Богослужебное последование размещено на сайте Последование Богослужений наряду: www.Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/posledovanie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChatPosledovanie

Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/posledovanie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.com/posledovanie

 

12 ноября́ (30.10 ст.ст.) 2023 го́да. Неде́ля 23 по ·Пятидеся́тнице.

Сщмч. Зино́вия, еп. Еге́йского, и сестры́ его́ мц. Зинови́и. Глас ·6.

 

ВСЕНО́ЩНОЕ ·БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ·ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:            ·Воста́ните!

Хор:    ·Благослови́.

Иере́й:     Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Священнослужители в ·алтаре:

                 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ·Ему́.

 

Псало́м 103, ·предначина́тельный:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему ·вся.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.


Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Блаже́н ·муж:

Хор:    Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т ·нечести́вых.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых ·поги́бнет.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с ·тре́петом.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Блаже́ни вси наде́ющиися ·Нань.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же ·мой.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Духу.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:        ·Ами́нь.

 

Го́споди, воззва́х, глас ·6:

Хор:     Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, ·Го́споди.


              Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, ·Го́споди.

Чтец:    Стихиры воскресные, глас ·6:

На 10. Стих:         Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени ·Твоему́.

Стихира:   Побе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да,/ на Крест возше́л еси́:/ да во тьме сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свобо́дь,/ Источа́яй живо́т от Своего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй ·нас.

 

Стих:         Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си ·мне.

Стихира:  Днесь Христо́с смерть попра́в,/ я́коже рече́, воскре́се,/ и ра́дование мирови дарова́,/ да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем:/ Исто́чниче жи́зни, Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй ·нас.

 

На 8. Стих:        Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас ·мой.

Стихира:   Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри,/ гре́шнии ка́мо бежи́м;/ на Небеси́ Сам живе́ши,/ во а́де попра́л еси́ смерть./ Во глубины́ морски́я;/ та́мо рука́ Твоя́, Влады́ко./ К Тебе́ прибега́ем,/ Тебе́ припа́дающе мо́лимся:// Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй ·нас.

 

Стих:      Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния ·моего́.

Стихира:   Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся,/ и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ина́го не ·ве́мы.

 

На 6. Стих:        А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние ·е́сть.

Стихира:   Вы́ну благословя́ще Го́спода,/ пое́м воскресе́ние Его́:/ Крест бо Претерпе́в,// сме́ртию смерть ·погуби́.

 

Стих:      И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на ·Го́спода.

Стихира:   Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди,/ я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго сме́рти:/ обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м,// да́руя нам живо́т и ·нетле́ние.

 

На 4. Стих:        От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на ·Го́спода.

Стихира:  Погребе́ние Твое́, Го́споди,/ у́зы а́довы сокруши́вшее растерза́,/ е́же из ме́ртвых воскресе́нием мир просвети́,// Го́споди сла́ва ·Тебе́.

 

                     Стихиры ·святы́х:

                     Глас 4, подо́бен: «Я́ко ·до́бля…»:

Стих:      Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний ·eго́.

Стихира:  Муче́ния кро́вию оде́жду твою́, Зино́вие, обагри́в, сла́вне,/ соверши́л еси́ свяще́ннейшу благода́тию,/ с не́юже вшел еси́, я́ко мудр архиере́й, во свята́я святы́х;/ же́ртва непоро́чна, тебе́ ра́ди поже́ршемуся,// и соверше́нное приноше́ние пречи́сто прине́слся еси́, ·свяще́ннейше.

 

На 2. Стих:        Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси ·лю́дие.

Стихира:   Стру́жему телеси́,/ души́ светле́йшая добро́та, пока́зовашеся красне́йши,/ священному́чениче Зино́вие, Богому́дре пребога́те, / иера́рхов добро́та, страда́льцев хвала́,/ чуде́с же при́сный исто́чник,/ духо́в нечи́стых прогони́тель,// Христо́в Боже́ственный ·побо́рник.

 

Стих:      Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ·век.

Стихира:   Спострада́ти тебе́ произво́ли сестра́/ единому́дренная тебе́, Зинови́я, прему́дре,/ я́же единокро́вная твоя́,/ коно́бов бо вре́ния му́жески претерпева́ше,/ огня́ преще́ние и ну́ждную смерть./ Те́мже улучи́ с тобо́ю венцы́ побе́ды и Вы́шнее Ца́рство,// священнотаи́нниче ·Зино́вие.

 

                     Глас ·6:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

            Пе́сненный лик воспле́щим днесь,/ о мучениколю́бцы,/ в па́мяти всеблагочести́вых страда́лец Зино́вия и Зинови́и,/ си́и бо Тро́ицы бы́ша побо́рницы/ и на три́знищи му́жески неви́димаго врага́/ честно́ю свое́ю кро́вию удави́ша,/ и побе́ды вене́ц сла́вно прия́ша./ Те́мже к ним возопии́м:/ сопру́же святы́й,/ Го́споду благослове́нная дво́ице и просвеще́нная,// Спа́са моли́ о душа́х ·на́ших.

 

                     Глас ·6:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Догматик:            Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во?/ Кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́?/ Безле́тно бо от Отца́ возсия́вый Сын Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́ Чи́стыя про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/ естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́ разделя́емый,/ но во двою́ естеству́/ несли́тно познава́емый./ Того́ моли́ Чи́стая Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м ·на́шим.

 

Вход с ·кади́лом:

Диа́кон:            Прему́дрость, ·про́сти.

Све́те ·Ти́хий:

Хор:    Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя ·сла́вит.

 

Диа́кон:            ·Во́нмем.

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

Проки́мен ·воскре́сный:

Диа́кон:   Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас ·шесты́й:

                 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту ·облече́ся.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту ·облече́ся.

Диа́кон:            Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и ·препоя́сася.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый ·стих)

Стих 2.     И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не ·подви́жится.

Стих 3.     До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ ·дний.

Диа́кон:            Госпо́дь ·воцари́ся.

Хор:     В ле́поту ·облече́ся.

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего ·рцем.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое ·прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Сподо́би, ·Го́споди:

 Хор:    Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. ·Ами́нь.

              Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии ·Твои́ми.

              Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:    Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:    И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

·Лития́:

Поется стихира храма [1], ·зате́м:

 

                      Богоро́дичные стихи́ры Па́вла Аморре́йского, глас ·3:

              Ви́дящи не́мощь мою́ теле́сную,/ и душе́вное страда́ние, и серде́чное озлобле́ние,/ посеще́ния сподо́би мя Боже́ственнаго, Всенепоро́чная Де́во,// спаси́ мя, молю́ся, те́плыми Твои́ми ·моли́твами.

                 Всех преидо́х, Влады́чице, согреше́ньми:/ но мно́жества сих, Де́во, очи́щши,/ ми́лостей получи́ти ми, Чи́стая, сподо́би,// в бу́дущем суде́, Сы́на и Бо́га ·Твоего́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Мно́жество согреше́ний мои́х зову́щаго, очи́сти, Чи́стая,/ и чу́вствий мои́х неуста́вная движе́ния моли́твенным мече́м ссецы́:/ я́ко да ве́рою и любо́вию пою́// Твое́ безсе́менное ·Рождество́.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас

Хор:     Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем ·рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (50 ·раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ·ны́.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Иере́й:     Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и ·человеколю́бец.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Стихи́ры на ·стихо́вне:

Чтец:      Стихиры воскресные, глас ·6:

Стихира:   Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би,/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ ·сла́вити.

 

Стих:      Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту ·облече́ся.

              Врата́ сокруши́в ме́дная,/ и вереи́ а́довы сотры́й,/ я́ко Бог всеси́лен,/ род челове́ческий па́дший воскреси́л еси́./ Сего́ ра́ди и мы согла́сно вопие́м:// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Стих:      И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не ·подви́жится.

              Тле́ния нас дре́вняго Христо́с испра́вити хотя́,/ на Кресте́ пригвожда́ется,/ и во гро́бе полага́ется./ Его́же мироно́сицы жены́ со слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго́лаху:/ увы́ нам, Спа́се всех,/ ка́ко изво́лил еси́ во гро́бе всели́тися?/ Всели́выйся же хотя́, ка́ко укра́ден был еси́?/ Ка́ко преложи́лся еси́?/ Ко́е же ме́сто Твое́ Живоно́сное сокры́ Те́ло?/ Но, Влады́ко, я́ко обеща́лся еси́ нам яви́ся,/ и утоли́ от нас рыда́ние слез./ Пла́чущимся же им, А́нгел к ним возопи́:/ от пла́ча преста́вша Апо́столом рцы́те, я́ко воскре́се Госпо́дь,// ми́рови да́руя очище́ние и ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ ·дний.

              Распны́йся я́ко восхоте́л еси́, Христе́,/ и смерть погребе́нием Твои́м Плени́вый,/ тридне́вен воскре́сл еси́, я́ко Бог, со сла́вою,/ мирови да́руя безконе́чную жизнь,// и ве́лию ·ми́лость.

 

                     Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас ·6:

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельство и Покро́ве,// и Спасе́ние душ ·на́ших.

 

Моли́тва свята́го Симео́на ·Богоприи́мца:

Хор:     Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х ·Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

 


Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Тропа́рь, глас ·4:

Хор:     Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (·Три́жды)

 

Благослове́ние ·хле́бов:

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Иере́й:     Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (·Трижды)

Псало́м ·33:

Хор:     Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго ·бла́га.

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

·У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (·Трижды)

              Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (·Дважды)

 

Чтец:                                           Псало́м ·3:

              Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

              Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит ·мя.

Псало́м ·37:

              Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

              Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

Псало́м ·62:

              Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих ·непра́ведная.

              На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца ·Твоя́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди поми́луй. (·Трижды)

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·87:

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от ·страсте́й.

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию ·моему́.

Псало́м ·102:

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

              На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

Псало́м ·142:

              Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой ·есмь.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю ·пра́ву.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                 О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас ·6:

Диа́кон:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

Стих 1:     Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

Хор:    Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

(И далее на каждый ·стих)

Стих 2:     Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся ·им.

Стих 3:     Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ ·Госпо́дня.

Стих 4:     Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х ·на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

Хор:     А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. (·Дважды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

 

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су «Сла́вы»), глас ·4:

              Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши ·на́ша.

 

·Кафи́змы:

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·втора́я:

Псало́м ·9:

              Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, преклони́тся и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на ·земли́.

Псало́м ·10:

              На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ ·Его́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·11:

              Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны ·челове́чeския.

Псало́м ·12:

              Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода ·Вы́шняго.

Псало́м ·13:

              Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся ·Изра́иль.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Аминь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·14:

              Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во ·век.

Псало́м ·15:

              Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в ·коне́ц.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Седа́льны воскре́сные, глас ·6:

              Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вопия́ше ко скры́вшимся апо́столом:/ изыди́те виногра́да де́лателие,/ пропове́дите воскресе́ния сло́во:// воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

              Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему́ Мари́я Магдали́на,/ и пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше:/ где сокры́л еси́ ве́чный живо́т?/ Где положи́л еси́, И́же на престо́ле херуви́мстем?/ Стрегу́щии бо сего́, от стра́ха омертве́ша./ Или́ Го́спода моего́ дади́те ми,/ или́ со мно́ю возопи́йте:// И́же в ме́ртвых быв, и ме́ртвыя воскреси́в, сла́ва ·Тебе́.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:       Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на страсть во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля а́нгелом: сра́дуйтеся Мне, я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма.// Вся му́дре устро́ивый Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

 

Хор:     Го́споди, пом́илуй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·тре́тья:

Псало́м ·17:

              Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ·ве́ка.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·18:

              Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю ·мой.

Псало́м ·19:

              Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м ·Тя.

Псало́м ·20:

              Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы ·Твоя́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·21:

              Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ ·Госпо́дь.

Псало́м ·22:

              Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ ·дний.

Псало́м ·23:

                            Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь ·сла́вы.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь

 

Седа́льны воскре́сные, глас ·6:

              Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени надлежа́ше:/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́,// и враги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се ·Госпо́дь.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

              Преднапису́ет Ио́на гроб твой,/ и сказу́ет Симео́н воста́ние Боже́ственное, безсме́ртне Го́споди:/ соше́л бо еси́ я́ко мертв во гроб, разруши́вый а́дова врата́./ Воскре́сл же еси́ кроме́ тле́ния, я́ко Влады́ка,/ во Спасе́ние мира, Христе́ Бо́же наш,// просвети́вый су́щия во ·тьме.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:       Богоро́дице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́,/ во́лею пригвожде́ннаго на Кресте́,/ и воскре́сшаго из ме́ртвых Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

·Полиеле́й:

Хор:    Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ ·Го́спода.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во ·Иерусали́ме.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость ·Его́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

Тропари́ воскре́сные, глас ·5:

Хор:    Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся ·свобождша.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от ·гро́ба.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом ·рцы́те.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от ·гро́ба.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху/

              Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, ·Го́споди.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь./

              Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и ·Челове́к.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (·Трижды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Ипакои́, глас ·6:

Чтец:    Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́,/ врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых,// изба́вил еси́ от тле́ния живо́т ·наш.

 

Степе́нна, глас ·6:

1 ·Антифо́н:

Хор:     На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да живу́ Тебе́. (·Дважды)

              Поми́луй нас уничиже́нных,// устроя́я благопотре́бныя Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет ·горе́.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет ·горе́.

 

2 ·Антифо́н:

Хор:     А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ никто́же от нас проти́ву возмо́гл бы вра́жиим бра́нем одоле́ти:// побежда́ющии бо от зде возно́сятся. (·Дважды)

              Зубы́ их да не я́та бу́дет душа́ моя́ я́ко птене́ц, Сло́ве:// увы́ мне, ка́ко и́мам от врага́ избы́ти, грехолюби́в сый! (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо есть Отцу́ и ·Сло́ву.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо есть Отцу́ и ·Сло́ву.

 

3 ·Антифо́н:

Хор:     Наде́ющиися на Го́спода враго́м стра́шни, и всем ди́вни:// горе́ бо зрят. (·Дважды)

              В беззако́ния рук свои́х, пра́ведных жре́бий,// помо́щника Тя име́я Спа́се, не простира́ет. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием ·до́льным.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием ·до́льным.

 

Проки́мен и чте́ние ·Ева́нгелия:

Диа́кон:   Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас ·шесты́й:

                 Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ ·нас.

Хор:     Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ ·нас.

 

Диа́кон:   Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ ·Ио́сифа.

Хор:     Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ ·нас.

Диа́кон:   Го́споди, воздви́гни си́лу ·Твою́,/

Хор:     И прииди́ во е́же спасти́ ·нас.

 

Диа́кон:   Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Диа́кон:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Хор:    Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            Вся́кое ·дыха́ние.

Хор:    Да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га ·мо́лим.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

 

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го ·Ева́нгелия.

Иере́й    Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Иере́й:     От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия ·чте́ние.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Диа́кон:   ·Во́нмем.

                     (Евангелие воскресное 1-е, Мф., зач. ·116:)

Иере́й:     Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с: И ви́девше Его́, поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́: Ше́дше научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам. И се, Аз с ва́ми есмь во вся дни, до сконча́ния ве́ка. ·Ами́нь.

 

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас ·6:

              Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть ·разруши́.

 

Псало́м ·50:

Чтец:    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой ·тельцы́.

 

                     Глас ·6:

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние ·мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас ·6:

              Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ·ми́лость.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

Иере́й:     Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Канон:

Песнь ·1:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по без́дне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную песнь// пои́м, ·вопия́ше.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Распросте́ртыма дла́ньма на кресте́,/ оте́ческаго испо́лнил еси́ благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// Те́мже побе́дную песнь Тебе́ вси ·пои́м.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Стра́хом к Тебе́, я́ко рабы́ня, смерть/ повеле́на приступи́ Влады́це живота́,// то́ю подаю́щему нам безконе́чный живо́т и ·воскресе́ние.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Своего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́,/ от безсе́меннаго Твоего́ чре́ва, па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая,// тва́рей вои́стинну яви́лася еси́, ·Влады́чица.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:   Суди́лищу Пила́тову предстои́т хотя́/ беззако́нному суду́, я́ко суди́мь, Судия́,/ и от руки́ непра́вды по лицу́ зауша́ется Бог,// его́же трепе́щут земля́, и ·небе́сная.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Просте́рл еси́ боже́ственнеи дла́ни Твои́, Спа́се,/ на пречи́стем Твое́м и живоно́снем Кресте́:/ и собра́л еси́ язы́ки в позна́ние Твое́, Влады́ко,// покланя́ющияся, Го́споди, сла́вному Твоему́ ·распя́тию.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Стоя́ше, слез исто́чники испуща́ющи, Пренепоро́чная/ при Кресте́ Твое́м, Спа́се,/ я́же от ребра́ Твоего́ ка́пли крове́й зря́щи, Христе́,// и Твою́ безприкла́дную ми́лость ·сла́вящи.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Прича́щшися Е́ва саду́, преслуша́ннаго бра́шна, кля́тву введе́:/ но сию́ разреши́ла еси́, Чи́стая,// благослове́ния нача́ток Христа́ ·ро́ждши.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Я́же би́сера от боже́ственныя мо́лнии Христа́ ро́ждши,/ страсте́й мои́х мглу, и прегреше́ний смуще́ние, Чи́стая,// разжени́ све́том Твоея́ ·све́тлости.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Язы́ков ча́яние, Иа́ков из Тебе́ воплоща́емаго/ предзря́ше та́йно у́мныма очи́ма Бо́га,// изба́вльшаго нас хода́тайством ·Твои́м.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Престо́лу предстоя́ Христо́ву я́ко иере́й благоприя́тен и му́ченик изря́днейший,/ Зино́вие треблаже́нне,/ я́же любо́вию честву́ющия твою́ па́мять светоно́сную,// жите́йских изба́ви ·собла́знов.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Заре́ю просвеща́емь, му́дре, Трисо́лнечнаго Сия́ния,/ мглу́ разори́л еси́ е́ллинскаго злосло́вия и, све́том твои́х слове́с вся просвети́в,// ны́не преше́л еси́ к незаходи́мому ·сия́нию.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Угль явле́н мы́сленный,/ огне́м вжига́емь Боже́ственнаго Ду́ха, всех сердца́ вжегл еси́ к жела́нию Боже́ственному, священнотаи́нниче,// и пре́лесть попали́л еси́ ·вся́ку.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Ра́дуйся, пресвяты́й хра́ме, руно́ Богоро́сное,/ запеча́танный исто́чниче, безсме́ртия струя́.// Па́ству Твою́, Влады́чице, сохрани́ от всех сопроти́вных ·невоева́ну.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ ·чудеса́.

 

Песнь ·3:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания ·Твоего́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся стра́хом:// но содержи́тельною дла́нию нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма ·бе.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния:/ Живота́ бо не терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется всем ·воскресе́ние.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:    Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ вся́кий естества́ чин превосхо́дит чу́до:/ Бо́га бо преесте́ственне зачала́ еси́ во чре́ве,// и ро́ждши пребыва́еши при́сно ·Де́ва.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:   Во гро́бе тридне́вствовавый/ воскреси́л еси́ животворя́щим воста́нием Твои́м пре́жде умерщвле́нныя,/ и осужде́ния разреши́вшеся, ра́достно веселя́хуся,// се избавле́ние прише́л еси́, Го́споди, ·взыва́юще.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Сла́ва Твоему́ воста́нию, Спа́се наш,/ я́ко нас от а́да тле́ния, и сме́рти изба́вил еси́, я́ко Всеси́лен,/ и пою́ще глаго́лем:// несть свят ра́зве Тебе́, Го́споди ·Человеколю́бче.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Ты от Тебе́ ро́ждшагося я́ко ви́дела еси́ уя́звлена копие́м,/ уязви́лася еси́ се́рдцем, Пресвята́я всенепоро́чная,/ и ужаса́ющися глаго́лала еси́:// что Тебе́ воздаде́, Ча́до, наро́д ·пребеззако́нный?

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Тле́нную мою́ плоть и сме́ртную, Всечи́стая Богома́ти,/ из чре́ва Твоего́ несказа́нно прие́м Благи́й,// и обезтле́нив сию́, ве́чне Себе́ связа́л ·есть.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Бо́га воплоща́ема из Тебе́ зря́ще, Де́во,/ ужаса́хуся стра́хом ли́цы а́нгельстии,// и я́ко Ма́терь Бо́жию немо́лчными пе́сньми Тя ·почита́ют.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Ужасе́ся, го́ру у́мную ви́дев Тя проро́к Дании́л,/ из нея́же ка́мень отсече́ся кроме́ рук:// и де́монская ка́пища, Богома́ти, кре́пко ·сокруши́.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Ми́ром пома́зания духо́внаго пома́зан, Зино́вие,/ свяще́нствовал еси́, я́ко А́нгел,// му́ченическими при кончи́не украси́вся ·венцы́.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Душ прираде́ние прие́м,/ возде́ланием Боже́ственным, преподо́бне, плодоно́сны сия́ показа́л еси́,// те́мже Госпо́дни ра́дости сподо́бился ·еси́.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:   Сестра́ единокро́вная твоя́ тебе́ единому́дренна показа́ся,/ Зинови́я свяще́ннейшая,// спострада́ти бо тебе́ произво́ли и с тобо́ю наслади́тися сла́вы ·ве́чныя.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, в челове́чество обле́кшася,/ Пресвята́я Ма́ти Де́во:// Его́же моли́ спасти́ Тя ·воспева́ющия.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы ·сподо́би.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.


Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Конда́к святы́х Зино́вия и Зинови́и, глaс 8, подо́бен:  «Я́ко ·нача́тки…»:

              И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия// и муче́нием прии́мшия вене́ц ·нетле́нный.

И́кос:

              До́бляго и вели́каго Зино́вия пе́сньми и пе́нии восхва́лим/ с до́брою де́вою и нескве́рною Зинови́ею,/ су́щею сострада́лицею,/ я́ко низложи́ша вра́жия свере́пства/ и и́дольское безбо́жие обличи́ша,/ ве́ру же Христо́ву уясни́ша.// Те́мже ра́достно прия́ша ны́не вене́ц ·нетле́нный.

 

Седа́лен святы́х Зино́вия и Зинови́и, гла́с 1, подо́бен: «Гроб ·Твой…»:

              Ми́ром честны́м пома́зан, яви́лся еси́, преблаже́нне, иере́й Бо́га Вы́шняго,/ И́мже укрепля́емь, иера́рше Зино́вие,/ му́ченик был еси́ и сограждани́н А́нгелов.// Те́мже днесь, всесвяту́ю па́мять творя́ще, пое́м ·тя.

 

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, гас ·8:

              Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,// и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами ·Твои́ми.

 

Песнь ·4:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде ·пра́зднующи.

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Дре́во процвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ крест бо водрузи́ся,/ и напое́н быв кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго Твоего́ ребра́,// живо́т нам ·прозябе́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ Христо́с бо богоде́латель челове́ческаго естества́,// ны́не невозбра́нно стезю́ живота́ мне ·отве́рзе.

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Я́ко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма,/ я́же Твоего́ боголе́пнаго, Богоро́дице, суть рождества́,// су́щим на земли́ и на небеси́, Присноде́во, ·та́инства.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:   Честны́й крест Твой почита́ем, и гво́зди, Христе́,/ и свято́е копие́ с тро́стию, вене́ц и́же от те́рний,// и́миже от а́дова истле́ния ·изба́вихомся.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Гроб, Спа́се, Тя подъя́т во́лею ме́ртва о нас я́вльшагося,/ но ника́коже возмо́же, Сло́ве, удержа́ти:// я́ко Бог бо воскре́сл еси́, спаса́я род ·наш.

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Богороди́тельнице Присноде́во,/ Спа́са Христа́ челове́ком ро́ждшая,/ от бед и мук изба́ви нас,/ прибега́ющих ве́рою к боже́ственному покро́ву ·Твоему́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Пое́м, Пречи́стая, Тебе́ Всенепоро́чную,/ и́же Тобо́ю спа́сшиися,/ и благоче́стно пою́ще взыва́ем:// благослове́нна, я́же Бо́га, Присноде́во, ·ро́ждшая.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Свет незаходи́мый, Де́во, родила́ еси́,/ су́щим во тьме жития́,/ пло́тию светя́щ, Всеблаже́нная, и пою́щим Тя,// ра́дость, Присноде́во, источи́ла ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Благода́ть процвете́, зако́н преста́ Тобо́ю, Всесвята́я:/ Ты бо, Чи́стая, родила́ еси́ Го́спода,// подаю́щаго нам, Присноде́во, ·оставле́ние.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Возвы́шен яви́лся еси́ стра́дании честны́ми, свяще́ннейше,/ и прия́л еси́ венцы́ побе́ды, му́дре, и ве́чное получи́л еси́ ра́дование,// тем тя почита́ем, о́тче иера́рше ·Зино́вие.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   На Дре́ве Просте́ршемуся во́лею подо́бяся, воздви́гся,/ не ужа́слся еси́, Зино́вие, и тле́ния, сла́вне, и умерщвле́ния дебельства́ совлеклся еси́, о́тче,// свяще́нников ·похвало́.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:   Душа́ твоя́ кре́пкая де́монская утвержде́ния низложи́,/ ка́пища же разседо́шася, тверде́йшею ве́рою твое́ю потребля́еми,// Зино́вие сла́вне, священному́чеников ·похвало́.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Стра́нным Твои́м Рождество́м от Бо́га устрани́вшияся к Нему́ присво́ила еси́, Всепе́тая./ Те́мже велегла́сно Тя вси сла́вим и вопие́м Ти ве́рою:// ра́дуйся, земноро́дных ·воззва́ние.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле ·Твое́й.

Песнь ·5:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши/ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго ·взыва́юща.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Уступа́ют мне Херуви́ми ны́не,/ и пла́менное ору́жие, Влады́ко, плещи́ мне дае́т,/ Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га,// разбо́йнику путь сотво́ршаго в ·рай.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, возвраще́ния:/ Ты бо от земли́ мя возве́л еси́ забве́нна,/ благоутро́бия ра́ди мно́гаго,// к высоте́ нетле́ния воскресе́нием ·Твои́м.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       И́же Богоро́дицу Тя от души́, Влады́чице ми́ра блага́я,/ испове́дающих спаси́:/ Тебе́ бо предста́тельство непобори́мое и́мамы,// и́стинную ·Богороди́тельницу.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:    Сне́дию дре́ва во Еде́ме прельсти́выйся, в тлю поползе́ родонача́льник,/ преслу́шавый, Го́споди, за́поведи Твоя́, Преблаги́й:/ но сего́ Кресто́м па́ки возве́л еси́ в пе́рвую добро́ту,// послушли́в Отцу́, Спа́се, ·бы́вый.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Твое́ю сме́ртию, Бла́же, сме́рти потреби́ся держа́ва,/ исто́чник жи́зни нам источи́, и безсме́ртие дарова́ся:/ сего́ ра́ди погребе́нию Твоему́ и воскресе́нию ве́рою покланя́емся,// и́мже, я́ко Бог, мир весь просвети́л ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Живы́й на небесе́х и Творе́ц всех Госпо́дь,/ во Твою́, Всенепоро́чная, всели́ся неизрече́нно утро́бу,/ просла́вивый Тя, превы́шшую небе́с,/ и святе́йшую чино́в невеще́ственных:// те́мже ны́не, и́же на земли́, Тя ·ублажа́ем.

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:    Чистото́ю возсия́вши све́тло,/ Боже́ственное пребыва́ние Влады́ки, Всепе́тая, была́ еси́./ Ты бо еди́на Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́,// во объя́тиих, я́ко младе́нца, Сего́ ·носи́вши.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Нося́щи добро́ту у́мную, красне́йшия Твоея́ души́,/ Неве́ста Бо́жия была́ еси́,/ запеча́тствована де́вством, Чи́стая,// и све́том чистоты́ мир ·просвеща́ющи.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Да рыда́ет собра́ние злочести́вых,/ не пропове́дающих Тя я́ве Чи́стую Богома́терь:/ Ты бо врата́ Бо́жия све́та яви́лася еси́ нам,// мрак прегреше́ний ·разгоня́ющи.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Же́нское естество́ Ду́хом укрепи́ся и попра́, и́же в раи́ прама́терь дре́вле запе́ншаго,/ и Боже́ственныя сла́вы на Небесе́х сподо́бися,// де́вством и страда́ньми ·сия́ющи.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Тучеро́ден о́блак бысть язы́к твой,/ я́ко одождя́ющь благоче́стия до́ждь,/ и ве́рных сердца́ напая́ющь// и к благопло́дию священноде́йственне путеводя́щь доброде́тельных, Зино́вие, ·дея́ний.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:   Де́вства заря́ми сластолю́бия тьму отгна́ла еси́/ и све́том страда́ний безбо́жия нощь потреби́ла еси́,/ Зинови́е му́ченице, Иису́сова кра́сная неве́сто, жили́ще Боже́ственнаго ·Ду́ха.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Греха́ тя́жким всегда́ обложе́н есмь бре́менем, Пречи́стая,/ и вопию́ Ти: сие́ хода́тайством Твои́м Боже́ственным облегчи́,/ Ты бо еси́ Предста́тельница гре́шников препросла́вленная,// Изба́вителя и Спа́са ·ро́ждши.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир ·подава́ющая.

 


Песнь ·6:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// ·Многоми́лостиве.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же на нас потреби́л еси́:/ копие́м же пробода́емь в ребро́,// ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л ·еси́.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти:/ но и́же естество́м Бог же и ми́лостив,/ сшел еси́ на взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:         Пречи́стая Влады́чице,/ ро́ждшая челове́ком ко́рмчию Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние,// и тишину́ пода́ждь се́рдцу ·моему́.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:    Христоуби́йца и пророкоуби́йца бысть евре́йское мно́жество:/ я́ко бо проро́ки дре́вле, и́стины су́щия та́йныя лучи́, уби́ти не убоя́ся:/ си́це и ны́не Го́спода, его́же пропове́даху они́ тогда́,/ за́вистию влеко́ми уби́ша,// но нам бысть живо́т умерщвле́ние ·Его́.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Ят был еси́, но не удержа́н, Спа́се, во гро́бе,/ а́ще бо и во́лею вкуси́л еси́ сме́рти, Сло́ве,/ но воскре́сл еси́, я́ко Бог безсме́ртен,/ совоздви́гнувый у́зники су́щия во а́де,// и ра́дость жена́м вме́сто печа́ли пре́жния, па́ки ·премени́вый.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Безче́стен Твой и ску́ден яви́ся вид плотски́й/ па́че челове́ков, во вре́мя стра́сти:/ и́бо Божества́ существо́м, красе́н добро́тою Дави́ду показа́ся:/ но жезло́м Твоего́ ца́рствия враго́в сотры́й кре́пость, глаго́лаше Чи́стая:// о Сы́не мой и Бо́же, от гро́ба ·воста́ни.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:    Вели́кий преднаписа́ во проро́цех Моисе́й Тя,/ ковче́г, и трапе́зу, и све́щник, и ру́чку,/ обра́зно назна́менуя воплоще́ние,// е́же из Тебе́ Вы́шняго, Ма́ти ·Де́во.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Умерщвля́ется смерть, и тле́ние упражня́ется/ Ада́мова осужде́ния, о Влады́чице!/ Плоду́ Твоему́ прирази́вшееся:/ Жизнь бо родила́ еси́,// от истле́ния избавля́ющую пою́щих ·Тя.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Зако́н изнемо́же, и сень ми́мо и́де,/ па́че ума́ и смы́сла я́вльшейся ми благода́ти,/ е́же от Тебе́, Де́во, рождества́,// Бо́га и Спа́са, ·многопе́тая.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Моли́тва Боже́ственныя души́ твоея́ прия́та бысть, я́ко кади́ло, о́тче:/ в воню́ бо благово́ния, преблаже́нне, страда́ний, Зино́вие, поте́кл еси́,// Возсия́вшаго от Жены́ и всю тварь ·Просве́щшаго.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Кро́вию страда́ния, блаже́нне, освяти́л еси́ зе́млю,/ дух же на Небеса́ возше́д, перворо́дных Це́рковь Боже́ственне уясни́, Зино́вие,// иера́рхов и му́чеников све́тлая ·похвало́.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:   Утесни́л еси́ нече́стие, блаже́нне, простра́нством и́стиннаго благоче́стия/ и пути́, в сие́ веду́щия, заблу́ждшим лю́дем показа́л еси́,// и спа́сл еси́ лю́те потопля́емыя пре́лести ·вода́ми.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Украси́ ду́шу мою́, Де́во,/ безобра́зием страсте́й одержи́мую,/ и помышле́ньми и́стиннаго покая́ния окая́нное се́рдце мое́ утверди́,// и спаси́ мя, на Тя несомне́нно, Де́во, ·наде́ющагося.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га ·сла́вим.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

И́кос:

              Крест и погребе́ние Твое́, Жизнода́вче, воспева́ем ве́рнии, и покланя́емся,/ я́ко ад связа́л еси́, Безсме́ртне, я́ко Бог всеси́льный:/ и ме́ртвыя совоскреси́л еси́, и врата́ сме́ртная сокруши́л еси́,/ и держа́ву а́дову низложи́л еси́, я́ко Бог./ Те́мже земноро́днии славосло́вим Тя любо́вию, воскре́сшаго,/ и низложи́вшаго вра́жию держа́ву всепа́губную,/ и всех воскреси́вшаго в Тя ве́ровавших,/ и мир изба́вльшаго от стрел змии́ных,// и от пре́лести вра́жия, я́ко Бог ·всех.

 

Песнь ·7:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц ·на́ших.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся,/ и во дни по всей, Влады́ко, земли́ свет поме́рче, вопия́:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц ·на́ших.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет преиспо́дняя,/ пра́отец же весе́лия испо́лнь, яви́ся ликовству́я, взыгра́ся, вопия́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц ·на́ших.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Тобо́ю, Ма́ти Де́во,/ свет возсия́ всей вселе́нней све́тлый:/ Зижди́теля бо Ты всех родила́ еси́ Бо́га,/ Его́же проси́, Всечи́стая,// нам низпосла́ти ве́рным ве́лию ·ми́лость.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:    О стра́ннаго о́браза!/ Изра́иля Избавле́й от рабо́ты фарао́нския,/ распина́ется во́лею от него́,/ и разреша́ет вери́ги согреше́ний./ Ему́же ве́рою пое́м:// изба́вителю Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Тебе́, Спа́са, на ло́бнем распя́ша пребеззако́нных о́троцы нечести́вии,/ врата́ ме́дная и вереи́ сломи́вшаго,/ во спасе́ние нас, пою́щих:// изба́вителю Бо́же, благослове́н, ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Е́вы дре́вния свобожде́ние, ро́ждшая, от кля́твы,/ разреша́еши Ада́ма, Де́во Чи́стая./ Те́мже со а́нгелы Тя, с Сы́ном Твои́м пое́м и вопие́м:// изба́вителю Бо́же, благослове́н ·еси́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:    Ю́нош трие́х пещь не опали́, рождество́ прообразу́ющих Твое́:/ боже́ственный бо огнь Тебе́ не опали́в, всели́ся в Тя,/ и вся научи́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же отец ·на́ших.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Блажа́т концы́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже прорекла́ еси́,/ просвеща́еми светолу́чными сия́ньми Твои́ми,/ и благода́тию пою́ще, вопию́т:// благослове́н еси́, Бо́же отец ·на́ших.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Па́губныя у́бо зу́бы в мя вонзе́ змий лука́внейший:/ но сам Твой, Богома́ти, сокруши́ Сын,/ кре́пость же мне даде́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же отец ·на́ших.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Тече́нии кро́вными погаси́в, всеприснопа́мятне, огнь безбо́жия,/ чудесы нас всегда́ ороша́еши дожде́м, Зино́вие,/ Влады́ку благосло́вящия:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ·ве́ки.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   В Боже́ственный мрак вше́д, Неви́димаго, я́ко мо́щно, ви́дел еси́,/ ду́шу и ум просвеща́юща твою́, му́чениче,/ благочестивому́дренно пою́щаго:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ·ве́ки.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:   Дае́т тебе́ че́сть Влады́ка, пострада́вшу тве́рдо/ и низложи́вшу ко́зни вра́жия, и пою́щу велегла́сно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ·ве́ки.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Ме́сто, Де́во, яви́лася еси́ свяще́ния,/ из него́же Бог яви́ся, освяща́я ны ве́рою, песнопою́щия:// благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ ·чре́ва.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н ·еси́.

 

Песнь ·8:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди,/ богоуби́йцы за́висть ны́не соде́ла,/ Тебе́ на Крест возне́сшия, Сло́ве Бо́жий:// Его́же превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/ и во ад соше́д, всего́ совоздви́гл еси́/ лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка,// Тя превознося́ща во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       От Све́та Светода́вца Сло́ва зачала́ еси́,/ и ро́ждши неизрече́нно Сего́, просла́вилася еси́:/ Дух бо в Тя, Отрокови́це, Бо́жий всели́ся.// Те́мже Тя пое́м во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропарь:   Ужасе́ся всяк слух,/ ка́ко Вы́шний во́лею прии́де на зе́млю,/ а́дову кре́пость разруши́ти кресто́м и погребе́нием,/ и вся воздви́гнути зва́ти:/ о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Преста́ а́дово мучи́тельство,/ и ца́рство уничижи́ся про́чее,/ на кресте́ бо на земли́ водрузи́вся, и́же над все́ми Бог,/ сего́ могу́тство низложи́./ Его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте,// лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       О неизрече́ннаго Твоего́, Христе́, человеколю́бия, и неизглаго́ланных благ!/ Мене́ бо ви́дя погиба́юща во а́дове темни́це,/ стра́сти претерпе́вый изба́вил еси́./ Те́мже Тя благослови́м, всех Влады́ку,// и превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:    Позлаще́ною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сын Твой просвети́в заре́ю Ду́ха,/ Тебе́ одесну́ю Себе́ поста́ви, Пречи́стая:// Его́же превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   И́же хоте́нием еди́ным мир водрузи́вый,/ от пречи́стыя Твоея́ утро́бы плоть взе́млет,/ свы́ше сию́ назда́ти хотя́:// Его́же превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Счета́нием Сло́ва ко мне, челове́ку,/ Боже́ственное жили́ще была́ еси́, Пречи́стая,/ просия́вши я́ве де́вства све́тлостию:// те́мже Тя пое́м во вся ·ве́ки.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Не убоя́лся еси́ меча́, иера́рше,/ не устраши́лся еси́ бед, не ужа́слся еси́ сме́рти,// безсме́ртныя тя сла́вы показу́ющия ·прича́стника.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Священноде́йственник та́ин показа́лся еси́/ и, себе́ освяти́в, же́ртва благово́нна был еси́,// и Вы́шния трапе́зы, Зино́вие, ·досто́ин.

 

              Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ·Го́спода.

Тропа́рь:  Чудоде́йствы сия́я, иера́рше,/ му́ченическими луча́ми све́тло облиста́л еси́// и мрак пре́лести до конца́ отгна́л ·еси́.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Не земледе́ланный Грозд заче́нши,/ источа́ющь вино́, Де́во Ма́ти,// оставле́ния страсте́й мя пия́нства измени́, ·молю́ся.

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ·ве́ки.

              О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ·ве́ки.

 

Диакон:            Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех ·возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й ·Богоро́дицы:

Хор:     Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се ·Мое́м.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ·ро́ди.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.


              Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся ·Его́.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца ·их.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ ·тщи.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ·ве́ка.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

 

Песнь ·9:

Кано́н Воскре́сный, глас ·6:

Ирмос:      Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ·ублажа́ем.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тию приобщи́вся страсте́м:/ но реши́ши от страсте́й челове́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се наш:// еди́н бо еси́ безстра́стен, и ·всеси́лен.

 

Припев:     Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропарь:   Тлю сме́ртную прие́м, и тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ невку́сно,/ Твоя́ же животворя́щая и боже́ственная, Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена бысть:// но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл ·еси́.

 

Припев:     Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

Троичен:              Бо́га Отца́, Сы́на собезначальна,/ вси человецы устнами у́бо чистыми сла́вим,/ неизреченную же и преславную Ду́ха Всесвятаго силу почита́ем:// едина бо есть Всесильная Троица ·Неразлучная.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·6:

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.


Тропарь:    А́ще и во гроб соше́л еси́ я́ко мертв, Жизнода́вче,/ но а́дову кре́пость разруши́л еси́, Христе́,/ совоздви́гнув ме́ртвыя, я́же и поглоти́,/ и воскресе́ние всем по́дал еси́, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя ·велича́ющим.

 

Припев:     Сла́ва Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

                      Да ра́дуется тварь, и да процвете́т я́ко крин:/ Христо́с бо от ме́ртвых воста́, я́ко Бог./ Где Твое́, сме́рте, ны́не жа́ло, воззове́м?/ Где Твоя́, а́де, побе́да?/ Низложи́ Тя в зе́млю,// Возвы́сивый рог наш, я́ко ·благоутро́бен.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богородичен:       Но́сиши Нося́щаго вся,/ и держи́ши, я́ко Младе́нца, в рука́х,/ из руки́ избавля́ющаго нас бори́теля врага́, Пречи́стая Влады́чице,/ и ви́диши на крест дре́ва возвыша́ема,// от ро́ва зло́бы нас ·возвы́сивша.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·6:

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:    Звезда́ сия́ющи заря́ми Божества́ от Иа́кова,/ от мра́ка содержи́мым возсия́:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, Христо́с Бог Сло́во воплоще́нно:// И́мже просвеща́еми, с небе́сными во́и Тя ·ублажа́ем.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Укре́плься си́лою Твое́ю и благода́тию,/ Тебе́ песнь усе́рдно от се́рдца возложи́х:/ но сию́ приими́, Де́во Чи́стая,/ благода́ть воздаю́щи Твою́ многосве́тлую,// от нетле́нных сокро́вищ, ·богоблаже́нная.

 

Припев:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропарь:   Поста́в показа́лася еси́ я́ве Божества́,/ в не́мже ри́зу телесе́ Сло́во истка́,/ богосоде́лав мой, Де́во, зрак:/ в него́же обле́кся, всех Спа́се,// от смы́сла чи́ста Тебе́ ·велича́ющих.

 

Кано́н святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·8:

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Стоя́л еси́ пред суди́лищи, пресла́вне, мучи́телей,/ воплоще́ние све́тлым гла́сом пропове́дуя Вседержи́теля/ и страда́ния Его́, Кре́ст, и сме́рть, и Воскресе́ние,// и́мже спасе́ ны я́ко ·Человеколю́бец.

 

Припев:     Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о ·нас.

Тропарь:    О чудесе́! Ка́ко с пло́тию безпло́тныя враги́ победи́;/ ка́ко низложи́ не́мощию многоко́зненнаго;/ ка́ко с Небе́сными служи́тели совокупи́тися земны́й подви́гся;// его́же чту́ще, благоче́стно ·велича́ем.

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.


Тропа́рь:  Телеса́, му́ченицы честни́и, ра́нам разли́чным разли́чне преда́сте,/ взира́юще к ве́чному блаже́нству,/ бра́тскою бо любо́вию друг дру́гу свя́зани, му́ченическими добро́тами просвети́стеся,// те́мже ·ублажа́етеся.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:    Просвети́, Две́ре све́тла, се́рдца моего́ о́чи, молю́ся,/ дале́че отгоня́ющи греха́ тьму тяжча́йшую от окая́нныя моея́ души́,// да велича́ю Тя, да сла́влю Тя, да любо́вию Тя пою́, ·Всепе́тую.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая ·Присноде́во.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·помилуй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Диа́кон:            Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш

Диа́кон:            Я́ко Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Диа́кон:            Над все́ми людьми́ Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный ·пе́рвый:

              Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую,/ ве́рою Христа́ ви́дети/ глаго́люща власть прия́ти вы́шних и ни́жних, научи́мся:/ ка́ко учи́т креща́ти во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся,/ и пребыва́ти с таи́нники, я́коже обеща́ся, до сконча́ния ·ве́ка.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.


Свети́лен святы́х, подо́бен: «Жены́ ·услы́шите…»:

              О чудесе́! Ка́ко пе́рстнии, зла́ти естество́м, яви́шася,/ и́бо ни огнь, ниже́ меч, ниже́ звере́й зу́бы,/ ни му́ки, ни ра́ны сих повреди́ша,/ но в пло́ти безпло́тнаго низложи́вше,// Го́споду о нас ·мо́лятся.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ·ексапостила́рия:

               Со ученики́ ра́довалася еси́, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Христа́ ви́дела еси́ воскре́сшаго от гро́ба тридне́вна, я́коже рече́:/ и́мже и яви́ся, науча́я и явля́я лу́чшая,/ и креща́ти во Отце́, и Сы́не, и Ду́се повелева́я,// е́же ве́ровати нам Того́ воста́нию, и сла́вити Тя, ·Отрокови́це.

 

Хвали́тны псалмы́, глас ·6:

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

                 Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

Чтец:    Стихиры воскресные, глас ·6:

На 8. Стих:        Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным ·Его́.

Стихира:   Крест Твой, Го́споди,/ жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м есть,/ и наде́ющеся нань,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй ·нас.

 

Стих:        Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Стихира:        Погребе́ние Твое́, Влады́ко,/ рай отве́рзе ро́ду челове́ческому:/ и от истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй ·нас.

 

На 6. Стих:            Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия ·Его́.

Стихира:      Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м,/ воскре́сшаго из ме́ртвых,/ и к Нему́ вопии́м:// Ты Живо́т еси́ наш и Воскресе́ние, поми́луй ·нас.

 

Стих:        Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и ·гу́слех.

Стихира:   Тридне́вен воскре́сл еси́, Христе, от гро́ба/ я́коже пи́сано есть,/ совоздви́гнувый пра́отца на́шего./ Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий,// и воспева́ет Твое́ ·воскресе́ние.

 

На 4. Стих:        Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и ·орга́не.

Стихира: Го́споди, ве́лие и стра́шно есть/ Твоего́ воскресе́ния та́инство:/ та́ко бо произше́л еси́ от гро́ба,/ я́ко жени́х от черто́га,/ сме́ртию смерть разруши́вый,/ да Ада́ма свободи́ши./ Те́мже на Небесе́х А́нгели ликовству́ют,/ и на земли́ челове́цы сла́вят,// е́же на нас бы́вшее благоутро́бие Твое́, ·Человеколю́бче.

 


Стих:      Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния:/ вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Стихира:  О пребеззако́ннии иуде́е,/ где суть печа́ти и сре́бреницы, я́же да́сте во́ином?/ Не укра́дено бысть сокро́вище,/ но воскре́се, я́ко си́лен:/ са́ми же посрами́стеся отве́ргшиися Христа́, Го́спода сла́вы,/ пострада́вша и погребе́нна, и воскре́сша из ме́ртвых:// Тому́ ·поклони́мся.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

Стихира:  Запеча́тану гро́бу,/ ка́ко окра́дени бы́сте иуде́е,/ стра́жи поста́вльше, и зна́мения поло́жше,/ две́рем заключе́нным про́йде Царь?/ Или́ я́ко ме́ртва предста́вите,/ или́ я́ко Бо́гу поклони́теся, с на́ми пою́ще:// сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́, и воскресе́нию ·Твоему́.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

Стихира:  Живоприя́тнаго Твоего́ гро́ба,/ мироно́сицы жены́ рыда́юща, достиго́ша, Го́споди,/ и ми́ра носяща,/ те́ло Твое́ пречистое помазати искаху:/ обретоша же светоносна Ангела на ка́мени седя́ща,/ и к ним веща́юща, и глаго́люща:/ что слезите́, из ребр источи́вшаго жизнь ми́рови?/ Что и́щете я́ко ме́ртва во гро́бе Безсме́ртнаго?/ Те́кша же па́че возвести́те Того́ ученико́м,/ сла́внаго Его́ воскресе́ния всеми́рное ра́дование,/ и́мже и нас, Спа́се, просвети́вый,// да́руй очище́ние и ве́лию ·ми́лость.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

                     Стрихи́ра Ева́нгельская пе́рвая, глас ·1:

              На го́ру ученико́м иду́щим за земно́е вознесе́ние,/ предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́,/ и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся,/ в поднебе́сную посыла́хуся/ пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние,/ и е́же на небеса́ возше́ствие:/ и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог,// и Спас душ ·на́ших.

 

                     Глас ·2:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

                 Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва ·Тебе́.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам ·свет.

 


Славосло́вие ·вели́кое:

Хор:    Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. ·Ами́нь.

              На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ·ве́ка.

              Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.   Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на ·Тя.

              Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (·Трижды)

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим ·Тя.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас ·2:

Хор:     Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не ·Многоми́лостиве.

 

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое ·прошение)

                 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:        Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение.)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бог ми́лости и ще́дрот и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Господи.

 

Иере́й:     Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Диа́кон:            ·Прему́дрость.

Хор:    ·Благослови́.

 

Иере́й:     Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ·ве́ка.

 

Иере́й:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Хор:     Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Трижды) ·Благослови́.

 

·Отпу́ст.

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ ·Ма́тере…

 

·Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ·ле́та.

 

 

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ·ЧАС:

 

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·5:

              Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ ·нас.

Псало́м ·89:

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших ·испра́ви.

Псало́м ·100:

              Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия ·беззако́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

              Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием ·Твои́м.

              Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие ·Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

                 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ·ны.

Чтец:   ·Ами́нь.

Иере́й:     Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ·ами́нь.

 

Конда́к, глас ·8:

              Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто ·Неневе́стная.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) ·Благослови́.

 

·Отпу́ст.

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и ·Человеколю́бец.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

 

Тре́тий ·час:

Иере́й:     Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

              Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши ·на́ша.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Псало́м ·24:

              К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й ·eго́.

Псало́м ·50:

                 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой ·тельцы́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)


Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши ·на́ша.

              Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог ·спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

 

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Шесто́й ·час:

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·53:

              Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко ·мое́.

Псало́м ·54:

                 Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на ·Тя.

Псало́м ·90:

              Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние ·Мое́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.


Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас ·изво́ливый.

              Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди ·Твоего́.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

                 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

 

Боже́ственная ·литурги́я:

Диа́кон:            Благослови́ ·влады́ко.

Иере́й:     Благослове́но Ца́рство Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                      О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                     О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                     О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                     О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                     Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м ·102[2]:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ ·Го́споди./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия ·Его́./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, ·Го́споди.


Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м ·145:

Хор:    Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и ·род.

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь[3].

Единоро́дный ·Сы́не:

              Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ ·нас.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, ·Блаже́нны:

Блаже́нны:

Хор:     Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии ·Твое́м.

На 12:     Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

              Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и ·уте́шатся.

На 10:      Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят ·зе́млю.

              Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и ·насы́тятся.

На 8:       Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани ·бу́дут.

                     Воскресные, глас ·6:

Тропарь:   Помяни́ мя, Бо́же Спа́се мой,/ егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м,// и спаси́ мя, я́ко Еди́н ·Человеколю́бец.

 

              Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га ·у́зрят.

Тропарь:   Дре́вом Ада́ма прельсти́вшагося,/ дре́вом кре́стным па́ки спасл еси́ и разбо́йника, вопию́ща:// помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии ·Твое́м.

 

На 6        Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии ·нареку́тся.

Тропарь:   А́дова врата́ и вереи́ сокруши́вый, Жизнода́вче,/ воскреси́л еси́ вся, Спа́се, вопию́щия:// сла́ва воста́нию ·Твоему́.

 

              Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

                      Помяни́ мя, и́же смерть плени́вый погребе́нием Твои́м,// и воскресе́нием Твои́м ра́дости вся испо́лнивый, я́ко ·Благоутро́бен.

 

На 4:         Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ·ра́ди.

Тропарь:   Мироно́сицы ко гро́бу прише́дша,/ А́нгела зову́ща слы́шаху:// Христо́с воскре́се, просвети́вый ·вся́ческая.

              Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на ·Небесе́х.

Тропарь:   На дре́ве кре́стнем пригвозди́вшагося,/ и мир от пре́лести изба́вльшаго,// согла́сно вси Христа́ ·воспои́м.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тро́ичен:              Отца́, и Сы́на славосло́вим,/ и Ду́ха Свята́го, глаго́люще:// Тро́ице Свята́я, спаси́ ду́ши ·на́ша.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Тропарь:   Неизрече́нно в после́дняя заче́нши,/ и ро́ждши созда́теля Твоего́,// Де́во, спаса́й Тя ·велича́ющия.

Ма́лый вход (с ·Ева́нгелием):

Диа́кон:   Прему́дрость, ·про́сти.

 

Хор:     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: ·аллилу́иа.

 

ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ПО ·ВХО́ДЕ:

Е́сли храм ·Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

Хор:     А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святы́х Зино́вия и Зинови́и, глaс 8, подо́бен:  «Я́ко ·нача́тки…»:

              И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия// и муче́нием прии́мшия вене́ц ·нетле́нный.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

 

 

Е́сли храм ·Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

Хор:     А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Тропа́рь ·хра́ма.

 


Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

 

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святы́х Зино́вия и Зинови́и, глaс 8, подо́бен:  «Я́ко ·нача́тки…»:

              И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия// и муче́нием прии́мшия вене́ц ·нетле́нный.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Конда́к ·хра́ма.

 

Е́сли храм ·свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·6:

              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

Тропа́рь ·храма.

Тропа́рь святы́х Зино́вия и Зинови́и, глас ·4:

              Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нные от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами// спаси́ ду́ши ·на́ша.

Конда́к воскре́сный, глас ·6:

              Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,// Воскресе́ние и Живо́т, и Бог ·всех.

Конда́к ·хра́ма.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святы́х Зино́вия и Зинови́и, глaс 8, подо́бен:  «Я́ко ·нача́тки…»:

              И́стины свиде́тели и благоче́стия пропове́дники,/ дво́ицу досто́йно почти́м в Богодухнове́нных пе́снех,/ Зино́вия вку́пе с му́дрою Зинови́ею,/ ку́пно жи́вшия и отше́дшия// и муче́нием прии́мшия вене́ц ·нетле́нный.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кондáк Богоро́дицы, глaс ·6:

              Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих ·Тя.

 

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.