

Тропарь:        Распе́ншу Ти ся, Христе́, посреде́ двою́ осужде́нною разбо́йнику,/ еди́н у́бо ху́ля Тя, осужде́н бысть пра́ведне:// други́й же испове́дая Тя, в рай ·всели́ся.

              Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

Тропарь:        Ко апо́столов ли́ку прише́дша жены́ честны́я,/ возопи́ша: Христо́с воскре́се,// я́ко Влады́це и Соде́телю Тому́ ·поклони́мся.

На 4:         Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ·ра́ди.


                     Апо́стола, глас ·4:

Тропарь:     Весели́тся о тебе́ коле́но Иу́дово днесь,// Христо́выми светлостьми́ ви́де тя све́тло ·облиста́юща.

              Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на ·Небесе́х.

Тропарь:     Звезду́ Богосия́нну Це́рковь язы́чная иму́щи тя,/ благосла́внаго пропове́дателя,// и Боже́ственным Све́том ·озаря́ется.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:          Зако́н ты жи́зни Це́ркви Христо́ве положи́л еси́,// Жизнода́тельным Ду́хом ты законополага́я и ·веща́я.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:    Его́же родила́ еси́ пло́тию, о Богома́ти,/ из Отца́ Возсия́вшаго,// Того́, Чи́стая, Иа́ков я́ко Бо́га всех ·пропове́да.

 

Ма́лый вход (с ·Ева́нгелием):

Диа́кон:   Прему́дрость, ·про́сти.

 

Хор:     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: ·аллилу́иа.

 

ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ПО ·ВХО́ДЕ:

Если хра́м ·Госпо́дский:

 

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

 

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

              О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

 


Конда́к воскре́сный, глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное ·Сло́во…»:

              Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// спаси́ нас, ·Го́споди.

 

Если хра́м ·Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

 

Тропа́рь ·храма.

 

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

Конда́к воскре́сный, глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное ·Сло́во…»:

              Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// спаси́ нас, ·Го́споди.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

              О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Конда́к ·хра́ма.

 

Если хра́м ·свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·5:

              Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием ·Свои́м.

 

Тропа́рь ·храма.

 

Тропа́рь апо́стола Иа́кова, глас ·2:

              Я́ко Госпо́день учени́к восприя́л еси́, пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко брат Бо́жий,/ е́же моли́тися я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

Конда́к воскре́сный, глас 5, подо́бен: «Собезнача́льное ·Сло́во…»:

              Ко а́ду, Спа́се мой, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко всеси́лен,/ уме́рших, я́ко Созда́тель, совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бысть, Человеколю́бче;/ те́мже вси зове́м:// спаси́ нас, ·Го́споди.

 

Конда́к ·хра́ма.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к апо́стола Иа́кова, глас 4, подо́бен: «·Вознесы́йся…»:

              О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дния дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля,/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси чтим, ·апо́столе.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кондáк Богоро́дицы, глaс ·6:

              Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих ·Тя.

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и ·при́сно.

 

Диа́кон:            Го́споди, спаси́ ·благочести́выя.

Хор:    Го́споди, спаси́ ·благочести́выя.

 

Диа́кон:            И услы́ши ·ны.

Хор:     И услы́ши ·ны.

 

Диа́кон:   И во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Трисвято́е:

Хор:       Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  (·Три́жды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

 

Диа́кон:            ·Во́нмем.

Иере́й:     Мир ·всем.

Чтец:    И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            ·Прему́дрость.

 

Проки́мен воскре́сный, глaс ·5:

Чтец:    Проки́мен, глас пя́тый: Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во ·век.

Хор:     Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во ·век.

 

Чтец:    Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ ·преподо́бный.

Хор:     Ты, Го́споди, сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во ·век.

 

Проки́мен апо́стола, глaс ·8:

Чтец:   Проки́мен, глас осьмы́й: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы ·их.

Хор:     Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы ·их.

Чте́ние ·Апо́стола:

Диа́кон:            ·Прему́дрость.

Чтец:    К Гала́том посла́ния апо́стола Па́вла ·чте́ние.

 

Диа́кон:            ·Во́нмем.

                     (Чтение дня: Гал., зач.215: гл.6, ·стт.11-18):

Чтец:       Бра́тие, ви́дите коли́цеми кни́гами писа́х вам мое́ю руко́ю. Ели́цы хотя́т хвали́тися по пло́ти, си́и ну́дят вы обре́затися, то́чию да не Кресто́м Христо́вым го́нятся. Ни бо обре́зающиися са́ми зако́н храня́т, но хотя́т вам обре́зоватися, да в ва́шей пло́ти похва́лятся. Мне же да не бу́дет хвали́тися, то́кмо о Кресте́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и́мже мне мир распя́ся, и аз ми́ру. О Христе́ бо Иису́се ни обре́зание что мо́жет, ни необре́зание, но нова́ тварь. И ели́цы пра́вилом сим жи́тельствуют, мир на них и ми́лость, и на Изра́или Бо́жии. Про́чее, труды́ да никто́же ми дае́т: аз бо я́звы Го́спода Иису́са на те́ле мое́м ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со ду́хом ва́шим, бра́тие. ·Ами́нь.

                     (Чтение апо́стола: Гал., зач.200: гл.1, ·стт.11-19):

              Бра́тие, сказу́ю вам, Благовествова́ние благовеще́нное от мене́, я́ко несть по челове́ку. Ни бо аз от челове́ка прия́х е́, ниже́ научи́хся, но явле́нием Иису́с Христо́вым. Слы́шасте бо мое́ житие́ иногда́ в жидо́встве, я́ко попремно́гу гони́х Це́рковь Бо́жию и разруша́х ю́, и преспева́х в жидо́встве па́че мно́гих све́рстник мои́х в ро́де мое́м, и́злиха ревни́тель сый оте́ческих мои́х преда́ний. Егда́ же благоволи́ Бог, Избра́вый мя от чре́ва ма́тере моея́ и призва́вый благода́тию Свое́ю, яви́ти Сы́на Своего́ во мне, да благовеству́ю Его́ во язы́цех, а́бие не приложи́хся пло́ти и кро́ви, ни взыдо́х во Иерусали́м к пре́дним мене́ апо́столом, но идо́х во Арави́ю, и па́ки возврати́хся в Дама́ск. Пото́м же по трие́х ле́тех взыдо́х во Иерусали́м согля́дати Петра́, и пребы́х у него́ дний пятьна́десять. Ино́го же от апо́стол не ви́дех, то́кмо Иа́кова бра́та ·Госпо́дня.

Иере́й:     Мир ·ти.

Чтец:    И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:   ·Прему́дрость.

Аллилуа́рий воскре́сный, глас ·5:

Чтец:    Глас  пя́тый: Аллилу́ия, аллилу́ия, ·аллилу́ия.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, ·аллилу́ия.

 

Чтец:    Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ ·мои́ми.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, ·аллилу́ия.

 

Аллилуа́рий апо́стола, глас ·1:

Чтец:    Глас  пе́рвый: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́ Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в це́ркви ·святы́х.

Хор:     Аллилу́ия, аллилу́ия, ·аллилу́ия.

Диа́кон:            Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Луки́. [4]

Иере́й:     Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Луки́, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою