20 ма́рта 2022 года. Неде́ля втора́я Вели́кого поста́. Святи́теля Григо́рия Пала́мы. Глас 6.

 

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ

Диа́кон:            Воста́ните!

Хор:              Благослови́.

Иере́й:                Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Священнослужи́тели в алтаре́:

                                Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                                Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

                                Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

                                Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор:              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:             Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                                О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                                О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

                                                О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                                О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                                                О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                                О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:                Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Блаже́н муж:

Хор:                          Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                                    Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Го́споди, воззва́х, глас 6:

Хор:              Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 

                        Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.


Чтец:           Стихи́ры воскре́сные, глас 6:

На 10. Стих:       Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира:          Побе́ду име́я, Христе́, ю́же на а́да,/ на Крест возше́л еси́:/ да во тьме сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю,/ И́же в ме́ртвых Свобо́дь,/ Источа́яй живо́т от Своего́ све́та,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

 

Стих:                     Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.

Стихира:          Днесь Христо́с смерть попра́в,/ я́коже рече́, воскре́се,/ и ра́дование мирови дарова́,/ да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем:/ Исто́чниче жи́зни, Непристу́пный Све́те,// Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

 

На 8. Стих:       Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира:          Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри,/ гре́шнии ка́мо бежи́м;/ на Небеси́ Сам живе́ши,/ во а́де попра́л еси́ смерть./ Во глубины́ морски́я;/ та́мо рука́ Твоя́, Влады́ко./ К Тебе́ прибега́ем,/ Тебе́ припа́дающе мо́лимся:// Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас.

 

Стих:                Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира:          Кресто́м Твои́м, Христе́, хва́лимся,/ и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ина́го не ве́мы.

 

На 6. Стих:       А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира:          Вы́ну благословя́ще Го́спода,/ пое́м воскресе́ние Его́:/ Крест бо Претерпе́в,// сме́ртию смерть погуби́.

 

Стих:                И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира:          Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди,/ я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго сме́рти:/ обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м,// да́руя нам живо́т и нетле́ние.

 

                        Стихи́ры Трио́ди, глас 2, подо́бен: «Ки́ими похва́льными пе́сньми…»:

На 4. Стих:       От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихи́ра:          Ки́ими благопохвале́ний пе́сньми воспои́м иера́рха,/ богосло́вия трубу́, огнедохнове́нная уста́ благода́ти,/ честно́е Ду́ха прия́телище,/ столпа́ Це́ркве непоколеби́маго,/ вели́кое вселе́нныя украше́ние,/ реку́ прему́дрости, Све́та свети́льника,// звезду́ я́сную, тварь просвеща́ющую?

 

Стих:                Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихи́ра:          Ки́ими благопохвале́ний пе́сньми воспои́м иера́рха,/ богосло́вия трубу́, огнедохнове́нная уста́ благода́ти,/ честно́е Ду́ха прия́телище,/ столпа́ Це́ркве непоколеби́маго,/ вели́кое вселе́нныя украше́ние,/ реку́ прему́дрости, Све́та свети́льника,// звезду́ я́сную, тварь просвеща́ющую?

 

На 2. Стих:       Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихи́ра:          Ки́ими песнопе́ний цвета́ми венча́им иера́рха,/ благоче́стия побо́рника, и нече́стия проти́вника,/ те́плаго ве́ры предста́теля,/ вели́каго наста́вника и учи́теля,/ цевни́цу всекра́сную Ду́ха,/ златосия́ющий язы́к,/ исто́чник кипя́щий то́ки исцеле́ний ве́рным,// вели́каго и досточу́днаго Григо́рия?

 

Стих:               Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихи́ра:          Ки́ими земноро́днии устна́ми/ восхва́лим иера́рха, Це́ркве учи́теля,/ све́та Боже́ственнаго пропове́дника,/ небеснотаи́нника Тро́ицы,/ ве́лие мона́шествующих украше́ние,/ дея́нием и виде́нием просия́вшаго,/ Фессалони́тскую похвалу́,/ сограждани́на иму́щаго, мирото́чнаго на Небесе́х// боже́ственнаго и пречу́днаго Дими́трия?

 

                        Стихи́ра Трио́ди, глас 6:

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Преподо́бне, треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю до́брый, и Архипа́стыря Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу о овца́х:/ сам и ны́не о́тче наш Богоно́се Григо́рие,/ испроси́ моли́твами твои́ми,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

 

                                Глас 6:

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Догма́тик:          Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во;/ кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́;/ безле́тно бо от Отца́ Возсия́вый Сын Единоро́дный,/ То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде,/ неизрече́нно вопло́щься,/ естество́м Бог сый,/ и естество́м быв Челове́к нас ра́ди,/ не во двою́ лицу́ Разделя́емый,/ но во Двою́ Естеству́ несли́тно Познава́емый./ Того́ моли́, Чи́стая, Всеблаже́нная,// поми́ловатися душа́м на́шим.

 

Вход с кади́лом:

Диа́кон:             Прему́дрость, про́сти.

 

Све́те Тихи́й:

Хор:              Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

 

Диа́кон:             Во́нмем.

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Проки́мен воскре́сный:

Диа́кон:            Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас 6-й:

                                Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Хор:              Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Диа́кон:            Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

Хор:              Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)

Стих 2.               И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих 3.               До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Диа́кон:         Госпо́дь воцари́ся.

Хор:              В ле́поту облече́ся.     

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:             Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:             Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:             Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон:            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                                Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                                Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                                Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                                Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:                Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Сподо́би, Го́споди:

 Хор:             Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                        Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

                        Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:             Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:             Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:             Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:              Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:             А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                                Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                                До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                                Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                                Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:                Я́ко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:                Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:             Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:                Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Лития́:

Поется стихира храма [1], зате́м:

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Богоро́дичен воскре́сный из стихи́р стихо́вных гла́са хра́мовой стихи́ры. [2]


Диа́кон:            Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (40 раз)

 

Диа́кон:            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (50 раз)

 

Диа́кон:            Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Диа́кон:            Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 


Иере́й:                Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:               Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.

Хор:              Ами́нь.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец:               Стихиры воскресные, глас 6:

Стихира:          Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ А́нгели пою́т на Небесе́х,/ и нас на земли́ сподо́би,/ чи́стым се́рдцем// Тебе́ сла́вити.

Стих:                Госпо́дь воцари́ся,/ в ле́поту облече́ся.

                        Врата́ сокруши́в ме́дная,/ и вереи́ а́довы сотры́й,/ я́ко Бог всеси́лен,/ род челове́ческий па́дший воскреси́л еси́./ Сего́ ра́ди и мы согла́сно вопие́м:// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Стих:                И́бо утверди́ вселе́нную,/ я́же не подви́жется.

                             Тле́ния нас дре́вняго Христо́с испра́вити хотя́,/ на Кресте́ пригвожда́ется,/ и во гро́бе полага́ется./ Его́же мироно́сицы жены́ со слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго́лаху:/ увы́ нам, Спа́се всех,/ ка́ко изво́лил еси́ во гро́бе всели́тися;/ Всели́выйся же хотя́, ка́ко укра́ден был еси́;/ ка́ко преложи́лся еси́;/ ко́е же ме́сто Твое́ Живоно́сное сокры́ Те́ло;/ но, Влады́ко, я́ко обеща́лся еси́ нам яви́ся,/ и утоли́ от нас рыда́ние слез./ Пла́чущимся же им, А́нгел к ним возопи́:/ от пла́ча преста́вша Апо́столом рцы́те, я́ко воскре́се Госпо́дь,// мирови да́руя очище́ние и ве́лию ми́лость.

 

Стих:                До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,/ Го́споди, в долготу́ дний.

                        Распны́йся я́ко восхоте́л еси́, Христе́,/ и смерть погребе́нием Твои́м Плени́вый,/ тридне́вен воскре́сл еси́, я́ко Бог, со сла́вою,/ мирови да́руя безконе́чную жизнь,// и ве́лию ми́лость.

 

                                Стихи́ра Трио́ди, глас 8:

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Бо́дрый язы́к твой ко учи́тельству,/ во ушесе́х серде́чных возглаша́я, лени́вых ду́ши возставля́ет,/ и боговеща́нными словесы́ твои́ми ле́ствица обрета́ется,/ от земли́ к Бо́гу вознося́щая./ Те́мже Григо́рие, Фесса́лии чу́до,/ не преста́й моля́ся Христу́,// просвети́ти Боже́ственным све́том чту́щия тя.

 

                                Богородичен воскресный, глас 8:

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.

 

Моли́тва свята́го Симео́на Богоприи́мца:

Хор:              Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:           Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)      

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:                Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Хор:              Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Три́жды)

 

Благослове́ние хле́бов:

Диа́кон:            Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:               Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

 

Хор:              Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Хор:              Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и́./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й:                Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

У́ТРЕНЯ.

Шестопса́лмие:

Хор:              Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

                        Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)


Чтец:                                                                    Псалом 3:

                        Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

                        Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

                        Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

                        Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

                        Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

                        На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

                        Го́споди поми́луй. (Трижды)

                           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

                        Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

                        Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

                        Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

                        На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

                        Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

                        Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                        Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

                        Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:             Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:             О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                                О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                                О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                                О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

                                О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                                О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:                Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 6:

Диа́кон:             Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1:               Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор:              Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне. (И далее на каждый стих)

Стих 2:               Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3:               Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4:               Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

Хор:              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. (Дважды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен воскре́сный, глас 8:

                        И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы,/ и распя́тие претерпе́в, Благи́й,/ испрове́ргий сме́ртию смерть,/ и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог,/ не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю,/ яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве,/ приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны,// и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

 

Кафи́змы:

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма втора́я:

Псало́м 9:

                        Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псалом 10:

                        На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 11:

                        Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псалом 12:

                        Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псалом 13:

                        Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 14:

                        Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.

Псалом 15:

                        Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менé eсть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.

Псалом 16:

                        Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 6:

                        Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся,/ Мари́я вопия́ше ко скры́вшимся апо́столом:/ изыди́те виногра́да де́лателие,/ пропове́дите воскресе́ния сло́во:// воскре́се Госпо́дь, подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Стих:                Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

                        Го́споди, предстоя́ше гро́бу Твоему́ Мари́я Магдали́на,/ и пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше:/ где сокры́л еси́ ве́чный живо́т?/ Где положи́л еси́, И́же на престо́ле херуви́мстем;/ стрегу́щии бо сего́, от стра́ха омертве́ша./ Или́ Го́спода моего́ дади́те ми,/ или́ со мно́ю возопи́йте:// И́же в ме́ртвых быв, и ме́ртвыя воскреси́в, сла́ва Тебе́.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:   Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на страсть во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля а́нгелом: сра́дуйтеся Мне,/ я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма.// Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Хор:              Го́споди, пом́илуй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́зма тре́тья:

Псало́м 17:

                        Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор:              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 18:

                        Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псалом 19:

                        Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20:

                        Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Хор:              И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец:           И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 21:

                        Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псалом 22:

                        Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

                                                Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть се́й Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Чтец:           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Седа́льны воскре́сные, глас 6:

                        Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени надлежа́ше:/ я́ко царя́ спя́ща во́ини стрежа́ху Христа́,// и враги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се Госпо́дь.

 

Стих:               Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

                        Преднапису́ет Ио́на гроб твой,/ и сказу́ет Симео́н воста́ние Боже́ственное, безсме́ртне Го́споди:/ соше́л бо еси́ я́ко мертв во гроб, разруши́вый а́дова врата́./ Воскре́сл же еси́ кроме́ тле́ния, я́ко Влады́ка,/ во Спасе́ние мира, Христе́ Бо́же наш,// просвети́вый су́щия во тьме.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:       Богоро́дице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́,/ во́лею пригвожде́ннаго на Кресте́,/ и воскре́сшаго из ме́ртвых Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ся душа́м на́шим.

 

Полиеле́й: [3]

Хор:              Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

                        Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

                 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Тропари́ воскре́сные, глас 5:

Хор:              Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                        Ангельски́й собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́ша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от ада вся свобождша.

                        Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                        Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.

                        Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                        Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

                        Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./

                        Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./

                        Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./

                        Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)

 

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:             Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:                Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Ипакои́, глас 6:

                        Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Христе́,/ врата́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог,/ отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых,// изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш.

Степе́нна, глас 6:

1 Антифо́н:

Хор:              На не́бо о́чи мои́ возвожу́, к Тебе́, Сло́ве:// уще́дри мя, да живу́ Тебе́. (Дважды)

                        Поми́луй нас уничиже́нных,// устроя́я благопотре́бныя Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. (Дважды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная вина́,/ а́ще ко́ему сей по достоя́нию дхнет,// ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́.

2 Антифо́н:

Хор:              А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ никто́же от нас проти́ву возмо́гл бы вра́жиим бра́нем одоле́ти:// побежда́ющии бо от зде возно́сятся. (Дважды)

                        Зубы́ их да не я́та бу́дет душа́ моя́ я́ко птене́ц, Сло́ве:// увы́ мне, ка́ко и́мам от врага́ избы́ти, грехолюби́в сый! (Дважды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Святы́м Ду́хом обоже́ние всем,/ благоволе́ние, ра́зум, мир и благослове́ние:// равноде́телен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

3 Антифо́н:

Хор:              Наде́ющиися на Го́спода враго́м стра́шни, и всем ди́вни:// горе́ бо зрят. (Дважды)

                        В беззако́ния рук свои́х, пра́ведных жре́бий,// помо́щника Тя име́я Спа́се, не простира́ет. (Дважды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием до́льным.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Свята́го Ду́ха держа́ва на всех:/ Ему́же Вы́шняя во́инства покланя́ются,// со вся́ким дыха́нием до́льным.

 

Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:

Диа́кон:            Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас шесты́й:

                                Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Хор:              Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас.

Диа́кон:            Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Хор:              Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/ и прииди́ во е́же спасти́ нас.

 

Диа́кон:            Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́,/

Хор:              И прииди́ во е́же спасти́ нас.

 

Диа́кон:            Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:               Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Диа́кон:            Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Хор:              Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:            Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.

Хор:              Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:            Вся́кое дыха́ние.

Хор:              Да хва́лит Го́спода.

 

Диа́кон:            И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Диа́кон:            Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й                 Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Иере́й:               От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:              Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Диа́кон:            Во́нмем.

                                (Евангелие воскресное 6-е, Лк., зач. 114:)                        

Иере́й:               Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста посреде́ учени́к свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дети. И рече́ им: что смуще́ни есте́? И почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Сам Аз есмь: осяжи́те Мя и ви́дите: я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе. Еще́ же не ве́рующим им от ра́дости и чудя́щимся, рече́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они же да́ша Ему ры́бы печены́ часть и от пчел сот. И взем пред ни́ми яде́. Рече́ же им: сия́ суть словеса́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. Тогда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния. И рече́ им, я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́, и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы: вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии, и воздви́г ру́це Свои́, и благослови́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, отступи́ от них, и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́, и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Хор:              Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:

                        Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.

 

Псало́м 50:

Чтец:           Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

                                Глас 8:

Хор:              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Покая́ния отве́рзи ми две́ри Жизнода́вче,/ у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́,/ храм нося́й теле́сный весь оскверне́н:/ но я́ко щедр, очи́сти// благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        На спасе́ния стези́ наста́ви мя Богоро́дице,/ сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х:/ но Твои́ми моли́твами/ изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.                         

                                Глас 6:

                        Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

                        Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я окая́нный,/ трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго:/ но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ я́ко Дави́д вопию́ Ти:/ поми́луй мя Бо́же// по вели́цей Твое́й ми́лости.

 

Диа́кон:            Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (12 раз)

 

Иере́й:               Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Кано́н:

Песнь 1:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по без́дне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу/ побе́дную песнь// пои́м, вопия́ше.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Распросте́ртыма дла́ньма на кресте́,/ оте́ческаго испо́лнил еси́ благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая.// те́мже побе́дную песнь Тебе́ вси пои́м.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Стра́хом к Тебе́, я́ко рабы́ня, смерть/ повеле́на приступи́ Влады́це живота́,// то́ю подаю́щему нам безконе́чный живо́т и воскресе́ние.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:   Своего́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам восхоте́,/ от безсе́меннаго Твоего́ чре́ва, па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая,// тва́рей вои́стинну яви́лася еси́, Влады́чица.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Восприе́мше те́плыми слеза́ми, блу́днаго глас,/ Тебе́ Отцу́ всех и Бо́гу припа́даем, вопию́ще:/ я́ко согреши́хом от Тебе́ удали́вшеся, и блуду́ рабо́тавше,// приими́ на́ше покая́ние.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Ца́рское преоби́дев благоро́дие,/ е́же дарова́л еси́ мне, мене́ ра́ди Сло́ве, Челове́к бы́вый:/ лю́те осуди́хся угоди́ти свиния́м, грехо́вным вку́сом,// но пощади́ мя Спа́се, милосе́рдием Твои́м.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             На коле́ну па́дающа мя,/ я́коже пе́рвее блу́днаго Влады́ко Го́споди,/ Ты прите́к приими́, и рука́ма объе́м,/ пода́ждь ми о́бразы Твоего́ спасе́ния,/ вме́сто нае́мника Человеколю́бче,// па́ки Твоего́ сы́на сотворя́я.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Богоявле́ния Тобо́ю сподо́бися Богора́дованная, челове́ческое естество́:/ еди́на бо хода́таица Де́во, была́ еси́ Бо́гу и челове́ком./́ Тем я́ко Бо́жию Тя Роди́тельницу вси досто́йно сла́вим.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Ри́торов боже́ственнии, и богосло́вов изря́днии, и язы́цы боговеща́ннии,/ прииди́те сни́дитеся в соедине́ние,// воспе́ти по достоя́нию духори́тора, боже́ственнаго Григо́рия. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Столп ве́ры, Це́ркве побо́рник,/ вели́кий Григо́рий да восхва́лится мно́ю,/ всеизря́дный па́стырь Фессалони́тский,// красота́ чи́на иера́ршескаго вои́стинну. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             От младе́нства возжела́л еси́ лу́чшее житие́,/ и соверше́нное о́тче от ю́ности возлюби́л еси́ мудрова́ние,/ и купнонра́вен, и единому́дрен показа́лся еси́// тезоиме́нствующаго тебе́ о́тче Григо́рие.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Бу́ди ми Всенепоро́чная живота́ путь,/ наставля́ющий мя к Боже́ственным селе́нием:/ прельсти́хся бо, и к про́пастем зло́бы поползну́хся,// от ни́хже мя возведи́ хода́тайством Твои́м.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Песнь 3:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени// испове́дания Твоего́.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся стра́хом:// но содержи́тельною дла́нию нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма бе.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния:/ Живота́ бо не терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния,// умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется всем воскресе́ние.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:       Боже́ственнаго рождества́ Твоего́, Чи́стая,/ вся́кий естества́ чин превосхо́дит чу́до:/ Бо́га бо преесте́ственне зачала́ еси́ во чре́ве,// и ро́ждши пребыва́еши при́сно Де́ва.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Убоя́вся мои́х дел, и дале́чнаго отше́ствия,/ и расточе́ннаго Твоего́ бога́тства,/ его́же ижди́х в блу́дных стремле́ниих,/ в покая́нии к Тебе́ зову́, Отцу́ и Бо́гу моему́:// согреши́х, спаси́ мя.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             На земли́ согреша́я, небесе́ убоя́хся:/ си́це бо ми бу́дет суд тогда́ препира́яй,/ егда́ вся́ческая предста́нут Сло́ве,// пра́ведным судо́м Твои́м суди́мая.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Мра́чная и скве́рная мя помышле́ния пита́ху,/ егда́ от Тебе́ Спа́се, дале́че бых блу́дный,/ ны́не же зову́ Ти: согреши́х, согреши́х, спаси́// те́пле прибега́ющаго милосе́рдию Твоему́.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Обожи́ся Де́во Ада́мово смеше́ние:/ из чре́ва бо Твоего́ Бог плотоно́сец яви́ся,/ И́мже воззва́ни бы́хом от дре́вняго осужде́ния,// солга́ни наде́ждею дре́вле обоже́ния.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Струи́ Боже́ственных уче́ний твои́х сохраня́ющии,/ вся́кия ко́зни злосла́вных избега́ем,/ и вся избива́ем твои́ми свяще́нными списа́ньми// полки́ сих Григо́рие. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Прему́дрости бу́ия злосла́вных разруши́л еси́ блаже́нне,/ прему́дрость Бо́жию ипоста́сную име́я в се́рдце твое́м,// е́юже с шу́мом порази́л еси́ гнила́я сих шата́ния. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             Умертви́в пло́ти тле́емыя вся́кое сладостра́стие прему́дре,/ по́стнически оживи́л еси́ души́ твоея́ движе́ния,// и сию́ Боже́ственный орга́н Богосло́вия показа́л еси́.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  В ра́зуме ума́ и произволе́нии,/ сту́дное же и блу́дное житие́ приле́жно возлюби́х,/ но любо́вию Боже́ственною мя свяжи́,// моли́твами Твои́ми, Де́во Богоневе́стная.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

 

Седáлен Трио́ди, глaс 4, подо́бен: «Ско́ро предвари́…»:

                        Пре́лесть попали́л еси́ злосла́вных прему́дре,/ ве́ру изъясни́л еси́ правосла́вных до́бре,/ и мир просвети́л еси́./ Отону́дуже победоно́сный победи́тель показа́лся еси́,/ столп Це́ркве, и́стинный иера́рх,/ моля́ся не преста́й Христу́,// спасти́ся всем нам.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тотже седáлен Трио́ди, глaс 4:

                        Пре́лесть попали́л еси́ злосла́вных прему́дре,/ ве́ру изъясни́л еси́ правосла́вных до́бре,/ и мир просвети́л еси́./ Отону́дуже победоно́сный победи́тель показа́лся еси́,/ столп Це́ркве, и́стинный иера́рх,/ моля́ся не преста́й Христу́,// спасти́ся всем нам.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен Трио́ди, глaс 4:

                        Ско́ро приими́ Влады́чице моле́ния на́ша,/ и сия́ принеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу,/ Госпоже́ Всенепоро́чная:/ погаси́ обстоя́ния злосла́вных языковре́дных,/ укроти́ ко́зни, и низложи́ де́рзость/ вооружа́ющихся безбо́жных// Пречи́стая, на рабы́ Твоя́.

 

Песнь 4:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,// от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Дре́во процвело́ есть, Христе́, и́стинныя жи́зни:/ крест бо водрузи́ся,/ и напое́н быв кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго Твоего́ ребра́,// живо́т нам прозябе́.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Не ктому́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет:/ Христо́с бо богоде́латель челове́ческаго естества́,// ны́не невозбра́нно стезю́ живота́ мне отве́рзе.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:       Я́ко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма,/ я́же Твоего́ боголе́пнаго, Богоро́дице, суть рождества́,// су́щим на земли́ и на небеси́, Присноде́во, та́инства.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Отмета́тельное оте́ческих ми повеле́ний бога́тство,/ е́же ми дарова́л еси́, в сладостра́стии ижди́в,/ бых Боже́ственных дарова́ний нищ окая́нный./ Те́мже ка́ющася со испове́данием// не омерзи́ мене́ Влады́ко Го́споди.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Боголе́пно восприи́м нищету́ мене́,/ дале́че Тебе́ дре́вле бы́вшаго,/ Собо́ю к Себе́ присвоя́еши,/ и освяща́еши мя к весе́лию Человеколю́бче:/ те́ло Твое́ Боже́ственное Сло́ве,// воззва́ние мое́, весе́лия творя́.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Да дале́че слеза́ми непреста́нными,/ ве́чныя му́ки изба́вимся,/ ю́же угото́ва Бог лука́вым духово́м,/ я́ко блу́дный, вопие́м: согреши́хом Ти О́тче,// но приими́ вся прибега́ющия ны к Твое́й ми́лости.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.


Богоро́дичен:   Собезнача́льное Отцу́ Сло́во сый и Ду́ху,/ от Неискусому́жныя Де́вы ражда́ется кроме́ зако́на:/ пребы́в у́бо е́же бе, пребы́в же па́ки е́же от нас прия́т./ Во двою́ бо естеству́ еди́н Сын есть,// во обою́ храня́ есте́ственное.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Отве́рз уста́ твоя́ о́тче прему́дре,/ Боже́ственную прему́дрость пропове́дал еси́,/ е́йже поуча́лся еси́ в се́рдце твое́м при́сно,// и Варлаа́ма су́етнаго несмы́сленна и безу́мна показа́л еси́. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Заше́л еси́ сладча́йший в зе́млю, со́лнце зако́ном естества́,/ возсия́еши же у́тро со Христо́м со́лнце невече́рнее,// вся назира́я моли́твами твои́ми. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             Яви́ благода́ть тебе́ блаже́нне Бо́жий,/ похвалу́ и утвержде́ние преве́лие правосла́вных,/ и па́стыря блага́го, и богосло́ва втора́го,// и ста́да бо́драго храни́теля.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Ушеса́ мне отве́рзи душе́вныя Ма́ти Бо́жия,/ роди́вшая пре́жде ушеса́ Отве́рзшаго глухо́му,// и Боже́ственным внима́ти словесе́м, и исполня́ти сподо́би.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:            Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́ди Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Бо́жиим/ све́том Твои́м, Бла́же,/ у́треннюющих Ти ду́ши/ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,// от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Уступа́ют мне херуви́ми ны́не,/ и пла́менное ору́жие, Влады́ко, плещи́ мне дае́т,/ Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га,// разбо́йнику путь сотво́ршаго в рай.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Не ктому́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Христе́, возвраще́ния:/ Ты бо от земли́ мя возве́л еси́ забве́нна,/ благоутро́бия ра́ди мно́гаго,// к высоте́ нетле́ния воскресе́нием Твои́м.

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:       И́же Богоро́дицу Тя от души́, Влады́чице ми́ра блага́я,/ испове́дающих спаси́:/ Тебе́ бо предста́тельство непобори́мое и́мамы,// и́стинную Богороди́тельницу.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Бога́тства и дарова́ний Боже́ственных лиши́хся,/ и в страну́ приидо́х благи́х живо́тных гла́дом та́я,/ но Ты мя О́тче я́ко Благи́й,/ дре́вния сла́вы и сла́дости,// благосе́рдия ра́ди Твоего́, испо́лни.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             По́мысл блу́днаго, в блуде́ житие́ ижди́вша прии́мше,/ Отцу́ ми́лостивому притеце́м,/ несумне́нною ве́рою, и сокруше́нием се́рдца,// я́ко да согреше́ний оставле́ние прии́мем.

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Не косни́ душе́ моя́, в да́льней стране́ пребыва́ющи,/ но тецы́ вско́ре, Бо́гу и Отцу́ испове́дающися,/ да прии́меши разреше́ние,// и́хже зле соде́лала еси́ житие́ изнури́вши.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Све́тлый Тя о́блак, нося́й Со́лнце пра́вды,/ в Тебе́ носи́мое, Пречи́стая Де́во ве́мы,/ неразу́мия тьму и́дольскую отгоня́ющее,// и ра́зумом и́стинным просвеща́ющее.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Серпо́м слове́с твои́х, и свяще́нными списа́ньми/ посе́кл еси́ е́реси тернови́дныя,/ и пле́вел ло́жная прозябе́ния,/ правосла́вия же благочести́вая положи́л еси́ се́мена,// священнонача́льне Григо́рие. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Словеса́ твоя́ всему́дре, и честна́я списа́ния/ суть роса́ Небе́сная,/ мед ка́менный, хлеб а́нгельский притека́ющим,/ питие́, бра́шно, сла́дость,// наслажде́ние, Григо́рие, и исто́чник живы́я воды́. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             О́бщаго тя учи́теля познава́ет земля́ и мо́ре,/ столп свяще́нный правосла́вия,/ и оружеполо́жницу Боже́ственных догма́т честну́ю,/ прему́драго богосло́ва свяще́ннаго,// сожи́теля, соприча́стника, апо́столом единонра́внаго.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Богоро́дичен:  Струя́ми умиле́ния,/ скве́рны се́рдца моего́ Непоро́чная отмы́й Де́во,/ и покая́ния о́бразы мне да́руй,/ Твои́ми к ще́дрому Бо́гу свяще́нными моле́нии,// Его́же неизрече́нно родила́ еси́.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

 

Песнь 6:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Многоми́лостиве.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Распина́емь, Влады́ко, гвоздьми́ у́бо,/ кля́тву ю́же на нас потреби́л еси́:/ копие́м же пробода́емь в ребро́,// ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л еси́.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти:/ но и́же естество́м Бог же и ми́лостив,/ сшел еси́ на взыска́ние,// и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:           Пречи́стая Влады́чице,/ ро́ждшая челове́ком ко́рмчию Го́спода,/ страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние,// и тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Юне́йший бых сын Твой,/ и бога́тство Твое́ зле ижди́х,/ удале́нием зла́го жития́,/ и благи́х Твои́х лиша́яся Человеколю́бче,/ прихожду́ Тебе́ Отцу́ и Бо́гу моему́,// и прошу́ проще́ния.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Стра́нничество безчелове́чное получи́х,/ и пасти́ свинии́ осужде́н бых,/ я́ко мое́ расточи́х бога́тство,/ е́же ми́лостивно вско́ре пода́л еси́,/ и бых от всех наг,// но Ты я́ко Бог мой уще́дри.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Не и́мам дерзнове́ния Человеколю́бче, воззре́ти и ви́дети,/ согреши́в на Не́бо, безме́рную высоту́,/ ни нарещи́ся сын Твой, блу́дный,// но уще́дри мя туне, име́яй безме́рную ми́лость.

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Несказа́нное Твое́ Рождество́,/ и неизрече́нный рождества́ Твоего́ о́браз Деви́це,/ я́ко Бо́га вы́ше ума́ ражда́еши,/ де́вство нескве́рное иму́щи:// тем Тя вси и́стинную Богоро́дицу досто́йно сла́вим.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Растерза́ся су́етное шата́ние,/ и язы́к Варлаа́ма безу́мнаго,/ словесы́ и веле́нии, и ра́зума острото́ю// прему́драго царя́, и твое́ю, Григо́рие. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Боже́ственную цевни́цу Ду́ха,/ трубу́ я́ве пропове́дающую Боже́ственныя та́йны,// Фессалони́тскаго председа́теля, Богосло́вский язы́к, пе́сньми почти́м. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             Лю́дем иногда́ предводи́тель,/ я́ко столп о́гненный, ве́ры враги́ попали́л еси́,/ ве́рных же состоя́ния просвети́л еси́,// богому́дре о́тче Григо́рие.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Бу́ди ми Всечи́стая Влады́чице,/ тишина́ и приста́нище утеше́ния,/ преводя́щее к Боже́ственному приста́нищу невла́емому,// бу́рю страсте́й мои́х укроти́вши.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 


Конда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), подо́бен: «Взбра́нной…», глас 8:

                        Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие богоглаго́льниче,/ но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

И́кос, подо́бен: «А́нгел предста́тель…»:

                        А́нгел яви́лся еси́ на земли́, неизрече́нная Бо́жия челове́ком возвеща́я./ Безпло́тных бо гла́сы, от челове́ческих сый, и пло́тию употребля́яся, удиви́л еси́ нас,/ и вопи́ти тебе́ богоглаго́ливе увеща́л еси́ сия́:/ ра́дуйся, и́мже тьма сокры́ся; ра́дуйся, и́мже свет взы́де./ Ра́дуйся, несозда́ннаго Божества́ а́нгеле;/ ра́дуйся, созда́ннаго и бу́яго вои́стинну обличи́телю./ Ра́дуйся, высоту́ невосходи́мую, Боже́ственное естество́ реки́й;/ ра́дуйся, глубину́ неудо́бь ви́димую, де́йство реки́й;/ ра́дуйся, я́ко сла́ву Бо́жию до́бре рекл еси́;/ ра́дуйся, я́ко мне́ния злоде́ев отре́кл еси́./ Ра́дуйся свети́льниче, показа́вый Со́лнце;/ ра́дуйся ча́ше, пития́ Боже́ственнаго пода́тельнице./ Ра́дуйся, и́мже и́стина просиява́ет;/ ра́дуйся, и́мже помрачи́ся лжа.// Ра́дуйся, пропове́дниче благода́ти.

 

Песнь 7:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие/ мучи́теля увеща́ вопи́ти:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся,/ и во дни по всей, Влады́ко, земли́ свет поме́рче, вопия́:// благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Облеко́шася Христе́ схожде́нием Твои́м во свет преиспо́дняя,/ пра́отец же весе́лия испо́лнь, яви́ся ликовству́я, взыгра́ся, вопия́:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:       Тобо́ю, Ма́ти Де́во,/ свет возсия́ всей вселе́нней све́тлый:/ Зижди́теля бо Ты всех родила́ еси́ Бо́га,/ Его́же проси́, Всечи́стая,// нам низпосла́ти ве́рным ве́лию ми́лость.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Дерзнове́ния не и́мам,/ е́же нарещи́ся сын Твой, О́тче Человеколю́бче,/ я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х бы́ти молю́ся,/ не гнуша́йся мене́ зову́ща:// оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Оскверни́вше пе́рвым житие́м жизнь,/ и погуби́вше благоро́дие пе́рвое,/ притеце́м Еди́ному Отцу́ и Бо́гу на́шему,// покая́нием те́плым прия́ти спасе́ние.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Же́сток граждани́н, ему́же рабо́тати окая́нный осуди́хся:/ глад же, его́же подъя́х, свиния́м угожда́я, кре́пок и нестерпи́мь,// но обра́щься прошу́, Спа́се, поми́луй мя.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Умерщвле́нное естество́ оживи́ла еси́,/ еди́на Живо́т ро́ждшая Де́во Богоро́дице:/ те́мже Тя спасе́ние ве́рнии све́мы,// оте́ц на́ших Бо́га пло́тию ро́ждшую.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Словесе́м бесе́дующии, и списа́нием твои́м Григо́рие,/ ра́зуму поуча́ются Бо́жию,/ и по́лны явля́ются прему́дрости Бо́жия духо́вныя,// и несозда́нную благода́ть, и де́йство Бо́жие богосло́вствуют. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Меч и стре́лы злосла́вных сокруши́л еси́,/ и го́рдость Варлаа́мову, и вся́кую си́лу ерети́ческую,/ я́ко тка́ние паучи́ны расточи́л еси́,// а́ки ка́мень превели́кий иера́рше. (Два́жды)

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             Запечатле́ся твои́ми словесы́ и догма́ты ве́ра благочести́вых,/ и де́рзость е́реси ста Григо́рие,// и низложе́ние правосла́вия преста́, и кре́пость злосла́вных.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Струи́ Тя исто́чника, усо́хшии страсте́й боле́зньми, ве́дуще вои́стинну,/ почерпа́ем спасе́ние, и Боже́ственныя струи́, и взыва́ем:// благослове́н Всечи́стая, плод Твоего́ чре́ва.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Песнь 8:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́,/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти.// Тя превозно́сим во вся ве́ки.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди,/ богоуби́йцы за́висть ны́не соде́ла,/ Тебе́ на крест возне́сшия, Сло́ве Бо́жий:// Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́,/ и во ад соше́д, всего́ совоздви́гл еси́/ лежа́щаго во гно́ищи, Христе́, челове́ка,// Тя превознося́ща во вся ве́ки.

 

Припев:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен:           От Све́та Светода́вца Сло́ва зачала́ еси́,/ и ро́ждши неизрече́нно Сего́, просла́вилася еси́:/ Дух бо в Тя, Отрокови́це, Бо́жий всели́ся.// Те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Безме́рнаго Влады́ко, и мно́гаго милосе́рдия Твоего́,/ ве́мы бога́тство в Тя ве́ровавшии./ Те́мже Ти припа́даем с блу́дным вси те́пле:/ приими́ согреши́вшия, и к Тебе́ прибе́гшия:/ несть бо, несть грех Ще́дре,// Твое́ человеколю́бие победи́ти моги́й.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Милосе́рдия ра́ди Влады́ко Себе́ смири́в,/ па́дшим Твои́м сыно́м прибли́жился еси́:/ Сам бо Человеколю́бче срел еси́ па́дших,/ и облобыза́еши, и спасе́ние да́руеши:/ а́ще кто и до́лу па́днет,// ми́лостив сый не гне́ваешися, я́ко Человеколю́бец.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Стра́шнейший суд мене́ усря́щет о Влады́ко,/ я́ко Тя человеколю́бца и незло́бива зря,/ не притека́ю к Тебе́, блу́днаго зовы́й гла́сом,/ но в ле́ности житие́ препровожда́ю:/ Ты у́бо ми́лостив бу́ди ми,// и осужде́ния о́наго исхити́ Ще́дре, покая́ния ра́ди.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   От мно́гих мя Всенепоро́чная напа́стей преклоне́на,/ и печа́лей бу́рею потопля́ема/ приста́нище спасе́ния, Твое́ю моли́твою Пречи́стая изба́ви,/ и от всех исхити́вши спаси́:/ да Тя досто́йно я́ко те́плую предста́тельницу,// сла́влю Богоро́дицу во вся ве́ки.

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Предстои́ши ны́не престо́лу Всеще́драго,/ я́ко богосло́вов подо́бный,/ и сим единонра́вный всему́дре Григо́рие,/ Фессалони́тский председа́телю, иера́рхов добро́то,/ све́тло украси́вся сла́вою священнонача́лия,// Бо́гу и ны́не служа́. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Ве́дый чи́стое твоего́ помышле́ния Бог,/ и пре́жде чре́ва, и пре́жде зача́тия,/ ве́рному возглаго́ла боже́ственному царю́ я́ве,/ Це́ркве необори́маго бы́ти тя побо́рника:/ те́мже пра́вильным изве́ством,// ми́ром запечатле́н еси́ священнонача́льства. (Два́жды)

 

                                Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода.

Тропа́рь:             Побежда́ется я́ве и бе́дствует/ собра́ние Поликинди́на дла́нию твое́ю,/ и му́дрыми твои́ми глаго́лы,/ пресла́вне Григо́рие, Фессалони́тский председа́телю:/ и я́ко исчеза́ет дым, исчезе́ гнило́е безу́мие,// твои́м громогла́сным и Богосло́вным язы́ком.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Сло́во Бо́жие в Тебе́ Де́во,/ челове́ческое естество́ погружа́емое страстьми́,/ возобрази́ кра́йнею благосты́нею:/ и все обнови́ и посвяти́:/ те́мже Тобо́ю спасе́ни,// Тя славосло́вим во вся веки.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

                        О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

 

Диа́кон:            Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

 

Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор:              Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

                        Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Песнь 9:

Кано́н Воскре́сный, глас 6:

Хор:

Ирмос:                 Бо́га/ челове́ком не возмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́ же велича́юще,/ с Небе́сными во́и// Тя ублажа́ем.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий,/ пло́тию приобщи́вся страсте́м:/ но реши́ши от страсте́й челове́ка,/ страсте́м быв страсть, Спа́се наш:// еди́н бо еси́ безстра́стен, и всеси́лен.

 

Припев:               Сла́ва, Го́споди, Свято́му Воскресе́нию Твоему́.

Тропарь:             Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ невку́сно,/ Твоя́ же животворя́щая и боже́ственная, Влады́ко, душа́, во а́де не оста́влена бысть:// но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл еси́.

 

Припев:               Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен:            Бо́га Отца́, Сы́на собезначальна,/ вси человецы устнами у́бо чистыми сла́вим,/ неизреченную же и преславную Ду́ха Всесвятаго силу чтим:// едина бо еси́ всесильная Троица неразлучная.

 

Кано́н Трио́ди (о блу́дном сы́не), глас 8:

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Ра́дости и весе́лия ны́не,/ мене́ ра́ди закла́вшемуся Твоему́ тельцу́,/ испо́лни сего́ от Тебе́/ ча́ющую мою́ ду́шу Бо́же:/ заблужде́на приими́ мя,/ и умерщвле́на к жи́зни возведи́,/ и в Боже́ственную оде́жду спасе́ния,// в нетле́ние мя облецы́.

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Ду́ши удале́ныя от Бо́га,/ и Боже́ственных дарова́ний лише́ныя,/ прииди́те те́пле,/ и блу́днаго обраще́ние восприи́мше зове́м:/ О́тче Благи́й, И́же на Небесе́х,/ согреши́хом Ти вси, очи́сти и спаси́// прибега́ющия к ми́лости Твое́й.

 

Припе́в:               Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Тропа́рь:             Я́ко имы́й милосе́рдия мно́жество мно́гое,/ не гнуша́йся мене́ Го́споди Го́споди,/ во мно́гих сласте́х бога́тство ижди́вша,/ и прибега́юща ны́не, и зову́ща блу́днаго гла́сом:/ согреши́х Ти, спаси́// прибега́ющаго к ми́лости Твое́й.

 

Припе́в:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен:   Спасе́ния приста́нище и наставле́ние,/ и предста́тельницу Тя и́мам раб Твой,/ лю́тых всех препя́тий,/ я́ко блага́я к Бо́гу мольба́ми Твои́ми Влады́чице да изба́влюся,/ я́ко на Тя всю мою́ наде́жду возложи́х любо́вию,// да ве́рою велича́ю Тя.

 

Кано́н Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 4:

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Зерца́ло Бо́жие был еси Григо́рие:/ е́же бо по о́бразу нескве́рное соблю́л еси́,/ ум же влады́ку на стра́сти плотски́я му́жески поста́вив,/ е́же по подо́бию восприя́л еси́.// Отону́дуже дом был еси́ Святы́я Тро́ицы светле́йший. (Два́жды)

 

Припе́в:               Святи́телю о́тче Григо́рие, моли́ Бо́га о нас.

Тропа́рь:             Царь благочести́вый крила́таго тя воздухохо́дна показу́ет, сему́ спобо́рствующа,/ я́ко всего́ испо́лнена Боже́ственнаго Ду́ха,/ на суему́дреннаго неи́стовствующаго Варлаа́ма,/ глаго́лющаго на высоту́ непра́ведная Бо́гу,// его́же пра́ведно победи́л еси́. (Два́жды)

 

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:             Весь быв прему́дрости лу́чшия испо́лнен пресла́вне,/ свет ми́рови просвети́л еси́,/ правосла́вия источи́в догма́ты:/ дру́жеством бо изря́днаго любому́дрия прему́дре,/ Боже́ственный страх во чре́ве зача́л еси́,// и словеса́ Ду́ха породи́л еси́.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богоро́дичен:  Песнь Тебе́ ве́рнии согла́сно прино́сим благодаре́ния:/ Ты бо дре́внюю разруши́ла еси́ на́шу кля́тву Богороди́тельнице,/ и благослове́ние вси Боже́ственное прие́млем,/ спасе́ние, просвеще́ние, и ми́лость Тобо́ю,// и ра́дость ве́чную.

 

Катава́сия, глас 4:

Хор:              Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

 

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, помилуй.

 

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь

 

Диа́кон:            Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:              Свят Госпо́дь Бог наш

 

Диа́кон:            Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.

Хор:              Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Диа́кон:            Над все́ми людьми́ Бог наш.

Хор:              Свят Госпо́дь Бог наш.

 

Ексапостила́рий воскре́сный шесто́й:

                        Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́,/ посреде́ став воскре́с от гро́ба,/ и бра́шна сопричасти́лся еси́,/ учи́л еси́ креще́нию покая́ния./ А́бие же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́,/ и ученико́м Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́, Пребоже́ственный Богочелове́че.// Сла́ва Твоему́ воста́нию.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Свети́лен Трио́ди (свт. Григо́рия), подо́бен: «Со ученики́…»:

                        Ра́дуйся отце́в похвало́, богосло́вов уста́,/ безмо́лвия селе́ние, прему́дрости до́ме,/ учи́телей кра́йность, пучи́но сло́ва./ Ра́дуйся дея́ния орга́не, виде́ния кра́йность,/ и исцели́телю неду́гов челове́ческих.// Ра́дуйся Ду́ха хра́ме, и уме́рый и живы́й о́тче.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Богоро́дичен из Трио́ди:

                                Влады́чице, всех Влады́чице, и всех вы́шшая,/ всех же превосходя́щая го́рних во́инств,/ простри́ руку́ держа́вну, и сохрани́ мир,/ свяще́нники благослови́ Тебе́ священноде́йствующия,/ мона́хи же прости́, моля́щия Тебе́./ Лю́ди вся умири́, и су́щия в пала́те:/ во́инство же укрепи́ во вре́мя бра́ни:/ сей град соблюди́, свята́я Богоро́дице./ И ны́не нас сподо́би ви́дети Небе́сное Ца́рство, и ра́йскую дверь,/ егда́ ся́дет Судия́ суди́ти вселе́нней,// во второ́м и стра́шном суди́лищи, Влады́чице а́нгелов.

 

Хвали́тны псалмы́, глас 6:

Хор:              Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

                        Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец:              Стихи́ры воскре́сные, глас 6:

На 8. Стих:       Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Стихира:          Крест Твой, Го́споди,/ жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м есть,/ и наде́ющеся нань,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас.

 

Стих:                  Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Стихира:       Погребе́ние Твое́, Влады́ко,/ рай отве́рзе ро́ду челове́ческому:/ и от истле́ния изба́вльшеся,// Тебе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас.

 

На 6. Стих:          Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира:                   Со Отце́м и Ду́хом Христа́ воспои́м,/ воскре́сшаго из ме́ртвых,/ и к Нему́ вопии́м:// Ты Живо́т еси́ наш и Воскресе́ние, поми́луй нас.

 

Стих:                  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира:          Тридне́вен воскре́сл еси́, Христе, от гро́ба/ я́коже пи́сано есть,/ совоздви́гнувый пра́отца на́шего./ Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий,// и воспева́ет Твое́ воскресе́ние.

 

На 4. Стих:       Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира:         Го́споди, ве́лие и стра́шно есть/ Твоего́ воскресе́ния та́инство:/ та́ко бо произше́л еси́ от гро́ба,/ я́ко жени́х от черто́га,/ сме́ртию смерть разруши́вый,/ да Ада́ма свободи́ши./ Те́мже на Небесе́х А́нгели ликовству́ют,/ и на земли́ челове́цы сла́вят,// е́же на нас бы́вшее благоутро́бие Твое́, Человеколю́бче.

 

                                Стихи́ры Трио́ди:

                                Глас 1, подо́бен: «Небе́сных чино́в…»:

Стих:                Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.


Стихира:          Блаже́нную в ми́ре жизнь соверши́в,/ и ны́не блаже́нных сра́дуешися собо́ром,/ и на земли́ кро́тких, я́ко кро́ткий живе́ши иера́рше Григо́рие:/ благода́тию же чуде́с богате́еши от Бо́га,// ю́же подае́ши чту́щим тя.

 

На 2. Стих:       Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Стихира:          Правосла́вия догма́ты насади́л еси́,/ злосла́вия блаже́нне отсека́я те́рние,/ и ве́ры се́мя умножа́я до́бре,/ одожде́нием слове́с твои́х,/ стокра́тный клас, я́ко де́ятельный земледе́латель// Бо́гу прине́сл еси́.

 

Стих:                Услы́шите сия́ вси язы́цы,/ внуши́те вси живу́щии по вселе́нней.

Стихира:          Непоро́чнаго твоего́ жития́ блаже́нне све́тлости/ удиви́шася а́нгел и челове́к собо́ри,/ и́бо произволе́нием тве́рдый страда́лец и по́стник яви́лся еси́,/ и иера́рх, и досто́йный служи́тель Бо́жий,// и друг и́скренний.

 

                                Глас 6, самогла́сен:

Стих:                Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,/ не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́

Стихира:          Во тьме согреше́ний ходя́щим,/ свет возсия́л еси́ Христе́ вре́менем воздержа́ния,/ и благоуха́нный день стра́сти Твоея́/ покажи́ нам, да вопие́м Тебе́:// воста́ни Бо́же, поми́луй нас.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

                        Во тьме согреше́ний ходя́щим,/ свет возсия́л еси́ Христе́ вре́менем воздержа́ния,/ и благоуха́нный день стра́сти Твоея́/ покажи́ нам, да вопие́м Тебе́:// воста́ни Бо́же, поми́луй нас.

 

                                Глас 2:

Хор:              И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

                        Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:                Слава Тебе, показавшему нам свет.

 

Славосло́вие вели́кое:

Хор:              Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

                        На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

                        Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

                        Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

                        Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Три́жды)

                        Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

                        Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                        Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Хор:              Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:            Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

                                Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                                Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                                Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                                Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                                Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:               Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.             

Диа́кон:            Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:              Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:            А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                                Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                                До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                                Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                                Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Хор:              Тебе́, Господи.

 

Иере́й:               Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Диа́кон:            Прему́дрость.

Хор:              Благослови́.

 

Иере́й:               Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.

 

Иере́й:               Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор:              Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Иере́й:               Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:              Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

 

Отпу́ст.

Иере́й:                Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш….

 

Многоле́тие

Хор:              Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Стихи́ра Ева́нгельская шеста́я, глас 6:

                        И́стинный мир Ты, Христе́, к челове́ком Бо́жий,/ мир Твой дая́, по воста́нии ученико́м,/ пристра́шны показа́л еси́ я́,/ мня́щия дух ви́дети:/ но ути́шил еси́ мяте́ж души́ их,/ показа́вый ру́це и но́зе Твои́./ Оба́че не ве́рующим еще́,/ бра́шен причаще́нием, и уче́ний воспомина́нием,/ отве́рзл еси́ их ум, е́же разуме́ти Писа́ния:/ и́мже и О́тческое обетова́ние обеща́в, и благослови́в я́,/ отступи́л еси́ на не́бо./ Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

ЧИТА́ЕТСЯ ПЕ́РВЫЙ ЧАС:

Чтец:           Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 5:

                        Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псало́м 89:

                        Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псало́м 100:

                        Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

                        А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

                        Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

                        Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:           Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

                        Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                        И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                        Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:               Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Чтец:           Ами́нь.

Иере́й:                Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

 

Конда́к, глас 8:

                        Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Иере́й:               Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:              Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Три́жды.) Благослови́.   

 

Отпу́ст.

Иере́й:                Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды)             

 

Тре́тий час:

Иере́й:               Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец:           Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

                        Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

                                              

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:           Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)      

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 16:

                        Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псало́м 24:

                        К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псало́м 50:

                        Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

                        А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

                        Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне,/ поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:           Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)         

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Конда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 8:

                        Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие богоглаго́льниче,/ но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

                        Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                                И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                        Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

 

Иере́й:               Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:           Ами́нь. Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Шесто́й час:

Чтец:           Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

                        Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 53:

                        Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 54:

                        Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псало́м 90:

                        Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

                        Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

 

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

                        А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

                        Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

 

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец:           Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)         

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

                        Го́споди, поми́луй. (Трижды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

                        Го́споди, поми́луй. (40 раз)

                        И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

                        Го́споди поми́луй. (Три́жды.)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

                        И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иере́й:               Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец:           Ами́нь. Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Боже́ственная литурги́я Васи́лия Вели́кого:

Диа́кон:            Благослови́, влады́ко.

Иере́й:               Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Аминь.

Вели́кая ектения́:

Диа́кон:            Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                                О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                                О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

                                                О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

                                О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

                                                О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

                                                О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

                                                О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Пе́рвый антифо́н, псало́м 102[4]:

Хор:              Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ благослове́н еси́ Го́споди./

                        Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́./ Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и не забыва́й всех воздая́ний Его́,/ очища́ющаго вся беззако́ния твоя́,/ исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,/ избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой,/ венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,/ исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́./ Творя́й ми́лостыни Госпо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови,/ сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:/ Щедр и Ми́лостив Госпо́дь,/ Долготерпели́в и Многоми́лостив./ Не до конца́ прогне́вается,/ ниже́ во век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́./ Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша./ Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́./ Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше,/ помяну́, я́ко персть есмы́./ Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́,/ я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ я́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,/ и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́./ Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой,/ и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́,/ си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́./ Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́,/ слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́./ Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́./

                        Благослови́, душе́ моя́, Го́спода,/ и вся вну́тренняя моя́/ и́мя свя́тое Его́.// Благослове́н еси́, Го́споди.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Второ́й антифо́н, псало́м 145:

Хор:              Хвали́, душе́ моя́, Го́спода./ Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия,/ в ни́хже несть спасе́ния./ Изы́дет дух eго́/ и возврати́тся в зе́млю свою́./ В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́./ Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́,/ упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вся, я́же в них,/ храня́щаго и́стину в век,/ творя́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ Госпо́дь реши́т окова́нныя./ Госпо́дь умудря́ет слепцы́./ Госпо́дь возво́дит низве́рженныя./ Госпо́дь лю́бит пра́ведники./ Госпо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ Воцари́тся Госпо́дь во век,// Бог твой, Сио́не, в род и род.

                           Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[5].

Единоро́дный Сы́не:

                        Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Тре́тий антифо́н, Блаже́нны:

Хор:              Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

На 12:              Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

                        Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

На 10:                Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

                                Воскресные, глас 6:

Тропарь:             Помяни́ мя, Бо́же Спа́се мой,/ егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м,// и спаси́ мя, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

 

                        Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

                                Дре́вом Ада́ма прельсти́вшагося,/ дре́вом кре́стным па́ки спасл еси́ и разбо́йника, вопию́ща:// помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

 

На 8:                Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Тропарь:             А́дова врата́ и вереи́ сокруши́вый, Жизнода́вче,/ воскреси́л еси́ вся, Спа́се, вопию́щия:// сла́ва воста́нию Твоему́.

 

                        Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Тропарь:             Помяни́ мя, и́же смерть плени́вый погребе́нием Твои́м,// и воскресе́нием Твои́м ра́дости вся испо́лнивый, я́ко Благоутро́бен.

 

На 6                 Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Тропарь:             Мироно́сицы ко гро́бу прише́дша,/ А́нгела зову́ща слы́шаху:// Христо́с воскре́се, просвети́вый вся́ческая.

 

                        Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Тропарь:             На дре́ве кре́стнем пригвозди́вшагося,/ и мир от пре́лести изба́вльшаго,// согла́сно вси Христа́ воспои́м.

 

На 4:                   Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

                                Трио́ди (свт. Григо́рия),  глас 4:

Тропа́рь:             Струи́ Боже́ственных уче́ний твои́х сохраня́ющии,/ вся́кия ко́зни злосла́вных избега́ем,/ и вся избива́ем твои́ми свяще́нными списа́ньми// полки́ сих Григо́рие.

 

                        Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Тропа́рь:             Прему́дрости бу́ия злосла́вных разруши́л еси́ блаже́нне,/ прему́дрость Бо́жию ипоста́сную име́я в се́рдце твое́м,// е́юже с шу́мом порази́л еси́ гнила́я сих шата́ния.

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропа́рь:          Умертви́в пло́ти тле́емыя вся́кое сладостра́стие прему́дре,/ по́стнически оживи́л еси́ души́ твоея́ движе́ния,// и сию́ Боже́ственный орга́н Богосло́вия показа́л еси́.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен:  В ра́зуме ума́ и произволе́нии,/ сту́дное же и блу́дное житие́ приле́жно возлюби́х,/ но любо́вию Боже́ственною мя свяжи́,// моли́твами Твои́ми, Де́во Богоневе́стная.

 

Ма́лый вход (с Ева́нгелием):

Диа́кон:            Прему́дрость, про́сти.

 

Хор:              Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, Воскресый из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́иа.

 

Тропари́ и кондаки́ по вхо́де:

Если хра́м Госпо́дский:

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

Хор:              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 8:

                        Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие богоглаго́льниче,/ но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

 

Е́сли хра́м Богоро́дицы:

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

Хор:              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

 

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 8:

                        Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие богоглаго́льниче,/ но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Конда́к хра́ма.

 

Е́сли хра́м свято́го:

Тропа́рь воскре́сный, глас 6:

Хор:              А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша;/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Тропа́рь хра́ма.

 

Тропа́рь Трио́ди (святи́теля Григо́рия), глас 8:

                        Правосла́вия свети́льниче,/ Це́ркве утвержде́ние и учи́телю,/ мона́хов добро́то, богосло́вов побо́рниче непребори́мый,/ Григо́рие чудотво́рче, Фессалони́тская похвало́, пропове́дниче благода́ти,// моли́ся вы́ну спасти́ся душа́м на́шим.

 

Конда́к хра́ма.

 

                        Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Конда́к Трио́ди (свт. Григо́рия), глас 8:

                        Прему́дрости свяще́нный и Боже́ственный орга́н,/ богосло́вия све́тлую согла́сно трубу́,/ воспева́ем тя Григо́рие богоглаго́льниче,/ но я́ко ум Уму́ пе́рвому предстоя́й,/ к Нему́ ум наш о́тче наста́ви, да зове́м:// ра́дуйся пропове́дниче благода́ти.

 

                        И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к Трио́ди, глaс 4:

                        Ны́не вре́мя де́лательное яви́ся, при две́рех суд,/ воста́нем у́бо постя́щеся,/ принесе́м сле́зы умиле́ния,/ ми́лостынями, зову́ще:/ согреши́хом па́че песка́ морска́го./ Но осла́би Соде́телю всех,// я́ко да прии́мем нетле́нныя венцы́.

 

Диа́кон:            Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

 

Иере́й:               Я́ко Свят́ еси́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно.

 

Диа́кон:            Го́споди, спаси́ благочести́выя.

Хор:              Го́споди, спаси́ благочести́выя.

 

Диа́кон:            И услы́ши ны.

Хор:              И услы́ши ны.

Диа́кон:            И во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Трисвято́е:

Хор:                    Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.  (Три́жды)

                                Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

                        Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

                        Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.      

 

Диа́кон:            Во́нмем.

Иере́й:               Мир всем.

Чтец:           И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Прему́дрость.

 

Проки́мен Неде́ли второ́й Вели́кого поста, глас 5:

Чтец:           Проки́мен, глас пя́тый:

                           Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во век.

Хор:              Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во век.

 

Чтец:           Спаси́ мя Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный.

Хор:              Ты Го́споди сохрани́ши ны, и соблюде́ши ны/ от ро́да сего́ и во век.

Проки́мен святи́теля Григо́рия, глас 1:

Чтец:           Глас пе́рвый: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Хор:              Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

 

Чте́ние Апо́стола:

Диа́кон:            Прему́дрость.

Чтец:           Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

 

Диа́кон:            Во́нмем.

                                (Второ́й неде́ли Вели́кого поста́: Евр., зач.304: гл.1, ст.10-гл.2, ст.3):

Чтец:           В нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л eси́, и дела́ руку́ Твоéю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют. И я́ко oде́жду свие́ши их, и изменя́тся: Ты же то́йжде eси, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Кому́ же от А́нгел рече́ когда́: седи́ одесну́ю Менé, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х? Не вси ли суть служе́бнии ду́си, в служе́ние посыла́еми за хотя́щих насле́довати спасе́ние? Сего́ ра́ди подоба́ет нам ли́шше внима́ти слы́шанным, да не когда́ отпа́днем. А́ще бо глаго́ланное А́нгелы сло́во бысть изве́стно, и вся́ко преступле́ние и ослуша́ние пра́ведное прия́т мздовоздая́ние. Ка́ко мы убежи́м, о толи́цем неради́вше спасе́нии, éже зача́ло прие́мше глаго́латися от Го́спода, слы́шавшими в нас извести́ся?

                                (Святи́теля Григо́рия: Евр., зач.318: гл.7, ст.26 - гл.8, ст.2):

Чтец:           Бра́тие, тако́в нам подоба́ше архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ принес. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щия не́мощь: сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых: такова́ и́мамы первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

 

Иере́й:               Мир ти.

Чтец:           И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Прему́дрость.

Аллилуа́рий воскре́сный, глас 6:

Чтец:           Глас  шесты́й: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Хор:              Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Чтец:           Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.

Хор:              Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Аллилуа́рий святи́теля Григо́рия, глас 2:

Чтец:           Глас  вторы́й: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Хор:              Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Диа́кон:             Благослови́, влады́ко, благовести́теля свята́го Апо́стола и Евангели́ста Ма́рка. [6]

Иере́й:               Бог, моли́твами свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго Апо́стола и Евангели́ста Ма́рка, да да́ст тебе́ глаго́л благовеству́ющему си́лою мно́гою, во исполне́ние Ева́нгелия возлю́бленнаго Сы́на Своего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́.

Диа́кон:            Аминь.

 

Второ́й диа́кон:              Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

Диа́кон:            От Ма́рка свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор:              Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Второ́й диа́кон:              Во́нмем.

Чте́ние Ева́нгелия:

                                (Второ́й неде́ли Вели́кого поста́: Мк., зач.7: гл.2, стт.1-12):

Диа́кон:             Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в Капернау́м по днех, и слы́шано бысть, я́ко в дому́ eсть. И а́бие собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при две́рех: и глаго́лаше им сло́во. И приидо́ша к Нему́, нося́ще разсла́бленна (жи́лами), носи́ма четы́рьми. И не могу́щим прибли́житися к Нему́ наро́да ра́ди, откры́ша покро́в, иде́же бе, и прокопа́вше све́сиша oдр, на не́мже разсла́бленный лежа́ше. Ви́дев же Иису́с ве́ру их, глаго́ла разсла́бленному: ча́до, отпуща́ются тебе́ греси́ твои́. Бя́ху же не́ции от кни́жник ту седя́ще, и помышля́юще в сердца́х свои́х: Что Сей та́ко глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо eди́н Бог? И а́бие разуме́в Иису́с ду́хом Свои́м, я́ко та́ко ти́и помышля́ют в себе́, рече́ им: что сия́ помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что eсть удо́бее рещи́ разсла́бленному: отпуща́ются тебе́ греси́; или́ рещи́: воста́ни, и возми́ oдр твой, и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, (глаго́ла разсла́бленному:) Тебе́ глаго́лю: воста́ни, и возми́ oдр твой, и иди́ в дом твой. И воста́ а́бие, и взем oдр, изы́де пред все́ми: я́ко диви́тися всем, и сла́вити Бо́га, глаго́лющим, я́ко николи́же та́ко ви́дехом.

                                (Святи́теля Григо́рия: Ин., зач.36: гл.10, стт.9-16):

Диа́кон:             Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ Иуде́ем: Аз eсмь дверь. Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся; и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет и убие́т и погуби́т: Аз приидо́х, да живо́т и́мут, и ли́шше и́мут. Аз eсмь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за óвцы: А нае́мник, и́же несть па́стырь, eму́же не суть óвцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща, и оставля́ет óвцы, и бе́гает. И волк расхи́тит их, и распу́дит óвцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник eсть, и неради́т о oвца́х. Аз eсмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Oте́ц, и Аз зна́ю Oтца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за óвцы. И и́ны óвцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет eди́но ста́до, и eди́н Па́стырь.

Хор:              Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон:            Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение)

Диа́кон:            Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

                                Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

                                Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

                                Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

                                Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.

                                Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Иере́й:               Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Ектения́ об оглаше́нных:

Диа́кон:            Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:            Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

                                Огласи́т их сло́вом и́стины.

                                Откры́ет им Ева́нгелие пра́вды.

                                Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

                                Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

                                Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, пе́рвая:

Диа́кон:            Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии, изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, да никто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Прему́дрость.

Иере́й:               Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Ектения́ ве́рных, втора́я:

Диа́кон:            Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (На ка́ждое проше́ние)

Диа́кон:            О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

                                О ми́ре всего́ мира, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

                                                О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Прему́дрость.

Иере́й:               Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Херуви́мская песнь:

Хор:              И́же Херуви́мы та́йно образу́юще и животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

Вели́кий вход:

Диа́кон:            Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Ру́си, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Иере́й:               Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, и при́чет церко́вный, бра́тию свята́го хра́ма сего́, всех вас, правосла́вных христиа́н, да помяне́т Госпо́дь Бог во Ца́рствии Свое́м, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

 

Хор:              Ами́нь. Я́ко да Царя́ всех поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:            Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:            О предложе́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                                                О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:              Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:            А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                                Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                                До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                                Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                                Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                                Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Щедро́тами Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор:              Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу единосу́щную и неразде́льную.

Диа́кон:            Две́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

 


Си́мвол ве́ры:

Лю́ди:          Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Евхаристи́ческий Кано́н:

Диа́кон:            Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор:              Ми́лость ми́ра, же́ртву хвале́ния.

 

Иере́й:               Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор:              И со ду́хом твои́м.

 

Иере́й:               Горе́[7]  име́им сердца́.

Хор:              И́мамы ко Го́споду.

 

Иере́й:               Благодари́м Го́спода.

Хор:              Досто́йно и пра́ведно есть покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й:               Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор:              Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́; оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й:               Даде́ святы́м Свои́м ученико́м и апо́столом, рек: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор:              Ами́нь.

Иере́й:               Даде́ святы́м Свои́м ученико́м и апо́столом, рек: пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:               Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор:              Тебе́ пое́м, Тебе́ благослови́м, Тебе́ благодари́м, Го́споди, и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й:               Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

Вме́сто Досто́йно есть:

                        О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь,/ А́нгельский собор и челове́ческий род,/ освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный,/ девственная похвало́,/ из Нея́же Бог воплоти́ся,/ и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш:/ ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́/ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла.// О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

 

Иере́й:               В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор:              И всех, и вся.

Иере́й:               И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Иере́й:               И да бу́дут ми́лости вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ со все́ми ва́ми.

Хор:              И со ду́хом твои́м.

Ектения́ проси́тельная:

Диа́кон:            Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)

Диа́кон:            О принесе́нных и освяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

                                Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой же́ртвенник, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную благода́ть и дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

                                О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

                                Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Хор:              Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)

Диа́кон:            А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

                                Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

                                До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

                                Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.

                                Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

                                Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.


Иере́й:               И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

 

Моли́тва Госпо́дня:

Лю́ди:          О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й:               Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

Иере́й:               Мир всем.

Хор:              И ду́хови твоему́.

 

Диа́кон:            Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

 

Иере́й:               Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Диа́кон:            Во́нмем.

Иере́й:               Свята́я святы́м.

Хор:              Еди́н свят,/ еди́н Госпо́дь,/ Иису́с Христо́с,/ во сла́ву Бо́га Отца́./ Ами́нь.

 

Прича́стны воскре́сный и святи́теля Григо́рия:

                        Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его в вы́шних.

                        В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся Аллилу́ия. (Трижды)

 

Прича́стие:

Диа́кон:            Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Хор:              Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

 

Иере́й:                Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причастити́ся пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

                                Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

                                Да не в суд или́ во осужде́ние бу́дет мне причаще́ние Святы́х Твои́х Та́ин, Го́споди, но во исцеле́ние души́ и те́ла.

                                Во время Причащения людей:

Хор:              Те́ло Христо́во приими́те, Источника безсме́ртнаго вкусите.

 


                                После Причащения людей:

Хор:              Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

 

Иере́й:               Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́.

Хор:              Ви́дехом свет и́стинный,/ прия́хом Ду́ха Небе́снаго,/ обрето́хом ве́ру и́стинную,/ неразде́льней Тро́ице покланя́емся,// Та бо нас спасла́ есть.

 

Иере́й:               Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша/ хвале́ния Твоего́ Го́споди,/ я́ко да пое́м сла́ву Твою́,/ я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися/ Святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам,/ соблюди́ нас во Твое́й святы́ни/ весь день поуча́тися пра́вде Твое́й.// Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Ектения́ заключи́тельная:

Диа́кон:            Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:            День весь соверше́н, свят, ми́рен и безгре́шен испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор:              Тебе́, Го́споди.

Иере́й:               Я́ко Ты еси́ освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:               С ми́ром изы́дем.

Хор:              О и́мени Госпо́дни.

Диа́кон:            Го́споду помо́лимся.

Хор:              Го́споди, поми́луй.

 

Заамво́нная моли́тва:

Иере́й:               Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди, и освяща́яй на Тя упова́ющия, спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, исполне́ние Це́ркве Твоея́ сохрани́, освяти́ лю́бящия благоле́пие до́му Твоего́: Ты тех возпросла́ви Боже́ственною Твое́ю си́лою, и не оста́ви нас, упова́ющих на Тя. Мир мирови Твоему́ да́руй, це́рквам Твои́м, свяще́нником, во́инству и всем лю́дем Твои́м. Я́ко вся́кое дая́ние бла́го, и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Тебе́ Отца́ све́тов, и Тебе́ сла́ву, и благодаре́ние, и поклоне́ние возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Три́жды)

Псало́м 33:

Хор:              Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га./ Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́,/ стра́ху Госпо́дню научу́ вас./ Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т,/ любя́й дни ви́дети бла́ги?/ Удержи́ язы́к твой от зла,/ и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти./ Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го./ Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́./ О́чи Госпо́дни на пра́ведныя,/ и у́ши Его́ в моли́тву их./ Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я,/ е́же потреби́ти от земли́ па́мять их./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их,/ и от всех скорбе́й их изба́ви их./ Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем,/ и смире́нныя ду́хом спасе́т./ Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь./ Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся./ Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат./ Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х,/ и не прегреша́т// вси, упова́ющии на Него́.

Иере́й:               Благослове́ние Госпо́дне на ва́с, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:              Ами́нь.

 

Иере́й:               Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:              Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Отпу́ст:

Иере́й:               Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, и́же во святы́х …

 

Многоле́тие:

Хор:              Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 


Богоро́дичны воскре́сны от стихо́вных:

Приложение

 
 


Глас 1:

                        Се испо́лнися Иса́иино прорече́ние,/ Де́ва бо родила́ еси́,/ и по Рождестве́ я́ко пре́жде Рождества́ пребыла́ еси́:/ Бог бо бе Рожде́йся,/ те́мже и естества́ новопресече́./ Но о Богома́ти!/ Моле́ния Твои́х рабо́в,/ в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́ не пре́зри,/ но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи,/ на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися,// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Глас 2:

                        О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с!/ Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую,/ и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго?/ Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся./ Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая,/ Твои́ма рука́ма носи́вшая,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ не преста́й моля́щи о чту́щих Тя,// уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Глас 3:

                        Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща:/ нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́,/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й моли́ти,// изба́витися от бед душа́м на́шим.

 

Глас 4:

                        При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная,/ утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния,/ вся́кия ско́рби нас изменя́ющи./ Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы,/ и Твое́ предста́тельство стяжа́хом./ Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии,/ потщи́ся на умоле́ние, Тебе́ ве́рно вопию́щих:/ ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще,// Ра́досте и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

 

Глас 5:

                        Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 6:

                        Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая,/ Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д,/ в мя Оболки́йся,/ пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́./ Те́мже Ти, Всечи́стая,/ я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве,/ вои́стинну вопие́м немо́лчно:/ ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице,/ Предста́тельство и Покро́ве,// и Спасе́ние душ на́ших.

 

Глас 7:

                        Под кpов Твой Влады́чице,/ вси земноpо́днии пpибега́юще, вопие́м ти:/ Богоpо́дице упова́ние на́ше,/ изба́ви ны от безме́pных пpегpеше́ний,// и спаси́ ду́ши на́ша.

 

Глас 8:

                        Безневе́стная Де́во,/ Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная,/ всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний:/ ны́не на́ша моле́ния прие́млющи,// моли́ спасти́ся всем нам.               [1] Одна из стихир по указанию настоятеля   из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.

               [2]  Стихиры смотри в приложении в конце последования.

[3] По уставу положено пение Непорочных (118-й псалом (17-я кафизма) на 5-й глас, независимо от недельного гласа, и сразу после него тропари «Ангельский собор...».)

   В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях обычно поется полиелей.

               [4] Часто поется в сокращении.

               [5] Может петься иначе: Слава: Хвали, душе, моя, Господа… И ныне: Единородный Сыне…

                [6] По служебнику (при иерейском служении) этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария.

[7] Горе́ = к Го́рнему, духо́вному, ввысь