Богослужебное последование размещено на сайте Последование Богослужений наряду: www.Последование.РФ

Телеграм-канал сайта: https://t.me/posledovanie

Телеграм-чат сайта: https://t.me/ChatPosledovanie

Канал на Яндекс-Дзен: https://dzen.ru/posledovanie

Группа сайта во ВКонтакте: https://vk.com/posledovanie

 

19 ноября́ (06.11 ст.ст.) 2023 г. Неде́ля 24 по ·Пятидеся́тнице.

Святи́теля Па́вла, патриа́рха Константинопо́льского, испове́дника. Глас ·7.

 

ВСЕНО́ЩНОЕ ·БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ·ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:            ·Воста́ните!

Хор:    ·Благослови́.

Иере́й:     Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Священнослужи́тели в ·алтаре́:

                 Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

                 Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ·Ему́.

Псало́м 103, ·предначина́тельный:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему ·вся.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Блаже́н ·муж:

Хор:      Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т ·нечести́вых.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых ·поги́бнет.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с ·тре́петом.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Блаже́ни вси наде́ющиися ·Нань.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же ·мой.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Духу.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

           Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Го́споди, воззва́х, глас ·7:

Хор:     Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, ·Го́споди.

              Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, ·Го́споди.

Чтец:    Стихи́ры воскре́сные, глас ·7:

На 10. Стих:         Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени ·Твоему́.


Стихи́ра:   Пpииди́те, возpа́дуемся Го́сподеви,/ сокpуши́вшему сме́pти деpжа́ву,/ и пpосвети́вшему челове́ческий pод,/ со безпло́тными зову́ще:// Соде́телю и Спа́се наш, сла́ва ·Тебе́.

 

Стих:         Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си ·мне.

Стихи́ра:  Кpест пpетеpпе́л еси́ Спа́се,/ и погpебе́ние нас pа́ди,/ сме́pтию же я́ко Бог смеpть умеpтви́л еси́./ Те́мже покланя́емся тpидне́вному воскpесе́нию Твоему́:// Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

На 8. Стих:        Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас ·мой.

Стихи́ра:   Апо́столи ви́девше воскpесе́ние Соде́теля, чудя́хуся,/ пою́ще хвалу́ А́нгельскую:/ сия́ сла́ва есть цеpко́вная,/ сие́ бога́тство Ца́pствия:// постpада́вый нас pа́ди, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Стих:      Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния ·моего́.

Стихи́ра:   А́ще и ят был еси́ Хpисте́, от беззако́нных муже́й,/ но Ты ми еси́ Бог, и не постыжду́ся;/ бие́н был еси́ по плеще́ма, не отмета́юся;/ на Кpесте́ пpигвожде́н был еси́, и не таю́;/ воста́нием Твои́м хвалю́ся:/ смеpть бо Твоя́ живо́т мой,// Всеси́льне и Человеколю́бче Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

На 6. Стих:        А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние ·е́сть.

Стихи́ра:   Дави́дское пpоpо́чество исполня́я Хpисто́с,/ вели́чествие в Сио́не Свое́ ученико́м откpы́л есть,/ хвали́ма показу́я Себе́,/ и сла́вима пpи́сно со Отце́м же и Ду́хом Святы́м:/ пе́pвее у́бо безпло́тна, я́ко Сло́ва,/ последи́ же нас pа́ди воплоще́на,/ и умеpщвле́на я́ко челове́ка, и воскpе́сша со вла́стию,// я́ко ·Человеколю́бца.

 

Стих:      И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на ·Го́спода.

Стихи́ра:   Соше́л еси́ во ад Хpисте́, я́коже восхоте́л еси́:/ испpове́pгл еси́ смеpть, я́ко Бог и Влады́ка:/ и воскpе́сл еси́ тpидне́вен,/ совоскpеси́в Ада́ма от а́довых уз и тле́ния,/ зову́ща и глаго́люща:/ сла́ва Воскpесе́нию Твоему́,// Еди́не ·Человеколю́бче.

 

              Стихи́ры святи́теля ·Па́вла:

                     Глас 4, подо́бен: «Дал еси́ ·зна́мение…»:

На 4. Стих:        От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на ·Го́спода.

Стихи́ра:      Па́вел Богоглаго́ливый/ тя подо́бника рукополага́ет, тезоиме́нно зове́ма/ и нра́вы украша́ема того́, всеблаже́нне,/ и благоче́стием, и му́жеством души́,/ и терпе́нием обстоя́ний,/ и ре́вностию распаля́ема, Правосла́вия побо́рниче./ Ему́же и ны́не спрославля́ешися// в Небе́сных ·оби́телех.

Стих:      Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний ·eго́.

Стихи́ра:   А́рия безбо́жнаго и злочести́ваго Македо́ния/ тве́рдыми догма́тов твои́х жи́лами удави́л еси́,/ пра́вым же сло́вом уче́ния/ правосла́вных мно́жества, священному́чениче о́тче, утверди́л еси́./ Тем твое́ пресве́тлое испове́дание прие́м,// Ца́рствия показа́ о́бщника ·Человеколю́бец.

 

На 2. Стих:        Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси ·лю́дие.

Стихи́ра:   Тече́ние соверши́вша тя и ве́ру соблю́дша,/ иера́рше блаже́нне, / Христо́с венча́ све́тлым венце́м пра́вды/ и украси́ твое́ испове́дание, досточу́дне./ Тем, Небе́сное насле́дие прие́м,// Спа́су моли́ся о воспева́ющих ·тя.

 

Стих:      Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ·век.

Стихи́ра:   Па́вле всеблаже́нне, испове́дания тезоимени́те,/ те́пле благохва́лящих тя предста́тель быв,/ от вся́кия беды́, вся́каго греха́, и бу́ри страсте́й,/ и мучи́тельства, о́тче, изба́ви,/ я́ко му́ченик непобори́мь и иера́рх благоприя́тен,// дерзнове́ние бо стяжа́ ко Христу́, Бо́гу ·на́шему.

 

              Глас ·1:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Архиере́йскою оде́ждею оде́явся,/ преподо́бне о́тче,/ тезоимени́тому Па́влу поревнова́л еси́;/ гоне́ния претерпе́в и обстоя́ния,/ в свои́х при́сных боле́знех/ вредосло́вная мне́ния А́риева посрами́л еси́;/ и, пострада́в бо за Безнача́льную и Единосу́щную Тро́ицу,/ злочести́ваго и духобо́рца низложи́л еси́ Македо́ния/ и, Правосла́вную всем уясни́в ве́ру,/ с невеще́ственными водворя́ешися А́нгелы./ С ни́миже и ны́не моли́// спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                     Глас ·7:

                     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Догма́тик:            Ма́ти у́бо позна́лася еси́,/ па́че естества́, Богоpо́дице,/ пpебыла́ же еси́ Де́ва,/ па́че сло́ва и pа́зума:/ и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не мо́жет./ Пpесла́вну бо су́щу зача́тию Чи́стая,/ непости́жен есть о́бpаз pожде́ния:/ иде́же бо хо́щет Бог, побежда́ется естества́ чин./ Те́мже Тя вси, Ма́теpь Бо́жию ве́дуще,/ мо́лим Ти ся пpиле́жно,// моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

Вход с ·кади́лом:

Диа́кон:            Прему́дрость, ·про́сти.

 


Све́те ·Ти́хий:

Хор:      Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя ·сла́вит.

 

Диа́кон:            ·Во́нмем.

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

Проки́мен ·воскре́сный:

Диа́кон:   Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас ·6-й:

                 Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту ·облече́ся.

Хор:     Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый ·стих)

Диа́кон:            Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и ·препоя́сася.

Стих 2.     И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не ·подви́жится.

Стих 3.     До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ ·дний.

Диа́кон:            Госпо́дь ·воцари́ся.

Хор:     В ле́поту ·облече́ся.

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего ·рцем.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое ·прошение)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Сподо́би, ·Го́споди:

 Хор:    Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. ·Ами́нь.

              Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии ·Твои́ми.

              Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:    Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:    И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

·Лития́:

Поется стихира храма [1], ·зате́м:

                     Стихи́ры святи́теля ·Па́вла:

                     Глас ·1:

              Преподо́бне о́тче Па́вле,/ доброде́телию оде́явся от Христа́ Бо́га,/ вся́кий де́монский и ва́рварский до́блественне победи́л еси́ полк;/ ве́рою укрепля́емь,/ на ка́мени утверди́л еси́ твое́ ста́до/ от вся́кия е́реси ненаве́тно./ Тем, со А́нгелы ликовству́я,/ Спа́су моли́ся// в ми́ре сохрани́тися душа́м ·на́шим.

 

                     Глас ·7:

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Вни́кнул еси́ во глубины́ Ду́ха/ и, я́ко Безпло́тен, на земли́ пожи́в,/ и отту́ду поче́рпл бога́тство Боже́ственнаго зна́ния,/ Правосла́вием челове́ки обогати́л еси́,// уче́нии твои́ми, преподо́бне ·о́тче.

 

                     Богоро́дичен воскре́сный, глас ·7:

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Под кpов Твой Влады́чице,/ вси земноpо́днии пpибега́юще, вопие́м ти:/ Богоpо́дице упова́ние на́ше,/ изба́ви ны от безме́pных пpегpеше́ний,// и спаси́ ду́ши ·на́ша.

 

Диа́кон:   Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем ·рцем.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (50 ·раз)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ·ны́.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

 

Диа́кон:   Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

 

Иере́й:     Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:   Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

 

Иере́й:     Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и ·человеколю́бец.

Хор:     ·Ами́нь.

Стихи́ры на ·стихо́вне:

Чтец:      Стихи́ры воскре́сные, глас ·7:

Стихира:   Воскpе́сл еси́ из гpо́ба Спа́се миpа,/ и совоздви́гл еси́ челове́ки с пло́тию Твое́ю:// Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Стих:      Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту ·облече́ся.

            Воскpе́сшему из ме́pтвых, и пpосвети́вшему вся,/ пpииди́те поклони́мся:/ от а́дова бо мучи́тельства нас свободи́л есть,/ Свои́м тpидне́вным Воскpесе́нием живо́т нам даpовавый,// и ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не ·подви́жится.

              Во ад соше́д Хpисте́, смеpть плени́л еси́,/ и тpидне́вен воскpе́с, нас совоскpеси́л еси́,/ сла́вящих Твое́ всеси́льное воста́ние,// Го́споди ·Человеколю́бче.

 

Стих:      До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ ·дний.

              Стpа́шен яви́лся еси́ Го́споди, во гpо́бе лежа́ я́ко спя,/ воскpе́с же тpидне́вен я́ко си́лен,/ Ада́ма совоскpеси́л еси́ зову́ща:/ сла́ва Воскpесе́нию Твоему́,// Еди́не ·Человеколю́бче.

 

                      Стихи́ра святи́теля Па́вла, глас ·2:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              По́стную пучи́ну преплы́в воздержа́ния ве́тром,/ страсте́й бу́ри избе́гл еси́, преподо́бне./ Тем наименова́нием тезоимени́т быв Боже́ственному Па́влу,/ гоне́ния претерпе́л еси́ и обстоя́ния,/ озлобля́емь в ерети́чествующих языкобо́лиих./ Тем А́риева низложи́л еси́ мне́ния/ и, Несто́риевы е́реси победи́в,/ Це́ркве Христо́вы яви́лся еси́ ревни́тель./ Того́ моли́, иера́рше блаже́нне,// спасти́ся душа́м ·на́шим.

 

                      Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су "Сла́вы"), глас ·2:

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши ·на́ша.

 

Моли́тва свята́го Симео́на ·Богоприи́мца:

Хор:     Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х ·Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Тропа́рь, глас ·4:

Хор:     Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (·Три́жды)

 

Благослове́ние ·хле́бов:

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Иере́й:     Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

 

Хор:    Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (·Три́жды)

Псало́м ·33:

Хор:     Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и́./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго ·бла́га.

Иере́й:     Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

У́ТРЕНЯ.

·Шестопса́лмие:

Хор:     Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (·Три́жды)

              Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (·Два́жды)

Чтец:                                           Псало́м ·3:

              Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние ·Твое́.

              Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит ·мя.

Псало́м ·37:

              Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

              Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния ·моего́.

Псало́м ·62:

              Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих ·непра́ведная.

              На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца ·Твоя́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

              Го́споди поми́луй. (·Трижды)

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·87:

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от ·страсте́й.

              Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию ·моему́.

Псало́м ·102:

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

              На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, ·Го́спода.

Псало́м ·142:

              Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой ·есмь.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м ·Твои́м.

              Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю ·пра́ву.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Трижды)

 

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, поми́луй. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                 О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                 О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду ·помо́лимся.

                 О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                 О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                      О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Бог Госпо́дь, глас ·7:

Диа́кон:            Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

Стих 1:     Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

Хор:    Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя ·Госпо́дне.

(И далее на каждый ·стих)

Стих 2:     Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся ·им.

Стих 3:     Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ ·Госпо́дня.

Стих 4:     Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х ·на́ших.

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

Хор:     Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный (по гла́су "Сла́вы"), глас ·3:

              Тя хода́тайствовавшую Спасе́ние ро́да на́шего,/ воспева́ем, Богоро́дице Де́во;/ пло́тию бо от Тебе́ восприя́тою Сын Твой и Бог наш,/ Кресто́м восприи́м страсть,// изба́ви нас от тли, я́ко ·Человеколю́бец.

Кафи́змы:

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·втора́я:

Псало́м ·9:

              Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на ·земли́.

Псало́м ·10:

              На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ ·Его́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·11:

              Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны ·челове́чeския.

Псало́м ·12:

              Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода ·Вы́шняго.

Псало́м ·13:

              Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся ·Изра́иль.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Аминь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·14:

              Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во ·век.

Псало́м ·15:

              Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в ·коне́ц.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас ·7:

              Жизнь во гро́бе возлежа́ше,/ и печа́ть на ка́мени надлежа́ше,/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́:/ и А́нгели сла́вляху я́ко Бо́га безсме́ртна,/ жены́ же взыва́ху: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

              Тридне́вным погребе́нием Твои́м плени́вый смерть,/ и истле́вша челове́ка живоно́сным воста́нием Твои́м воскреси́вый Христе́ Бо́же,// я́ко Человеколю́бец, сла́ва ·Тебе́.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богородичен:         Я́ко на́шего воскресе́ния сокро́вище,/ на Тя наде́ющияся, Всепе́тая,/ от ро́ва и глубины́ прегреше́ний возведи́;/ Ты бо пови́нныя греху́ спасла́ еси́,/ ро́ждши Спасе́ние на́ше./ Я́же пре́жде рождества́ Де́ва, и в рождестве́ Де́ва,// и по рождестве́ па́ки пребыва́еши ·Де́ва.

Хор:     Го́споди, пом́илуй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кафи́зма ·тре́тья:

Псало́м ·17:

              Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ·ве́ка.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·18:

              Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю ·мой.

Псало́м ·19:

              Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м ·Тя.

Псало́м ·20:

              Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы ·Твоя́.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Хор:     И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

 

Чтец:    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Псало́м ·21:

              Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ ·Госпо́дь.

Псало́м ·22:

              Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ ·дний.

Псало́м ·23:

                            Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь ·сла́вы.

Чтец:    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

                                       Седа́льны воскре́сные, глас ·7:

              Запеча́тану гро́бу,/ живо́т от гро́ба возсия́л еси́ Христе́ Бо́же:/ и две́рем заключе́нным,/ ученико́м предста́л еси́/ всех воскресе́ние,/ дух пра́вый те́ми обновля́я нам,// по вели́цей Твое́й ·ми́лости.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.


              На гроб теча́ху жены́, со слеза́ми ми́ра нося́ща:/ и во́ином стрегу́щим Тя всех царя́, глаго́лаху к себе́:/ кто отвали́т нам ка́мень?/ Воскре́се вели́ка сове́та А́нгел, попра́вый смерть.// Всеси́льне Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен:    Ра́дуйся Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго,/ из Тебе́ бо воплоти́ся изба́витель ми́ра:/ еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ при́сно благослове́на и препросла́влена./ Моли́ Христа́ Бо́га// мир дарова́ти всей ·вселе́нней.

 

·Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ ·Го́спода.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

           Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во ·Иерусали́ме.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

           Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость ·Его́.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

           Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость ·Его́.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, ·аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас ·5:

Хор:    Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся ·свобождша.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе А́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от ·гро́ба.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним А́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом ·рцы́те.

              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием ·Твои́м./

              Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ А́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от ·гро́ба.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху./

              Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, ·Го́споди.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь./

              Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и ·Челове́к.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (·Три́жды)

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:    Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:    Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Ипакои́, глас ·7:

              И́же наш зрак восприе́мый,/ и претерпе́вый Крест пло́тски,/ спаси́ мя воскресе́нием Твои́м Христе́ Бо́же,// я́ко ·Человеколю́бец.

 

Степе́нна, глас ·7:

1 ·Антифо́н:

Хор:     Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в,/ и мене́ Спа́се, оживи́,// изима́я рабо́тныя стра́сти. (·Дважды)

              В юг се́яй ско́рби по́стныя со сле́зами,// сей ра́достныя по́жнет рукоя́ти присноживопита́ния. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и ·держа́ва.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом исто́чник Боже́ственных сокро́вищ,/ от Него́же прему́дрость, ра́зум, страх:// Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и ·держа́ва.

 

2 ·Антифо́н:

Хор:     А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом душе́вный, всу́е тружда́емся:// ра́зве бо Того́ ни дея́ние, ни сло́во соверша́ется. (·Дважды)

              Плода́ чре́вна, святи́и духодви́жно прозяба́ют// оте́ческая преда́ния, сыноположе́ния. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т ·всех.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом, вся́ческая е́же бы́ти и́мут:/ пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дьство,// свет непристу́пен, живо́т ·всех.

 

3 ·Антифо́н:

Хор:     Боя́щиися Го́спода, пути́ живота́ обре́тше,// ны́не и при́сно ублажа́ются сла́вою нетле́нною. (·Дважды)

              О́крест трапе́зы твоея́, я́ко сте́блие ви́дя исча́дия твоя́,// ра́дуйся и весели́ся, приводя́ сия́ Христо́ви пастыренача́льнику. (·Дважды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

              Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь ·бо.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний,/ бога́тство сла́вы, суде́б глубина́ ве́лия:// единосла́вен Отцу́, и Сы́ну, служи́мь ·бо.

 

Проки́мен и чте́ние ·Ева́нгелия:

Диа́кон:   Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас ·седьмы́й:

                 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

Хор:     Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

 

Диа́кон:   Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

Хор:     Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

 

Диа́кон:   Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ ·Твоя́,//

Хор:     Не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

 

Диа́кон:   Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во Святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     ·Ами́нь.

 

Диа́кон:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Диа́кон:            Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            Вся́кое ·дыха́ние.

Хор:     Да хва́лит ·Го́спода.

 

Диа́кон:            И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га ·мо́лим.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Диа́кон:   Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го ·Ева́нгелия.

Иере́й    Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Иере́й:     От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия ·чте́ние.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Диа́кон:   ·Во́нмем.

                     (Евангелие воскресное 2-е, Мк., зач. ·70)

Иере́й:     Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень: бе бо ве́лий зело́. И вше́дша во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде: се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дша бежа́ша от гро́ба: имя́ше[2] же их тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́ху бо ·ся.

Хор:     Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва ·Тебе́.

 

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас ·6:

              Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть ·разруши́.

Псало́м ·50:

Чтец:    Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой ·тельцы́.

                     Глас ·6:

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами апо́столов,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний ·на́ших.

              Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние ·мое́.

Стихи́ра воскре́сная, глас ·6:

              Воскре́с Иису́с от гро́ба,/ я́коже прорече́,/ даде́ нам живо́т ве́чный// и ве́лию ·ми́лость.

 

Диа́кон:     Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй ·нас.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

 

Иере́й:     Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Кано́н:

Песнь ·1:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Ма́нием Твои́м/ на земны́й о́браз преложи́ся/ пре́жде удоборазлива́емое/ водно́е естество́, Го́споди./ Темже немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль,// пое́т Тебе́ песнь ·побе́дную.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Осуди́ся сме́ртное мучи́тельство дре́вом,/ непра́ведною сме́ртию осужде́ну Ти, Го́споди:/ отню́дуже князь тьмы Тебе́ не одоле́в,// пра́ведно изгна́н ·бысть.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Ад Тебе́ прибли́жися,/ и зубы́ не возмо́г сте́рти те́ло Твое́,/ челюстьми́ сокруши́ся./ Отню́дуже Спа́се, боле́зни разру́ш сме́ртныя,// воскре́сл еси́ ·тридне́вен.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Разреши́шася боле́зни прама́тере Е́вы:/ боле́зни бо избежа́вше, неискусому́жно родила́ еси́.// Отню́дуже я́ве Богоро́дицу, Пречи́стая, ве́дуще Тя, вси ·сла́вим.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Два исто́чника нам на Кресте́ источи́ Спас живоно́сная/ от Своего́ прободе́ннаго ребра́.// Пои́м Ему́: я́ко ·просла́вися.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Во гроб всели́вся, и воскре́с тридне́вен,/ нетле́ние подаде́, ча́яние Христо́с сме́ртным.// Пои́м Ему́: я́ко ·просла́вися.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Бе́здну ро́ждшая благоутро́бия, Де́во,/ ду́шу мою́ озари́ светоно́сным Твои́м сия́нием,// я́ко да досто́йно воспою́ твои́х чуде́с ·бе́здну.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Стрело́ю грехо́вною уя́звлены нас Сло́во ви́дев,/ я́ко Благоде́тель уще́дри:/ отню́дуже несказа́нно соедини́ся, Всечи́стая, пло́тию,// и́же из Тебе́ ·Пребоже́ственный.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Ве́ры утвержде́ние, Це́ркве учи́теля,/ и столпа́ непоколеби́ма испове́дания, Тя,// и многосве́тлаго свети́льника благода́ти, и уста́ огнедохнове́нна, Па́вле, пропове́дуем. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Па́вел велича́йший,/ со́лнце вселе́нныя, треблаже́нне, предлага́ет тя Па́вла втора́го,// я́ко огнь, попаля́юща кре́пко е́реси, и секи́ру, секу́ща безбо́жие. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Зако́нно подвиза́лся еси́, предбе́дствуя, Богоглаго́ливе,/ Боже́ственному пропове́данию, я́ко иера́рх, ве́рен,// и удави́л еси́ жи́лами твои́х догма́тов, я́ко зве́ря, А́рия ·суему́дреннаго.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Мари́ю Пречи́стую, прииди́те, воспои́м вси,/ еди́ну, украси́вшую челове́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́ннаго,// Де́ву же пребы́вшу ·неврежде́ну.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ ·чудеса́.

 

Песнь ·3:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      В нача́ле Небеса́/ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом,/ всю си́лу их,/ на недви́жимем мя ка́мени// испове́дания Твоего́ ·утверди́.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Ты возше́д на дре́во,/ о нас боле́знуеши во́лею, благоутро́бне Спа́се,/ и терпи́ши я́зву, примире́ния хода́тайственну, и спасе́ния ве́рным:// е́юже Твоему́, Ми́лостиве, вси примири́хомся ·Роди́телю.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Ты мя очи́стив от я́звы,/ душе́ю уя́звленнаго зми́евым угрызе́нием, Христе́,/ и показа́л еси́ свет, во тьме дре́вле мне слежа́щу и во тле́нии:// Кресто́м бо во ад соше́д, мене́ совоскреси́л ·еси́.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.


Богоро́дичен:    Неискусому́жныя Твоея́ Ма́тере мольба́ми/ мир ми́рови пода́ждь, Спа́се,// и несказа́нныя Твоея́ сла́вы славосло́вящия Тя ·сподо́би.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же на Кресте́ стра́сти претерпе́вый,/ и разбо́йнику рай отве́рзый, я́ко Благоде́тель и Бог,// утверди мой ум в волю Твою, Едине ·Человеколюбче.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Воскресы́й тридне́вен из гро́ба,/ и живо́т ми́рови возсиявый, я́ко Жизнодавец и Бог,// утверди́ мой ум в во́лю Твою́, еди́не ·Человеколю́бче.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Змий поползы́й из Еде́ма,/ мене́ обоже́ния жела́нием прельсти́в, ве́рже в зе́млю:/ но И́же ми́лостив, и естество́м благоутро́бен, уще́дрив богосоде́ла,// во чре́во Твое́ все́лься, и подо́бен мне быв, Ма́ти ·Де́во.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Благослове́н плод Твоего́ чре́ва, Де́во Богоро́дице, всех ра́досте,/ ра́дость бо всему́ ми́ру родила́ еси́, и весе́лие вои́стинну// разгоня́ющее печа́ль грехо́вную, ·Богоневе́сто.

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Сыноположи́вся благода́тию Боже́ственною,/ естество́м Сы́на Единоро́днаго в тварь не сведе́,/ Отцу́ Собезнача́льна, Па́вле,// Па́вла догма́том Богоно́снаго после́дуя. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Усты́, и се́рдцем, и язы́ком му́дрость и си́лу Бо́жию,/ Сло́во Ипоста́сное, ты, Христа́, пропове́дал еси́, Па́вле Богому́дре, преподо́бне,// злочести́ваго обличи́в А́рия. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Пресу́щественныя вла́сти Ду́ха Свята́го Бо́жия,/ И́мже Боготвори́мся судо́м пра́ведным, всему́дре,// естество́м Бо́га пропове́дал еси́, и вседе́тельна, и ·всеси́льна.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Безнача́льна Роди́теля Сло́во, вы́шше вся́каго нача́ла,/ нача́ло ны́не, воплоща́емо из Тебе́, Чи́стая, прия́т,// и под ле́том бысть, лет всех ·превы́шши.

 


Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы ·сподо́би.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к святи́теля, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ·ища́…»:

              Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ Небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко ·Го́споду.

И́кос:

              Свы́ше име́л еси́, Па́вле, зва́ние,/ рождество́ же до́ле от земли́,/ я́ко сад красе́н испо́лнь су́щи./ Я́ко от рая́ бо, процве́л еси́ посто́м,/ все благово́нствуя/ от вони́ мно́гих твои́х труда́ по́двигов, по́тов, заточе́ния,/ гла́да, жа́жды и вся́кия тесноты́;/ в ни́хже проше́л еси́ благоиску́сно,/ и венце́м побе́ды украша́емь,// вопие́т бо твоя́ кровь ко ·Го́споду.

 

Седа́лен святи́теля Па́вла, глас ·3:

              До́гму Боже́ственную придержа́в,/ глаго́л безбо́жный изве́ргл еси́, Па́вле Богому́дре, посрами́в А́рия:/ Отцу́ бо Сы́на единосу́щна пропове́дал еси́, ве́рныя утверди́в./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́/ дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Друго́й седа́лен святи́теля Па́вла, глас 8, подо́бен: «·Прему́дрости…»:

              Я́ко сосу́да сый избра́ннаго тезоимени́т, о́тче, и подража́тель,/ беды́ претерпе́л еси́ за ве́ру и гоне́ния/ и, я́ко той, в Рим прии́де, преподо́бне,/ всю́ду пропове́дуя Тро́ицы равноче́стное;/ тем и тече́ние во Арме́нии сконча́в,/ досто́йно прия́л еси́ от Го́спода вене́ц,/ посрами́в Македо́ния и безбо́жнаго А́рия./ Тем моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ·твою́.

 

                 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен из Мине́и, глас ·8:

              Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем А́нгельский и челове́ческий род/ досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти// покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ ·Твоему́.

 

Песнь ·4:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      О́тча не́дра не оста́вль,/ и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же,/ та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́,// и просла́вих Тя, Еди́не ·Человеколю́бче.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Своя́ плещи́ дав, и́же от Де́вы вопло́щься, на ра́ны, рабу́ прегреши́вшу,/ бие́н быва́ет Влады́ка непови́нен,// разреша́я моя́ ·согреше́ния.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Предстоя́в суди́щу суди́й законопресту́пных,/ я́ко осуди́мый пови́нен быва́ет, и зауша́ется бре́нною руко́ю,// созда́вый челове́ка я́ко Бог, и судя́й пра́ведно ·земли́.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Я́ко вои́стинну Ма́ти Бо́жия, Творца́ Твоего́ и Сы́на моли́,/ к спаси́тельному напра́вити мя приста́нищу, Всенепоро́чная, сла́внаго Его́ ·хоте́ния.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Не ве́дый греха́, и его́ ра́ди быв Го́споди, е́же не был еси́ вообража́ешися,/ прие́м чу́ждее, да спасе́ши мир,// и убие́ши прельсти́в ·мучи́теля.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   На Кресте́ воздви́жен был еси́,/ и пра́отца Ада́ма разреши́л еси́ грех/ [его́же ра́ди Твою́ услы́шах си́лу:]// я́ко вся спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л ·еси́.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.


Тропа́рь:   Избра́нная вся и до́брая,/ я́вльшися Бо́гу пре́жде созда́ния све́тлостию, Всепе́тая,// светоли́тием Твои́м пою́щия Тя ·просвети́.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Бо́га челове́ком родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна от чи́стых крове́й Твои́х,/ избавля́юща согреше́ний мно́гих,// любо́вию сла́вящия и почита́ющия Тя, Ма́ти ·Де́во.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Честь многоце́нную твоему́ верху́ испове́дания вене́ц,/ я́ко победоно́сцу, живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́,// Па́вле Богоявле́нне, блаже́нне. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Я́коже предподвиза́вся благочести́вых ра́ди, всему́дре, догма́тов,/ прия́л еси́ воздая́ния,/ ны́не дре́ва жи́зни получи́в, блаже́нне,// Па́вле Богоявле́нне, чу́дне. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  На Небе́сней земли́ ликоходи́ти,/ иде́же но́ги кро́тких ликовству́ют, сподо́бился еси́,// я́ко све́тел подви́жник и и́стины, всече́стне Па́вле, быв ·побо́рник.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Единосу́ществом О́тчим, Спа́се, я́ко Сын ви́димь,/ из Де́вы единосу́щен нам воплоти́вся, был еси́,// спасти́ восхоте́в ·челове́чество.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле ·Твое́й.

 

Песнь ·5:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Нощь не светла́ неве́рным Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с Твои́х./ Сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,// и воспева́ю Твое́ ·Божество́.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   За Твоя́ рабы́ продае́шися, Христе́,/ и по лани́те ударе́ние терпи́ши,/ свобо́де хода́тайственно пою́щим:// к Тебе́ у́тренюю, и воспева́ю Твое́ ·Божество́.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.


Тропа́рь:   Боже́ственною Твое́ю си́лою, Христе́,/ не́мощию плотско́ю кре́пкаго низложи́л еси́,// и победи́теля мя сме́рти, Спа́се, воскресе́нием показа́л ·еси́.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Бо́га родила́ еси́ Ма́ти чи́стая,/ воплоще́ннаго из Тебе́ боголе́пно, Всепе́тая:/ поне́же не позна́ла еси́ му́жеска по́ла,// но от Свята́го ражда́еши ·Ду́ха.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Егда́ со беззако́нными вмени́вся, возне́слся еси́ на ло́бнем,/ свети́ла сокрыва́хуся, и земля́ колеба́шеся, и церко́вная све́тлость раздра́ся,// евре́йское явля́ющи ·отпаде́ние.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Тебе́ разруши́вшаго мучи́телеву всю си́лу/ кре́постию непостижи́маго Твоего́ Божества́,// и ме́ртвыя Твои́м воскресе́нием воздви́гшаго пе́сньми ·сла́вим.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Ле́ствицу узре́в Иа́ков, к высоте́ утвержде́ну,/ о́бразу научи́ся, неискусобра́чная Тебе́:// Тобо́ю бо Бог челове́ком приобщи́ся, Всечи́стая ·Влады́чице.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Избавле́ние ве́чное Тобо́ю, Де́во, ны́не обре́тше/ усе́рдно зове́м Ти: е́же ра́дуйся, Богоневе́стная:// и Твои́м све́том возра́довавшеся, Всепе́тая, пе́сньми Тя ·пое́м.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Па́жить е́реси и гни́лость уста́вил еси́,/ приложи́в изя́щнейшее, Богому́дре, врачева́ние, о́тче, испове́дание твое́,// и твои́х догма́тов све́тлое, ума́ же чисте́йшее, и ре́вность Боже́ственную. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Бога́тно излия́ся Свята́го Ду́ха благода́ть твои́м устна́м, всеблаже́нне,/ побо́рника и́стинно Правосла́вия кре́пка обре́тши тя, преизя́щна, ве́рных:// тем просвети́л еси́ Боже́ственныя собо́ры. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  А́риево безбо́жное и Македо́ниево вредосло́вие, Па́вле,/ Богодухнове́нных твои́х догма́тов и уче́ний испращева́л еси́ плете́ния, я́ко Дави́д иноплеме́нника,// пре́жде сия́ удави́в, и тве́рдо низве́ргл ·еси́.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Сый Преве́чный ны́не под ле́ты бысть,/ плоть прие́м, Де́во, одушевле́ну и у́мну, Сло́во Безнача́льное из Тебе́, Неискусобра́чная, Чи́стая,// всем, пою́щим Тя, мир ·да́руя.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир ·подава́ющая.

 

Песнь ·6:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м потопля́ема грехи́,/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:// из смертоно́сныя глубины́ возведи́ ·мя.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Воспомина́ху Тя заключе́нныя во а́де ду́ши, и оста́вльшияся пра́ведных,/ и от Тебе́ спасе́ния моля́хуся:/ е́же Кресто́м, Христе́, по́дал еси́ преиспо́дним,// прише́д я́ко ·благоутро́бен.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Ко одушевле́нному Твоему́ и нерукотворе́нному хра́му,/ разруше́ну бы́вшу страда́ньми,/ воззре́ти па́ки лик апо́стольский отча́яся:/ но па́че наде́жды покло́нься,// воскре́сша повсю́ду ·пропове́да.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Неизрече́ннаго рождества́ Твоего́ всенепоро́чнаго о́браз,/ Де́во богоневе́стная, и́же нас ра́ди,/ кто от челове́к сказа́ти возмо́жет?/ Я́ко Бог неопи́санне, Сло́во соедини́вся Тебе́,// плоть из Тебе́ ·бысть.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   На Кресте́ возне́сся, Спа́се во́лею,/ вра́жию плени́л еси́ держа́ву,// на сем пригвозди́в грехо́вное, Бла́же, ·рукописа́ние.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Из ме́ртвых воскре́с Спа́се вла́стию,/ совоздви́гл еси́ челове́ческий род,// живо́т и нетле́ние дарова́вый нам, я́ко ·Человеколюбец.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.


Тропа́рь:   Зако́ннии Тя о́бразы, и проро́ческая прорече́ния я́ве предвозвеща́ху,/ хотя́щую роди́ти благоде́теля, Чи́стая, всея́ тва́ри,/ многоча́стне и многообра́зне благоде́йствовавшаго// ве́рно воспева́ющих ·Тя.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Устра́ншагося дре́вле наве́том человекоуби́йцы, Ада́ма первозда́ннаго/ ра́йския боже́ственныя сла́дости,/ Неискусобра́чная, па́ки возвела́ еси́,// ро́ждши и́же от преступле́ния нас ·изба́вившаго.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Глаго́лавый на высоту́ вредосло́вие/ и Сы́на и Сло́ва Бо́жия А́рий в тварь низведы́й,// от тебе́ окая́нный, Богому́дре, осуди́ся. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Безу́мный, и несмы́сленный, и безбо́жный отве́рг, о́тче, Македо́ний Боже́ственнаго Ду́ха,// твои́м кре́пким противле́нием, Богоявле́нне, низве́ржеся. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Умерщвля́ется пле́жущий змий живи́тельными твои́ми словесы́,/ приложи́вый ересе́й полк, святи́телю Бо́жий всеблаже́нне,// Богоглаго́льниче ·свяще́ннейше.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Пое́м, Де́во Богома́ти, па́че естества́ Рождество́ и Твою́ нескве́рную чистоту́,/ и́бо в Тебе́ ди́вно стече́ся де́вство и рождество́ ·нетле́нно.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га ·сла́вим.

 

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

И́кос:

              Вострепета́ша до́ле преиспо́дняя днесь,/ ад и смерть Еди́наго от Тро́ицы:/ земля́ поколеба́ся, вра́тницы же а́довы ви́девше Тя, ужасо́шася:/ вся же тварь со проро́ки ра́дующися пое́т Тебе́ побе́дную песнь,/ изба́вителю Бо́гу на́шему,/ разруши́вшему ны́не сме́ртную си́лу./ Да воскли́кнем и возопии́м ко Ада́му, и к су́щим из Ада́ма:/ дре́во сего́ па́ки введе́.// Изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

 

Песнь ·7:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Пещь о́троцы огнепа́льну/ дре́вле росоточа́щу показа́ша,/ Еди́наго Бо́га воспева́юще и глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в Бог// и ·препросла́влен.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Дре́вом умерщвля́ется Ада́м, во́лею преслуша́ние соде́лав:/ послуша́нием же Христо́вым па́ки обновля́емь есть.// Мене́ бо ра́ди распина́ется Сын Бо́жий, ·препросла́вленный.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Тебе́ воскре́сшаго, Христе́, из гро́ба, тварь вся воспе́:/ Ты бо жизнь су́щим во а́де процве́л еси́,/ ме́ртвым воскресе́ние,// и́же во тьме, свет ·препросла́вленный.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Ра́дуйся, Дщи Ада́ма тле́ннаго./ Ра́дуйся, еди́на Богоневе́сто./ Ра́дуйся, е́юже тля изгна́на бысть, я́же Бо́га ро́ждши:// Его́же моли́, Чи́стая, спасти́ся всем ·нам.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же на дре́ве кре́стнем грехо́вное жа́ло притупи́в,/ и Ада́мова преступле́ния рукописа́ние разруши́в копие́м ребра́ Твоего́,// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц ·на́ших.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   И́же в ребро́ прободе́н быв,/ и кропле́ньми кро́ве боже́ственныя зе́млю очи́стив,/ кровьми́ идолобе́сия оскверне́нную,// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц ·на́ших.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Преиспещре́ну, позлаще́ну у́тварь Тя иму́щу/ возлюби́ Созда́тель Твой, Де́во, и Госпо́дь:// превозноси́мый отце́в Бог и ·препросла́влен.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Очища́ется, Отрокови́це, угль дре́вле Иса́иа прие́м:/ знамена́тельне Твое́ рождество́ ви́дев,// превозноси́маго отце́в Бо́га, и ·препросла́влена.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Преше́л еси́, Богому́дре, к Небе́сным, Па́вле, ски́ниям/ и, прибли́жився Бо́гу, прича́стием обожа́емь, Боже́ствен был еси́, поя́, преподо́бне:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Воумля́еми твои́ми словесы́, учи́мся, Па́вле всехва́льне,/ я́ко в со́лнцех трех, Неразде́льное, Несеко́мо почита́ти Божество́, Ему́же и пое́м:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Я́ко всесвяще́нное Боже́ственное и Богоуго́дное испове́дание твое́:/ я́ко зла́то бо очи́стився, Бо́гу прине́слся еси́ же́ртва благоприя́тна, веселя́ся, преподо́бне,// подража́нием страсте́й Спа́са ·на́шего.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Всем Хода́таица челове́ком еди́на яви́лася еси́ Боже́ственнаго избавле́ния,/ Изба́вителя всех ро́ждши, Всенепоро́чная./ Ему́же вси пое́м:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н ·еси́.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н ·еси́.

 

Песнь ·8:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Неопа́льная огню́ в Сина́и прича́щшаяся Купина́,/ Бо́га яви́ медленоязы́чному и гугни́вому Моисе́ови,/ и о́троки ре́вность Бо́жия/ три непребори́мыя во огни́ певцы́ показа́:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Пречи́стый А́гнец слове́сный за мир закла́н быв,/ преста́ви я́же по зако́ну приноси́мая,/ очи́стив сего́ кроме́ прегреше́ний я́ко Бог, при́сно зову́ща:// вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   Нетле́нна не су́щи пре́жде стра́сти,/ восприя́тая от Созда́теля плоть на́ша,/ по стра́сти и воскресе́нии неприкоснове́нна тле́нию устро́ися,/ и сме́ртныя обновля́ет, зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Богоро́дичен:       Твое́ чистотное и всенепоро́чное, Де́во,/ скве́рное и ме́рзское вселе́нныя очи́сти,/ и была́ еси́ на́шего примире́ния к Бо́гу вина́, Пречи́стая:/ те́мже Тя, Де́во, вся дела́ благослови́м,// и превозно́сим во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Претерпе́вшаго стра́сти во́лею,/ и на Кресте́ пригвожде́на хоте́нием,/ и разру́шшаго си́лы а́довы,// по́йте свяще́нницы, лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Упраздни́вшаго сме́рти держа́ву,/ и от гро́ба воскре́сшаго со сла́вою,/ и спа́сшаго челове́ческий род,// по́йте свяще́нницы, лю́дие превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Све́том рождества́ Твоего́,/ странноле́пно вселе́нную просвети́ла еси́, Богороди́тельнице,/ су́ща бо вои́стинну Бо́га на объя́тиях но́сиши Твои́х,/ просвеща́юща ве́рныя при́сно зову́щия:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Пое́м, Чи́стая, благоче́стно Твое́ чре́во,/ Бо́га вмести́вшее несказа́нно воплоща́ема,/ да́вшаго всем ве́рным богоразу́мия просвеще́ние, при́сно зову́щим:/ вся дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте,// и превозноси́те во вся ·ве́ки.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Теку́т исто́чницы твои́х догма́тов и всю Це́рковь напая́ют;/ кро́вию же честно́ю твое́ю, о́тче,/ вся освяти́л еси́, Правосла́вною ве́рою тебе́ после́довавшия,// Го́спода по́йте, вопию́щия, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Приста́нищу ти́хому ны́не приста́л еси́, жите́йская треволне́ния отри́нув,/ име́л еси́ бо направля́юща все ше́ствие твое́ корми́теля Го́спода, Па́вле всехва́льне,// ма́нием вся творя́щаго, Его́же превозно́сим во вся ве́ки. (·Два́жды)

              Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ·Го́спода.

Тропа́рь:  Свет трисия́нен пребоже́ственныя Тро́ицы, в тя всели́вся,/ свет тя вторы́й показа́, просвеща́юща собо́р правосла́вных,/ ерети́ческий же полк, о́тче, омрача́юща// и, Го́спода по́йте, вопию́ща, и превозноси́те Его́ во вся ·ве́ки.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Глаго́лом проро́ческим после́дующе, Де́во, Тя Богоро́дицу возвеща́ем:/ родила́ бо еси́ Отроча́, всех древне́йша, Емману́ил нарица́ема,/ Ему́же ны́не зове́м:// Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ·ве́ки.

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ·ве́ки.

              О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ·ве́ки.

 

Диа́кон:            Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех ·возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й ·Богоро́дицы:

Хор:     Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се ·Мое́м.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ·ро́ди.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся ·Его́.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца ·их.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ ·тщи.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ·ве́ка.

              Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

 

Песнь ·9:

Кано́н Воскре́сный, глас ·7:

Ирмо́с:      Нетле́ния искуше́нием ро́ждшая,/ и всехитрецу́ Сло́ву плоть взаимода́вшая,/ Ма́ти неискусому́жная Де́во Богоро́дице,/ Прия́телище Нестерпи́маго,/ Село́ Невмести́маго Зижди́теля Твоего́,// Тя ·велича́ем.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   И́же божеству́ страсть прилага́ющии,/ заусти́теся вси чуждему́дреннии:/ Го́спода бо сла́вы пло́тию распя́та,/ не распя́та же естество́м боже́ственным,// я́ко во двою́ естеству́ Еди́наго ·велича́ем.

 

Припе́в:     Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию ·Твоему́.

Тропа́рь:   И́же телесе́м воста́нию неве́рующии,/ ко Христо́ву ше́дше гро́бу, научи́теся:/ я́ко умерщвле́на бысть, и воскре́се па́ки плоть Жизнода́вца,// во увере́ние после́дняго воскресе́ния, на не́же ·упова́ем.

Припе́в:     Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

Тро́ичен:               Не боже́ств Тро́ицу, но Ипоста́сей,/ ниже́ еди́ницу Лиц, но Божества́ чту́ще,/ ссеца́ем же Сию́ деля́щих:// слива́ем же па́ки, слия́ние дерза́ющих на Сию́, Ю́же ·велича́ем.

 

Кано́н Крестовоскре́сный, глас ·7:

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Свет от Све́та, О́тчее сия́ние сла́вы безле́тно осия́вый,/ я́коже во тьме челове́ческому житию́ Христо́с возсия́,/ и гоня́щую прогна́ тьму:// Его́же непреста́нно ве́рнии ·велича́ем.

 

Припе́в:     Сла́ва Господи, Кресту́ Твоему́ Честно́му и ·Воскресе́нию.

Тропа́рь:   Стра́сти плотски́я, и кре́пость Божества́, во Христе́ ви́дяще,/ му́дрствующии еди́но сло́жное естество́, да посра́мятся:/ Той бо я́ко челове́к у́бо умира́ет,// я́коже всего́ Соде́тель ·востае́т.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас ·7:

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Ра́дости нам ве́чныя хода́таица и весе́лия яви́лася еси́/ Присноде́во Отрокови́це, Изба́вителя ро́ждши,/ и́стиною и Ду́хом боже́ственным Того́ чту́щих,// я́ко Бо́га ·избавля́ющаго.

 

Припе́в:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Тропа́рь:   Поя́ Дави́д, Твой пра́отец, Пречи́стая, Тя/ ковче́г имену́ет Святы́ни боже́ственныя,/ преесте́ственне Бо́га вмести́вшую,/ во Оте́ческих Седя́щаго не́дрех,// Его́же непреста́нно ве́рнии ·велича́ем.

 

Кано́н святи́теля Па́вла, глас ·4:

Припе́в:     Святи́телю о́тче  Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:    Всего́ мене́ сама́го приношу́, Богоглаго́ливе, Боже́ственному покро́ву твоему́,/ я́ко священному́ченик власть реши́ти прегреше́ния от Христа́ прие́м,/ мои́х согреше́ний плени́цы растерза́в, спаси́ мя моли́твами твои́ми// и Боже́ственным Све́том просвети́. (·Два́жды)

 

Припе́в:     Святи́телю о́тче Па́вле, моли́ Бо́га о ·нас.

Тропарь:   Нов яви́лся еси́, ре́вностию разжига́емь, Па́вле преизя́щне,/ и́же в раи́ ны́не неизрече́нная словеса́, о́тче, услы́шал еси́,/ я́ко о́бщник бо нра́вов, нарече́ния бо сопричасти́лся еси́// и вене́ц прие́м Ца́рствия Христо́ва благоле́пнейший. (·Два́жды)

 

              Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь:  Я́ко не́кий храбр яви́лся еси́ оглаго́льник вся́кия е́реси,/ Правосла́вия же, священному́чениче, Боже́ственный побо́рник,/ луча́ми благода́ти просвеще́н я́ве// и Све́том, Па́вле всесла́вне, Несозда́нныя Тро́ицы ·облиста́емь.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Богоро́дичен:   Пло́тию из Тебе́ Сло́во, Всенепоро́чная, оде́явся,/ воплоти́вся же, поживе́ в ми́ре, я́ко Благоутро́бен,/ пребы́в не ху́ждше, я́ко пре́жде безтеле́сен,// и дре́вле вся му́чащаго Боже́ственною си́лою ·низложи́.

 

Катава́сия, глас ·4:

Хор:     Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая ·Присноде́во.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·помилуй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Диа́кон:            Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

 

Диа́кон:            Я́ко Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

 

Диа́кон:            Над все́ми людьми́ Бог ·наш.

Хор:     Свят Госпо́дь Бог ·наш.

Ексапостила́рий воскре́сный ·второ́й:

              Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся,/ ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе,/ и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть,/ рцы́те с Петро́м ученико́м:/ на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся,// я́коже предрече́ ·друго́м.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Свети́лен святи́теля Па́вла, подо́бен: «Ду́хом во ·святи́лищи…»:

              Ре́вностию распаля́емь,/ от те́плаго се́рдца духо́вный побо́рник благода́ти яви́лся еси́,/ собо́рище ерети́ческое мече́м разсе́кл слове́с твои́х, святи́телю,// тече́ние же соверши́в, равностоя́тель был еси́ му́ченическому ·мно́жеству.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сного ·ексапостила́рия:

              А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Христе́,/ А́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́,/ вме́сто печа́ли ов у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения,/ ов же в сме́рти ме́сто пода́теля Тя жи́зни пропове́дуя и велича́я,// и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и ·таи́нником.

 

Хвали́тны псалмы́, глас ·7:

Хор:     Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

                 Хвали́те Его́ вси А́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь ·Бо́гу.

Чтец:    Стихи́ры воскре́сные, глас ·7:

На 8. Стих:        Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным ·Его́.

Стихира:   Воскре́се Христо́с из ме́ртвых,/ разру́ш сме́ртныя у́зы:/ благовести́ земле́, ра́дость ве́лию,// по́йте Небеса́ Бо́жию ·сла́ву.

 

Стих:        Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы ·Его́.

Стихира:   Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся свято́му Го́споду Иису́су:// еди́ному ·безгре́шному.

 

На 6. Стих:            Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия ·Его́.

Стихира:   Христо́ву воскресе́нию кла́няющеся не преста́ем:/ Той бо спасл есть нас от беззако́ний на́ших,/ Святы́й Госпо́дь Иису́с,// явле́й ·воскресе́ние.

 

Стих:        Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем:/ хвали́те Его́ во псалти́ри и ·гу́слех.

Стихира:   Что возда́мы Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ нам?/ Нас ра́ди Бог в челове́цех,/ за истле́вшее естество́ Сло́во плоть бысть,/ и всели́ся в ны, к неблагода́рным, Благоде́тель:/ к пле́нником, Свободи́тель:/ ко и́же во тьме седя́щим, Со́лнце Пра́вды:/ на Кресте́, безстра́стный: во а́де, свет:/ в сме́рти, живо́т: воскресе́ние, па́дших ра́ди./ К Нему́же возопии́м:// Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

 

На 4. Стих:        Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и ·орга́не.

Стихира:    Врата́ а́дова сокруши́л еси́ Го́споди,/ и сме́ртную держа́ву упраздни́л еси́ кре́пкою си́лою Твое́ю,/ и совоздви́гл еси́ ме́ртвыя,/ и́же от ве́ка во тьме спя́щия,/ Боже́ственным и сла́вным воскресе́нием Твои́м,// я́ко Царь всех и Бог ·всеси́лен.

 

Стих:      Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния:/ вся́кое дыха́ние да хва́лит ·Го́спода.

Стихира:    Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви,/ и возвесели́мся о воскресе́нии Его́,/ я́ко совоздви́же ме́ртвыя от а́довых нереши́мых уз:/ и дарова́ ми́рови я́ко Бог, жизнь ве́чную,// и ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до ·конца́.

Стихира:  Блиста́яйся А́нгел,/ на ка́мени седя́ше живоприе́мнаго гро́ба,/ и жена́м мироно́сицам благовествова́ше, глаго́ля:/ воскре́се Госпо́дь, я́коже пре́жде рече́ вам,/ возвести́те ученико́м Его́,/ я́ко предваря́ет вы в Галиле́и:/ ми́рови же подае́т жизнь ве́чную,// и ве́лию ·ми́лость.

 

Стих:      Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ ·Твоя́.

Стихира:  Почто́ небрего́ма сотвори́сте ка́мене краеуго́льнаго,/ о пребеззако́ннии Иуде́и?/ Се той есть, Его́же положи́ Бог в Сио́не:/ И́же из ка́мене источи́вый в пусты́ни во́ду,/ и нам источа́яй от ребр Свои́х безсме́ртие./ Сей есть ка́мень, И́же от горы́ деви́ческия/ отсе́кся без хоте́ния му́жеска:/ Сын Челове́чь гряды́й на о́блацех небе́сных,/ к Ве́тхому Де́ньми, я́коже рече́ Дании́л,// и ве́чно Его́ ·Ца́рство.

 

                     Стихи́ра Ева́нгельская воскре́сная втора́я, глас ·2:

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.


              С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,// я́ко Жизнода́вца и ·Го́спода.

 

                      Глас ·2:

Хор:     И ныне и присно и во веки веков. ·Аминь.

              Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва ·Тебе́.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам ·свет.

 

Славосло́вие ·вели́кое:

Хор:    Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. ·Ами́нь.

              На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ·ве́ка.

              Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. ·Ами́нь.

              Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на ·Тя.

              Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (·Три́жды)

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим ·Тя.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Три́жды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

              Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй ·нас.

Тропа́рь воскре́сный, глас ·1:

Хор:     Днесь Спасе́ние ми́ру бысть,/ пое́м Воскре́сшему из гро́ба,/ и Нача́льнику жи́зни на́шея:/ разруши́в бо сме́ртию смерть,// побе́ду даде́ нам и ве́лию ·ми́лость.

 

Ектения́ ·сугу́бая:

Диа́кон:            Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и ·поми́луй.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое ·прошение)

                 Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии ·на́шей.

                 Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и ·чистоте́.

                 Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, ·правосла́вных.

                 Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма ·сего́.

                 Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ·ми́лости.

Иере́й:     Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Ектения́ ·проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу ·Го́сподеви.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:        Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода ·про́сим.

Хор:     Пода́й, Го́споди. (На каждое ·прошение)

Диа́кон:   А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода ·про́сим.

                 Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода ·про́сим.

                 До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода ·про́сим.

                 Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода ·про́сим.

                 Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве ·про́сим.

                 Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Иере́й:     Мир ·всем.

Хор:     И ду́хови ·твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви ·прикло́ним.

Хор:     Тебе́, ·Господи.

 


Иере́й:     Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Диа́кон:              ·Прему́дрость.

Хор:    ·Благослови́.

 

Иере́й:     Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ·ве́ка.

 

Иере́й:     Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ ·нас.

Хор:     Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) ·Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ ·Ма́тере…

 

·Многоле́тие:

Хор:     Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ·ле́та.

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ·ЧАС:

 

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·5:

              Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ ·нас.

Псало́м ·89:

              Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших ·испра́ви.

Псало́м ·100:

              Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия ·беззако́ние.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м ·на́шим.

              Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием ·Твои́м.

              Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие ·Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.


Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

                 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ·ны.

Чтец:   ·Ами́нь.

Иере́й:     Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ·ами́нь.

 

Конда́к, глас ·8:

              Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто ·Неневе́стная.

 

Иере́й:     Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва ·Тебе́.

Хор:     Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) ·Благослови́.

 

·Отпу́ст.

Иере́й:     Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и ·Человеколю́бец.

Хор:     Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

 


Тре́тий ·час:

Иере́й:     Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Чтец:    Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва ·Тебе́.

              Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши ·на́ша.

          

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:     Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 ·раз)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·16:

              Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве ·Твое́й.

Псало́м ·24:

              К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й ·eго́.

Псало́м ·50:

                 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой ·тельцы́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши ·на́ша.

              Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог ·спаса́ти.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

              И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

Шесто́й ·час:

Чтец:    Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему ·Бо́гу.

              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу ·на́шему.

Псало́м ·53:

              Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко ·мое́.

Псало́м ·54:

              Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на ·Тя.

Псало́м ·90:

              Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дней испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние ·Мое́.

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (·Три́жды)

              Го́споди, поми́луй. (·Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас ·изво́ливый.

              Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди ·Твоего́.

Трисвято́е по О́тче ·наш:

Чтец:    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ·ра́ди.

              Го́споди, поми́луй. (·Трижды)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от ·лука́ваго.

Иере́й:     Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

              Го́споди, поми́луй. (40 ·раз)

                 И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ·ами́нь.

              Го́споди поми́луй. (·Три́жды.)

                 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

              Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя ·велича́ем.

              И́менем Госпо́дним благослови́, ·о́тче.

Иере́й:     Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй ·нас.

Чтец:    Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ·ами́нь.


Боже́ственная ·литурги́я:

Диа́кон:   Благослови́, ·влады́ко.

Иере́й:     Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Аминь.

Вели́кая ·ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду ·помо́лимся.

                      О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду ·помо́лимся.

                     О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду ·помо́лимся.

                     О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду ·помо́лимся.

                 О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду ·помо́лимся.

                     О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду ·помо́лимся.

                     О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду ·помо́лимся.

                     О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду ·помо́лимся.

                 О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду ·помо́лимся.

                 Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

                     Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м ·102[3]:

Хор:     Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ ·Го́споди./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ в век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия ·Его́./

              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, ·Го́споди.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м ·145:

Хор:     Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и ·род.

               Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь[4].

Единоро́дный ·Сы́не:

                 Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ ·нас.

Ектения́ ·ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю ·благода́тию.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

Диа́кон:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу ·предади́м.

Хор:     Тебе́, ·Го́споди.

Иере́й:     Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки ·веко́в.

Хор:    ·Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, ·Блаже́нны:

Хор:     Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии ·Твое́м.

На 12:     Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

              Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и ·уте́шатся.

На 10:      Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят ·зе́млю.

                     Воскресные, глас ·7:

Тропа́рь:   Красе́н бе и добр в снедь, и́же мене́ умертви́вый плод:/ Христо́с есть Дре́во живо́тное,/ от Него́же яды́й не умира́ю,/ но вопию́ с разбо́йником:// помяни́ мя Го́споди, во Ца́рствии ·Твое́м.

              Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и ·насы́тятся.

Тропа́рь:   На Крест возне́сся Ще́дре,/ Ада́мово рукописа́ние дре́вняго греха́ загла́дил еси́,/ и спасл еси́ от пре́лести весь род челове́ческий.// Те́мже воспева́ем Тя, благоде́телю ·Го́споди.

На 8:       Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани ·бу́дут.

Тропа́рь:   Пригвозди́л еси́ на Кресте́ Ще́дре, грехи́ на́ша Христе́,/ и Твое́ю сме́ртию смерть умертви́л еси́/ воздви́гнувый уме́ршия из ме́ртвых:// те́мже покланя́емся Твоему́ свято́му ·воскресе́нию.

              Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га ·у́зрят.

Тропа́рь:   Излия́ яд змий в слу́хи Е́вины иногда́:/ Христо́с же на Дре́ве кре́стнем источи́л есть ми́рови жи́зни сла́дость./ Те́мже взыва́ем:// помяни́ нас Го́споди, во Ца́рствии ·Твое́м.

На 6        Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии ·нареку́тся.

Тропа́рь:   Во гро́бе я́ко сме́ртен положе́н был еси́, Животе́ всех Христе́:/ и вереи́ а́довы сломи́л еси́:/ и воскре́с во сла́ве тридне́вен я́ко си́лен, всех просвети́л еси́:// сла́ва Твоему́ ·воста́нию.

              Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство ·Небе́сное.

Тропа́рь:   Госпо́дь воскре́с тридне́вен из ме́ртвых,/ дарова́ мир Свой ученико́м,/ и сих благослови́в посла́, рек:// вся приведи́те во Ца́рствие ·Мое́.

На 4:       Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ·ра́ди.

                     Святи́теля, глас ·4:

Тропарь:    Сыноположи́вся благода́тию Боже́ственною,/ естество́м Сы́на Единоро́днаго в тварь не сведе́,/ Отцу́ Собезнача́льна, Па́вле,// Па́вла догма́том Богоно́снаго ·после́дуя.

              Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на ·Небесе́х.

Тропарь:    Усты́, и се́рдцем, и язы́ком му́дрость и си́лу Бо́жию,/ Сло́во Ипоста́сное, ты, Христа́, пропове́дал еси́, Па́вле Богому́дре, преподо́бне,// злочести́ваго обличи́в ·А́рия.

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Троичен:       Пресу́щественныя вла́сти Ду́ха Свята́го Бо́жия,/ И́мже Боготвори́мся судо́м пра́ведным, всему́дре,// естество́м Бо́га пропове́дал еси́, и вседе́тельна, и ·всеси́льна.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Богоро́дичен:       Безнача́льна Роди́теля Сло́во, вы́шше вся́каго нача́ла,/ нача́ло ны́не, воплоща́емо из Тебе́, Чи́стая, прия́т,// и под ле́том бысть, лет всех ·превы́шши.

 

Ма́лый вход (с ·Ева́нгелием):

Диа́кон:   Прему́дрость, ·про́сти.

 

Хор:     Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: ·аллилу́иа.

 

 


ТРОПАРИ́ И КОНДАКИ́ ПО ·ВХО́ДЕ:

Если хра́м ·Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святи́теля, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ·ища́…»:

              Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ Небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко ·Го́споду.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

 

Если хра́м ·Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

Тропа́рь ·хра́ма.

 

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.


Конда́к воскре́сный, глас ·7:

              Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святи́теля, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ·ища́…»:

              Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ Небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко ·Го́споду.

 

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Конда́к ·хра́ма.

 

Е́сли хра́м ·свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас ·7:

              Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м смерть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику рай;/ мироно́сицам плач преложи́л еси́/ и Апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ·ми́лость.

 

Тропа́рь ·хра́ма.

Тропа́рь святи́теля Па́вла, глас ·3:

              Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопи́ет ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ·ми́лости.

 

Конда́к воскре́сный, глас ·7:

                 Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́./ Связу́ем быва́ет ад,/ проро́цы согла́сно ра́дуются:/ предста́, глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре,// изыди́те, ве́рнии, в ·воскресе́ние.

 

Конда́к ·хра́ма.

 

              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му ·Ду́ху.

Конда́к святи́теля, глас 2, подо́бен: «Вы́шних ·ища́…»:

              Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ Небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко ·Го́споду.

              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. ·Ами́нь.

Кондáк Богоро́дицы, глaс ·6:

              Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я,/ на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти;/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих ·Тя.

 

Диа́кон:            Го́споду ·помо́лимся.

Хор:     Го́споди, ·поми́луй.

 

Иере́й:     Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и ·при́сно.

Диа́кон:            Го́споди, спаси́ ·благочести́выя.

Хор:     Го́споди, спаси́ ·благочести́выя.

 

Диа́кон:            И услы́ши ·ны.

Хор:     И